Filozofick fakulta

Publikace, na kterých se autorsky podíleli členové ústavu

   Jan Klápště: Proměna českých zemí ve středověku. Edice Česká historie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005.  ISBN 8071061751

 

 Miroslav Popelka a kol.: Dějepis 6: učebnice  pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Praha

 

  Karel Sklenář - Zuzana Sklenářová - Miloslav Slabina: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha 2002. ISBN 80-7277-115-9.

 

  Lubomír Košnar: Německo-český archeologický slovník. Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0959-2.

 

 

   Lubomír Košnar:  Německo - český a česko - německý Archeologický slovník / Deutsch - Tschechisch und Tschechisch - Deutsch Archäologisches Wörterbuch.
Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1757-2

Terminologický archeologický slovník sestává nyní, po předcházejícím vydání pouze německo - české části (Praha, Karolinum 2005), z obou jazykových verzí. Obsahuje asi 11000 hesel v německo-české části, v části česko-německé jen o málo méně (vynechána byla zvláště některá zeměpisná jména a určité pojmy, u nichž by výchozí české heslo bylo problematickú. Slovník je zaměřen na prehistorickou, protohistorickou a středověkou archeologii zvláště ve středoevropském kontextu, kde má němčina jako jazyk odborné literatury a vědeckého dění mimořádný význam. Zahrnuje však též výběr hesel z těch oborů, jež se v archeologickém bádání při dnešní interdisciplinární spolupráci uplatňují (jako antropologie, botanika, geologie, mineralogie, petrografie, numismatika). S ohledem na studenty archeologie, jimž je slovník především určen, byla zařazeny také četné běžnější, zvláště ve vědeckém jazyce obvyklé výrazy, a také geografické názvy, které mají v archeologickém studiu nemalou důležitost. U četných termínů jsou odkazy jednak na synonyma, jednak na slova obsahově spjatá, uvedená rovněž jako samostatná hesla. K německo-české části je připojen seznam vybraných dřívějších a historických místních jmen v České republice spolu s jejich dnešními českými protějšky. Tento seznam je zaměřen na lokality s archeologickými nálezy, resp. na místa v nálezově bohatších oblastech a má posloužit zvláště při práci se starší německou archeologickou a vlastivědnou literaturou týkající se pohraničních oblastí. Pro terminologická ověření a porovnání může být slovník užitečný i zkušenějším archeologům, badatelům v příbuzných oborech a také překladatelům, kteří se mohou setkat s danou tematikou v různém kontextu.

 

 

   Jan Klápště - Petr Sommer (eds.): Arts and Crafts in Medieval Rural Environment - L'artisanat rural dans le monde médiéval - Handwerk im mittelalterlichen ländlichen Raum. Ruralia VI. Brepols, Turnhout 2007. ISBN 978-2-503-51994-4.

 

  Jan Klápště - Petr Sommer (eds.): Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes - Peuplement rural dans les territoires marginaux au Moyen Age - Mittelalterliche Siedlung in ländlichen Randgebieten. Ruralia VII. Brepols, Turnhout 2009. ISBN 978-2-503-52746-9.

 

  James Graham-Campbell - Magdalena Valor (eds.): The Archaeology of Medieval Europe. The Eight to Twelfth Centuries Ad. Aarhus Universitetsforlag 2007. ISBN 978-8779342903.

 

    Sklenář Karel - Zuzana Sklenářová: Biografický slovník českých archeologů a jejich spolupracovníků. Nakladatelství Libri 2005. ISBN 80-7277-253-8.

 

  Jan Klápště - Petr Sommer (eds.): Processing, Storage, Distribution of Food. Food in the Medieval Rural Environment. Ruralia 8. Brepols, Turnhout 2011. ISBN 978-2-503-53661-3

 

    Carver, M. - J. Klápště (eds.): The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 2, Twelfth to Sixteenth Centuries. Acta Jutlandica, Humanities Series 2011/9. Aarhus University Press 2011. ISBN 978-87-7934-291-0. 

 

   Przemysław Urbańczyk (ed.): "Neslované" o počátcích Slovanů. Karolinum, Praha 2011, ISBN 978-80-246-1945-3.

Svou příslušnost ke slovanské jazykové skupině dnes obvykle vnímáme jako samozřejmou danost. Jak ale vlastně došlo k tomu, že se polovina Evropy stala v relativně krátkém období mezi 6. a 9. stoletím "slovanskou"? Kým oni Slované vlastně byli a kde se vzali? Středoevropští historikové a archeologové už řadu desetiletí obvykle nacházejí poměrně jednoduchou odpověď v jejich příchodu z oblasti východního Polska a západní Ukrajiny. Už jen prosté upozornění na omezený populační potenciál tohoto regionu, jehož obyvatelé rozhodně nemohli v krátkém čase zaplavit podstatnou část Evropy, ale dává tušit, že tradiční výklad je přinejmenším zjednodušující. Jen málo prozatím vnímáme, že se těmito otázkami zabývají i renomovaní učenci v zahraničí, kteří nezřídka přinášejí odlišný pohled ukotvený v kulturně-antropologickém rámci. Varšavský profesor Przemysław Urbańczyk požádal čtyři z nich o krátkou rekapitulaci jejich pohledu. Výsledkem je tato knížka, která jako celek nepřináší definitivní odpověď, ale intenzivně vybízí k novému svobodnému uvažování.

 

 Jan Klápště: The Czech Lands in Medieval Transformation. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 17. Brill, Leiden - Boston 2012. ISBN 978-90-04-20347-1. Kniha získala knižní cenu udělovanou americkou Early Slavic Studies Association (ESSA Book Prize 2012).

 

 Jan Klápště (ed.): Hierarches in rural settlements. Ruralia 9. Brepols, Turnhout 2013. ISBN 978-2-503-54517-2.

 

 Renata Šmidtová - Miroslav Popelka - Miroslava Šmolíková - Michal Bureš (eds.): Veřejná archeologie 4. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012. Praha 2013. ISBN 978-80-905579-1-8.

4. svazek sborníku Veřejná archeologie, tentokrát s příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 4/2007 - téma "Archeologie - věc veřejná?  a 6/2012 - téma "Archeologie - přátelská nebo děsivá?. Vydává Ústav pro archeologii FF UK a Veřejná archeologie o.s. Tento sborník vznikl v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách.

 

 Miroslav Popelka - Renata Šmidtová (eds.): Neolitizace aneb setkání generací. Praha 2014. ISBN 978-80-7308-538-4.

Soubor některých příspěvků z konference "Neolitizace aneb setkání generací", kterou uspořádal Ústav pro archeologii ve dnech 13.-14. března 2014. Tematicky jsou příspěvky věnovány řadě dílčích problémů studia mladší doby kamenné se záměrem určitého bilancování dosavadních výsledků.

Obsah publikace


  Jan Klápště (ed.): Agrarian Technology in the Medieval Landscape. Ruralia 10. Brepols, Turnhout 2016. ISBN 978-2-503-55137-1.

  Tomáš Klír: Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Praha, Karolinum 2020. ISBN 978-80-246-4559-0.

  Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations, (= Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, Volume 6). Winter Verlag: Heidelberg. 353 s. ISBN: 978-3-8253-4707-9.

 

 

 

 


Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020