Filozofická Fakulta

Grantová agentura ČR

  •  Archeologie přemyslovských Čech

(2010–2014, podpořeno Grantovou agenturou ČR, č. P405/10/0556 – standardní projekt, řešitel prof. J. Klápště)

Projekt Archeologie přemyslovských Čech se opírá o pět problémových kapitol, které byly stanoveny na základě rozboru současného stavu archeologického výzkumu v českých zemích. Koncept těchto kapitol samozřejmě přihlíží k aktuálním tendencím v evropské archeologii středověku. Zájem se soustřeďuje na důležitá témata středověkých dějin, dostupná archeologickému výzkumu. Projekt sice bezprostředně navazuje cenné výsledky české archeologie středověku, zároveň ale v každé ze stanovených kapitol shledává nedostatky, které lze odstranit jedině programovým výzkumem,
zahrnujícím a ověřujícím nové metodické přístupy.

I. Struktura  středověkého venkovského osídlení

II. Neagrární výroba ve středověkém venkovském prostředí

III. Vnitřní struktura raně středověkých opevněných areálů centrálních lokalit a jejich nejbližšího zázemí

IV. Sídelní souvislosti venkovské románské sakrální architektury

V. Komunikační systémy s vazbou na středověká centra

Prezentace projektu – poster 1

                             -  poster 2

Sídelní kontext nejstarší venkovské sakrální architektury. Zaniklé Vykleky – konferenční poster 1, poster 2 (Archaeologia Historica 2012)

 

  • Proměny vesnických sídlišť v Čechách na přelomu středověku a novověku

(podpořeno Grantovou agenturou ČR, č. P405/12/P705 – postdoktorský projekt, řešitel T. Klír)

Koncept projektu vychází z rostoucího zájmu evropské historiografie o interdisciplinární výzkum proměn venkovského osídlení v pozdním středověku a na počátku raného novověku. Tyto změny jsou
totiž chápány jako důležitý indikátor nových tendencí v evropském sociálně-ekonomickém vývoji, který vedl k protoindustrializaci horských oblastí a ke komercionalizaci zemědělství v úrodných oblastech. V takto směřovaném výzkumu přísluší nezastupitelná role právě archeologii. Výpověď dosavadní archeologické evidence v Českých zemích je ale nevyrovnaná a některé skupiny pramenů zůstávají nevyužity. Cílem projektu proto je zpřístupnit historickou výpověď dvou skupin archeologických památek, které jsou dlouhodobě opomíjeny, ačkoliv jsou dostupné archeologickému výzkumu.

Realizace projektu je rozdělena do následujících modulů:
I) Výzkum zaniklých středověkých vesnic na dlouhodobě oraných plochách

II) Výzkum zaniklých středověkých plužin. Projekt je realizován na konkrétních modelových příkladech, a to formou kompletního archeologického snímku na základě všech dostupných nedestruktivních metod. Nezbytnou součástí projektu bude rozvoj, aplikace a ověření kompaktibility jednotlivých výzkumných metod, strategií a teoretických přístupů.

Do projektu jsou dosud zařazeny kontrastní modelové mikroregiony v západních, severozápadních a středních Čechách (Chebská pánev a Slavkovský les, střední část Krušných hor nad Kadaní, střední Polabí u Nymburka a Městce Králové, Klánovický les u Prahy).   

 

 

Aktuality

Právě byl zahájen příjem přihlášek na letošní ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro...

15. Říjen 2018

Ve středu 10.10.2018 se v knihovně Ústavu pro archeologii koná od 12:50 hod. důležitá informační...

04. Říjen 2018

Vážení přátelé a kolegové!
Galerie hlavního města Prahy zve na prezentaci...

03. Říjen 2018

 

Milí kolegové,
seminář pro archeologii středověku 10. října 2018...
02. Říjen 2018