Filozofick fakulta

PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

 

1980-1984 studium na FF UK v Praze, obor pravěká archeologie

1984-1986 studijní pobyt na FF UK v Praze, prehistorický seminář Katedry obecných dějin, prof. Buchvaldek

1986 doktorská zkouška

1986-2004 Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě

2004-dosud Archeologický ústav AV ČR v Praze, v. v. i., vědecký pracovník

2004-2012 kombinované studium Ph.D. na FF UK v Praze

2012   obhájení disertační práce

 

Přehled publikační činnosti

Sídliště kultur jordanovské a nálevkovitých pohárů v Praze-Ďáblicích, Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 79-124 (s M. Kostkou a D. Stolzem).

Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 – Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz, Památky archeologické 98, 2007, 31-108 (s M. Ernée a dalšími).

Kultura kulovitých amfor, in: E. Neustupný (ed.), Eneolit, 2008, 115-122. Praha.

Měď v českém eneolitu, in: E. Neustupný (ed.), Eneolit, 2008, 28-32. Praha.

Sídliště raného až staršího eneolitu v Hřebči, okr. Kladno. Příklad dlouhodobě otevřeného pravěkého objektu, Archeologické rozhledy 61, 2009, 265-284 (s M. Zápotockým).

Dobeš, M. – Korený, R. 2010: Cizokrajná keramika doby kamenné z hrazanského oppida. Příspěvek k možnostem výskytu subneolitických nálezů v Čechách, Praehistorica 29, v tisku.

Dobeš, M. – Korený, R. 2010: Výšinné sídliště Malé Kolo u Nalžovického Podhájí, okr. Příbram. Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 25-51.

Dobeš, M. – Peška, J. 2010: Raně eneolitický měděný sekeromlat typu Pločnik z Olomouce-Holic, Archeologické rozhledy 62, 117-125.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Stolz, D. 2010: K periodizaci mladších nálevkovitých pohárů: sídliště v okolí Řepné ulice v Praze-Ďáblicích, Archeologie ve středních Čechách 14, 605–642.

Dobeš, M. - Fojtík, P. - Kalábek, M. - Kalábková, P. - Peška, J. 2011: K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína-Pravčic a Laškova, Přehled výzkumů 51, 49-60.

Klassen, L. – Dobeš, M. – Pétrequin, P. 2011: Dreieckige Kupferflachbeile aus Mitteldeutschland und Böhmen. Zum kulturgeschichtlichen Hintergrund einer bemerkenswerten Fundgruppe, Alt-Thüringen 41 7-35.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Likovský, J. 2011: Pohřebiště mladšího stupně kultury nálevkovitých pohárů v Praze-Bubenči a Dejvicích, Archeologie ve středních Čechách 15, 139-162.

Vencl, S. - Dobeš, M. - Zadák, J. - Řídký, J. 2011: K osídlení kultury řivnáčské na východním okraji Prahy, Archeologické rozhledy 63, 90-135.

Dobeš, M. - Limburský, P. - Kyselý, R. - Novák, J. - Šálková, T. 2011: Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi, Archeologické rozhledy 63, 375-424.

Dobeš, M. – Fikrle, M. - Frána, J. - Korený, R. 2011: Raně eneolitická plochá měděná sekera z Dublovic na Sedlčansku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 325-335.

 

Působení v zahraničí

 

Bulharsko, výzkum Drama, UNI Saarbrücken, 6 měsíců v roce 1998

 

Přednášková činnost

Eneolit

Český eneolit ve světle evropských nálezů

Cvičení s archeologickým materiálem 1,2

 

 


 


Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020