Filozofick fakulta

prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

 

1953-1958: studium na Filozoficko-historické fakultě UK, kombinace prehistorie/historie

1967: získán titul PhDr.

1985. získán titul CSc.

1990: habilitace, 1991 jmenován docentem pro archeologii

1998: jmenován profesorem pro pravěk a ranou dobu dějinnou

 

Zaměstnání:

 

1958: vedoucí pravěkého oddělení Muzea hl. m. Prahy

1958-1960: odborný pracovník Archeologického ústavu AV ČR (expozitura Most)

1960-1963: asistent v oddělení prehistorie katedry obecných dějin a pravěku FF UK

1963-1991: odborný asistent v oddělení prehistorie katedry obecných dějin a pravěku FF UK

1991-1998: docent v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK, zástupce ředitele

1999-2002: profesor, ředitel Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou

1992-dosud: profesor v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou

 

Pedagogická činnost:

 

Od r. 1960 přednášky, prosemináře a cvičení pro studenty denního i dálkového studia na oboru pravěká a raně středověká archeologie (zaměřeno na raný středověk). Po odchodu prof. Eisnera a Dr. Turka převzal v plném rozsahu výuku archeologie raného středověku (včetně seminářů a dipl. seminářů). Podílel se též na organizaci a vedení prázdninových praxí a exkurzí. Člen (v posledních letech předseda) státních zkušebních komisí v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu. Předseda Oborové rady pro pravěkou a raně středověkou archeologii. Člen komisí při habilitačních a profesorských řízeních na filozofických fakultách v Praze a Brně. Autor statí v učebnicích a skriptech.

 

Vědeckovýzkumná činnost:

 

Zaměřen na archeologii raného středověku, v posledních letech především na problematiku počátků českého přemyslovského státu, proměny hradské organizace, významu Slavníkovců v českých dějinách, kontaktů českého státu s okolím, raně středověké ekonomiky aj. Aktivní účast na celé řadě symposií, konferencí, kulatých stolů apod. Několik kratších studijních pobytů v zahraničí. Přednášky na zahraničních univerzitách a konferencích. V současné době spoluúčast na Výzkumném záměru Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin (CEZ J13/98 112100004). Aktivní činnost v různých společnostech, organizacích a vědeckých radách: člen Vědecké rady Archeologického ústavu AV ČR (od r. 1991), člen vědecké rady Akademie věd ČR (1993-1996), člen vědecké rady FF UK (1999-2001), člen redakční rady Numismatických listů (od r. 1993), člen redakční rady Historického obzoru (od r. 1992), člen redakční rady Archeologických rozhledů (1992-1997),  člen nákupní komise Národního muzea (od r. 1995), člen Českého národního komitétu archeologického (od r. 1992).

 

Bibliografie:

monografie:

Československá literatura o slovanských starožitnostech za léta 1945-1961 (Archeologické studijní materiály IV.). Praha 1966.

Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde. (Praehistorica V.). Praha 1997.

Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu (Praehistorica XIV.). Praha 1986.

Střední Čechy raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu. (Praehistorica XIV.). Praha 1988.

 

monografie – spoluautorství:

M. Buchvaldek –J. Sláma – J. Zeman, Slovanské hradiště u Kozárovic. (Praehistorica VI.). Praha 1978.

R. Nový – J. Sláma – J. Zachová, Slavníkovci ve středověkém písemnictví. Praha 1987.

J. Sláma – Vl. Vavřínek, Ilustrované české dějiny, I. Slovanské osídlení českých zemí a Velkomoravská říše. Souběžný anglický text Illustrated Czech History, I. Praha 1996.

 

monografie – populární:

Levý Hradec – svědek dávné české minulosti. Roztoky u Prahy 1987 (též zkrácená německá, anglická, ruská a francouzská verze).

J. Sláma – P. Charvát, Vyvraždění Slavníkovců (Slovo k historii č. 35). Praha 1991.

 

statě v učebnicích a skriptech:

Severní Evropa na počátku středověku, Vstup Slovanů do evropských dějin, Nejstarší dějiny západních a jižních Slovanů, Východní Slované a jejich sousedé, in: Evropský pravěk, Praha 1962, s. 119-143.

Raná doba dějinná, in: Přehled pravěku světa, díl I, Praha 1976, 93-97, 100.

Raný středověk, in: Nástin evropského pravěku, Praha 1982, s. 126-152.

Raný středověk, in: Dějiny pravěké Evropy, Praha 1985, s. 215-242.

Nejstarší dějiny Slovanů, v: Úvod do problematiky raného feudalismu I., 4.-7. století, Praha 1990, s. 94-102.

 

výběr důležitějších starších autorových studií:

Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech, Archeologické rozhledy, 19, 1967, s. 433-445.

Příspěvek k dějinám českého hrnčířství 9. a 10. století, Sborník Národního muzea, A, Historie 24, 1970, 157-165.

Civitas Wiztrachi ducis, Historická geografie 11, 1973, s. 3-30.

Svatojiřské kostely na raně středověkých hradištích v Čechách, Archeologické rozhledy 29, 1977, s. 269-280.

Přínos archeologie k poznání počátků přemyslovského státu, Sborník Národního muzea, A, historie 37, 1983, s. 159-169.

K počátkům hradské organizace v Čechách, in: Typologie raně feudálních států, Praha 1987, s. 175-190.

Slovanské pohřebiště, in: Lochenice. Z archeologických výzkumů na katastru obce (Praehistorica XVI.). Praha 1990, s. 103-134.

Přemyslovci a Morava, Sborník Společnosti přátel starožitností 2 (reprint), 1991, s. 51-67.

Raně středověké hradiště u Nalžovického Podhájí na Sedlčansku, in: Varia Archaeologica 5 (Praehistorica 18), Praha 1991, s. 85-117.

Vitislav (ui utizla), in: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. Dr. Rostislava Nového, Praha 1992, s. 11-19.

Manilla – nigerijské předmincovní platidlo, Numismatické listy 51, 1996, s. 83-84.

Nové mincovní nálezy na Budči, Numisnatické listy 52, 1997, s. 150-152 (společně s A. Bartoškovou).

Příspěvek ke kulturním dějinám raně středověkých Čech, Sborník Společnosti přátel starožitností, 1, 1997, s. 13-42 (vyžádaný reprint).

Svatý Vojtěch a Slavníkovská Libice, in: Svatý Vojtěch, sborník k miléniu, Praha 1997, s. 16-39.

Plzeň – Doubravka, K problému věrohodnosti svatovojtěšské tradice, in: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes, Praha 1997, s. 25-30.

Působení biskupa Vojtěcha na pozadí soudobých politických dějin, in: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes, Praha 1997, s. 31-41.

K problematice chronologie jižní apsidy svatováclavské rotundy na Pražském hradě, Praehistorica 23, 1998, s. 141-144. (společně s J. Frolíkem, Z. Smetánkou a K. Tomkovou).

Boiohaemum – Čechy, in: Bohemia in history, Cambridge 1998, s. 23-38.

Archeologie o vnitřních proměnách přemyslovského státu za vlády Břetislava I., in: Kraje słowiańskie w wiekach średnich, Profanum i sacrum, Poznaň 1998, s. 92-98.

Slavníkovci, in: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha 1998, s. 17-36.

 

odborné studie otištěné v letech 1999-2012:

Archeologická sbírka Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, in: Památky Univerzity Karlovy, Praha 1999, s. 234-236.

K počátkům českého mincování, Archeologické rozhledy 51, 1999, s. 400.

Na okraj zajímavého numismatického nálezu v Kazani, Numismatické listy 54, 1999, s. 97-100.

Čechija v period pravlenija Přžemyslovičej i Vostočnaja Jevropa v rannem srednovekovje, in: Meždunarodnyje svjazi, torgovyje puti i goroda srednego Povolžja IX-XII vekov, Kazaň 1999, s. 178-188.

Hrob K1 na Pražském hradě, Studia Mediaevalia Pragensia 4., 2000, s. 117-121.

Na okraj výsledků archeologického výzkumu přemyslovských hradišť, Archeologie ve středních Čechách 4, 2000, s. 387-389.

Český kníže Boleslav II. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. (+7. února 999), Praha 2001, s. 9-26.

Ekonomické proměny v přemyslovském státě za panování nástupců Boleslava II, in: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999), Praha 2001, s. 261-266.

Der Böhmische Fürst Boleslav II. In: Colloquia mediaevalia Pragensia 2, Praha: 2001, s. 15-42.

Der ökonomische Wandel im Přemyslidenstaat unter der Herrschaft der Nachfolger Boleslavs II. In: Colloquia mediaevalia Pragensia 2. Praha: 2001, s. 139-149.

Antropologie kníže Spytihněv I. Archeologické rozhledy 53., 2001, s. 153-154.

O údajném svatovojtěšském založení kostela sv. Jiří v Plzni – Doubravce, Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, s. 7-14.

K problému historické interpretace archeologických výzkumů staroslovanských hradišť v Čechách. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, s. 533-546.

K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje. In: Velká Morava mezi východem a západem, 2001, s.- 349-353.

Kníže svatý Václav: Teologické texty 12., 2001, s. 100-106.

Die Přemysliden und die Slavnikiden. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaeologie, Stuttgart 2001, s. 441-443.

Boleslav I., Boleslav II. und Boleslav III. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaeologie, Stuttgart 2001, s. 436-440.

Burgwälle, Burgen und Burgstädte in Böhmen. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaeologie, Stuttgart 2001, s. 286-288.

Alt-Pilsen. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaeologie, Stuttgart 2001, s. 395-396.

Přínos archeologie k poznání dávné historie jižních Čech, Historický obzor 12., 2001, No. 7-8, s. 192.

Několik poznámek k nálezu denáru knížete Oldřicha v Plzni – Doubravce, Numismatické listy 56, 2001, s. 155-156.

Přemyslovci a Slavníkovci. In: Střed Evropy okolo roku 1000, Praha 2002, s. 155-156.

Tři Boleslavové. In: Střed Evropy okolo roku 1000, Praha 2002, s. 153-155.

Hradiště, hrady a hradská města v Čechách. In: Střed Evropy okolo roku 1000, Praha 2002, s. 101-102.

Starý Plzenec. In: Střed Evropy okolo roku 1000, Praha 2002, s. 140.

Přínos archeologie k poznání strukturálních proměn v přemyslovském státě na počátku 11. století. In: Sborník Drahomíru Kouteckému, Most 2002, s. 227-233.

Kosmovy záměrné omyly. In: Klápště, J. - Plešková, E. . Žemlička, J. (eds.), Dějiny vy věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 261-267.

Několik poznámek k hrobům přemyslovských knížat na Pražském hradě. Historica Pragensia 1/2003 (2004), s. 293-300.

Ještě jednou ke hrobu K1 ve Svatovítské torundě na Pražském hradě. In:Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu, Brno 2006-2010, s. 786-810.

Kníže svatý Václav. In: Kubín, P. (ed.), Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého, Praha 2010, s. 31-50.

Kněžna sv. Ludmila v pohledu současného historického bádání. Posel z Budče, almanach poutníků na staroslovanskou Budeč č. 28., 2011, s. 6-14.

Dva omyly v bádání o počátcích Přemyslovců. Archeologie ve středních Čechách 16/1, 2012, s. 321-325.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020