Filozofick fakulta

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

 
 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

Odborná specializace: pravěké stavitelství, doba bronzová, ochrana archeologického dědictví
 
1990-1996 řádné denní studium na FF UK v Praze, obor archeologie-etnologie;
 
1997-2005 doktorské studium v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze, obor pravěká archeologie; 21. 6. obhájila disertační práci na téma Obytné stavby doby bronzové – otázky stavebního a konstrukčního vývoje. Doktorská promoce 18. 10. 2005 (Ph. D.).
 
1995-2004 zaměstnána ve Státním ústavu památkové péče v Praze (od 1. 1. 2003 změna názvu na Národní památkový ústav – ústřední pracoviště) jako odborný referent (archeolog) v odd. archeologických památek, po reorganizaci v odboru péče o archeologický fond, odd. PAF s působností v Čechách; v letech 1997 – 2002 vedoucí tohoto odd.
 
1997-dosud zaměstnána na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou jako asistent, od prosince 1998 odborný asistent pro pravěk se zaměřením na dobu bronzovou
 
2005 - dosud zaměstnána na Fakultě humanitních studií (od r- 2008 Filozofická fakulta) Univerzity Hradec Králové na Katedře praktické a experimenátlní archeologie (od r. 2009 Katedra archeologie) jako akademický pracovník.
 

Přehled  publikační činnosti 

 
2006: Felix Biermann: Slawische Besiedlung zwischen Elbe, Neiße und Lubsza. Archäologische Studien zum Siedlungswesen und zur Sachkultur der frühen und hohen Mittelalters. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 65; Schriften zur Archäologie der germanischen und slawischen Frühgeschichte, Band 5. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 2000. (recense), Archeologické rozhledy 2005 (3), 628-630.
 
2007 (vyšlo s datem 2006): Příspěvek k datování dvou drobných opevnění na jihu středních Čech, Castellologica bohemica 10, 409-414.
 
2007: Vzpomínky umlčené země. Záchranné archeologické výzkumy v předpolí lužických uhelných dolů v posledních 15 letech, Česko-lužický věstník XVIII, č. 11-12, 66-72.
 
2007: Chronologie sídliště lužických popelnicových polí v Turnově-Maškových zahradách. In: Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3. – 6. 10. 2006, Brno, 53-65. (et J. Prostředník)
 
2007: Stavby kultury s lineární keramikou v Turnově-Maškových zahradách. In: R. Tichý (red.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí – 2006 (Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1.), Hradec Králové, 14-24. (et J. Prostředník)
 
2007: Nevzorkujme objekty archeologického zájmu! In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 2007, Praha, 60. (et Z. Petáková)
 
2008: Když najít znamená ztratit. "Hledání pokladů" není dobrodružná zábava, ale ničení kulturního dědictví. (aktualisovaná a doplněná verse duben 2008) On-line: http://www.npu.cz/pp/dokum/ppclanky/ppcl08/ppcl080716detektory/, od 16.7.2008, 14:10 hod.
 
2008: Pravěké osídlení Horní a Dolní Lužice. In: Bobková, L. – Březina, L. – Zdichynec, J., Horní a Dolní Lužice (Stručná historie států), Libri Praha, 13-17.
 
2008: Záchranný výzkum polykulturní lokality v Turnově při stavbě prodejny Lidl v roce 2003, AVSČ 12, 319-378. (et J. Prostředník)
 
2009: Malina, Jaroslav, a kolektiv: Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 978-80-7204-560-0. (jednotlivá hesla)
 
2010: Bláhová, Z.: Jan Hajšman – Milan Řezáč – Petr Sokol – Robert Trnka: Příručka amatérského archeologa aneb do mrtvých se nekope. Nakladatelství Libri, Praha 2009 (recense). Archeologické rozhledy LXII, 195-197. 

2010: Bláhová, Z.: Na periferii periferie. Zaniklá ves Otětičky, k. ú. Velké Heřmanice, okr. Benešov (lokalizace a identifikace povrchovými sběry). Archaeologia historica 35/2, 405-426. ISBN 978-80-210-5272-7.

2010: Prostředník, J. – Bláhová, Z.: Turnov – „V zátiší“. Pohřebiště lužických popelnicových polí z konce doby bronzové. In: Popolnicové polia a doba halštatská. Zborník referátov z X. medzinárodnej konferencie „Popolnicové polia a doba halštatská“, Košice, 16. – 19. september 2008. Editori Václav Furmánek, Elena Miroššayová. Nitra : Archeologický ústav SAV, 19-48.
 
2011: Bláhová-Sklenářová, Z.: Půdorys pravěkého domu ze Sobčic (okr. Jičín) a otázka jeho datace, Živá archeologie 11, 127-130.
 

 

Přednášková činnost:

Bc studium:
Evropa v pravěku a raném středověku (16%)
Doba bronzová (100%)
Cvičení s archeologickým materiálem 1 (25%)
Úvod do archeologie pravěku 1, 2 (33%)
Seminář pro starší pravěk 1, 2 (33%)
Exkurze (1) (25%)
PVS pro starší pravěk (33%)
ZPVS pro starší pravěk (33%)
Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství (100%)
 
 
Mgr studium:
Evropa v době bronzové (100%)
Cvičení s archeologickým materiálem 1, 2 (16,7%)
Exkurze (25%)
Odborná muzejní praxe (100%)
PVS pro starší pravěk 1, 2, 3 (33%)
 
 
 
 
 

 
 

 

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021