Filozofick fakulta

prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

 

1953-1958: studium na Filozoficko-historické fakultě UK, kombinace prehistorie/historie

1967: získán titul PhDr.

1985. získán titul CSc.

1990: habilitace, 1991 jmenován docentem pro archeologii

1998: jmenován profesorem pro pravěk a ranou dobu dějinnou

 

Zaměstnání:

 

1958: vedoucí pravěkého oddělení Muzea hl. m. Prahy

1958-1960: odborný pracovník Archeologického ústavu AV ČR (expozitura Most)

1960-1963: asistent v oddělení prehistorie katedry obecných dějin a pravěku FF UK

1963-1991: odborný asistent v oddělení prehistorie katedry obecných dějin a pravěku FF UK

1991-1998: docent v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK, zástupce ředitele

1999-2002: profesor, ředitel Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou

1992-dosud: profesor v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou

 

Pedagogická činnost:

 

Od r. 1960 přednášky, prosemináře a cvičení pro studenty denního i dálkového studia na oboru pravěká a raně středověká archeologie (zaměřeno na raný středověk). Po odchodu prof. Eisnera a Dr. Turka převzal v plném rozsahu výuku archeologie raného středověku (včetně seminářů a dipl. seminářů). Podílel se též na organizaci a vedení prázdninových praxí a exkurzí. Člen (v posledních letech předseda) státních zkušebních komisí v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu. Předseda Oborové rady pro pravěkou a raně středověkou archeologii. Člen komisí při habilitačních a profesorských řízeních na filozofických fakultách v Praze a Brně. Autor statí v učebnicích a skriptech.

 

Vědeckovýzkumná činnost:

 

Zaměřen na archeologii raného středověku, v posledních letech především na problematiku počátků českého přemyslovského státu, proměny hradské organizace, významu Slavníkovců v českých dějinách, kontaktů českého státu s okolím, raně středověké ekonomiky aj. Aktivní účast na celé řadě symposií, konferencí, kulatých stolů apod. Několik kratších studijních pobytů v zahraničí. Přednášky na zahraničních univerzitách a konferencích. V současné době spoluúčast na Výzkumném záměru Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin (CEZ J13/98 112100004). Aktivní činnost v různých společnostech, organizacích a vědeckých radách: člen Vědecké rady Archeologického ústavu AV ČR (od r. 1991), člen vědecké rady Akademie věd ČR (1993-1996), člen vědecké rady FF UK (1999-2001), člen redakční rady Numismatických listů (od r. 1993), člen redakční rady Historického obzoru (od r. 1992), člen redakční rady Archeologických rozhledů (1992-1997),  člen nákupní komise Národního muzea (od r. 1995), člen Českého národního komitétu archeologického (od r. 1992).

 

Bibliografie:

monografie:

Československá literatura o slovanských starožitnostech za léta 1945-1961 (Archeologické studijní materiály IV.). Praha 1966.

Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde. (Praehistorica V.). Praha 1997.

Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu (Praehistorica XIV.). Praha 1986.

Střední Čechy raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu. (Praehistorica XIV.). Praha 1988.

 

monografie – spoluautorství:

M. Buchvaldek –J. Sláma – J. Zeman, Slovanské hradiště u Kozárovic. (Praehistorica VI.). Praha 1978.

R. Nový – J. Sláma – J. Zachová, Slavníkovci ve středověkém písemnictví. Praha 1987.

J. Sláma – Vl. Vavřínek, Ilustrované české dějiny, I. Slovanské osídlení českých zemí a Velkomoravská říše. Souběžný anglický text Illustrated Czech History, I. Praha 1996.

 

monografie – populární:

Levý Hradec – svědek dávné české minulosti. Roztoky u Prahy 1987 (též zkrácená německá, anglická, ruská a francouzská verze).

J. Sláma – P. Charvát, Vyvraždění Slavníkovců (Slovo k historii č. 35). Praha 1991.

 

statě v učebnicích a skriptech:

Severní Evropa na počátku středověku, Vstup Slovanů do evropských dějin, Nejstarší dějiny západních a jižních Slovanů, Východní Slované a jejich sousedé, in: Evropský pravěk, Praha 1962, s. 119-143.

Raná doba dějinná, in: Přehled pravěku světa, díl I, Praha 1976, 93-97, 100.

Raný středověk, in: Nástin evropského pravěku, Praha 1982, s. 126-152.

Raný středověk, in: Dějiny pravěké Evropy, Praha 1985, s. 215-242.

Nejstarší dějiny Slovanů, v: Úvod do problematiky raného feudalismu I., 4.-7. století, Praha 1990, s. 94-102.

 

výběr důležitějších starších autorových studií:

Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech, Archeologické rozhledy, 19, 1967, s. 433-445.

Příspěvek k dějinám českého hrnčířství 9. a 10. století, Sborník Národního muzea, A, Historie 24, 1970, 157-165.

Civitas Wiztrachi ducis, Historická geografie 11, 1973, s. 3-30.

Svatojiřské kostely na raně středověkých hradištích v Čechách, Archeologické rozhledy 29, 1977, s. 269-280.

Přínos archeologie k poznání počátků přemyslovského státu, Sborník Národního muzea, A, historie 37, 1983, s. 159-169.

K počátkům hradské organizace v Čechách, in: Typologie raně feudálních států, Praha 1987, s. 175-190.

Slovanské pohřebiště, in: Lochenice. Z archeologických výzkumů na katastru obce (Praehistorica XVI.). Praha 1990, s. 103-134.

Přemyslovci a Morava, Sborník Společnosti přátel starožitností 2 (reprint), 1991, s. 51-67.

Raně středověké hradiště u Nalžovického Podhájí na Sedlčansku, in: Varia Archaeologica 5 (Praehistorica 18), Praha 1991, s. 85-117.

Vitislav (ui utizla), in: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. Dr. Rostislava Nového, Praha 1992, s. 11-19.

Manilla – nigerijské předmincovní platidlo, Numismatické listy 51, 1996, s. 83-84.

Nové mincovní nálezy na Budči, Numisnatické listy 52, 1997, s. 150-152 (společně s A. Bartoškovou).

Příspěvek ke kulturním dějinám raně středověkých Čech, Sborník Společnosti přátel starožitností, 1, 1997, s. 13-42 (vyžádaný reprint).

Svatý Vojtěch a Slavníkovská Libice, in: Svatý Vojtěch, sborník k miléniu, Praha 1997, s. 16-39.

Plzeň – Doubravka, K problému věrohodnosti svatovojtěšské tradice, in: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes, Praha 1997, s. 25-30.

Působení biskupa Vojtěcha na pozadí soudobých politických dějin, in: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes, Praha 1997, s. 31-41.

K problematice chronologie jižní apsidy svatováclavské rotundy na Pražském hradě, Praehistorica 23, 1998, s. 141-144. (společně s J. Frolíkem, Z. Smetánkou a K. Tomkovou).

Boiohaemum – Čechy, in: Bohemia in history, Cambridge 1998, s. 23-38.

Archeologie o vnitřních proměnách přemyslovského státu za vlády Břetislava I., in: Kraje słowiańskie w wiekach średnich, Profanum i sacrum, Poznaň 1998, s. 92-98.

Slavníkovci, in: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha 1998, s. 17-36.

 

odborné studie otištěné v letech 1999-2012:

Archeologická sbírka Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, in: Památky Univerzity Karlovy, Praha 1999, s. 234-236.

K počátkům českého mincování, Archeologické rozhledy 51, 1999, s. 400.

Na okraj zajímavého numismatického nálezu v Kazani, Numismatické listy 54, 1999, s. 97-100.

Čechija v period pravlenija Přžemyslovičej i Vostočnaja Jevropa v rannem srednovekovje, in: Meždunarodnyje svjazi, torgovyje puti i goroda srednego Povolžja IX-XII vekov, Kazaň 1999, s. 178-188.

Hrob K1 na Pražském hradě, Studia Mediaevalia Pragensia 4., 2000, s. 117-121.

Na okraj výsledků archeologického výzkumu přemyslovských hradišť, Archeologie ve středních Čechách 4, 2000, s. 387-389.

Český kníže Boleslav II. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. (+7. února 999), Praha 2001, s. 9-26.

Ekonomické proměny v přemyslovském státě za panování nástupců Boleslava II, in: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999), Praha 2001, s. 261-266.

Der Böhmische Fürst Boleslav II. In: Colloquia mediaevalia Pragensia 2, Praha: 2001, s. 15-42.

Der ökonomische Wandel im Přemyslidenstaat unter der Herrschaft der Nachfolger Boleslavs II. In: Colloquia mediaevalia Pragensia 2. Praha: 2001, s. 139-149.

Antropologie kníže Spytihněv I. Archeologické rozhledy 53., 2001, s. 153-154.

O údajném svatovojtěšském založení kostela sv. Jiří v Plzni – Doubravce, Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, s. 7-14.

K problému historické interpretace archeologických výzkumů staroslovanských hradišť v Čechách. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, s. 533-546.

K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje. In: Velká Morava mezi východem a západem, 2001, s.- 349-353.

Kníže svatý Václav: Teologické texty 12., 2001, s. 100-106.

Die Přemysliden und die Slavnikiden. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaeologie, Stuttgart 2001, s. 441-443.

Boleslav I., Boleslav II. und Boleslav III. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaeologie, Stuttgart 2001, s. 436-440.

Burgwälle, Burgen und Burgstädte in Böhmen. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaeologie, Stuttgart 2001, s. 286-288.

Alt-Pilsen. In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaeologie, Stuttgart 2001, s. 395-396.

Přínos archeologie k poznání dávné historie jižních Čech, Historický obzor 12., 2001, No. 7-8, s. 192.

Několik poznámek k nálezu denáru knížete Oldřicha v Plzni – Doubravce, Numismatické listy 56, 2001, s. 155-156.

Přemyslovci a Slavníkovci. In: Střed Evropy okolo roku 1000, Praha 2002, s. 155-156.

Tři Boleslavové. In: Střed Evropy okolo roku 1000, Praha 2002, s. 153-155.

Hradiště, hrady a hradská města v Čechách. In: Střed Evropy okolo roku 1000, Praha 2002, s. 101-102.

Starý Plzenec. In: Střed Evropy okolo roku 1000, Praha 2002, s. 140.

Přínos archeologie k poznání strukturálních proměn v přemyslovském státě na počátku 11. století. In: Sborník Drahomíru Kouteckému, Most 2002, s. 227-233.

Kosmovy záměrné omyly. In: Klápště, J. - Plešková, E. . Žemlička, J. (eds.), Dějiny vy věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 261-267.

Několik poznámek k hrobům přemyslovských knížat na Pražském hradě. Historica Pragensia 1/2003 (2004), s. 293-300.

Ještě jednou ke hrobu K1 ve Svatovítské torundě na Pražském hradě. In:Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu, Brno 2006-2010, s. 786-810.

Kníže svatý Václav. In: Kubín, P. (ed.), Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého, Praha 2010, s. 31-50.

Kněžna sv. Ludmila v pohledu současného historického bádání. Posel z Budče, almanach poutníků na staroslovanskou Budeč č. 28., 2011, s. 6-14.

Dva omyly v bádání o počátcích Přemyslovců. Archeologie ve středních Čechách 16/1, 2012, s. 321-325.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021