Filozofick fakulta

Publikace, na kterých se autorsky podíleli členové ústavu

   Jan Klápště: Proměna českých zemí ve středověku. Edice Česká historie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005.  ISBN 8071061751

 

 Miroslav Popelka a kol.: Dějepis 6: učebnice  pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Praha

 

  Karel Sklenář - Zuzana Sklenářová - Miloslav Slabina: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha 2002. ISBN 80-7277-115-9.

 

  Lubomír Košnar: Německo-český archeologický slovník. Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0959-2.

 

 

   Lubomír Košnar:  Německo - český a česko - německý Archeologický slovník / Deutsch - Tschechisch und Tschechisch - Deutsch Archäologisches Wörterbuch.
Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1757-2

Terminologický archeologický slovník sestává nyní, po předcházejícím vydání pouze německo - české části (Praha, Karolinum 2005), z obou jazykových verzí. Obsahuje asi 11000 hesel v německo-české části, v části česko-německé jen o málo méně (vynechána byla zvláště některá zeměpisná jména a určité pojmy, u nichž by výchozí české heslo bylo problematickú. Slovník je zaměřen na prehistorickou, protohistorickou a středověkou archeologii zvláště ve středoevropském kontextu, kde má němčina jako jazyk odborné literatury a vědeckého dění mimořádný význam. Zahrnuje však též výběr hesel z těch oborů, jež se v archeologickém bádání při dnešní interdisciplinární spolupráci uplatňují (jako antropologie, botanika, geologie, mineralogie, petrografie, numismatika). S ohledem na studenty archeologie, jimž je slovník především určen, byla zařazeny také četné běžnější, zvláště ve vědeckém jazyce obvyklé výrazy, a také geografické názvy, které mají v archeologickém studiu nemalou důležitost. U četných termínů jsou odkazy jednak na synonyma, jednak na slova obsahově spjatá, uvedená rovněž jako samostatná hesla. K německo-české části je připojen seznam vybraných dřívějších a historických místních jmen v České republice spolu s jejich dnešními českými protějšky. Tento seznam je zaměřen na lokality s archeologickými nálezy, resp. na místa v nálezově bohatších oblastech a má posloužit zvláště při práci se starší německou archeologickou a vlastivědnou literaturou týkající se pohraničních oblastí. Pro terminologická ověření a porovnání může být slovník užitečný i zkušenějším archeologům, badatelům v příbuzných oborech a také překladatelům, kteří se mohou setkat s danou tematikou v různém kontextu.

 

 

   Jan Klápště - Petr Sommer (eds.): Arts and Crafts in Medieval Rural Environment - L'artisanat rural dans le monde médiéval - Handwerk im mittelalterlichen ländlichen Raum. Ruralia VI. Brepols, Turnhout 2007. ISBN 978-2-503-51994-4.

 

  Jan Klápště - Petr Sommer (eds.): Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes - Peuplement rural dans les territoires marginaux au Moyen Age - Mittelalterliche Siedlung in ländlichen Randgebieten. Ruralia VII. Brepols, Turnhout 2009. ISBN 978-2-503-52746-9.

 

  James Graham-Campbell - Magdalena Valor (eds.): The Archaeology of Medieval Europe. The Eight to Twelfth Centuries Ad. Aarhus Universitetsforlag 2007. ISBN 978-8779342903.

 

    Sklenář Karel - Zuzana Sklenářová: Biografický slovník českých archeologů a jejich spolupracovníků. Nakladatelství Libri 2005. ISBN 80-7277-253-8.

 

  Jan Klápště - Petr Sommer (eds.): Processing, Storage, Distribution of Food. Food in the Medieval Rural Environment. Ruralia 8. Brepols, Turnhout 2011. ISBN 978-2-503-53661-3

 

    Carver, M. - J. Klápště (eds.): The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 2, Twelfth to Sixteenth Centuries. Acta Jutlandica, Humanities Series 2011/9. Aarhus University Press 2011. ISBN 978-87-7934-291-0. 

 

   Przemysław Urbańczyk (ed.): "Neslované" o počátcích Slovanů. Karolinum, Praha 2011, ISBN 978-80-246-1945-3.

Svou příslušnost ke slovanské jazykové skupině dnes obvykle vnímáme jako samozřejmou danost. Jak ale vlastně došlo k tomu, že se polovina Evropy stala v relativně krátkém období mezi 6. a 9. stoletím "slovanskou"? Kým oni Slované vlastně byli a kde se vzali? Středoevropští historikové a archeologové už řadu desetiletí obvykle nacházejí poměrně jednoduchou odpověď v jejich příchodu z oblasti východního Polska a západní Ukrajiny. Už jen prosté upozornění na omezený populační potenciál tohoto regionu, jehož obyvatelé rozhodně nemohli v krátkém čase zaplavit podstatnou část Evropy, ale dává tušit, že tradiční výklad je přinejmenším zjednodušující. Jen málo prozatím vnímáme, že se těmito otázkami zabývají i renomovaní učenci v zahraničí, kteří nezřídka přinášejí odlišný pohled ukotvený v kulturně-antropologickém rámci. Varšavský profesor Przemysław Urbańczyk požádal čtyři z nich o krátkou rekapitulaci jejich pohledu. Výsledkem je tato knížka, která jako celek nepřináší definitivní odpověď, ale intenzivně vybízí k novému svobodnému uvažování.

 

 Jan Klápště: The Czech Lands in Medieval Transformation. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 17. Brill, Leiden - Boston 2012. ISBN 978-90-04-20347-1. Kniha získala knižní cenu udělovanou americkou Early Slavic Studies Association (ESSA Book Prize 2012).

 

 Jan Klápště (ed.): Hierarches in rural settlements. Ruralia 9. Brepols, Turnhout 2013. ISBN 978-2-503-54517-2.

 

 Renata Šmidtová - Miroslav Popelka - Miroslava Šmolíková - Michal Bureš (eds.): Veřejná archeologie 4. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012. Praha 2013. ISBN 978-80-905579-1-8.

4. svazek sborníku Veřejná archeologie, tentokrát s příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 4/2007 - téma "Archeologie - věc veřejná?  a 6/2012 - téma "Archeologie - přátelská nebo děsivá?. Vydává Ústav pro archeologii FF UK a Veřejná archeologie o.s. Tento sborník vznikl v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách.

 

 Miroslav Popelka - Renata Šmidtová (eds.): Neolitizace aneb setkání generací. Praha 2014. ISBN 978-80-7308-538-4.

Soubor některých příspěvků z konference "Neolitizace aneb setkání generací", kterou uspořádal Ústav pro archeologii ve dnech 13.-14. března 2014. Tematicky jsou příspěvky věnovány řadě dílčích problémů studia mladší doby kamenné se záměrem určitého bilancování dosavadních výsledků.

Obsah publikace


  Jan Klápště (ed.): Agrarian Technology in the Medieval Landscape. Ruralia 10. Brepols, Turnhout 2016. ISBN 978-2-503-55137-1.

  Tomáš Klír: Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Praha, Karolinum 2020. ISBN 978-80-246-4559-0.

  Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations, (= Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, Volume 6). Winter Verlag: Heidelberg. 353 s. ISBN: 978-3-8253-4707-9.

 

 

 

 


Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021