Filozofick fakulta

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

 

1996-2002 FF UK v Praze, Archeologie pravěká a raně středověká – etnologie (Mgr.)

2002-2008 doktorské studium, FF UK v Praze; 2002-2009 odborný pracovník Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.; 2005 odborný asistent na FF UK v Praze, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou

 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

 

Štefan, I. 2011: Etnicita v raném středověku aneb pátrání po původu kabátu, který už se nenosí – Ethnicity in Early Medieval Times or Search for the Origination of the Coat Which Has Not Been Worn Any More– doslov ke knize P. Urbańczyk (ed.), Neslované o původu Slovanů (rovněž překlad knihy). Praha – Karolinum,103-109.  

 Štefan, I. 2011: Great Moravia, Statehood and Archeology. The Early Medieval Polity System Collapse, in: J. Macháček – Š. Ungerman (eds.), Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas, (Hrsg. Joachim Henning, Achim Leube und Felix Biermann). Bonn, 333-354.

Štefan, I. 2011: Proč zanikla Velká Morava? Nový pohled na staré téma – Why did Great Moravia Disappeare? Old Topic from New Perspective, Dějiny a současnost 3/2011, 41-43.

Štefan I. 2009 (rec.): Przemysław Urbańczyk: Trudne początki Polski (Wrocław 2008), Archeologické rozhledy 61, 769-776.

Štefan, I. 2009: Frühmittelaterliche Sonderbestattungen in Böhmen und Mähren. Archäologie der Randgruppen?, Ethographisch-archäologische Zeitschrift 50, 139-162.

Štefan, I – Varadzin, L. 2009: Počátky farní organizace ve výpovědi archeologie v Čechách a na Moravě - Beginnings of parish organization in Bohemia and Moravia in archeological perspective, in: J. Dobosz (ed.), Kościol w monarchiach Przemyslidów i Piastów. Poznań, 49-72.

Štefan, I. – Krutina, I. 2009: Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Ke vztahu archeologie a „událostní historie“ - The Early Medieval Settlement, Mass Grave and Burial Grounds at Budeč (Na Týnici Site). Archaeological and “Event History” Perspective), Památky archeologické 100, 119-212.

Štefan, I. 2009: Kapitola z dějin násilí. Hromadný hrob u hradiště Budeč a dějiny 10. století - Chapter from the History of Violence. Mass Grave near Budeč Hillfort and History of the 10th Century, Dějiny a současnost 4/2009, 24-27.

Štefan, I. – Varadzin, L. 2007: Počátky farní organizace ve výpovědi archeologie v Čechách a na Moravě - Beginnings of parish organization in Bohemia and Moravia in archeological perspective, in: J. Hrdina, B. Zilynská (eds.), Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku = Colloquia mediaevalia Pragensia 8, Praha, 33-54.

Varadzin, L. – Štefan, I. 2007: Raně středověká podhradní osada v Pšovce u Mělníka, naleziště u sv. Vavřince. Příspěvek k datování mladohradištní keramiky středočeského Polabí – The St Lawrence´s Basilica site of the Early Medieval settlement beneath the walls at Pšovka ner Mělník: A contributin to the dating of Late „Hillfort period ceramics of the Labe (Elbe) valley in Central Bohemia, Archeologické rozhledy 59, 116-127.

Štefan, I. 2007: Změna pohřebního ritu v raném středověku jako archeologický a kulturně antropologický problém - The change in burial rites in the Early Middle Ages as an issue for archaeology and cultural anthropology, Archeologické rozhledy 2006 59, 805–836.

Varadzin, L. – Štefan, I. 2007: Archeologický výzkum v jihozápadní části Vyšehradu v roce 2004 – Eine archäologische Untersuchung im Südwestareal des Vyšehrads im Jahre 2004, Archeologie ve středních Čechách 11/2, 549-563.

Bartošková, A. – Štefan, I. 2006: Raně středověké hradiště Budeč – pramenná základna a bilance poznatků (K problematice funkcí centrální lokality) - The Early Medieval Budeč - the source material and a summary of knowledge (On problem of central place function), Archeologické rozhledy 58, 724-757.

Varadzin, L. – Štefan, I. 2006: Archeologický výzkum zaniklé boční lodě konventní baziliky sv. Vavřince na Mělníku-Pšovce – Archäologische Untersuchung des untergegangenen Seitenschiffes der Konventbasilika des Hl. Laurentius in Mělník - Pšovka, Průzkumy památek 2006/II, 91-97.

Militký, J. - Polanský L. – Štefan, I. – Varadzin, L. 2006: Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka – Coin finds frem the early medieval and late medieval burial site near the Elevation of St. Cross Church in Vrbno, Numismatický sborník 21, 209-213

 

Grantové projekty

 

Archeologie přemyslovských Čech (2010-2014), GA ČR, spoluřešitel

 Počátky kostelních pohřebišť v Českých zemích (2007-2009), Grantová agentura AVČR, hlavní řešitel (spolu s L.Varadzinem)

 Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech, (2005-2007), GA ČR, spoluřešitel      

 

Působení v zahraničí

 

Krátko- a střednědobé pobyty spojené vesměs s přednáškovou činností (Berlin, Lipsko, Vídeň, Frankfurt n. M., Krakov, Vratislav)

2011-2012 – roční studijní a přednáškový pobyt na School of Archeology, University of Oxford

 

Jiné

 

redakce časopisu Studia mediaevalia Pragensia, redakce a správa internetového Medievistického fóra (http://praha5.ff.cuni.cz/smp/) 

 

Přednášková činnost

 

Evropa v pravěku a raném středověku 

Teorie v archeologii

Raný středověk 1, 2 

Cvičení s archeologickým materiálem 2 

Úvod do archeologie středověku 1, 2 

Seminář pro archeologii středověku 

Exkurze (1) 

Exkurze (2) 

Terénní praxe 1, 2 

PVS pro archeologii středověku – PVP

ZPVS pro archeologii středověku – PVP

 Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020