Filozofick fakulta

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

 

1996-2002 FF UK v Praze, Archeologie pravěká a raně středověká – etnologie (Mgr.)

2002-2008 doktorské studium, FF UK v Praze; 2002-2009 odborný pracovník Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.; 2005 odborný asistent na FF UK v Praze, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou

 

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

 

Štefan, I. 2011: Etnicita v raném středověku aneb pátrání po původu kabátu, který už se nenosí – Ethnicity in Early Medieval Times or Search for the Origination of the Coat Which Has Not Been Worn Any More– doslov ke knize P. Urbańczyk (ed.), Neslované o původu Slovanů (rovněž překlad knihy). Praha – Karolinum,103-109.  

 Štefan, I. 2011: Great Moravia, Statehood and Archeology. The Early Medieval Polity System Collapse, in: J. Macháček – Š. Ungerman (eds.), Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas, (Hrsg. Joachim Henning, Achim Leube und Felix Biermann). Bonn, 333-354.

Štefan, I. 2011: Proč zanikla Velká Morava? Nový pohled na staré téma – Why did Great Moravia Disappeare? Old Topic from New Perspective, Dějiny a současnost 3/2011, 41-43.

Štefan I. 2009 (rec.): Przemysław Urbańczyk: Trudne początki Polski (Wrocław 2008), Archeologické rozhledy 61, 769-776.

Štefan, I. 2009: Frühmittelaterliche Sonderbestattungen in Böhmen und Mähren. Archäologie der Randgruppen?, Ethographisch-archäologische Zeitschrift 50, 139-162.

Štefan, I – Varadzin, L. 2009: Počátky farní organizace ve výpovědi archeologie v Čechách a na Moravě - Beginnings of parish organization in Bohemia and Moravia in archeological perspective, in: J. Dobosz (ed.), Kościol w monarchiach Przemyslidów i Piastów. Poznań, 49-72.

Štefan, I. – Krutina, I. 2009: Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Ke vztahu archeologie a „událostní historie“ - The Early Medieval Settlement, Mass Grave and Burial Grounds at Budeč (Na Týnici Site). Archaeological and “Event History” Perspective), Památky archeologické 100, 119-212.

Štefan, I. 2009: Kapitola z dějin násilí. Hromadný hrob u hradiště Budeč a dějiny 10. století - Chapter from the History of Violence. Mass Grave near Budeč Hillfort and History of the 10th Century, Dějiny a současnost 4/2009, 24-27.

Štefan, I. – Varadzin, L. 2007: Počátky farní organizace ve výpovědi archeologie v Čechách a na Moravě - Beginnings of parish organization in Bohemia and Moravia in archeological perspective, in: J. Hrdina, B. Zilynská (eds.), Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku = Colloquia mediaevalia Pragensia 8, Praha, 33-54.

Varadzin, L. – Štefan, I. 2007: Raně středověká podhradní osada v Pšovce u Mělníka, naleziště u sv. Vavřince. Příspěvek k datování mladohradištní keramiky středočeského Polabí – The St Lawrence´s Basilica site of the Early Medieval settlement beneath the walls at Pšovka ner Mělník: A contributin to the dating of Late „Hillfort period ceramics of the Labe (Elbe) valley in Central Bohemia, Archeologické rozhledy 59, 116-127.

Štefan, I. 2007: Změna pohřebního ritu v raném středověku jako archeologický a kulturně antropologický problém - The change in burial rites in the Early Middle Ages as an issue for archaeology and cultural anthropology, Archeologické rozhledy 2006 59, 805–836.

Varadzin, L. – Štefan, I. 2007: Archeologický výzkum v jihozápadní části Vyšehradu v roce 2004 – Eine archäologische Untersuchung im Südwestareal des Vyšehrads im Jahre 2004, Archeologie ve středních Čechách 11/2, 549-563.

Bartošková, A. – Štefan, I. 2006: Raně středověké hradiště Budeč – pramenná základna a bilance poznatků (K problematice funkcí centrální lokality) - The Early Medieval Budeč - the source material and a summary of knowledge (On problem of central place function), Archeologické rozhledy 58, 724-757.

Varadzin, L. – Štefan, I. 2006: Archeologický výzkum zaniklé boční lodě konventní baziliky sv. Vavřince na Mělníku-Pšovce – Archäologische Untersuchung des untergegangenen Seitenschiffes der Konventbasilika des Hl. Laurentius in Mělník - Pšovka, Průzkumy památek 2006/II, 91-97.

Militký, J. - Polanský L. – Štefan, I. – Varadzin, L. 2006: Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka – Coin finds frem the early medieval and late medieval burial site near the Elevation of St. Cross Church in Vrbno, Numismatický sborník 21, 209-213

 

Grantové projekty

 

Archeologie přemyslovských Čech (2010-2014), GA ČR, spoluřešitel

 Počátky kostelních pohřebišť v Českých zemích (2007-2009), Grantová agentura AVČR, hlavní řešitel (spolu s L.Varadzinem)

 Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech, (2005-2007), GA ČR, spoluřešitel      

 

Působení v zahraničí

 

Krátko- a střednědobé pobyty spojené vesměs s přednáškovou činností (Berlin, Lipsko, Vídeň, Frankfurt n. M., Krakov, Vratislav)

2011-2012 – roční studijní a přednáškový pobyt na School of Archeology, University of Oxford

 

Jiné

 

redakce časopisu Studia mediaevalia Pragensia, redakce a správa internetového Medievistického fóra (http://praha5.ff.cuni.cz/smp/) 

 

Přednášková činnost

 

Evropa v pravěku a raném středověku 

Teorie v archeologii

Raný středověk 1, 2 

Cvičení s archeologickým materiálem 2 

Úvod do archeologie středověku 1, 2 

Seminář pro archeologii středověku 

Exkurze (1) 

Exkurze (2) 

Terénní praxe 1, 2 

PVS pro archeologii středověku – PVP

ZPVS pro archeologii středověku – PVP

 Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021