Filozofick fakulta

PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

 

1980-1984 studium na FF UK v Praze, obor pravěká archeologie

1984-1986 studijní pobyt na FF UK v Praze, prehistorický seminář Katedry obecných dějin, prof. Buchvaldek

1986 doktorská zkouška

1986-2004 Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě

2004-dosud Archeologický ústav AV ČR v Praze, v. v. i., vědecký pracovník

2004-2012 kombinované studium Ph.D. na FF UK v Praze

2012   obhájení disertační práce

 

Přehled publikační činnosti

Sídliště kultur jordanovské a nálevkovitých pohárů v Praze-Ďáblicích, Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 79-124 (s M. Kostkou a D. Stolzem).

Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 – Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz, Památky archeologické 98, 2007, 31-108 (s M. Ernée a dalšími).

Kultura kulovitých amfor, in: E. Neustupný (ed.), Eneolit, 2008, 115-122. Praha.

Měď v českém eneolitu, in: E. Neustupný (ed.), Eneolit, 2008, 28-32. Praha.

Sídliště raného až staršího eneolitu v Hřebči, okr. Kladno. Příklad dlouhodobě otevřeného pravěkého objektu, Archeologické rozhledy 61, 2009, 265-284 (s M. Zápotockým).

Dobeš, M. – Korený, R. 2010: Cizokrajná keramika doby kamenné z hrazanského oppida. Příspěvek k možnostem výskytu subneolitických nálezů v Čechách, Praehistorica 29, v tisku.

Dobeš, M. – Korený, R. 2010: Výšinné sídliště Malé Kolo u Nalžovického Podhájí, okr. Příbram. Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve středním eneolitu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 25-51.

Dobeš, M. – Peška, J. 2010: Raně eneolitický měděný sekeromlat typu Pločnik z Olomouce-Holic, Archeologické rozhledy 62, 117-125.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Stolz, D. 2010: K periodizaci mladších nálevkovitých pohárů: sídliště v okolí Řepné ulice v Praze-Ďáblicích, Archeologie ve středních Čechách 14, 605–642.

Dobeš, M. - Fojtík, P. - Kalábek, M. - Kalábková, P. - Peška, J. 2011: K počátkům výskytu měděné industrie na Moravě. Sekery z Hulína-Pravčic a Laškova, Přehled výzkumů 51, 49-60.

Klassen, L. – Dobeš, M. – Pétrequin, P. 2011: Dreieckige Kupferflachbeile aus Mitteldeutschland und Böhmen. Zum kulturgeschichtlichen Hintergrund einer bemerkenswerten Fundgruppe, Alt-Thüringen 41 7-35.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Likovský, J. 2011: Pohřebiště mladšího stupně kultury nálevkovitých pohárů v Praze-Bubenči a Dejvicích, Archeologie ve středních Čechách 15, 139-162.

Vencl, S. - Dobeš, M. - Zadák, J. - Řídký, J. 2011: K osídlení kultury řivnáčské na východním okraji Prahy, Archeologické rozhledy 63, 90-135.

Dobeš, M. - Limburský, P. - Kyselý, R. - Novák, J. - Šálková, T. 2011: Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi, Archeologické rozhledy 63, 375-424.

Dobeš, M. – Fikrle, M. - Frána, J. - Korený, R. 2011: Raně eneolitická plochá měděná sekera z Dublovic na Sedlčansku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 325-335.

 

Působení v zahraničí

 

Bulharsko, výzkum Drama, UNI Saarbrücken, 6 měsíců v roce 1998

 

Přednášková činnost

Eneolit

Český eneolit ve světle evropských nálezů

Cvičení s archeologickým materiálem 1,2

 

 


 


Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021