Filozofick fakulta

Praehistorica

První svazek časopisu Praehistorica vyšel v roce 1938 a v současné době řada Praehistorica dosáhla čísla XXXIV/2 (2018). Časopis má otevřenou koncepci snadno přizpůsobitelnou aktuální badatelské situaci. Publikuje podle potřeby jak práce monografického charakteru, nebo kulturně monotematické soubory prací (např. z mezinárodních symposií), tak i soubory původních prací z různých časových období, tedy od paleolitu až po vrcholný středověk. Od svazku XXIII (1998) jsou zařazovány též anotace odborné literatury získané knihovnou nebo jednotlivými pracovníky ústavu. Recenzovaný odborný časopis vychází pravidelně dvakrát za rok.
Od roku 2014 jsou Praehistorica zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

 

Web časopisu Praehistorica

Redakční rada

Pokyny pro autory


Vydané svazky

F. Dvořák, Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné. - Wagengräber der älteren Eisenzeit in Böhmen. Praehistorica I., Praha 1938 (rozebráno - vergriffen - sold out).
I. Borkovský, Staroslovanská keramika ve střední Evropě. - Die altslawische Keramik in Mitteleuropa. Praehistorica II, Praha 1940 (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

 M. Buchvaldek - D. Koutecký, Vikletice - Ein schnurkeramisches Gräberfeld. Praehistorica III, Praha 1970.

 

 I. Pavlů, Pražská keramika dvanáctého a třináctého století. - Prager Keramik des    12. und 13. Jahrhunderts. Praehistorica IV, Praha 1971.

 

 J. Sláma, Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde. Praehistorica V, Praha 1977 (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

 M. Buchvaldek - J. Sláma - J. Zeman, Slovanské hradiště u Kozárovic. - Der slawische Burgwall bei Kozárovice. Praehistorica VI, Praha 1978.

Obsah

 Varia archaeologica 1. Praehistorica VII, Praha 1978.

 

 Varia archeologica 2 (Sborník k poctě 80. narozenin akademika Jana Filipa - Festschrift Filip). Praehistorica VIII, Praha 1981 (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

 Nástin evropského pravěku (Abriss der europäischen Urgeschichte). Praehistorica IX, Praha 1982. (rozebráno - vergriffen - sold out)

Obsah

 

 Varia archaeologica 3. Praehistorica X, Praha 1982.

 

 J. Sláma, Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště. - Mittelböhmen im frühen Mittelater. II. Burgwälle. Praehistorica XI, Praha 1986 (rozebráno - vergriffen - sold out).

full text (PDF) 

 

 M. Buchvaldek, Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě I. - Die schnurkeramische Kultur in Mitteleuropa I. Praehistorica XII, Praha 1986.

 

 Varia archaeologica 4. Praehistorica XIII, Praha 1987.

Obsah

 J. Sláma, Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu. - Central Bohemia in the Early Middle Age. III. Archeology and the Beginnings of the Přemysl Dynasty state. Praehistorica XIV, Praha 1988 (1989); (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

 Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit in Mitteleuropa (Acta des XIV. Internationalen Symposiums Prag - Libice 1986). Praehistorica XV, Praha 1989.

 

 Lochenice. Praehistorica XVI, Praha 1990.

 

 Katalogy šňůrové keramiky v Čechách IV-VI. - Kataloge der Schnurkeramik in Böhmen IV-VI. Praehistorica XVII, Praha 1991.

 

 Varia archaeologica 5. Praehistorica XVIII, Praha 1991.

 

 Die kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik, Schnurkeramik - Symposium 1990. Praehistorica XIX, Praha 1992.

 

  J. Winiger, Dendrodatierte Schnurkeramik der Schweiz. Katalogy šňůrové keramiky v Čechách VII-VIII. - Kataloge der Schnurkeramik in Böhmen VII-VIII. Praehistorica XX, Praha 1993.

Obsah

 

 Varia Archaeologica 6. Praehistorica XXI, Praha 1994.

Obsah

 

 Varia Archaeologica 7. Praehistorica XXII, Praha 1997.

Obsah

 

 Praehistorica XXIII (Varia), Praha 1998.

Obsah

 

   Praehistorica XXIV.  Praha 1999.

 

Z obsahu:
 • Miroslav Popelka: K problematice štípané industrie v neolitu Čech - Problems of the chipped industry in the Neolithic period in Bohemia.
  Práce předkládá výsledky několikaletého studia kamenné štípané industrie z mladší doby kamenné v Čechách. Poprvé jsou mj. uvedeny v rámci trasologické analýzy mikrofotografie pracovních stop.
 • Jakub Maršálek: Katakombní kulturní komplex na Ukrajině a v přilehlých oblastech - The Catacomb cultural complex in the Ukraine and in the neighbouring areas.
  Stať se zabývá stavem výzkumu a problematiky rozsáhlého kulturního komplexu s katakombními hroby na Ukrajině a v sousedství (2. pol. 3. tisíciletí až 1. pol. 2. tisíciletí př. Kr.).
 • Lubomír Košnar - Pavel Břicháček: Importovaná keramika ze sídliště doby římské v Sedlci (o. České Budějovice) - Die importierte Keramik aus der Siedlung der römischen Kaiserzeit in Sedlec (Kr. České Budějovice).
  Třetí studie hodnotí importovanou keramiku (terra sigillata a spotřební keramika z římských dílen) z germánského sídliště v jižních Čechách.
 • Z nových knih - Aus dem neuen Schrifttum (Red. Zuzana Sklenářová)
  Výběrový přehled novější středoevropské archeologické literatury

      Praehistorica XXV-XXVI. Praha 2001
Z obsahu:
 • Jan Prostředník: Chamská kultura v západních Čechách - Chamer Kultur in Westböhmen.
  Monografická studie J. Prostředníka se zabývá chamskou kulturou (kolem r.3000 př. Kr.) v západních Čechách. Nálezy této kultury byly známy již před I. světovou válkou z několika výšinných sídlišť, ale nebyly dlouho vhodně klasifikovány. Teprve po rozboru přiléhajících bavorských nálezů (Cham u Řezna aj.) byl pro obě skupiny přijat před 50 lety uvedený název. Terénní průzkumy a výzkumy v obou oblastech se teprve rozvíjejí (kultura je zaznamenána i v jižních Čechách a Rakousku), zatím nebyla objevena pohřebiště. Zveřejněná studie hodnotí dosavadní nálezy, především keramiku, a zařazuje je do kulturního systému pozdní doby kamenné (eneolitu) ve střední Evropě.
 • Miroslav Popelka: Poznámky ke štípané industrii z Bzí a Lopaty, okr. Plzeň-jih - Bemerkungen zur Spaltindustrie aus Bzí und Lopata, Kr. Plzeň-jih.
  Práce M. Popelky obsahuje analýzu štípané industrie chamské kultury ze dvou významných nalezišť a doplňuje tak předchozí stať.
 • Aleksander Dzbynski - Roland R. Wiermann: Von Alten, Äxten und Amphoren.
  A. Dzbynski a R.R. Wiermann předkládají rozbor a výklad o významu hrobových přídavků v české kultuře se šňůrovou keramikou.
 • Z nových knih - Aus dem neuen Schriftum (Red. Zuzana Sklenářová)Svazek je zakončen výběrem středoevropských anotovaných monografií a sborníků.
 


      Archeologický atlas pravěké Evropy - Archaeological Atlas zur prähistorischen Archäologie Europas - Arcaheological atlas of prehistoric Europe - Archéologique de l'Europe préhistorique (Praehistorica XXVII)
Miroslav Buchvaldek - Lubomír Košnar - Andreas Lippert
Karolinum, Praha 2007, ISBN 978-80-246-0774-0.
Výjimečný projekt, který inicioval prof. Miroslav Buchvaldek a na němž spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni. Na podkladových materiálech se podíleli odborníci z celé Evropy v průběhu let 1995-2003. Atlas podává přehled vývoje, trvání a významu jednotlivých kultur s vyznačením nalezišť po celé Evropě.
 
   Praehistorica XXVIII. Praha 2009
Obsah:
 • Bibliografie doc. PhDr. Ivana Pavlů, DrSc.
 • Tereza Davidová: Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav - The Stroked Pottery Culture Site in Horky nad Jizerou, Czech Republic.
 • Tomáš Chmela: Starší doba bronzová pod Bílými Karpaty. Reflexe sídelní problematiky - Early Bronze Age in the Area of the White Carpathians: Settlement Research Reflexion
 • Kamila Remišová Věšínová: K problematice interpretace antropomorfní plastiky neolitu - Contribution to the interpretation of Neolithic anthropomorphic figurines
 • Jaroslav Řídký - Daniel Stolz - Marie Zápotocká: Neolitické osídlení v Černém Vole (Praha-západ). Formy objektů, keramika a štípaní industrie z výzkumů 1975-77 a 1914 - Neolithic settlement in Černý Vůl (Prague-west). Forms of features, pottery analysis and chipped stone industry from excavations in 1975-77 and 1914
 • Lucie Vejskalová: Pohřbívání dětí v neolitu a eneolitu na našem území - Neolithic and Eneolithic Children Burial in Bohemia and Moravia
 • Miroslav Popelka - Soňa Krásná: Abstrakta bakalářských a magisterských prací obhájených v letech 2000-2007, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
 
  M. Popelka - R. Šmidtová (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska, Mělník 28.9. - 1.10. 2009. Praha 2011. Praehistorica 29, Praha 2011.
Obsah:
 • Mária Attresová, Vývoj na území Zemplína a v priľahlých oblastiach počas neskorého neolitu – The Late Neolithic development on the territory of Zemplín and in adjacent regions
 • Petr Brestovanský, Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Příšovicích, se zvláštním zřetelem na broušenou industrii – The stroked pottery site at Příšovice with special regard to the polished industry
 • Natalia Burdo, Srovnávací analýza antropomorfní plastiky trypilsko-cucutenského komplexu a kultur doby neolitu a eneolitu ve střední a jihovýchodní Evropě – Comparative analysis of anthropomorphic sculptures Cucuteni-Tripolye complex and cultures of the Neolithic and Eneolithic in Central and Southeastern Europe
 • Agnieszka Czekaj-Zastawny, Marcin Przybyła, Elżbieta Trela-Kieferling, Ciałopalne cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej na stan. 2 w Modlniczce, pow. Kraków – Žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou na lokalitě Modlniczka 2, okres Kraków – Cremation cemetery of the Linear P on the site 2 in Modlniczka, Cracow district
 • Miroslav Dobeš – Rastislav Korený, Cizokrajná keramika doby kamenné z hrazanského oppida. Příspěvek k možnostem výskytu subneolitických nálezů v Čechách – Stone Age exotic pottery from Hrazany settlement. Contribution to the possibilities of Subneolithic findings in Bohemia
 • John Chapman – Mikhail Videiko, The Trypillia culture mega-site near Nebelivka: summer 2009 season – Mega-sídliště trypilské kultury u Nebelivky: letní výzkumná sezona 2009
 • Tomáš Chmela – Zvonimir Dragoun, Archeologie a kolektory. Příspěvek k nejstarším dějinám pražské Celetné ulice – Archaeology and collector tunnels. Contribution to the oldest history of Prague Celetná Street
 • Regina Janíková, Regulace porodnosti přírodními prostředky – úvod do studia – The regulation of natality by natural resources – introduction to the study
 • Aleš Káčerik, Plané rostliny jako součást obživy v neolitu – Wild plants as a part of subsistence in the Neolithic Age
 • Pavlína Kalábková, Příspěvek k sídelní strategii lengyelské kultury v regionu střední Moravy – Contribution on settlement strategy of the Lengyel culture in Central Moravia
 • Michal Kostka – Milan Kuchařík – Jaroslav Řídký – Hynek Švácha, Kruhy a zase kruhy – neolitický rondel v Praze-Ruzyni – Circles and again circles – A Neolithic rondel in Praha-Ruzyně
 • Jaromír Kovárník – Radek Bláha – Jiří Kalferst, Nálezy lengyelské a malické kultury z Předměřic nad Labem – Mährische bemalte Keramik und Keramik der Malice-Kultur aus Předměřice nad Labem bei Hradec Králové
 • Tereza Krasnokutská – Jindřich Hlas – Michaela Zezulová, Nové nálezy kultury s lineární keramikou v Moravskoslezském kraji – New find of Linear Band Pottery (LBP) culture in Moravian-Silesian Region
 • Martin Kuča – Milan Vokáč – Peter Milo – Pavel Škrdla, Rondel na neolitickém sídlišti u Mohelna na jihozápadní Moravě – A rondel at the Mohelno Neolithic settlement in southwest Moravia
 • Jana Langová, Osídlení kultury s lineární keramikou na Podřevnicku (východní Morava) – Settlement of Linear Pottery Culture in Podřevnicko Region (East Moravia)
 • Alexey G. Nikitin, The Origin of Agriculture East of the Carpathians: Cultural Diffusion or Demic Influence? – Původ zemědělství ve východních Karpatech: kulturní difuze nebo demický vliv?
 • Jiří Pavelčík, Nově zjištěná satelitní osada výšinného sídliště lidu s badenskou kulturou v Hlinsku u Lipníka nad Bečvou – Newly discovered satellite settlement of hilltop site by people with Baden culture in Hlinsko by Lipník above Bečva
 • Noémi Pažinová – Ján Beljak, Nálezy kultúry s lineárnou keramikou na strednom Pohroní – príspevok k osídleniu – Contribution to LBK culture settlement in the middle Grain region
 • Vladimír Peša, Jeskyně v neolitu a časném eneolitu: pohled z Předního východu – Caves in the Neolithic and Early Eneolithic: a view from Near East
 • Jaroslav Peška, Nové poznatky o jevišovickém osídlení v regionu střední Moravy – A new knowledge of the Jevišovice settlement in central Moravia
 • Antonín Přichystal – Miroslav Šmíd, Kamenná industrie z birituálního pohřebišti LnK v Kralicích na Hané, okr. Prostějov – Lithic industry from a biritual burial site at Kralice na Hané, district of Prostějov
 • Stanislav Stuchlík, Zlato v pozdním eneolitu Moravy – Gold in Late Stone Age Moravia
 • Petr Šída, Přechod mezolit–neolit. Existuje kulturní kontinuita či diskontinuita? A klademe si vůbec správné otázky? – The mesolithic–neolithic boundary. Does the culture continuity exist or not? And do we ask right questions?
 • Petr Šída – Jan Prostředník, Současný stav poznání neolitické těžby a zpracování metabazitu v Jizerských horách – Actual stage of research on neolithic quarrying and processing of Jizera mountains metabasites
 • Radomír Tichý – Hana Dohnálková – Václav Drnovský – Milan Slezák – Tomáš Zavoral, Lokalita Obědovice-Kratonohy u Hradce Králové jako příspěvek k možnosti studia formativních procesů archeologických pramenů na sídlištích – The archaeological site Obědovice-Kratonohy: contribution to the study of formative processes on settlements
 • Taras Tkachuk, The Eneolithic catacomb grave from Upper Dniester region (Western Ukraine) – Eneolitické komorové hroby z oblasti horního Dněstru (západní Ukrajina)
 • Peter Tóth, Sídelné stratégie v neolite a staršom eneolite na Poiplí – Settlement strategy in the Neolithic and Early Eneolithic on drainage basin of the river Ipeľ
 • Jan Turek, Doklady obytných staveb z období nálevkovitých a zvoncovitých pohárů v Líbeznicích u Prahy – New evidence of the TRB and Bell Beaker dwelling constructions from Líbeznice (District Prague-east)
 • Albert Zastawny, Chronologia i formy oddziaływań kompleksu badeńskiego w Małopolsce – Chronologie a formy vlivů badenského komplexu v Malopolsku – Chronology and forms of influences of the Baden Complex in Lesser Poland
 • Renata Šmidtová – Miroslav Popelka, Abstrakty bakalářských a magisterských prací obhájených v letech 2008–2009 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Abstracts of bachelor’s and master’s works defended in 2008–2009 at the Institute for Prehistory and Early History Faculty of Arts of the Charles University in Prague
   Linda Hroníková, Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno a Tachlovice. Praehistorica XXX/1, Praha 2012. 
Další svazek Praehistorica je věnován traseologické analýze štípané industrie. Kamenné artefakty jsou velmi důležitou a často i jedinou součástí archeologických nálezů, která může poskytovat informace o populacích pravěku. Studium štípané industrie, zejména funkce kamenných nástrojů, je proto jedním z hlavních způsobů,  jak lépe pochopit pravěkou společnost. Autorka se ve svém příspěvku zaměřuje na několik témat. V první části se věnuje historii a současnému stavu analýzy mikro pracovních stop, včetně podrobného popisu use-wear metody (sledování stop opotřebení).  Další část je založena na široké problematice kontaktních materiálů v souvislosti s analýzou stop opotřebení a antropologie. Třetí část shrnuje hlavní poznatky o období neolitu, především o životě lidí a znalosti o jejich kamenné industrii, která tvoří rámec jejich hmotné kultury, komentované v další kapitole. Tato kapitola je také věnována popisu čtyř vybraných archeologických lokalit z Čech -  Bylany (okres Kutná Hora), Miskovice (okres Kutná Hora), Mšeno (okres Mělník) a Tachlovice (okres Beroun). Tento oddíl precizně představuje výsledky použití use-wear analýzy, provedené na kolekci 816 štípaných artefaktů a jejich interpretaci. Údaje, získané prostřednictvím této analýzy, jsou srovnány s výsledky, publikovanými ostatními traseology a diskutovány v kontextu středoevropského neolitu. 

 

 Zuzana Bláhová-Sklenářová, Obytné stavby doby bronzové - otázky stavebního a konstrukčního vývoje. Praehistorica XXX/2, Praha 2012.
Další svazek Praehistorica je upravenou a doplněnou verzí doktorské dizertační práce dr. Bláhové. Předmětem zájmu práce je stavitelství, nikoli architektura a urbanismus,  a to především stavitelství domovní. Text má dvě části, první část obsahuje přehled autorce známých a publikovaných dokladů konstrukčních prvků a systémů. Poznatky shromážděné v první části slouží jako východisko interpretace části druhé, jejímž předmětem je zpracování pozůstatků zástavby, odkrytých při výzkumu sídliště v Turnově-Maškových zahradách.

 

 Popelka, M. - Šmidtová, R. (eds.): Praehistorica 31/1, Praha 2013.
Další svazek Praehistorica obsahuje 2 stati, které určitým způsobem spojuje instituce Národního muzea v Praze. První příspěvek renomovaného českého archeologa Karla Sklenáře seznamuje  čtenáře s osudy archeologa Josefa Ladislava Píče. Další příspěvek chorvatské archeoložky Gordany Divac pak představuje nálezy jantaru ve sbírkách Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v Praze.

 

 Gringmuth-Dallmer, E. - Klápště, J. (eds.), Tradition - Umgelstaltung - Innovation. Transformationsprozesse im hohen Mittelalter.Praehistorica 31/2, Praha 2014.
(rozebráno - vergriffen - sold out).

Sborník obsahuje 37 příspěvků, rozdělených do pěti tematických okruhů. Tyto okruhy sahají od krajiny, přes vesnice, hrady a města až k hospodářským a sociálním aktivitám, které zanechávají relevantní archeologické svědectví. Podobně pestrý je i okruh autorů. Sahá od nadějných doktorandek a doktorandů k renomovaným badatelům. V tomto smyslu sborník volně navazuje na každoroční setkání doktorandů archeologie středověku z Německa, Polska a České republiky, která se konají od roku 2006. 

 

Der Sammelband enthält 37 Beiträge und ist in fünf Themenkreise gegliedert. Diese reichen von der Landschaft als Einheit über Dörfer, Burgen und Städte bis zu jenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten, die ein relevantes archäologisches Zeugnis hinterlassen haben. Ähnlich bunt ist auch die Zusammensetzung des Autorenteams. Manche sind vielversprechende Doktorand/innen, andere renommierte Gelehrte. In diesem Sinne schließt der Sammelband frei an die seit 2006 jährlich veranstalteten Treffen von Doktoranden der Archäologie des Mittelalters aus Deutschland, Polen und der Tschechischen Republik an.

 

  Popelka, M. - Šmidtová, R. (eds.): Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství. 1. část. Praehistorica 32/1,  Praha 2014.
full text (PDF)  

 

  Popelka, M. - Šmidtová, R. - Beneš, Z. (eds.): Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Pasłęce. Praehistorica 32/2, Praha 2015.
Sborník vydaný při příležitosti 70. narozenin docenta Lubomíra Košnara obsahuje 23 příspěvků, které jsou většinou věnovány tématům, jimž se doc. Košnar ve své archeologické praxi věnuje.

 

  Popelka, M. - Šmidtová, R. - Burgert, P. - Jílek, J. (eds.): ... tenkrát na východě ..., sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistorica 33/1-2, Praha 2017.

 

  Praehistorica 34/1,2, Praha 2019.
Svazek 1 full texty (pdf) 
Svazek 2 full texty (pdf) 

 

  

 

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021