Filozofick fakulta

Ústav pro archeologii získal dva významné grantové projekty

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021 budou řešiteli dvou tříletých výzkumných projektů.

Dr. Laszlo Ferenczi je řešitelem projektu Hospodářské dvory klášterů a krajinný impakt cisterciáckých velkostatků: krajině archeologická a historicko-ekologická studie kláštera v Plasech, který je zaměřen na studium hospodářských dvorů v zázemí nejstaršího cisterciáckého kláštera v Čechách. Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky si klade za cíl popsat odlišné hospodářské strategie ve využívání středověké a raně novověké krajiny.

Dr. Mária Vargha uspěla v univerzitní soutěži Primus s projektem Posílení němých. Úloha venkovského obyvatelstva při budování státu a christianizaci ve střední a východní Evropě. Cílem projektu je porozumět raně středověkému pohřebnímu ritu a počátkům církevní organizace ve střední Evropě (České země, Polsko, Uhry). V rámci projektu budou mj. využity moderní geostatistické metody.

Oba řešitelé se zavázali, že v návaznosti na tyto projekty připraví žádosti o prestižní evropské granty – ERC Starting Grants.

Datum platnosti: 
28. Únor 2021

Aktuality

Podívejte se na projekt Podkrušnohorského technického muzea a prohlédněte si prostory, do...

23. Únor 2021

Ve středu 24.2. 2021 se uskuteční další z přednášek Ústavu pro klasickou archeologii v rámci...

22. Únor 2021

Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile ...

19. Únor 2021

Knihovna FF UK opět pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s...

17. Únor 2021