Filozofick fakulta

doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP


2003 Historie – Pravěká a raně středověká archeologie, UK FF v Praze

2004-2005 referent, Národní památkový ústav, Praha

2003-2008 doktorské studium, UK FF Praha

2005-2009 vědecký pracovník, UK FF Praha

2009-2019 odborný asistent, UK FF Praha

říjen 2019  ředitel Ústavu pro archeologii

2020 docent, UK FF Praha

 

Výzkumné projekty (řešitel)

2012–2014 Vesnická sídliště v Čechách v období pozdně středověkých a raněnovověkých proměn (14.-16. století). Postdoktorský výzkumný projekt GA ČR, reg. č. H405/12/P715.

2007–2008 Osídlení zemědělsky marginálních půd v pozdním středověku. Výzkumný projekt podporovaný Grantovou agenturou UK. 

2006 Geodeticko-topografický výzkum zaniklých středověkých vsí v Čechách. Specifický výzkumný projekt Filozofické fakulty UK. 

 

Rozvojové projekty

2010 Cvičení k dějinám středověkého osídlení. Akreditace nového předmětu posdporovaná Fondem rozvoje vysokých škol.

 

Studium v zahraničí

2013-2014   Cambridge University, Faculty of Economics, Centre for Quantitative Economic History (Anglo-Czech Educational Fund)

2007 Aarhus University (Ph.D. Danish School of Archaeology)

2003 Universität Wien (Aktion Tschechische Republik –Österreich)

 

Zahraniční aktivity

RURALIA, the Jean-Marie Pesez Conferences on Medieval Rural Archaeology http://www.ruralia.cz/


Přehled  publikační činnosti

Monografie:

2016

Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456 – The Eger Land Tax Registers from 1438 and 1456. (= Libri civitatis X) Praha – Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-943-6, 978-80-88013-13-6 (vedoucí autorského kolektivu, s H. Pátkovou, D. Vodákovou, M. Hůrkou a W. Jankou)

 

2008

Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku – The Settlements of the Margin in the High Middle Age and Early Modern Age Period. (= Dissertationes Brunenses /Pragensesque 5) Praha – Brno 2008. ISBN 978-80-7308-251-2.

 

Články:

v tisku

The Social Context of the Slavic-German Language Contact. North-eastern Bavaria and the Cheb Region in the Early Middle Ages. In: Beiträge zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens 7, Langweissbach.

Pedogenesis, pedochemistry and the functional structure of the field system of a deserted medieval village (Spindelbach, Czech Republic) - new approach into the topic. (s J. Horákem)

2016

Sociální kontext slovansko-německého jazykového kontaktu. Severovýchodní Bavorsko a Chebsko v raném středověku – The Social Context of the Slavic-German Language Contact. North-eastern Bavaria and the Cheb Region in the Early Middle Ages. Archeologia historica 41/1 (2016), 301–337. (ke stažení v pdf)

DOI: 10.5817/AH2016-1-17

Zaniklé středověké vsi ve výzkumném záměru Ústavu pro archeologii Univerzity Karlovy v Praze. Zaniklý Spindelbach (Krušné hory), Kří a Hol (střední Čechy). In: P. Nocuń – K. Fokt – A. Przybyła-Dumin (red.), Wieś zaginiona. Stan i perspektywy badań. Seria: Monografie i materiały MGPE 5, Chorzów 2016.

2015

Hydronymie Chebska v kontextu severovýchodního Bavorska. K otázce jazykových poměrů v raném středověku – The Hydronymy of the Cheb District in the Context of Northeast Bavaria: On the question of the language situation in the Early Middle Ages. Praehistorica 32/2. (ke stažení v pdf)

2014

Historical Archaeology of Central Eastern Europe. In: Smith, C. (ed.), Encyklopedia of Global Archaeology, 1258–1274. (s K. Foktem a M. Takácsem)

DOI: 10.1007/978-1-4419-0465-2_1362

Zur Problematik der sog. Endphase der hochmittelalterlichen Kolonisation und zu den Siedlungsformen in Böhmen. Die Wüstung Krí bei Sadská (Mittelböhmen) – On the Issue of the So-Called Final Phase of High Medieval Colonisation and on the Settlement Forms in Bohemia. Deserted Medieval Village of Krí near Sadská (Central Bohemia). Praehistorica 31/1, 373–404.

Das Hinterland des fürstlichen Hofes in Sadská und der Burg Podiebrad Entwicklung und Ende eines Jagdforstes. In: J. Fajt – M. Hörsch – V. (Hrsg.), Křivoklát – Pürglitz. Jagd, Wald, Herrscherrepräsentation, (Studia Jagellonica Lipsiensia 17), Ostfildern, 255–273.

Zaniklé středověké vesnice a jejich terénní pozůstatky. In: Akademický atlas českých dějin. In: E. Semotanová – J. Cajthaml a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha, 62.

Osídlení Krušných hor v mladším středověku a raném novověku : kontext a cíle interdisciplinárního výzkumu. In: I. Boháčová – P. Sommer (eds.), Středověká Evropa v pohybu : k poctě Jana Klápště, Praha, 105–118. (s E. Černou)

2013

Sídelní kontext nejstarší venkovské sakrální architektury. Vykleky číšníka Zbraslava a jeho ženy Domaslavy – Settlement Context of Sacred Country Architecture. Vykleky estate of courtier Zbraslav and his wife Domaslava. In: Archaeologia Historica 38, 327-353 (s T. Vojtěchovským)

Kovové předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách. K výpovědi detektorového průzkumu – Iron Objects from the Defunct Village of Spindelbach, Krušné hory Mountains. Results of metal detecting. Archaeologia historica 38, 569-609 (s L. Hylmarovou a E. Černou).

Medieval Farming Praxis in Deserted Villages Can Be Determined Based on the Nitrogen Isotopic Signature in Recent Forest Soils. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology IV/1/2013, 63-71 (s K. Součkovou a M. Hejcmanem)

Short-Term Medieval Settlement Activities Irreversibly Changed Forest Soils and Vegetation in Central Europe. Ecosystems, Volume 16, Issue 4, June 2013, Pages 652-663 (s M. Hejcmanem, P. Karlíkem a J. Ondráčkem)

Agrarsysteme des vorindustriellen Dorfes. Zur Interpretation mittelalterlicher Ortswüstungen im Niederungs- und Mittelgebirgsmilieu. In: Theune, C. et al. (Hrsg.), Stadt – Land – Burg. Festschrift für Sabine Felgenhauer-Schmiedt zum 70. Geburtstag. (= Internationale Archäologie, Studia honoraria 34), Leidorf, 139-157.

A social-economic interpretation of the regular village layouts in Bohemia and Moravia. In: Klápště, J. (ed.), Ruralia IX, Hierarchies in rural settlements, Turnhout, 447-462.

2012   

A social-economic interpretation of the layouts of deserted villages. An example of a deserted village at the "V Žáku" site in Klánovice Forest in Prague. In: Studies in Post-medieval Archaeology 4, Prague, 1-76. (with M. Beránek)

2011   

Rural Settlements in Bohemia in the "Age of Transition" (14th-16th century): research concept and preliminary report. Journal of Medieval Settlement Research Group 25 (2010), 52-61.

Deserted ‘Mořina’-Roudnička and "Žák"-Hol in the Context of Historical Knowledge – Zaniklá "Mořina"-Roudnička a "Žák"-Hol v kontextu historického poznání. Studia medievalia Pragensia 10/1, 9-24.

2010   

Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu ­– Settlement in Mountainous Areas of Bohemia  in the Middle Ages and the Early Modern Age Period – Points of Departure for Interdisciplinary Research. Archaeologia Historica 35/10, 373-391.

2009   

Die ländliche Besiedlung Böhmens im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Konzepte der Forschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 25, 147-160.

Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů.
Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu – A Comparative Study of Deserted Mediaeval Villages on the Basis on Phosphate Analyses: Schwarzenbach, near Cheb. Archaeologia Historica 40 (2008), 657–680. (s H. Kenzlerem)

Besiedlung und Landwirtschaft der Enklaven von marginalen Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Das Beispiel der Flugsande in Mittelböhmen. In: Ruralia 7, 415–416.

2007   

Rekonstrukční mapy polních systémů. Historická geografie 34, 261–295.

Contribution of combinated of geophysical methods and detailed field surface survey in study of abandoned medieval village Kersko, Central Bohemia. In: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Berlin 2.-6. April 2007, Berlin, 219–220. (s Romanem Křivánkem)

2005   

Spatial-Temporal Analyses of Landscape Changes in Kosmonosy District (Central Bohemia). In: M. Agnoletti – M. Armiero – S. Barca – P. Pironti (eds.), History and Sustainbility. Third Conference of European Society for Environmental History. Florence, 331–335. (with Lenka Uhlířová)

Výzkumy Jana Hellicha na středověkých lokalitách Poděbradska. In: Studia Mediaevalia Pragensia 5, 61–111.

2003   

Plužiny pozdně středověkých sídel na příkladě severovýchodního Nymburska. In: Mediaevalia Historica Bohemica 9, 245-292.

Osídlení mezi Nymburkem a Křincem ve středověku a raném novověku. In: Polabí 36 (2002), 92-157.

2001   

Středověké archeologické nálezy v obci Sokoleč, okr. Nymburk. In: Polabí 35, 12-36. (se Zbyňkem Sedláčkem)

1999   

Možnosti studia Poděbrad 19. století (diskuse). In: Polabí 33, 67-78.

1998   

Záchranný archeologický výzkum v Kostomlatech. In: Polabí 32, 63-73.

Redakční účast:

2007    Buchvaldek, M. – Lippert, A. – Košnar, L. (eds.): Archaeological Atlas of Europe. (= Praehistorica 27). Praha.

2006    Na prahu českých dějin. Sborník prací Jiřího Slámy. (= Studia mediaevalia Pragensia 6). Praha.

2006    Na prahu poznání českých dějin. Sborník prací k poctě Jiřího Slámy. (= Studia mediaevalia Pragensia 7). Praha.

 

Přednášková činnost

Evropa v pravěku a raném středověku

Teorie v archeologii

Cvičení k dějinám středověkého osídlení 1 

Cvičení k dějinám středověkého osídlení 2 

Cvičení s archeologickým materiálem 2 

GIS v archeologii 

Úvod do archeologie středověku 1, 2 

Seminář pro archeologii středověku 1, 2 

Exkurze (1) 

Exkurze (2) 

Terénní praxe 1, 2 

PVS pro archeologii středověku – PVP

ZPVS pro archeologii středověku – PVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021