Filozofick fakulta

Archeologická literatura online

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

abychom vám alespoň trochu ulehčili práci  se sháněním literatury v době uzavření knihoven, připravili jsem pro vás přehled základní archeologické literatury, která se dá buď stáhnout v pdf nebo je zpřístupněná online Národní digitální knihovnou - Kramerius (pouze do 17.5. 2020).

Pozor, nově je vyžadována autentifikace uživatelů do digitální knihovny Kramerius NK ČR. Toto opatření vychází z dohody NK ČR se správci autorských práv a zároveň pomůže odlehčit zátěž digitální knihovny.Pro vstup do Krameri https://kramerius-vs.nkp.cz/

·       vyberte na úvodní stránce Přihlásit eduID,

·       vyberte ze seznamu institucí Univerzitu Karlovu (Charles University),

·       přihlašte se přes službu CAS (stejnými přihlašovacími údaji jako např. do SISu).

·       Pokud máte problém s načtením stránek Krameria, doporučujeme Vám promazat historii a soubory cookies této stránky, případně zkuste jiné prohlížeče.

Archaeologia historica (1/1976 - 44/2019). Brno (ke stažení v pdf)

Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana (Sv. 1 - 3). Brno (ke stažení v pdf)

Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum (Sv. 1 - 2). Brno (ke stažení v pdf)

Archeológia na prahu histórie - K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra 2012 (ke stažení v pdf)

Archeologické rozhledy (1949 - 2019). Praha (pouze ke čtení)

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku - AVANS (1974 - 2013). Nitra (ke stažení v pdf)

Archeologie pravěkých Čech.  Praha (ke stažení v pdf všech 8 svazků) (ke stažení v pdf)

Archeologie ve středních Čechách (1997 - 2018, chybí 2015-16). Praha (pouze ke čtení)

Bátora, J. (2018): Slovensko v staršej dobe bronzovej. Bratislava (ke stažení v pdf)

Beljak, J. - Březinová, G. - Varsik, V. (eds.) 2010: Archeológia barbarov 2009 - Hospodárstvo germánov. Nitra (ke stažení v pdf)

Bláhová, M. – Frolík, J. – Profantová, N. 1999: Velké dějiny zemí koruny české, I. Paseka, Praha-Litomyšl (pouze ke čtení)

Bouzek, J. 2005: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha (pouze ke čtení)

Březinová, G. - Pažinová, N. 2011: Neolitická osada Hurbanovo - Bohatá. Nitra (ke stažení v pdf)

Buchvaldek, M. – Sláma, J. (red.) 1982: Nástin evropského pravěku. Praehistorica IX, Praha (pouze ke čtení)

Buchvaldek, M. a kol. 1985: Dějiny pravěké Evropy. Praha (pouze ke čtení)

Bulletin záchranného oddělení a Výzkumy v Čechách (1964 - 2016). Praha (ke stažení v pdf)

Časopis Moravského muzea (2008 - 2018, chybí 2009 a 2014). Brno (pouze ke čtení)

Demek, J. a kol. 1984: Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Praha (pouze ke čtení)

Demek, J. a kol. 2006: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Praha (pouze ke čtení)

Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque (Sv. 1 - 18). Brno - Praha (ke stažení v pdf)

Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum (Sv. 1 - 4). Brno (ke stažení v pdf)

Drda, P. 1998: Keltové a Čechy. Praha (pouze ke čtení)

Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha (pouze ke čtení)

Furmánek, V. 2019: Radzovce in der Zeit der Urnenfelderkulturen. Nitra (ke stažení v pdf)

Harris, E. 2014: Principy archeologické stratigrafie (české vydání, překlad J. Chajbullin Koštial).
Praha (ke stažení v pdf)

Hazlbauer, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Obraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha (pouze ke čtení)

Hložek, M. 2008: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. Praha (pouze ke čtení)

Hrala, J. 1976: Malý labyrint archeologie. Praha (pouze ke čtení)

Klápště, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most (pouze ke čtení)

Klápště, J. 2012: Proměna českých zemí ve středověku. Praha (pouze ke čtení)

Klápště, J. - Brůček, P. 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Most (pouze ke čtení)

Kujovský, R. - Mitáš, V. (eds.) 2012: Václav Furmánek a doba bronzová - Zborník k 70. narodeninám. Nitra (ke stažení v pdf)

Květina, P. a kol. 2015: Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec (pouze ke čtení)

Lutovský, M. 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha (pouze ke čtení)

Lutovský, M. – Smejtek, L. a kol. 2005: Pravěká Praha. Praha (pouze ke čtení)

Malina, J. 1981: Archeologie včera a dnes aneb, Mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima? Svazek 1 a svazek 2. České Budějovice (pouze ke čtení)

Měřínský, Z. 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu, I. Praha (pouze ke čtení)

Michalička, V. 2017: Kopřiva. Plevel, který šatil. Muzeum Novojičínska (ke stažení v pdf)

Musaica (Musaica Archaeologica). Bratislava (ke stažení v pdf)

Památky archaeologické a místopisné 1/1855 - 24/1910-1912. Praha (pouze ke čtení)

Pearce, David W. 2008: Uvnitř neolitické mysli. Praha (pouze ke čtení)

Pieta, K. 2010: Die_Keltische Besiedlung der Slowakei. Nitra (ke stažení v pdf)

Pleiner, R. a kol. 1978: Pravěké dějiny Čech. Academia. Praha (pouze ke čtení)

Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno (pouze ke čtení)

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda Moravská. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno (pouze ke čtení)

Podborský, V. 1997: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno (pouze ke čtení)

Praehistorica (roč. 30/2012 - 34/1018). Praha (ke stažení v pdf)

Pravěk. Časopis moravských a slezských archeologů (1991 - 2017, cbybí 2003 a 2011). Brno (pouze ke čtení)

Profous, A. 1947-1960: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původ, význam a změny (svazek I-V). Praha (pouze ke čtení)

Přehled výzkumů (sv. 44 - 60). Brno (ke stažení v pdf)

Sborník prací FF brněnské univerzity. M, řada archeologická (roč. 45/1996 - roč. 61/2012). Brno (ke stažení v pdf)

Sklenář, K. – Sklenářová, Z. – Slabina, M. 2002: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha (pouze ke čtení)

Sklenář, K. - Bláhová-Sklenářová, Z. 2005: Biografický slovník moravských a slezských archeologů. Praha (pouze ke čtení)

Sláma, J. 1986: Střední Čechy v raném středověku. Praehistorica XI. Praha (pouze ke čtení)

Sláma, J. 1988: Střední Čechy v raném středověku. Praehistorica XIV. Praha (pouze ke čtení)

Slovenská archeológia (roč. I/1953 - LXVII-2/2019. Nitra (ke stažení v pdf)

Smetánka, Z. 1988: Život středověké vesnice, zaniklá Svídna. Praha (pouze ke čtení)

Smetánka, Z. 2010: Legenda o Ostojovi. Praha (pouze ke čtení)

Spisy Filozofické fakuly Masarykovy univerzity (1923 - 2019. Brno (ke stažení v pdf)

Studia archaeoogica Brunensia (roč. 18/2013 - 23/2018. Brno (ke stažení v pdf)

Šmíd, M. 2003: Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě, in: M. Čižmář (ed.), Pravěk – Supplementum 11, 1-246. Brno (pouze ke čtení)

Študijné zvesti (1/1956 - 66/2019. Nitra (ke stažení v pdf)

Tolasz, R. 2007: Atlas podnebí Česka. Olomouc (pouze ke čtení)

Tomášek, M. 2007: Půdy České republiky. Praha (pouze ke čtení)

Varsik, V. 2011: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Nitra (ke stažení v pdf)

Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Libri, Praha (pouze ke čtení)

                               Encyklopedie Keltů v Čechách - dodatky (pouze ke čtení)

Velímský, T. 1998: Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most (pouze ke čtení)

Datum platnosti: 
3. August 2020

News

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. November 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. November 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. November 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. November 2020