Filozofick fakulta

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

Odborná specializace: pravěké stavitelství, doba bronzová, ochrana archeologického dědictví
 
1990-1996 řádné denní studium na FF UK v Praze, obor archeologie-etnologie;
 
1997-2005 doktorské studium v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze, obor pravěká archeologie; 21. 6. obhájila disertační práci na téma Obytné stavby doby bronzové – otázky stavebního a konstrukčního vývoje. Doktorská promoce 18. 10. 2005 (Ph. D.).
 
1995-2004 zaměstnána ve Státním ústavu památkové péče v Praze (od 1. 1. 2003 změna názvu na Národní památkový ústav – ústřední pracoviště) jako odborný referent (archeolog) v odd. archeologických památek, po reorganizaci v odboru péče o archeologický fond, odd. PAF s působností v Čechách; v letech 1997 – 2002 vedoucí tohoto odd.
 
1997-dosud zaměstnána na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou jako asistent, od prosince 1998 odborný asistent pro pravěk se zaměřením na dobu bronzovou
 
2005 - dosud zaměstnána na Fakultě humanitních studií (od r- 2008 Filozofická fakulta) Univerzity Hradec Králové na Katedře praktické a experimenátlní archeologie (od r. 2009 Katedra archeologie) jako akademický pracovník.
 

Přehled  publikační činnosti 

 
2006: Felix Biermann: Slawische Besiedlung zwischen Elbe, Neiße und Lubsza. Archäologische Studien zum Siedlungswesen und zur Sachkultur der frühen und hohen Mittelalters. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 65; Schriften zur Archäologie der germanischen und slawischen Frühgeschichte, Band 5. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 2000. (recense), Archeologické rozhledy 2005 (3), 628-630.
 
2007 (vyšlo s datem 2006): Příspěvek k datování dvou drobných opevnění na jihu středních Čech, Castellologica bohemica 10, 409-414.
 
2007: Vzpomínky umlčené země. Záchranné archeologické výzkumy v předpolí lužických uhelných dolů v posledních 15 letech, Česko-lužický věstník XVIII, č. 11-12, 66-72.
 
2007: Chronologie sídliště lužických popelnicových polí v Turnově-Maškových zahradách. In: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3. – 6. 10. 2006, Brno, 53-65. (et J. Prostředník)
 
2007: Stavby kultury s lineární keramikou v Turnově-Maškových zahradách. In: R. Tichý (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí – 2006 (Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1.), Hradec Králové, 14-24. (et J. Prostředník)
 
2007: Nevzorkujme objekty archeologického zájmu! In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 2007, Praha, 60. (et Z. Petáková)
 
2008: Když najít znamená ztratit. "Hledání pokladů" není dobrodružná zábava, ale ničení kulturního dědictví. (aktualisovaná a doplněná verse duben 2008) On-line: http://www.npu.cz/pp/dokum/ppclanky/ppcl08/ppcl080716detektory/, od 16.7.2008, 14:10 hod.
 
2008: Pravěké osídlení Horní a Dolní Lužice. In: Bobková, L. – Březina, L. – Zdichynec, J., Horní a Dolní Lužice (Stručná historie států), Libri Praha, 13-17.
 
2008: Záchranný výzkum polykulturní lokality v Turnově při stavbě prodejny Lidl v roce 2003, AVSČ 12, 319-378. (et J. Prostředník)
 
2009: Malina, Jaroslav, a kolektiv: Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 978-80-7204-560-0. (jednotlivá hesla)
 
2010: Bláhová, Z.: Jan Hajšman – Milan Řezáč – Petr Sokol – Robert Trnka: Příručka amatérského archeologa aneb do mrtvých se nekope. Nakladatelství Libri, Praha 2009 (recense). Archeologické rozhledy LXII, 195-197. 

2010: Bláhová, Z.: Na periferii periferie. Zaniklá ves Otětičky, k. ú. Velké Heřmanice, okr. Benešov (lokalizace a identifikace povrchovými sběry). Archaeologia historica 35/2, 405-426. ISBN 978-80-210-5272-7.

2010: Prostředník, J. – Bláhová, Z.: Turnov – „V zátiší“. Pohřebiště lužických popelnicových polí z konce doby bronzové. In: Popolnicové polia a doba halštatská. Zborník referátov z X. medzinárodnej konferencie „Popolnicové polia a doba halštatská“, Košice, 16. – 19. september 2008. Editori Václav Furmánek, Elena Miroššayová. Nitra : Archeologický ústav SAV, 19-48.
 
2011: Bláhová-Sklenářová, Z.: Půdorys pravěkého domu ze Sobčic (okr. Jičín) a otázka jeho datace, Živá archeologie 11, 127-130.
 

 

Přednášková činnost:

Bc studium:
Evropa v pravěku a raném středověku (16%)
Doba bronzová (100%)
Cvičení s archeologickým materiálem 1 (25%)
Úvod do archeologie pravěku 1, 2 (33%)
Seminář pro starší pravěk 1, 2 (33%)
Exkurze (1) (25%)
PVS pro starší pravěk (33%)
ZPVS pro starší pravěk (33%)
Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství (100%)
 
 
Mgr studium:
Evropa v době bronzové (100%)
Cvičení s archeologickým materiálem 1, 2 (16,7%)
Exkurze (25%)
Odborná muzejní praxe (100%)
PVS pro starší pravěk 1, 2, 3 (33%)
 
 
 
 
 

 
 

 

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020