Filozofick fakulta

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.


 

Odborné zaměření:

 

neolitizace českých zemí ve středoevropském kontextu, kamenná štípaná industrie, archeologie a veřejnost

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském

 


1976-1977      Archeologický ústav ČSAV, asistent

1977-1981      UK FF, obor prehistorie

1981-1981     Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, archeolog

1982-1983     UK FF, studijní pobyt

1983-1986     UK FF, interní aspirant

1986-2002     odborný asistent

2002-2016    docent, zástupce ředitele Ústavu pro archeologii

2017- září 2019 ředitel Ústavu pro archeologii

říjen 2019-dosud zástupce ředitele Ústavu pro archeologii


předseda redakční rady sborníku Praehistorica

člen Praehistorica et Protohistorica, o. p. s.

místopředseda komise MK ČR pro prohlašování a rušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky

člen U.P.I.K.O.D. organizace pro výzkum, ochranu a prezentaci kulturních památek se sídlem v Zagrebu (Chorvatsko), tajemník a zástupce pro střední Evropu

 

1984     získán titul PhDr.

1988     udělena hodnost CSc.

2002     získán titul Doc.

 

Přehled publikační činnosti


Popelka, M. (2011): Bílý nebo černý – aneb jak vybrat ten správný křemenec! Živá archeologie - REA 13, 28-31.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Popelka, M. (2011): Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy – Bubenče a Dejvic, Archaeologica Pragensia 20, 294-316.

Šmidtová, R. – Popelka, M. (2011): Abstrakty bakalářských a magisterských prací obhájených v letech 2008-2009 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) 2011: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29, 451-461.

Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) (2011): Otázky neolitu a neolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a neolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29. Praha.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Popelka, M. (2010): Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy – Bubenče a Dejvic, Archaeologica Pragensia 20, 294-316.

Šmidtová, R. – Popelka, M. (2010): Abstrakty bakalářských a magisterských prací obhájených v letech 2008-2009 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) 2010: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29.

Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.) (2010): Otázky neolitu a neolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a neolitu (nejn) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009, Praehistorica 29. Praha.

Popelka, M. (2010): Lubomír Košnar: Německo-český a česko-německý archeologický slovník.Deutsch-Tschechisch und Tschechisch-Deutsch Archäologisches Wörtebuch. Archeologické rozhledy 62-3, 570.

Popelka, M. (2010): Lektorování a doplnění textu In: R. Crummenerl: Doby ledové. Plzeň

Popelka, M., Krásná, S. (eds.): Praehistorica XXVIII . Praha

Popelka, M. (v tisku): Pravěk na stránkách školních učebnic. In.: Veřejná archeologie IV Sborník refarátů ze 4. konference Archeologie a veřejnost, 30.5. – 1.6. 2007 Kamenice nad Lipou.

Popelka, M. (2008): Štípaná industrie z Úholiček, okr. Praha-západ. Archeologické rozhledy LX, 298-302.

Dějepis 6 příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia (odborný poradce). Nakladatelství Fraus. Plzeň 2008. 38-88.

Dějepis 6 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia (odborný poradce). Nakladatelství Fraus. Plzeň 2007. 11-21.

Dějepis 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (spoluautor). Nakladatelství Fraus. Plzeň 2007, 17-41.

Spoluautorský a redakční podíl na díle Archeologický atlas pravěké Evropy – Atlas zur prähistorischen Archäologie Europas, Praha (Karolinum) 2007.

Popelka, M. (2006): Beware of the pick neolithic packet: poznámky k problému neolitizace. Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1, 9-13.

 

Přednášková činnost

 

Evropa v pravěku a raném středověku 

Neolit 

Evropské souvislosti českého neolitu

Archeologie a veřejnost

Cvičení s archeologickým materiálem 1 

Úvod do archeologie pravěku 1, 2 

Seminář pro starší pravěk 1, 2 

Exkurze (1) 

PVS pro starší pravěk – PVP

ZPVS pro starší pravěk – PVP

K problematice štípané industrie – PVP

 

Působení v zahraničí

 

2007 přednáška na Archäologisches Institut der Universität Hamburg

2008 přednáška na FF UK Bratislava

2010 přednáška na mezinárodním symposiu o experimentální archeologii ve Vídni (Rakousko)

2011 přednáška v Českém národním domě v Zagrebu (Chorvatsko) pro studenty archeologie  českou menšinu v Chorvatsku      

 


Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021