Filozofick fakulta

Agregátor zdrojů

Záchranný výzkum u dvou rodinných domů v Sendražicích (okr. Hradec Králové)

Archeologie na dosah - 13. Červenec 2019 - 15:28
Archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Tisková zpráva Od konce února do července roku 2019, s krátkou přestávkou, probíhal záchranný archeologický výzkum při stavbě dvou rodinných domů v Sendražicích. Na základě předchozího záchranného výzkumu na sousední parcele jsme předpokládali, že na staveništi dojde k odkryvu archeologických památek, nicméně počet a komplikovanost archeologických situací předčily naše očekávání. Podle očekávání patřila většina objektů sídlišti z doby halštatské (8. až 7. století př.n.l.). Z tohoto období se na ploše výzkumu vyskytovalo přes 150 sídlištních objektů, především kůlových jam, které tvoří půdorysy nadzemních staveb a také nejméně jedné polozemnice a složité soustavy zásobních jam. Co do rozsahu a bohatství nálezů, promluví tato lokalita po svém vyhodnocení významně do obrazu východočeské doby halštatské. Postupně archeologický výzkum odkryl další komponenty od období eneolitu až po vrcholný středověk. Nejstarší eneolitické období reprezentoval osamocený žárový hrob kultury s nálevkovitými poháry. Snad stejné kultuře mohly patřit i zlomky kamenných broušených nástrojů rozptýlené na několika místech zkoumané plochy. Středověk zanechal na ploše výzkumu mohutný žlab neznámé funkce a snad i studnu narušující starší situace. Jednou z nejvýznamnějších komponent je kostrové pohřebiště datované do období stěhování národů, konkrétněji do počátku 6. století našeho letopočtu. Z území východních Čech jsou tyto památky nesmírně vzácné. Z celkem šesti hrobů bylo pět vykradeno. Ve výbavě nevykradeného ženského hrobu se nacházely dvě zlaté spony vykládané polodrahokamy a rovněž dvě bohatě zdobené lučíkovité spony, na kterých se dochovaly zbytky textilu. Nálezy až 1500 let starého textilu jsou nesmírně vzácné. Hrob dále obsahoval korálky z jantaru a skelné pasty, kostěný hřeben, keramickou nádobu a řadu dalších nálezů. Žena byla uložena do dřevěné komory. Tuto úpravu hrobu se podařilo prokázat ještě v jednom z vykradených hrobů. Bohatý ženský hrob pravděpodobně patřil představitelce tehdejších společenských elit. I přesto, že většina hrobů byla ještě v průběhu 6. století vykradena, čítá celý soubor bohatou kolekci nálezů. Můžeme jmenovat korálky ze skelné pasty a jantaru, železný tkalcovský nožík, přeslen, keramické nádobu, zvířecí kosti, skořápky vajec, různá kování opasků a v jednom případě krátký železný meč, tzv. sax. Zbytky textilu procházejí odbornou expertízou ve specializovaných laboratořích Archeologického ústavu AV ČR Praze. Lidské ostatky budou podrobeny antropologickému zkoumání. Velice cenné nálezy z pohřebiště budou zpracovávány ve spolupráci s odborníky z Východočeského muzea v Pardubicích, Ústavu archeologie a muzeologie FF MUNI, z Hornického muzea v Příbrami a Archeologického ústavu AV ČR Praze v.v.i. Celkově na zkoumané ploše bylo identifikováno a prozkoumáno 165 objektů, z nichž pochází několik tisíc nálezů. Aktuálně jsou všechny nalezené předměty laboratorně ošetřovány a konzervovány, některé z nich čekají různé typy analýz. Zobrazit v plné velikosti Foto: Archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Zobrazit v plné velikosti Foto: Archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Zobrazit v plné velikosti Opaskové kování, doba stěhování národů. Foto: Archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Zobrazit v plné velikosti Foto: Archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Zobrazit v plné velikosti Kostěný hřeben z výbavy ženského hrobu z období stěhování národů. Foto: Archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Štítky: doba stěhování národůhalštat

Za pravekou minulosťou severného Slovenska

Archeologie na dosah - 12. Červenec 2019 - 21:31
Ľudské poznávanie sa neustále vyvíja a má vplyv na naše nazeranie na súčasný i minulý svet. Chvíľu sa zdalo, že obraz minulosti, ako nám ho vykresľovali generácie bádateľov, je pevne stanovený, všetko do seba ideálne zapadalo. Ale netušili sme pred niekoľkými desaťročiami, ako výrazne sa rozšíria poznatky v prírodných vedách, ktoré následne otvoria mnohé otázky v archeológii. Obraz minulosti, ako nám ho donedávna vykresľovalo archeologické bádanie, sa v mnohých oblastiach doslova rozsypalo. Nové objavy nám jednoznačne pripomenuli, aké neúplné je naše poznanie a ako vážne môžu prírodné vedy spolu s novými nálezmi otriasť našimi zavedenými predstavami o minulosti. Preto môžeme len uvítať, že naše múzeá reagujú na daný proces a pripravujú nové stále alebo dočasné a zároveň putovné expozície, ktoré približujú nové poznanie o našej dávnej minulosti. Novú stálu expozíciu s názvom Obraz osídlenia Liptova v praveku a včasnej dobe dejinnej sprístupnilo Liptovské múzeum v Ružomberku. Je veľmi potešujúce, že sa na výstave okrem archeologičky domovského múzea Simony Sliackej podieľali i bádateľky z dvoch špičkových pracovísk archeológie Jana Mellnerová Šuteková z Katedry archeológie FiF UK Bratislava a Lucia Benediková z Archeologického ústavu SAV. Keďže ide o stálu expozíciu, jej koncepcia si vyžadovala starostlivú prípravu, aby zahrnula nielen aktuálnosť ale aj nadčasovosť. Autorkám sa na relatívne malom priestore podarilo prezentovať aktuálny stav poznania Liptovského regiónu od najstarších doložených stôp ľudských aktivít z paleolitu do obdobia, kedy vývoj v Európe ovplyvňovali Rimania (približne do 4. storočia n. l.). Postupne na jedenástich paneloch sa návštevníci oboznámia s dôležitými lokalitami a s nálezmi  z jednotlivých období v regióne Liptova. Jazyk sprievodných textov je síce značne odborný, ale v prípade stálej expozície, ktorá má ambíciu prezentovať stav poznania regiónu Liptova nielen laickej, ale aj odbornej verejnosti, je to skôr pozitívom. Je potrebné vyzdvihnúť prístup autoriek ku koncipovaniu textov. Nie je to však len súpis lokalít a nálezov, ale autorky kládli aj dôraz na rozprávanie o fungovaní pravekej spoločnosti. Súčasťou rozprávania bola snaha ukázať návštevníkom i postupné narastanie archeologického poznania o regióne. V textoch sa tak objavujú nielen informácie o najnovších výskumoch a nálezoch, ale aj o prvých dôležitých objavoch v regióne z minulosti, napr. o Liskovskej jaskyni, ktorá bola skúmaná už na konci 19. storočia, ale pozoruhodné nálezy vydala aj na konci 20. storočia. Pozornosť odborníkov vzbudil nález hromadného hrobu s pozostatkami niekoľkých jedincov (16) z obdobia eneolitu. Podrobný opis nálezovej situácie a jej interpretáciu dopĺňajú fotografie 3D archeologických situácií, ktoré približujú postupný proces archeologizácie nálezu hromadného hrobu. Výstava je koncipovaná chronologicky. Na prvých troch paneloch sa autorky venovali nálezom z Liptova z obdobia paleolit, neolitu a eneolitu. Obraz osídlenia v obdobia neskorého paleolitu významne dopĺňa nález z roku 2002 z Ružomberka. Pri záchrannom výskume Kaštieľa sv. Žofie sa podarilo odkryť drobnú kamennú industriu, desať rôznych úštepov a čepelí z radiolaritu, silicitu, limnosilicitu a obsidiánu. Liptov zatiaľ mnoho informácií o prvých roľníkoch neprezrádza. Ale ako ukazujú nedávne objavy sídliska kultúry s lineárnou keramikou v Liptovských Matiašovciach, je zrejmé, že nás čakajú ešte mnohé nové prekvapenia. Doba bronzová dominuje expozícii. Autorky jej venujú najviac priestoru, nielen textami, ale aj nálezmi. Nie je to nič prekvapivé, keďže najmä v období od strednej doby bronzovej, bol nielen región Liptova ale aj ďalšie oblasti severného Slovenska veľmi intenzívne osídlené. Zároveň z Liptova pochádza viacero lokalít, ktoré sú rozhodujúce pre štúdium počiatkov lužickej kultúry, napr. Liptovská Teplá, poloha Skalničky. Ľudskú prítomnosť dokladajú početné sídliská (napr. Liptovský Michal, Liptovský Trnovec a iné), hradiská (napr. Mnich a Sidorovo pri Ružomberku, hradý kopec v Likavke, v Bodiciach v polohe Na jame, Hrádok v Prosieku či Hradištia v Turíku), pohrebiská (napr. Ivachnová), a bohaté poklady bronzových predmetov (napr. Lúčky alebo travertínový lom v Bešeňovej). Ich rôznorodosť  – tepané misky, meče, spony, ihlice, puklice, náramky, kosáky a ich jemnú rozmanitú výzdobu môžu návštevníci spoznávať v niekoľkých vitrínach. Mladšia doba železná je na Liptove intenzívne zastúpená Keltmi. Vďaka nim sa do nášho priestoru dostalo niekoľko technologických noviniek – hrnčiarsky kruh a žarnov – ručný kamenný mlyn na mletie obilia. Je potrebné vyzdvihnúť zámer Simony Sliackej predstaviť návštevníkom i vývoj odievania v priebehu dlhého pravekého obdobia. Zvolila prezentáciu pomocou figurín oblečených do ideálnych replík odevov. Odevy si múzeum objednalo u špecializovanej odborníčky, externej spolupracovníčky Národného múzea v Prahe, Kristýny Urbanovej. Návštevníci môžu spoznať mužský odev záveru staršej doby kamennej pozostávajúci z kožušín a kože zvierat. Ženský odev neskorej doby kamennej, kedy sa pred nepriaznivým počasím chránili i plášťami z trávy. Ženský odev doby bronzovej, ktorého súčasťou boli neobvyklé bronzové šperky a odev Keltov, ktorí obľubovali kárované látky. Výstava pôsobí veľmi príjemne. Napriek tomu, že ide o jednu pomerne malú miestnosť, podarilo sa architektovi vytvoriť príjemný a vzdušný priestor, kde sa našlo aj miesto pre aktivity s deťmi. Priaznivci archeológie majú momentálne možnosť spoznávať pravekú minulosť severozápadného Slovenska aj ďalšou výstavou. Hornaté severné Slovensko bolo aj v hlbokom praveku, už od neskorého paleolitu, osídlené. Veľmi intenzívne stopy ľudských aktivít nachádzajú archeológovia po obyvateľstve, ktoré prináležalo ku lužickému kultúrnemu komplexu. Lužická kultúra (14. stor. pred n. l. – 4. stor. pred n. l.) zohrávala  takmer desať storočí veľmi dôležitú rolu i v priestore dnešného severozápadného Slovenska. Jej vývoj, podoby a premeny sa rozhodli priblížiť bádatelia troch inštitúcií - Slovenské národné múzeum v Martine, Považské múzeum v Žiline a Oravské múzeum v P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v putovnej výstave Ľudia a poklady lužickej kultúry. Autori výstavy Dominika Andreánska, Marek Both, Barbora Danielová a Zuzana Staneková pripravili síce komornú, ale výpovednú expozíciu o každodennom živote a náboženských predstavách nositeľov lužickej kultúry. V prvej časti výstavy autori prestavujú vznik a rozšírenie lužickej kultúry a najmä jej prítomnosť v regiónoch Oravy, Považia, Liptova a Turca, ktorú dokumentujú mapou lokalít. Návštevníci sa zároveň oboznámia s jednotlivými druhmi sídel a remeslami. Autori z remesiel vybrali metalurgiu a hrnčiarstvo a obe remeslá starostlivo dokumentovali exponátmi. Návštevníci sa detailne môžu oboznámiť s ihlicami rôznych typov a dĺžok. Niektoré exempláre dosahujú úctyhodnú dĺžku. Pre lepšiu predstavivosť zhotovili archeológovia model hradiska so sídliskom, domu a piecky a tiež pripravili repliku mužského a ženského odevu. Druhá časť výstavy je venovaná pohrebnému rítu nositeľov lužickej kultúry a zároveň sa autori pokúsili naznačiť ich zložité náboženské predstavy. Ich odrazom sú pravdepodobne i mnohé depoty alebo poklady, ktoré sú prezentované buď celé, alebo ich podstatná časť, napr. Tvrdošín-Krásna Hôrka, Martinček, Osádka, Komjatná, Belá-Dulice, Horná Štubňa. Aj v druhej časti výstavy autori pripravili názorné modely – prierez mohylou a rekonštrukciu pohrebnej hranice a žiarových hrobov. Aj keď výstava nevyužíva moderné digitálne technológie pre múzejnú prezentáciu, môžeme z nej vycítiť, že jej autori pracovali na nej so srdcom, vášňou a najmä snahou predostrieť vedecké poznatky širšiemu publiku. Sprievodné texty výstavy (v slovenčine a angličtine) sú napísané veľmi pútavým a sviežim jazykom. SNM v Martine k výstave poskytuje komentované prehliadky s odborníkom. Pre potreby výstavy pripravili autori i katalóg, ktorý je graficky i textovo vynikajúco spracovaný. Texty sú uvedené v slovenčine a tiež angličtine, čím majú potenciál prilákať aj zahraničných návštevníkov. Výstava sa momentálne nachádza v priestoroch Považského múzea na Budatínskom hradu. Výstava potrvá do 20. októbra a neskôr zase poputuje do Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.   Obe výstavy poukazujú na význam dnešného severného Slovenska v dávnej minulosti, najmä v dobe bronzovej i neskôr v dobe železnej. Podľa archeologických nálezov je zrejmé, že daná oblasť pomerne intenzívne priťahovala obyvateľstvo napriek svojmu hornatému povrchu. Ale možno to boli práve hory, ktoré im poskytovali dôležitú surovinu - meď, kvôli ktorej prekonávali nepriazeň terénu.   Autorka textu: Hana Chorvátová    Štítky: recenzevýstava

Nabídka brigády na archeologických výzkumech

Archeologie na dosah - 21. Červen 2019 - 10:35
Na této stránce zveřejňujeme nabídky na brigády z oblasti archeologie, můžete samozřejmě nabídky zasílat. Jde o nabídky jiných institucí, Národní muzeum terénní odkryvy již řadu let neprovádí. Zveřejněno 21. 6. 2019: Ústav archeologické památkové péče Brno hledá brigádníky na výzkum do Střelic. Nástup možný od pondělí 24. 6. 2019, odjezd zajištěn od ÚAPP v 7:30. Možnost brigády i zítra (sobota) 22. 6. 2019.Dále hledáme brigádníky na výzkum do Podolí od 1. 7. 2019.Mzda: 90Kč/hod + příplatky, smlouvy DPP, DPČ.Pro více informací prosím pište na mail: hochova [at] uapp.cz nebo volejte na tel.: 605 232 600 Zveřejněno 18. 6. 2019: Zveřejněno 14. 6. 2019: Ústav archeologické památkové péče Brno hledá brigádníky na výzkum do Podivína. Nástup možný od pondělí 17. 6. 2019, odjezd zajištěn od ÚAPP dle domluvy s vedoucím výzkumu. Pro více informací se prosím obraťte na Mgr. Ivana Čižmáře. Ph.D. - tel.: 607249400. Zveřejněno 13. 6. 2019: Ústav archeologické památkové péče Brno nabízí možnost brigády na archeologických výzkumech mimo Brno. Momentálně výzkum u Velkých Hostěrádek (bližší informace poskytne Mgr. Marek Lečbych - tel: 721866580), a od poloviny června na výzkum v Podolí u Brna (více info Dr. David Parma - tel.: 728384327). Mzda: 90,- Kč/hod (plus příplatky). Pracovní doba: 7:30/8:00 - 16:30. Odvoz z Brna a do Brna zajištěn. Zveřejněno 7. 5. 2019: Hledáme 4-5 brigádníků na archeologický výzkum v Čelákovicích při výstavbě nové budovy školy. Požadavkem je již účast na archeologickém výzkumu nebo student archeologie. Dále bychom byli rádi za alespoň 2 týdny souvislého docházení. Výzkum by měl začít v druhé polovině května (cca 20.5.), trvat celý červen a pravděpodobně začátek července. Odměna 120,-/h, DPP. Dostupnost z Prahy dobrá: přímý spoj z Mas. nádraží, cca 30 min. Zájemci mne mohou kontaktovat do zpráv, nebo na e-mailu: petr.valek [at] celmuz.cz. Zveřejněno 9. 4. 2019: Archaia Brno z.ú.: Hledáme brigádníky na archeologický výzkum v Židlochovicích (cca 1 měsíc). Nástup možný ihned. Doprava z Brna zajištěna. Kontakt: Mgr. Miroslav Dejmal, tel. 777239043. Zveřejněno 4. 4. 2019: Dobrý den, sháníme brigádníky na pozici dokumentátor/ka na akci "obchvat Slatiňan". Nástup možný ihned. Mzda 150 Kč/hod.. Při pravidelné docházce možnost navýšení. Kontakt: 724942103 Martin Votoček Zveřejněno 12. 2. 2019: Dobrý den,kdo by měl zájem podílet se na výzkumu Chotěbuze - významného raně středověkého hradiska ve Slezsku, nechť kontaktuje vedoucí Mgr. Janu Gryc na čísle 606 672 380. Práce by probíhaly od 1.5. do konce října a odměna je výši 90 Kč/hod. Zveřejněno 5. 6. 2018: Městské muzeum a galerie Břeclav hledá brigádníky na archeologický výzkum ve Velkých Bílovicích. Možný nástup ihned, 100 Kč/hod, pracovní doba: po-pá 7:30-16 hod. Pro další informace volejte na číslo 730 807 175 nebo pište na email: libor.kalcik [at] muzeumbv.cz. Zveřejněno 4. 6. 2018: Zveřejněno 1. 6. 2018: Hledáme brigádníky na archeologický výzkum v Rozdrojovicích s Mgr. Markem Lečbychem. Sraz v 8:00 před ÚAPP na Kaloudové.Nástup možný od pondělí. Pracovní doba: Po-Pá.Odměna: 90 Kč/hod. Kontakt: Marek Lečbych Tel: 721 866 580 nebo Dorota Tencer Tel: 605 232 600. Zveřejněno 30. 5. 2018: Zveřejněno 28. 5. 2018: Archeologický ústav Praha přijme brigádníky na výzkum na Pražském hradě. Termín od 4.6. na cca měsíc. Půjde hlavně zpočátku o těžší manuální práce. Bližší informace ve zprávě nebo na tel. čísle: 721 431 270. Zveřejněno 22. 5. 2018: Jan Osina: Přijmeme brigádníky na archeologické výzkumy v Praze. Výplata týdně-každý pátek. Kontaktujte nás sms, zavoláme.Tel.: 604788846. Zveřejněno 24. 4. 2018: Archaia Brno: Hledáme brigádníky na archeologický výzkum v areálu bývalé Vlněny. Středně těžká manuální ráce (lopata, rýč, kolečka). Nástup možný ihned. Možnost dlouhodobé brigády i práce jen v některé dny. Mzda: 90 Kč/hod, pracovní doba: po-pá 7:30-16 hod. V případě zájmu pouze volejte na 777 239 140 (Mgr. Hynek Zbranek). Zveřejněno 22. 4. 2018: Od začátku května rozšiřujeme náš pracovní tým na pokračujícím výzkumu dálnice D55 v Otrokovicích. Nabídka brigády je stále aktuální. Zveřejněno 16. 4. 2018: Poptávám 5-6 lidí (1 technik, 5 kopáčů) na archeologický výzkum v Nové Vsi I - Ohradě, okr. Kolín, od této středy na 3-4 týdny.Jedná se o výstavbu komunikace v nezastavěné části obce. Datačně jde o sídliště následujících kultur Lineárka, Lengyel, Unětická, HA. V podloží je jemnej písek, takže žádná velká fuška se konat nebude.Pokud si potřebujete splnit školní praxi, dejte vědět a přimluvím se za vás u příslušného učitele (pokud to půjde). kopáč 100/hod (hrubého) formou DPP samostatného technika vezmu hned po doporučenímožnost dojíždět i výběrově některé dny v týdnu. Pokud jste z Hradce Králové či Pardubic můžu zajistit odvoz. Zbytek otázek kdyžtak ve zprávách či po telefonu nebo mailu. Díky a mějte se! tomas.chlup [at] uappsc.cz606 027 502 Zveřejněno 27. 3. 2018: Arche Pro o.p.s.: Hledáme brigádníky na archeologický výzkum na hradě Trosky. Zahájení výzkumu 3. 4. 2018, doba trvání cca 5 týdnů. Zajištěna doprava z Prahy a ubytování na místě. Mzda 110 - 120 Kč/hod.Kontakt: 725 543 892. Zveřejněno 27. 3. 2018: Zveřejněno 23. 3. 2018: Opavské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno přijme brigádníky na archeologické výzkumy v okolí Opavy a Krnova. Nástup možný od dubna. Mzda 90,-kč/h. E-mail: hkavanova [at] arub.cz  Zveřejněno 19. 3. 2018: Archaia Brno z.ú. pracoviště Jihlava nabízí brigádu na výzkumu středověkého hornického sídliště a těžebního areálu Staré Hory. Termín duben-červen 2018.  Zveřejněno 16. 3. 2018: Společnost Archeo Pro o.p.s. hledá pracovníky do archeologické laboratoře v centru Prahy. Nástup možný ihned, fexibilní pracovní doba, mzda 80 - 95 Kč/hod.Kontakt: 725 543 892. Zveřejněno 15. 3. 2018: Přijmeme brigádníky na výzkum v Mladé Boleslavi. Doprava z Prahy zajištěna.Mzda 100-120kč/h.čistého.Možnost týdenní výplaty.Práce na 2 měsíce.Bližší informace na tel.730906062 Zveřejněno 14. 3. 2018: Zveřejněno 12. 3. 2018: Hledáme spolupracovníky na sezónu 2018. Zájemci pište na dresler [at] phil.muni.cz. Zveřejněno 24. 10. 2017: Zveřejněno 5. 10. 2017: Pracoviště Archeologického ústavu v Dolních Dunajovicích hledá brigádníky na archeologický výzkum.Tentokrát se jedná o ZAV v Bořeticích (většinou sídlištní objekty, zatím to vypadá na dobu bronzovou-římskou). Možnost přespání na základně v Dolních Dunajovicích, případně vyzvedávání v Zaječí, kam je dobrá dostupnost vlakem. Uvítáme i ty, kdo by chtěli jen pár dní v týdnu. cca 85/hod. Více info a přihlášky na: ruzickova [at] arub.cz. Zveřejněno 25. 9. 2017: Hledáme brigádníky na archeologický výzkum v Praze - Masarykově nádraží. Nabízíme 100-120 Kč/hod. V případě zájmu volejte: 721 069 252. Zveřejněno 22. 9. 2017: Zveřejněno 20. 9. 2017: Archaia Praha o.p.s. shání brigádníky na archeologický výzkum v Praze, Masarykovo nádraží. Práce na DPP nebo DPČ. 100-120,- Kč/hod. Výzkum bude trvat min. 8 měsíců.V případě zájmu pište: svata [at] archaia.cz. Zveřejněno 14. 9. 2017: Na výzkum u Národní třídy se přijmou na DPP brigádníci s praxí i bez praxe, mzda od 90/kč na hodinu, pro zkušenější 100kč. Kontakt na vedoucího výzkumu: Martin Swatzina 777915547. ZIP o.p.s. Zveřejněno 12. 9. 2017: Kopidlno hledá pomoc archeologům Zveřejněno 4. 9. 2017: Archeologický výzkum Lítožnické rybníky, Praha. Přijmeme brigádníky, mzda možná týdně, kontakt Jan Osina: 604788846. Zveřejněno 1. 9. 2017: ÚAPP hledá POMOC pro archeologický výzkum v Rousinově na keltském pohřebišti.Kde - Sraz je v 7:30 před Ústavem archeologické památkové péče(Kaloudova 30)-odtud se vyjíždí.Kdy - od pondělí do ? zřejmě celý příští týden Co - jedná se o manuální práci (motyčka, lopata, rýč, kolečka)V případe zájmu prosím o potvrzení na email: zawadova [at] uapp.cz nebo tel: 605 232 600. Zveřejněno 25. 8. 2017: Muzeum města Ústí nad Labem shání brigádníky na výkopové a preparační práce na velkoplošný archeologický výzkum v Hrbovicích (okr. Ústí nad Labem). Pravěká polykulturní lokalita, nástup možný cca od září 2017 (nebo dle domluvy), plat 90-120,- Kč/h dle preciznosti/spolehlivosti/píle/výkonu, možno pracovat i v jednotlivé dny (preferujeme možnost pracovat více dní v kuse, možné jsou i víkendy). Dobrodružství, romantika, peníze, sláva, vždyť to znáte... :-)  Bližší info a kontaktní osoba: Mgr. Eliška Wiesnerová - tel. +420 605 876 406. Zveřejněno 26. 7. 2017: Zveřejněno 1. 7. 2017: Zveřejněno 14. 6. 2017: Zveřejněno 7. 6. 2017: Zveřejněno 5. 6. 2017: Hledáme POMOC pro výzkum v Tišnově s Mgr. Michalem Přichystalem.Sraz je v 7:30 před ÚAPPkou (Kaloudova 30). Hodinová sazba 85,-.V případe zájmu prosím o potvrzení na email: zawadova [at] uapp.cz nebo tel:605 232 600Stačí i sms. Zveřejněno 3. 6. 2017: Zveřejněno 31. 5.: NABÍDKA DLOUHODOBÉ BRIGÁDYMytí archeologického materiálu z lokality Brno-Vlněnapracovní doba: domluvoumísto brigády: areál depozitáře ÚAPP v Bílovicíchmzda: 75 Kč/hodzačátek: cca 2. polovina května 2017Kontakt: rebrosova [at] uapp.cz Zveřejněno 29. 5. 2017: Archeologický ústav AV ČR Brno v. v. i., pracoviště Mikulčice, hledá brigádníky na terénní výzkum v lokalitě Mikulčice - Valy. Doba trvání výzkumu je od června do září a hodinová sazba dle praxe a pracovního zařazení 70,- až 100,- Kč. Ubytování je zajištěno.  Kontakt: Archeologický výzkum MikulčiceTrapíkov 736tel. 518 121 421e-mail: krobotova [at] arub.cz Zveřejněno 25. 5. 2017: Hledáme kopáče a techniky na archeologický výzkum u Hradce Králové. Nezkušené zaučíme. Tel.: 720 622 044 Zveřejněno 24. 5. 2017: Archeo Pro o.p.s: Hledáme brigádníky na archeologické výzkumy v Praze 6 a 8. Nástup možný ihned, mzda 100 Kč/hod. Kontakt: 725 543 892. Zveřejněno 23. 5. 2017: Zveřejněno 23. 5. 2017: Hledáme pracovníky na výzkum na dálnici D35 u Pardubic. Techniky i kopáče, zkušené i nezkušené. Nadstandardní platové podmínky, ubytování hradí firma. Kontakt mobil: 730961456 příp. 732926142. Zveřejněno 22. 5. 2017: Hledáme brigádníky na archeologický výzkum v Brně na ulici Dornych (V bývalém areále Vlněny). Nástup možný ihned. Pracovní doba: Po-Pá 7.30-16.00. Odměna: 85 Kč/hod. Kontakt: ivancizmar [at] uapp.cz, Tel: 607 249 400. Zveřejněno 15. 5. 2017: Přijmeme brigádníky na archeologické výzkumy v Praze a okolí, mzda 100,-hod. Výplata týdně.Dále přijmeme techniky na archeologické výzkumy, práce na ŽL nebo zaměstnání. Výhoda ŘP B.Kontakt Jan Osina: 604 788 846. Zveřejněno 25. 4. 2017: Hledáme techniky se zkušenostmi i bez na archeologický výzkum na dálnici D11. Tel. 722 949 875. Zveřejněno 24. 4. 2017: Muzeum východních Čech, hledá brigádníka na mytí archeologických nálezů. Flexibilní pracovní doba. Nabízíme 75kč/hod. (s možností navýšení). Kontakt P. Horník: 734 836 764. Zveřejněno 20. 4. 2017: Na záchranný archeologický výzkum v Ostrovní ulici v Praze (cca 4 minuty z metra Národní třída) se přijmou cca 4 pracovníci se zkušenostmi, plat 100/hod., se smlouvou u společnosti Z.I.P. na dpp, nebo bez zkušeností za 90/hod.. Kontakt Martin Swatzina 777915547. ZMĚNA!! Na první etapu (cca do poloviny Května) se upřednostňují pracovníci se zkušenostmi. Druhá etapa začátkem Června. (zo skupiny archeologie, pridal J. Žihlo) Zveřejněno 11. 4. 2017: Archeologické oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti hledá brigádníky na záchranný archeologický výzkum v Jarošově. Zkoumáno je zde sídliště z pozdní doby bronzové. Pozor!!! Odměna 100 Kč na hodinu!!!! Výzkum bude probíhat v měsících duben - květen 2017. V případě zájmu pište na email: jaroslav.bartik [at] slovackemuzeum.cz Zveřejněno 10. 4. 2017: Zveřejněno 31. 3. 2017: Hledáme brigádníky na záchranný archeologický výzkum v LECHOVICÍCH na Znojemsku a v PASOHLÁVKÁCH. Možnost dojíždění přímo na lokality či přespání na pracovišti v Dolních Dunajovicích. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Bližší informace na e-mailu ruzickova [at] arub.cz. Zveřejněno 21. 3. 2017: Zveřejněno 16. 3. 2017: Zveřejněno 13. 3. 2017: Hledáme pracanty na různé archeologické práce (výzkumy, dokumentace, inventarizace apod.) na expozituře Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. v Dolních Dunajovicích. Možnost ubytování zdarma. Bližší informace na e-mailu: ruzickova [at] arub.cz. Zveřejněno 28. 2. 2017: ARCHEOPARK CHOTĚBUZ-PODOBORA hledá sezónní průvodce na plný úvazek na dobu určitou od dubna do září. Zájemci o tuto pozici mohou posílat životopis na e-mail: archeopark [at] muzeumct.cz. Zveřejněno 22. 2. 2017: Osina Archeo s.r.o. přijme brigádníky na archeologické výzkumy. Mimo Prahu poskytujeme ubytováni zdarma. Zálohy týdně. Nástup možný ihned. Pro více info volat na čislo 604788846.Dále přijmeme do hlavního pracovního poměru terénního technika, zkušenosti na arch. výzkumech. ŘP -B,vhodné i pro absoloventy.Nabídky pište na: jan.osina [at] seznam.cz. Zveřejněno 14. 2. 2017: Hledáme zdatné muže (práce vhodná pro začínající kulturisty), kteří se nebojí práce a silné ženy s citem pro detail, kterým se hodí nějaká ta kačka navíc. Jedná se o práce na archeologickém výzkumu v lokalitě Zlín – Malenovice (velice dobrá dostupnost – přímo u OC CENTRO Zlín). Náplň práce: exkavace, preparace a případně i dokumentace a divoká jízda s kolečky po place, možnost práce z domova (umývání archeologického materiálu). Začátek výzkumu je plánovaný předběžně v březnu (podle počasí).Bližší info na mailu: popelka [at] uapp.cz; tel: 727818523. Zveřejněno 5. 1. 2017: Archeo Pro o. p. s. hledá brigádníky na archeologický výzkum pravěkého a středověkého souvrství v Praze 6 – Vokovicích. Plocha se nachází přímo u stanice MHD Nádraží Veleslavín mezi ulicemi Evropskou a Kladenskou. Terénní práce budou probíhat od 10. ledna asi tři týdny.Zájemci, pište, prosím, na e-mail michaela.krumplova [at] archeo4u.cz nebo volejte na tel. 725 543 892. Zveřejněno 20. 11. 2016: Vážení,od 21.11. (pondělí) Brněnské ÚAPPce začne velký výzkum v areálu bývalé továrny Vlněny. Výzkum potrvá podle všeho až do března příštího roku.Vedoucími výzkumu budou Mgr. Ivan Čižmář a Mgr. Richard Bíško. Proto hledáme zájemce nejen z řad studentů archeologie, ale i širokou veřejnost, která by měla zájem se podílet na záchraně kulturního dědictví. Zájemci se můžou hlásit na email: zawadova [at] uapp.cz, nebo na tel. 605 232 600. Zveřejněno 8. 11. 2016: Hledáme pracovníky na archeologický výzkum v Praze 5, nástup ihned, 90kč/h, tel: 606574432, M. Kolovrat. Zveřejněno 8. 11. 2016: ÚAPP Brno hledá brigádníky pro výzkumy v Kobylnicích a Lanžhotě.Zájemci prosím pište: zawadova [at] uapp.czVýzkum poběží do konce listopadu. 80 Kč/hod. Výjezd v 7:30 z Kaloudové, příjezd v 16:00. Zveřejněno 4. 11. 2016: Hledáme brigádníky pro výzkum na zámku v Hradci nad Moravicí. Kontakt: Hynek Zbranek, 777239140. Bydlení na místě zajištěno. Zveřejněno 1. 11. 2016: Archeologický ústav AV Brno hledá člověka na revizi digitalizovaných nálezových zpráv. Pohodová práce v teple a suchu u PC, nabízíme DPP a 150/hod. Zveřejněno 21. 10. 2016: Archaia Olomouc o. p. s. shání brigádníky na výzkum na lokalitu Zlaté Hory. Od pondělí 24. 10. do čtvrtku 27. 10. Ubytování v místním hotelu. Prosím zájemce hlaste se na fb, emailu: LucieTomiczkova [at] gmail.com nebo na čísle 737 052 899. Zveřejněo 14. 10. 2016: Archaia Jih o.p.s. shání akutně dva zkušené brigádníky na výpomoc při záchranném archeologickém výzkumu v Plasích na severním Plzeňsku od 17. do 28. 10. 2016. Zájemci prosím volejte na 724 518 023. Zveřejněno 6. 10. 2016: Informace na tel: 727818523; nebo mail popelka [at] uapp.cz: Zveřejněno 6. 10. 2016: Zveřejněno 5. 10. 2016: Společnost Archeo Pro o.p.s. hledá brigádníky na archeologické výzkumy: V Praze 10 - Hostivaři a Praze 6 - Vokovicích. Nástup možný ihned, výzkum bude probíhat do konce listopadu 2016. A ve Frýdlantu (okr. Liberec), trvání výzkumu od 10. 10 do 21. 10. 2016.Zájemci prosím pište na mail: michaela.krumplova [at] archeo4u.cz nebo volejte na tel.: 725 543 892. Zveřejněno 11. 7. 2016: Brigáda plavení archeologických vzorků pro Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity (FB stránka). Zveřejněno 8. 7. 2016: Příští týden pokračuje záchranný výzkum v Boudách na Písecku a vzhledem k časovém presu bychom rádi přivítali nějaké čerstvé síly. Jedná se o náročný, ale zajímavý výzkum sídliště z pozdní doby halštatské a mladší doby laténské. Pro zájemce nabízíme odměnu 80KČ/hodina a jsme schopni zajistit ubytování na místě nebo v Písku, odkud každý den jezdíme. Vítáme lidi se zkušenostmi, ovšem není podmínkou.Případní zájemci se hlašte na tel. 725333705 nebo email hiltschertomas [at] seznam.cz. Zveřejněno 1. 7. 2016: Přijmeme brigádníky na archeologické výzkumy ve Zdibech a Radouši (okolí Prahy), odvoz z Prahy zajištěn. Nástup 11. 7., práce na 6 týdnů.Kontakt Petr Kaplan - 731835635. Zveřejněno 1. 7. 2016: Hledáme brigádníky do arch. laboratoře v Praze. Nástup od 11.7.2016. Pro více informací pište na mail michaela.krumplova [at] archeo4u.cz. Zveřejněno 28. 6. 2016: Přijmeme dokumentátora na výzkum ve Velkém Luhu. DPP 110kč/h. Ubytováni zajištěno. Nutna základni orientace v ter. dokumentaci, ř. průkaz sk.B výhodou. Po dohodě možná individ. prac. doba a výplata záloh. Tel.: 724 577 336. Zveřejněno 22. 6. 2016: Přijmeme brigádníky na archeologických výzkum v Dašicích. Kontakt: Kamil Burský - 604476817. Zveřejněno 22. 6. 2016: LETNÍ NABÍDKA PRO STUDENTY VYSOKÝCH A STŘEDNÍCH ŠKOL: účast na letním archeologicko-epigrafickém výzkumu v rámci dlouhodobého projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, AOPK ČR, RP Liberecko - Oddělení Správy CHKO Český ráj a Geoparku Český ráj o. p. s., realizovaném ve spolupráci s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj 2016 podrobné info zde Zveřejněno 16. 6. 2016: Archeologický výzkum bohunicienské lokality v Brně-Líšni: 8.-28.8.2016. Více informací zde: http://www.iabrno.cz/EUP.htm nebo na emailu: mlejnek.o [at] seznam.cz. Zveřejněno 8. 6. 2016: Výzkum pravěkého dolování v Krumlovském lese, který se letos po 23 letech uzavře, přijme pracovníky, a to spíše muže silnější konstrukce, za 100 Kč/hod. Cílem je průzkum mezolitické těžní šachty (jediné bezpečně doložené na světě, takže nic podobného už nezažijete!). Možnost bydlení na místní základně (vlastní spacák a strava, lednička, vařič a 2 hospody k dispozici). Žádoucí by bylo auto, paušál dle dohody, benzin bude proplacen. Zahájení a trvání výzkumu dle stavu přihlášek od července do srpna 2016. Více informací: Martin Oliva, mobil 605309393, pevná linka 533435224, e-mail moliva [at] mzm.cz. Zveřejněno 7. 6. 2016: Sháníme brigádníky do terénu, pokud možno ihned, na archeologický výzkum v Praze, Jungmannově 21, který bude trvat 2 - 3 týdny. Práce na DPP. Zájemci pište svata [at] archaia.cz. Zveřejněno 1. 6. 2016: Ústav archeologické památkové péče Brno HLEDÁME BRIGÁDNÍKY na mytí střepů. Mytí probíhá každý den v Bílovicích nad Svitavou od 7:30 do 16:00. Doprava zajištěna z ulice Kaloudovy.Hodinová sazba 75 Kč/hod. Zájemci hlaste se na tel.č. 605 232 600, nebo na email: zawadova [at] uapp.cz. Zveřejněno 26. 5. 2016: Regionální muzeum a galerie v Jičíně hledá SEZONNÍ VÝPOMOC PRO ÚSEK ARCHEOLOGIE (červenec - říjen) Požadujeme: • fyzickou zdatnost• věk minimálně 18 let• vztah ke kulturnímu dědictví• časovou flexibilitu Prosíme o zaslání životopisu s přehledem praxe na e-mail: archeolog [at] muzeumhry.cz. Pracovní vztah bude uzavřen na základě DPP nebo DPČ. Další informace podá Bc. Veronika Knobová na telefonním čísle 725 986 647 či e-mailu: archeolog [at] muzeumhry.cz. Děkujeme. Zveřejněno 16. 5. 2016: Hledáme brigádníky na archeologické výzkumy v Praze a okolí. Zájemci volejte na tel. 604788846 nebo email: Jan.osina [at] seznam.cz. Zveřejněno 9. 5. 2016: HLEDÁME BRIGÁDNÍKY nejen na archeologické výzkumy: Leskoun, Blučina, ale rovněž brigádniky na stěhování knihovny u nás na ÚAPPce. Zájemci hlaste se na tel.č. 605 232 600, nebo na email: zawadova [at] uapp.cz Zveřejněno 21. 4. 2016: Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno, v. v. i. hledá zájemce o výzkum epigravettského sídliště pod hladinou přehrady v  Mohelně od 31. května do 3. června 2016. Více informací viz přiložená pozvánka. Pozvánka (pdf) Zveřejněno 20. 4. 2016: Sháníme brigádníky na archeologický výzkum v Praze - Palmovka,pokud možno - nástup ihned, výzkum bude trvat cca měsíc. Práce na DPP, po - pá, 8:00 - 16:30, mzda 80,- - 110,- /hod. Kontakt: svata [at] archaia.cz Zveřejněno 11. 4. 2016: Zveřejněno 11. 4. 2016: Zveřejněno 11. 4. 2016: Ústav archeologické památkové péče Brno: HLEDÁME BRIGÁDNÍKY na archeologický výzkum v Horních Heršpicích (hrobečky pravděpodobně slovanské). Pro více informací pište sms na 605 232 600, nebo na email: zawadova [at] uapp.cz. Zveřejněno 9. 4. 2016: Slezské zemské muzeum hledá brigádníky na archeologický výzkum v Opavě. Pracovní doba 7 - 15.30h., odměna 70Kč/hod. V případě zájmu pište, prosím, na email kralovas [at] szm.cz Zveřejněno 31. 3. 2016: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., pracoviště v Dolních Dunajovicích, hledá brigádníky z řad studentů archeologie a příbuzných oborů na:  Plavení archeobotanického materiálu na základně v Dolních Dunajovicích a výkopové práce na záchranném výzkumu v Lechovicích na Znojemsku. Odměna 75-85,-/hod. + možnost ubytování zdarma.Bližší informace: ruzickova [at] arub.cz Zveřejněno 18. 3. 2016: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, nabízí brigádu na výzkumu v Benátkách (okr. Hradec Králové), pro 3 statečné a neohrožené milovníky archeologie. Nástup možný od pondělí 21.3. Mzda 70-85kč hod. Kontakt: Pavel Horník 734 836 764. Zveřejněno 18. 2. 2016:   Zveřejněno 5. 11. 2015: Sháním brigádníky na archeologický výzkum v Praze - Michelský Mlýn. Jde o práci na DPP, cca měsíc až dva a nástup pokud možno hned nebo co nejdříve. Jde o práci v terénu. Pracujeme od pondělí do pátku 8:00 - 16:30 možnost práce i o víkendu. Mzda 80 -110 Kč / hod. Kontakt Alice Svatá - alicesvata [at] archaia.cz. Zveřejněno 23. 10. 2015: Sháníme brigádníka na archeologický výzkum v Pardubicích od pondělí 26.10. Délka výzkumu bude cca 10 dní. Ubytování není zajištěno, vhodné pro zájemce z blízkého okolí. Mzda 80 kč/hod. Podrobnější info na tel. 724744676. Zveřejněno 22. 10. 2015: Archeologické pracoviště Muzea východních Čech v Hradci Králové, hledá 2 brigádníky na kresebnou dokumentaci archeologických nálezů. Plat: 70kč/hod. (v případě dobrých výsledků až 85kč/hod). Nástup možný okamžitě. Pro splnění kvalifikačních předpokladu nutno zaslat nějaké kresby archeologického materiálu. Kontakt: Pavel Horník, p.hornik [at] muzeumhk.cz. Zveřejněno 22. 10. 2015: DOBROVOLNÍCI NA ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM: V neděli 8. listopadu 2015 proběhne další fáze vyhodnocování obléhacího tábora města Loket z 15. a 17. století. Hledáme asi 5 dobrovolníků. Práce pravděpodobně bez finanční odměny. Zkušenost z archeologických výzkumů vítána. Detektory nejsou potřeba. Zájemci se mohou hlásit zde, nebo na tel. 724 592 674 (Mgr. Filip Prekop, NPÚ Loket). Zveřejněno 7. 10. 2015: Možnost brigády - dohoda o provedení prácePlavení archeologických vzorků, nástup ihned. Plat v rozmezí 70-95kč na hod.pracovní doba 7-17h po-pá, možnost i víkendů. Možno směnovat, či pracovat jen určité dny. Místo práce: Lesní hřbitov - Hradec Králové v dosahu MHD. Zájemci volejte na tel 724803265, sms NE. Zveřejněno 6. 10. 2015: Nabízíme brigádu na archeologickém výzkumu v Brně Modřicích, hodinová mzda 90,-/hodina, ubytování zajistíme. Pracovní doba 7:00 - 17:00 Délka trvání brigády do konce listopadu 2015. Kontakt 604788846, Jan Osina. Zveřejněno 6. 10. 2015: Možnost brigády na archeologickém výzkumu v Praze Ďáblicích. Pracovní doba 7:00 - 17:00 nebo dle domluvy. Možnost práce i o víkendu. Velmi dobrá dopravní dostupnost. U výzkumu je zastávka MHD. Bližší informace na tel. čísle 602 552 757. Jan Král. Zveřejněno 9. 9. 2015: Sháním lidi na výzkum ve Zlíně v Malenovicích (preferuji muže - vzhledem k tomu, že se bude jednat o těžbu kulturní vrstvy ve čtvercové síti). Výzkum začíná již 14.9. 2015 a bude trvat až do listopadu. Jedná se o předstihový výzkum při stavbě prodejny nábytku mezi OC MAKRO a CENTRO Zlín. Hned vedle je zastávka MHD. V Makru mají celkem levné obědy (menu 65 Kč,-). Doprava na místo je vlastní, s sebou: pevnou obuv, pracovní oděv, dobrou náladu a vysokou pracovní morálku:). Kontakt na vedoucího výzkumu je: 727818523, popelka [at] uapp.cz. Zveřejněno 7. 9. 2015: Nabídka brigády: Jedná se o archeologický výzkum. Místo: Uherský Brod. Náplň pracovní činnosti: očišťování archeologických nálezů. Práce vhodná pro muže i ženy, fyzicky nenáročná. Vhodné pro absolventy a studenty. Požadavky: pečlivost, samostatnost, důslednost, manuální zručnost. Ranní osmihodinové směny. Mzda: 70,-/hodinu. Nástup ihned (zítra 8. 9. 2015, 07:00). 4 volná místa. Délka trvání cca 14 dní. V případě zájmu volat: 777 614 823, Zdeněk Kuchař. Zveřejněno 2. 9. 2015: Zveřejněno 2. 9. 2015: Hledáme obsluhu plavičky, která stojí 15 km severně od Českých Budějovic (v dosahu autobusu a vlaku). DPP, 90 Kč/hod; možno i víkendy. Info: terezasalkova [at] seznam.cz Zveřejněno 27. 8. 2015: Všem zájemcům: Lokalita Kylešovice u Opavy, konkrétně poloha "Hradisko", jest v současné době podrobována archeologickému výzkumu. Pro možnost podílení se na jeho provádění kontaktujte prosím mgr. Janu Gryc na čísle 606 672 380. Zveřejněno 17. 8. 2015: Sháníme spolehlivého člověka (muže) na terénní část archeologického výzkumu na Novém Městě pražském probíhající nyní v srpnu a v září. Jde o fyzicky náročnější práci kopání novověkých jílovitoštěrkovitých terénů. Práce je placena na základě dohody o pracovní činnosti. Pracovní doba trvá osm hodin denně od pondělí do pátku. Nástup je vítán ihned. Případné detaily upřesníme.Pavel Kacl, Archeo Pro Zveřejněno 26. 7. 2015: Ve dnech 10. - 29. srpna 2015 proběhne pod záštitou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti záchranný archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Tašovice II u Karlových Varů.  Případní zájemci o pomoc hlavně od 17. srpna se mohou obrátit na Jana Eignera, mail: Eigner.istvan [at] seznam.cz, mobil: 732 572 486.  Ubytování ve stanech na lokalitě, finanční odměna. http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/akcevypis/brigada-na-archeologickem-vyzkumu-190 Zveřejněno 21. 7. 2015: Jihomoravské muzeum ve Znojmě MÁTE ZÁJEM O BRIGÁDU NA ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU NA ŠOBESU? Naše pracoviště archeologie již tři týdny provádí výzkum v atraktivní lokalitě ostrohu Šobes v srdci Národního parku Podyjí. Opět sháníme brigádníky! První zájemce ještě bude moci ze Znojma jezdit naším služebním autem, zbývající se na místo vykopávek denně dopravují po vlastní ose (autem parkoviště Hotel Vinice Hnanice, pak 20 minut pěšky, popř. bus Hnanice). Hlaste se prosím u archeologa Mgr. Davida Rožnovského, e-mail: archeolog [at] znojmuz.cz. Zveřejněno 20. 7. 2015: Společnost Labrys, o.p.s. hledá brigádníka na plavení archeologického materiálu (srpen až říjen, místo: Praha 9-Hloubětín). V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Marcelu Horákovou, horakova [at] labrys.cz, tel.: 774 701 824 Zveřejněno 29. 6. 2015: Zveřejněno 24. 6. 2015: Zdravím, sháníme zájemce o práci na paleolitickém výzkumu v Brně - Líšni (u Podolí) v termínu 10.-28.8.2015. Jde o dobrovolnou práci za ubytování a aobčerstvení. zájemci se mohou hlásit na: mlejnek.o [at] seznam.cz.  Zveřejněno 16. 6. 2015: Hledáme brigádníky na archeologický výzkum v Turnově. Výzkum je v běhu, brzký nástup výhodou. Práce na DPP s odměnou v rozmezí 65-85 Kč, ubytování zajištěno. Z lokality luxusní výhled na Český ráj a hrad Valdštejn. Další info na tel. 774 409 860. Zveřejněno 16. 6. 2015: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., detašované pracoviště v Dolních Dunajovicích, hledá na červenec a srpen brigádníky na terénní výzkum na římských táborech. Více informací na tel. č. 519 517 107 nebo na e-mailu: ruzickova [at] arub.cz. Zveřejněno 9. 6. 2015 na FB ÚAM Brno:   Štítky: brigádyvýzkumy

16. pražská muzejní noc v Nové budově Národního muzea

Archeologie na dosah - 31. Květen 2019 - 13:39
Zažijte muzejní noc s Kelty a Římany! Navštivte novou budovu Národního muzea, kde je aktuálně otevřena výstava Keltové.  Pro Muzejní noc jsme připravili bohatý program, který dozajista zaujme jak malé, tak i velké návštěvníky. Již od 19.00 se budete moci setkat se skupinou Keltů (Bacrie), od kterých se dozvíte mnoho zajímavostí o životě v době železné. Na oživených stanovištích si budete moci vyrazit keltskou minci nebo vyzkoušet vybrané textilní techniky. Zjistíte, že Keltové byli nejen zdatnými válečníky, ale i úspěšnými hospodáři a zručnými řemeslníky. Budou zde připraveny i ukázky laténských výrobků a tehdejších plodin – doplněny o výklad archeologů.   Máte rádi vznešenou antickou kulturu? V Národním muzeu nebudou chybět ani římští legionáři s ukázkou svého válečného umění. Od odborníků na antický svět se navíc dozvíte o každodenním životě ve starověkém Římě. Antický fotokoutek Potřebujete novou profilovku na FB? Vyberte si slušivý model v naší převlékárně a udělejte si originální selfíčko! Keltové a Římani vyprávějíSérie krátkých, ale zábavných přednášek zaměřených na keltskou kulturu a kontakt s antickým světem. Povídání bude doplněno o praktické ukázky, včetně módní přehlídky! 20.00 – Jak si Keltové vydělali na živobytí (Zdeněk Beneš) 21.00 – Pravěká kuchyně, aneb co bylo u Keltů ve spíži? (Viktoria Čisťakova) 22.00 – Módní přehlídka: Římská elegance versus „barbarská“ praktičnost (Viktoria Čisťakova) 23.00 – Římská armáda dobývá svět (Pavel Titz) 00.00 – S Římany v soukromí (Pavel Titz) Hrajeme si s Kelty a Římany Pro malé i velké budou připraveny drobné výtvarné aktivity (malování na tělo po vzoru keltských válečníků, zdobení látek přírodními hlinkami, keltské omalovánky) a kvíz k výstavě.   Datum akce: Sobota, 8. Červen 2019 - 19:00 do Neděle, 9. Červen 2019 - 1:00 Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti

Konference Archeologie & Antropologie IV

Archeologie na dosah - 20. Květen 2019 - 13:55
Srdečně zveme všechny zájemce na čtvrtý ročník konference Archeologie & Antropologie: Sociální marginalita v minulosti. Na okraji společnosti tehdy a/nebo na okraji zájmu dnes?, který proběhne ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Nové budově Národního muzea v Praze. Setkání se koná ve spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném časopise Musaica archaeologica. Přihlášky na konferenci a názvy referátů zasílejte do 31. srpna 2019 na emailovou adresu lucie_velova [at] nm.cz. Konferenční poplatek není. Pozvánku a přihlášku najdete ke stažení v příloze.  Předchozí ročníky zde Datum akce: Čtvrtek, 21. Listopad 2019 - 10:00Přílohy:  archeologie_antropologie_4_2019_pozvanka.pdf archeologie_antropologie_4_2019_prihlaska.docŠtítky: konference

Výstava Keltové v Národním muzeu (25. 5. 2018 - 31. 10. 2019)

Archeologie na dosah - 13. Duben 2019 - 13:34
Od 25. května 2018 můžete v Nové budově Národního muzea v Praze navštívit výstavu Keltové, která potrvá do konce října 2019. Seznámíte se nejen s duchovním i každodenním životem keltských kmenů, ale také s bohatým a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě, spojenou svojí podstatnou částí právě s tématem mladší doby železné, konkrétně laténské kultury, jejíž rozmanitost výstava návštěvníkům ukazuje.     Na výstavě Keltové nechybí ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Příchozí se ale mohou těšit i na množství dalších unikátních předmětů. Ať už jde o bohatě malovanou keramiku, bronzové šperky, zbraně nebo keltské mince. Výstava je navíc doplněna o množství audiovizuálních prvků. Do běžného života Keltů pak návštěvníky vtáhnou například kopie keltských obydlí.   Civilizace vrcholného období pravěkého vývoje naší země byla podobně jako v ostatních evropských oblastech od Polska po Itálii, od britských ostrovů po Ukrajinu, vytvářena nositeli tzv. laténské kultury, pojmenované podle lokality La Tène ve Švýcarsku. Laténská kultura je archeologický termín pro civilizaci mladší doby železné, jejíž nositelé osídlili rozsáhlé prostory evropského kontinentu v 2. polovině 1. tisíciletí př. Kr. Tato kultura je spojena se jménem historicky známých Keltů. Jejich civilizace se rozvíjela v období od 5. století do 1. století př. Kr. na takové úrovni, že vytvořila základy evropské kultury historického období. Výstava Keltové nabízí svým návštěvníkům pohled na roli Čech v tomto vývoji, a to nejen na kulturu vládnoucí elity, její honosné pohřby a sídla, ale i na i venkovské osady, využívání krajiny a nerostných zdrojů a s tím související výrobní aktivity a obchodu.   Výstava Keltové vznikla ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR a za přispění Moravského zemského muzea, Přírodovědného muzea ve Vídni, více než třemi desítkami muzeí v České republice, Ústavu archeologické památkové péče středních a severozápadních Čech a Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště středních Čech.   K výstavě lze zakoupit odborný KATALOG v e-shopu Národního muzea. 4000. fanoušek na facebooku Archeologie na dosah získal katalog jako pozornost muzea! Gratulujeme!   Termíny komentovaných prohlídek:  6. 11. 2018 20. 11. 2018 23. 10. 2018 20. 10. 2018 - v rámci Mezinárodního dne archeologie - vstupné za poloviční cenu 22. 9. 2018 - v rámci akce "Aspoň na víkend přijď mezi Kelty"  2. 2. 2019 - ve 14h, v rámci akce "Aspoň na víkend... oslavuj s Kelty"   Přednášky: v návaznosti na výstavu probíhají momentálně dva přednáškové cykly Svět Keltů a Keltové a antický svět   Lektorované vzdělávací programy k výstavě: čtyři typy - pro MŠ a 1. třídu ZŠ, 2.-5. třída ZŠ, 6.-9. třída ZŠ, SŠ   Články o jednotlivých exponátech: Antropologická rekonstrukce podoby muže z keltského oppida Závist Bohatý hrob z Chlumu u Rokycan I: Křehká krása zlaté destičky Bohatý hrob z Chlumu u Rokycan II Depot ze Stebna Kdo nosil skleněné náramky?   Odkazy na videa k výstavě: Archeoložka Viktoria Čisťakova o knížecím hrobě ze Straškova: https://www.facebook.com/narodnimuzeum/videos/10156750115718570/ Numismatik Jiří Militký o mincích na výstavě: https://www.facebook.com/narodnimuzeum/videos/10156733191393570/  Lektor Jan "Tonda" Půlpán o dětském koutku na výstavě: https://www.facebook.com/narodnimuzeum/videos/10156737266403570/ Další videoupoutávka na výstavu: https://www.youtube.com/watch?v=PeMUT_H4qZo Antropoložka Miluše Dobisíková o keltské populaci: https://www.youtube.com/watch?v=6zqVjSm0AE8   Archeoložka Viktoria Čisťakova v rozhlase o tom, jak Keltové vypadali: https://regina.rozhlas.cz/jak-vypadali-keltove-kteri-zili-v-hradisti-zav...   Recenze: Keltové v Národním muzeu - ze stránek Pohanský kruh   Fotogalerie z výstavy:   Video of PeMUT_H4qZo Zobrazit v plné velikosti Nádoba z knížecího hrobu ze Straškova-Račiněvsi Zobrazit v plné velikosti Halštatský hrob, Straškov-Račiněves, foto P. Kacl Zobrazit v plné velikosti Masivní kruh z bronzového plechu, tzv. turban, nošený jako nánožník, Rovná (okr. Strakonice), doba halštatská. Foto P. Kacl. Zobrazit v plné velikosti Honosná spona byla vyrobena v druhé polovině 5. století př. Kr. v jižním či jihovýchodním Přialpí nebo na Balkáně a doputovala do středních Čech, kde se stala součástí pohřební výbavy muže pochovaného se svými zbraněmi. Hrob byl objeven při stavbě silnice v roce 1843 mezi Želenicemi, Knovízí a Holousy. Foto P. Kacl Zobrazit v plné velikosti Časně laténská keramika, vpravo nádoba ve tvaru boty se zahnutou špičkou z Jíkve (okr. Nymburk). Foto P .Kacl Zobrazit v plné velikosti Zobrazit v plné velikosti Depot ze Stebna. Foto P. Kacl Zobrazit v plné velikosti Skleněné náramky a korálky, 1: Libčeves (okr. Louny), 2: Stradonice (okr. Louny), 3–4: Tursko (okr. Praha-západ). Foto P. Kacl Zobrazit v plné velikosti Na výstavě nechybí ani opuková "Keltská hlava" ze Mšeckých Žehrovic Zobrazit v plné velikosti 3D rekonstrukce Mšeckých Žehrovic, autor Jiří Unger Zobrazit v plné velikosti 3D rekonstrukce brány oppida Závist, autor Jiří Unger Zobrazit v plné velikosti Rekonstrukce podoby muže ze Závisti, Eva Vaníčková Zobrazit v plné velikosti Prezentace podoby muže ze Závisti na výstavě, foto E. Vaníčková Zobrazit v plné velikosti Bronzové nánožníky s plastickou výzdobou z Kšel, Prahy-Dolních Chaber, Plaňan a Bečova Zobrazit v plné velikosti Keltské mince z depotu ve Starém Kolíně Zobrazit v plné velikosti Zbytek pokladu mincí z Podmokel: okraj a držadlo římského bronzového vědra, zlaté bójské mince (C: dukáty Karla II. Egona Fürstenberka z roztaveného podmokelského zlata). Foto P. Kacl Zobrazit v plné velikosti Nejstarší bójské ražby (cca 300–250 př. Kr.), zlatý statér typu Niké. Foto P. Kacl Zobrazit v plné velikosti Ražba tzv. českých lokálních emisí (cca 250–130/120 př. Kr.) Zobrazit v plné velikosti Foto P. Kacl Zobrazit v plné velikosti Foto P. Kacl Zobrazit v plné velikosti Roštová hrnčířská pec. Foto P. Kacl Zobrazit v plné velikosti Vzdělávací sešitek k výstavě pro děti Zobrazit v plné velikosti Přehlídka pravěké módy v rámci Pražské muzejní noci 2018 Zobrazit v plné velikosti Přehlídka pravěké módy v rámci Pražské muzejní noci 2018 Zobrazit v plné velikosti Přehlídka pravěké módy v rámci Pražské muzejní noci 2018 Štítky: doba želeználaténvýstava

Přehled aktuálních dočasných výstav s archeologickou tématikou

Archeologie na dosah - 11. Duben 2019 - 14:30
Umění pravěku. Pravěk umění (11. 4. - 22. 9. 2019)Slovácké muzeum v Uherském Hradištivíce informací Zrození kovu. Příběh bronzu a železa (21. 3. - 5. 10. 2019)Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.více informací Nevěsty z cizích světů. Cizinky v nás (24. 2. - 21. 4. 2019)Regionální muzeum ve Vysokém Mýtěvíce informací Barbaři v pohybu (10. 2. - 12. 5. 2019)Regionální muzeum v Litomyšlivíce informací Příběhy z pravěku (2. 11. 2018 - 31. 3. 2019)Muzeum Komenského v Přerověvíce informací Keltové (25. 5. 2018 - 31. 10. 2019)Nová budova Národního muzea v Prazevíce informací Ukončené výstavy: Keltové v Holubicích a Křenovicích (19. - 28. 10. 2018, 2. - 11. 11. 2018)Křenovice, poté Holubicevíce informací Jeden den ve středověku (27. 9. - 6. 11. 2018)očima hrnčíře v prostředí východočeského městečkaMěstské muzeum v Jaroměřivíce informací Prvorepubliková archeologie (1. 6. - 31. 10. 2018)Zámek Nižborvíce informací Copuli lapidum (14. 6. - 2. 9. 2018)po stopách středověkých hradůMuzeum města Tišnovvíce info  Poohří za časů lovců a sběračů (1. 6. - 30. 9. 2018)Muzeum Chebvíce info Eduard Štorch (29. 5. - 2. 9. 2018)140 let od narození autora Lovců mamutůMuzeum Podbezdězívíce informací Archeologie a dálkový průzkum krajiny (12. 4. - 5. 6. 2018)25 let letecké archeologiePodřipské muzeumvíce informací Výstavka keltského pokladu (3. 4. - 30. 4. 2018)Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatcivíce informací Dobrodružství archeologie (3. 4. - 24. 6. 2018)Regionální muzeum v Českém Krumlověvíce informací Mezi kmeny a státem: Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku (10. 9. 2016 - 16. 9. 2018)Dvořákovo muzeum pravěku v Kolíněvíce informací Středověké a raně novověké zbraně Přerovska (12. 10. 2017 - 31. 3. 2018)Zámek Přerovvíce informací Od nitě ke košili - Móda středověkých Pražanů (17. 5. - 18. 2. 2018) Dům U zlatého prstenu, Prahavíce informací Keltové (16. 1. - 16. 2. 2018)Městské muzeum ve Stříbřevíce informací Bazénová archeologie (1. 2. - 28. 2. 2018)Městské muzeum Čelákovicevíce informací Barbaři v pohybu (7. 12. 2017 - 31. 3. 2018)Jevíčko a Malá Haná v době římskéMuzeum regionu Boskovickavíce informací  Středověké Ústí (7. 4. - 31. 12. 2017)Muzeum města Ústí nad Labemvíce informací Vítejte u neandrtálců (2. 12. 2016 - 31. 12. 2017)Pavilon Anthropos, Moravské zemské muzeumvíce informací Neuvěřitelný svět prvních zemědělců (4. 11. - 31. 12. 2017)putovní výstavaRegionální muzeum v Jílovém u Prahyvíce informací Poklad českých knížat (3. 10. - 29. 10. 2017)Unikátní hromadný nález stříbrných denárů 11. století u ŘetčePrácheňské muzeum v Písku více informací Ve stínu impéria (6. 10. - 10. 12. 2017)Germáni a doba římská na RakovnickuMuzeum T. G. M. Rakovníkvíce informací Smrtí to nekončí aneb tisíc let spali ve stínu Radobýlu (9. 6. - 30. 9. 2017)Bašta v Kadanivíce informací Cesty k domům (18. 5. - 17. 9. 2017)aneb vývoj lidských obydlí do přelomu letopočtuVlastivědné muzeum v Šumperkuvíce informací Jmenuji se Sajetta. Svět prvních zemědělců (21. 4. - 22. 10. 2017)Středočeské muzeum v Roztokách u Prahyvíce informací Od pravěku k současnosti (7. 4. - 2. 7. 2017)Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnouvíce informací Stroj času (24. 3. - 18. 6. 2017)Muzeum Vysočiny Jihlavavíce informací Zlaté období Keltů (19. 3. - 14. 5. 2017)Regionální muzeum v Jílovém u Prahyvíce informací Z deníku archeologa (16. 3. - 21. 5. 2017)Slovácké muzeum v Uherském Hradištivíce informací Od doby kamenné po dobu slovanských hradišť (28. 1. - 16. 4. 2017)Centrum Bohuslava Martinů v Poličcevíce informací  Proti času (26.1. - 26. 2. 2017)Opravy pražských památek ve fotograficích Martina FrouzeCzech Photo Centre, Prahavíce informací Archeologie ze vzduchu (20. 1. - 5. 3. 2017)Možnosti a výsledky letecké archeologie na Plzeňsku a RokycanskuMuzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanechvíce informací Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena? (15. 11. 2016 - 12. 3. 2017)Muzeum Komenského v Přerověvíce informací Byli v Čelákovicích upíři? (11. 11. 2016 - 26. 2. 2017)Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumuMěstské muzeum v Čelákovicíchvíce informací Keltové v západních Čechách (27. 10. 2016 - 28. 2. 2017)Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicíchvíce informací Nové archeologické objevy na Třebíčsku (12. 9. - 19. 12. 2016)Kulturní a informační centrum města Přeloučevíce informací Hradiště u Písku 1858. Nálezy z knížecích mohyl z časné doby laténské (7. 9. - 18. 9. 2016)Prácheňské muzeum v Pískuvíce informací Krnov - historie, archeologie (23. 6. - 30. 9. 2016)Krnovská synagogavíce informací Co se skrývá pod drnem? (5. 5. - 18. 9. 2016)Západočeské muzeum v Plznivíce informací Když mám tekutou révu: kult Dionýsa v antickém Řecku (6. 5. - 31. 10. 2016)Galerie antického uměníFrantiškánský klášter v Hostinnémvíce informací To nejkrásnější z neolitu (4. 5. - 25. 9. 2016)Moravské zemské muzeum v BrněPalác šlechtičenvíce informací Denárový poklad století (21. 9. - 16. 10. 2016)Východočeské muzeum v Pardubicíchvíce informací Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou (15. 4. - 12. 6. 2016)Muzeum T. G. M. Rakovníkvíce informací Mrtvý kůn ve sklepě (11. 4. - 17. 4. 2016)aneb Co všechno se skrývá pod novým koncertním sálemBesední dům v Brněvíce informací Na jantarové stezce (7. 4. - 5. 6. 2016)Muzeum a galerie Prostějovvíce informací Nové nálezy kovových předmětů z Prachaticka (6. 4. - 5. 6. 2016)Prachatické muzeumvíce informací Poklady (nejen) v zemi ukryté (15. 3. - 5. 6. 2016)Regionální muzeum v Náchoděvíce informací Poklady, depoty, obětiny... (1. 3. - 22. 5. 2016)Regionální muzeum v Českém Krumlověvíce informací Za kamna vlezem aneb Pec nám spadla (17. 2. - 30. 6. 2016)Výstava historických kachlů z DěčínskaOblastní muzeum v Děčíněvíce informací Afghánistán - zachráněné poklady buddhismu (5. 2. - 30. 4. 2016)Náprstkovo muzeumvíce informací Umění australských domorodců (3. 2. - 31. 5. 2016)Za posledními lidmi doby kamennéOblastní muzeum Mostvíce informací Zaniklé vesnice na Brtnicku (26. 11. 2015 - 28. 2. 2016)Muzeum Vysočiny Jihlavavíce informací Bedřích Hrozný. Sto let od rozluštění chetitského jazyka (15. 10. 2015 - 31. 3. 2016)Venkovní panelová výstava fotografiíNádvoří Náprstkova muzea v Prazevíce informací Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a Súdánu (15. 9. 2015 - 29. 5. 2016)ČEÚ, Náprstkovo muzeum a Regionální muzeum v Kolíněvíce informací Umění a každodennost antického Říma (1. 7. 2015 - 28. 2. 2016)Regionální muzeum v Náchoděvíce informací Hroby barbarů/Svět živých a mrtvých doby stěhování národů (27. 5. 2015 - 14. 2. 2016)Muzeum hlavního města Prahyvíce informací Staré pověsti české (od 28. 5. 2015 - 31. 1. 2016)Muzeum města Ústí nad Labem, putovní výstava NMvíce informací Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu (25. 9. - 31. 12. 2015)Oblastní muzeum v Mostěvíce informací 20 let výzkumu památky UNESCO (3. 7. - 29. 11. 2015)Kutná Hora Hrádekvíce informací Bylanská kultura (4. 9. - 29. 11. 2015)Regionální muzeum v Kolín, Červinkovský důmvíce informací Archeologie přemyslovských Čech (31. 10. - 22. 11. 2015)Městské muzeum v Čelákovicíchvíce informací Cesta do minulosti (11. 9. - 22. 11. 2015)  Archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi v letech 2011-2013Regionální muzeum v Chrudimivíce informací Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty (13. 10. - 11. 11. 2015)Křížová chodba Karolina v PrazeČeský egyptologický ústav více informací Dědictví Karla Velikého (17. 7 - 14. 10. 2015)Pražský hrad, Starý královský palác, putovní mezinárodní výstavavíce informací Když v Bělé stával hrad (6. 7. - 30. 9. 2015)Infocentrum na zámku v Bělévíce informací Kámen v pravěku (12. 4. - 4. 10. 2015)Zamecký areál Ctěnicevíce informací Poklad denárů Boleslava II. (16. 6. - 21. 6. 2015)Muzeum Mladoboleslavskavíce informací Poklady, depoty, obětiny... (14. 5. - 30. 8. 2015)Jihočeské muzeum v Českých Budějovicíchvíce informací Velká Morava a počátky křesťanství (17. 4. - 28. 6. 2015)Císařská konírna Pražského hraduvíce informací Mykény a střední Evropa (15. 10. 2014 - 30. 8. 2015)Pavilon Anthropos, Moravské zemské muzeum Brnovíce informací Poklady doby bronzové (3. 7. - 31. 8. 2015)Městské muzeum v Týnu nad Vltavouvíce informací Pohledy do pravěku (od 21. 6. 2014)Oblastní muzeum v Chomutověvíce informací Do srdce Asie - 10 let české archeologie ve střední Asii (od 1. 10. 2013)Františkánský klášter Hostinnévíce informací Keltové ve východních Čechách (putovní výstava od 15. 2. 2013)od ledna v Regionálním muzeu a galerii  v Jičíněvíce informací Veligrad. Z knížecích hrobů (od 6. 6. 2013)Slovácké muzeum v Uherském Hradištiplakát s informacemi Umění skalních maleb (dlouhodobá výstava)Moravské zemské muzeumvíce informací Jak se žilo na hradě Hlavačov (10. 3. - 31. 3. 2015)Orlické muzeum v Chocnivíce informací Boskovický poklad (13. 2. - 26. 4. 2015)Muzeum Boskovickavíce informací Tajemství krajiny (10. 2. - 29. 3. 2015)Muzeum Nýrskovíce informací Hrady a zámky objevované a opěvované (19. 12. 2014 - 15. 3. 2015)Jízdárna Pražského hraduvíce informací Velká Morava a počátky křesťanství (28. 11. - 28. 2. 2015)Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeumvíce informací Nebojme se archeologie! (29. 11. - 1. 2. 2015)Tajemství ukrytá pod rodinnými domyMěstské muzeum v Čelákovicíchvíce informací Odhalený hrad (17. 10. 2014 - 29. 3. 2015)Zámek Děčínvíce informací Svět tajemných Baltů (4. 12. 2013 - 28. 9. 2014)Moravské zemské muzeum v Brněvíce informací Země černých faraonů (30. 5. - 12. 10. 2014)Náprskovo muzeum, Prahavíce informací Tajemství dámy s náhrdelníkem. Doba železná na Příbramsku (25. 6. - 31. 10. 2014)Hornické muzeum Příbram (Březové hory - Důl Vojtěch)více informací Stříbrný poklad (15. 7. - 3. 8. 2014)Muzeum východních Čech v Hradci Královévíce informací Slované (25. 4. - 15. 6. 2014)Rakovnicko v raném středověkuvíce informací  Archeologie bez hranic (18. 4. - 15. 6. 2014)Slované v Horní Falci a na Chebskuvíce informací Pravěké a středověké osídlení Tetčicka (15. 4. - 31. 5. 2014)Budova ZŠ, Tetčicevíce informací Minulost pod vodou - Poklady z Hradiska u Kramolína (21. 3. - 11. 5. 2014)Muzeum Vysočiny Třebíčvíce informací Detektory v archeologii. Jak pomáhat a neublížit (11. 2. 2014 - 1. 6. 2014)Muzeum Komenského v Přerověvíce informací Pravěká hostina (23. 1. - 24. 4. 2014)Zpravování potravin a příprava pokrmů v pravěkuPamátník A. Kašpara v Lošticíchvíce informací Poklady starého Egypta - Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského (11. 10. - 15. 3. 2014)Vlastivědné muzeum v Olomoucivíce informací Umění z hlíny (30. 10. 2013 - 2. 2. 2014)Moravské zemské muzeum v Brněvíce informací Obrazový svět pozdního středověku – gotické a renesanční kamnové kachle (18. 2. - 30. 3. 2014)Regionální muzeum v Českém Krumlověvíce informací Po stopách Germánů (15. 10. - 31. 12. 2013)Život před 1800 letyPodřipské muzeum, Roudnice nad Labemplakát 20 let archeologie Berounska a Hořovicka (28. 8. - 31. 12. 2013)pod křídly Ústavu archeologické památkové péče středních ČechMuzeum Českého krasu v Berouněvíce informacípozvánka Bystřec / založení, život a zánik středověké vsi (24. 4. - 31. 12. 2013)Moravské zemské muzeum, Dietrichteinský paláco Bystřeci Pravěk Mohelnicka (24. 1. - 30. 12. 2013)Muzeum Mohelnicevíce informací Poklady Mladoboleslavska (5. 10. - 17. 11. 2013)Příběhy ukrývání a objevování pokladůMuzeum Mladoboleslavskavíce informací Bronzové a jiné poklady Rakovnicka (3. 10. - 1. 12. 2013)Muzeum T.G.M. RakovníkPetrovcova výstavní síňpozvánka Jezuitská kolej od pravěku po dnešek. Archeologický výzkum 1998-2012. (17. 9. - 24. 11. 2013)Kutná HoraGalerie středočeského kraje v Jezuitské kolejivíce informací Obrazový svět pozdního středověku - Gotické kamnové kachle na Písecku (6. 10. - 28. 11. 2013)Galerie Prácheňského muzea, Písekpozvánka Archeologie přemyslovských Čech (15. 10 - 5. 11. 2013)Vestibul FF UK na náměstí Jana Palacha v Prazevíce informací Antické vázy (9. 7. - 31. 10. 2013)ze sbírek některých českých muzeí, univerzit a zámkůVýstava Podřipského muzea na zámku Roudnice n. Labempozvánka Slované v Bavorsku: mezi Řeznem a Kulmem (31. 5. - 31. 10. 2013)Muzeum Kouřimskavíce informací  Dobrodružství s bagrem za zády aneb 20 let Ústavu archeologické památkové péče středních Čech (1. 6. - 31. 10. 2013)Informační centrum keltské kultury na zámku Nižborvíce informací Cyril a Metoděj - doba, život, dílo (28. 3. - 29. 9. 2013)Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičenvíce informací Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů (8. 8. - 14. 9. 2013)Vlastivědné muzeum ve Slanémvíce informací Ukryto pod zemí (6. 3. - 1. 9. 2013)Regionální centrum Hodonínvíce informací Archeologie na hranicích (28. 6. - 25. 8. 2013)Pravěké až raně novověké dějinyMuzeum Vysočiny Jihlavapozvánka Cesta do pravěku Havlíčkobrodska (31. 5. - 28. 7. 2013)Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brodvíce informací Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze (15. 3. - 30. 6. 2013)Oblastní muzeum v Litoměřicíchvíce informacíplakát Po stopách Germánů (7. 3. - 12. 5. 2013)Muzeum města Ústí nad Labemvíce informací Nejen chlebem živ je člověk (13. 3. - 30. 4. 2013)Archeologická výstava o vykopávkách u kaple Božího hrobuVýstavní síň slánského muzeavíce informací Fotografická výstava Martina Frouze Egypt a egyptologie (2. 3. - konec dubna 2013)Dům řemesel Arcadis, obec Vysokávíce informací (pdf) Pravěk je kůůl, když o něm víte víc! (18. 5. 2012 - 21. 4. 2013)Muzeum Východních Čech v Hradci Královévíce informacípozvánka Ve stínu Olympu - Řecko a svět Keltů (20. 12. 2012 - 24. 3. 2013)Národní muzeum, Nová budovavíce informací Minulost pod silnicí - Nymburský obchvat ve světle archeologie (26. 10. - 24. 3. 2013)Vlastivědně muzeum Nymburkplakát Tajemství Langobardů (19. 11. 2012 - 28. 2. 2013)Vlastivědné muzeum Kyjovplakát Mikulčicko – kopčanský archeopark - Velkomoravská archeologická lokalita na seznam světového dědictví UNESCO (10. 1. 2013 - 10. 2. 2013) putovní9 velkoplošných panelů a DVD pořadnyní Brno, krajský úřad Jihomoravského krajevíce informací Vzkazy od Keltů našeho kraje (10. 1. 2013 - 31. 1. 2013)Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěmvíce informací Jablunkovský průsmyk - brána do Slezska (18. 10. 2012 - 28. 2. 2013)Muzeum Těšínska v Jablunkověplakát Cyklus přednášek věnovaných Súdánu a Africe (25. 11. 2012 - 16. 2. 2013)Restaurace Truhlárna na KokořínskuPDF s informacemi Od doby kamenné po dobu slovanských hradišť (16. 11. 2012 - 13. 1. 2013)Vlastivědné muzeum Olomoucvíce informací Keltové ve východních Čechách (21. 10. - 31. 12. 2012)zámek Nasavrkyplakátreportáž ČT  Klenoty z hlubin věků - Archeologie Pardubického kraje (16. 10. - 18. 11. 2012)Regionální muzeum ve Vysokém Mýtěpozvánka Rakovnické archeologické obrázky (12. 10. - 18. 11. 2012)Muzeum T.G.M. RakovníkPetrovcova výstavní síňpozvánka Dědictví antiky (9. 10. - 31. 10. 2012)hrad Karlštejnpozvánka, reportáž ČT Staletí pod vodou - přednáškový cyklus o Juditině a Karlově mostu (15. 9. - 30. 10. 2012)Muzeum hlavního města Prahyprogram přednášek 100 let archeologie (31. 8. 2012 - 11. 11. 2012)Muzeum Sokolovvíce informací 700 let vimperské větve Zlaté stezky (1. 5. 2012 - 31. 10. 2012)Muzeum Vimperkvíce informací Od doby kamenné do doby slovanských hradišť aneb Jak žili naši předkové (8. 6. 2012 - 18. 10. 2012)Městské muzeum a galerie Hranice a Městské muzeum a galerie PoličkaVýstavní síň Stará radnice v Hranicíchvíce informacípozvánka Předmostská venuše, foto: Martin Frouz KELTOVÉ - fakta, která vydala voda (6. 9. 2012  - 21. 10. 2012)Regionální muzeum v Teplicíchvíce informacíplakát Předměty vyprávějí (30. 5. 2012 - konec září 2012) Archeologické poklady Slezanky a pivovaruObecní dům, Opavavíce informacíplakát Umění z času lovců (25. 5. 2012 - 25. 9. 2012)Přerovský zámekvíce informacípozvánka Hrad Vízmurk - tajemství a poklady (11. 5. 2012 - 16. 9. 2012)výstava ke 40. výročí zahájení archeologického výzkumuMěstská knihovna Červený Kostelecvíce informacípozvánka Detektory v archeologii - jak pomáhat a neublížit (7. 6. 2012 - 29. 7. 2012)Muzeum v Šumperkuvíce informací Pravěký šperk versus šperk současný (25.4. 2012 - 17. 6. 2012)Regionální muzeum Teplicevíce informací Život a smrt starých Slovanů (4. 4. 2012 - 10. 6. 2012)Amatéři v archeologii (4. 4. 2012 - 10. 6. 2012)Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnouvíce informací Štítky: výstava

Aktuality

Do 12. srpna 2019 máme na FF UK přístup k celé kolekci e-knih...

28. Červen 2019

Archeologický ústav AV ČR Praha  hledá brigádníky na léto. Podrobnosti najdete...

18. Červen 2019