Filozofick fakulta

Druhy studia

Studijní programy realizované Ústavem pro archeologii se zaměřují na poznání lidské minulosti v celé její sociálně-ekonomické i kulturní diverzitě, od paleolitických období až po počátky moderní epochy, a dále na studium aktivní role materiální kultury ve společenském vývoji. Zájem se soustřeďuje na evropské, především zaalpské území. Teoretickou a metodologickou specifikou programu je důraz na výpověď archeologizované hmotné kultury a povrchových terénních památek, včetně problematiky jejich ochrany a uchování.

Uchazeč o bakalářský i navazující magisterský studijní program má možnost zvolit si jednooborovou (tzv. plnou) nebo dvouoborovou (tzv. sdruženou) formu studia.  Základní penzum praktických dovedností i teoretických znalostí, stejně jako profil a možnost pracovního uplatnění, jsou u obou typů absolventů shodné. Student sdružené formy studia má předepsáno minimální množství PVP, neboť se předpokládá jeho profilace formou druhého oboru. Studijní plány reflektují aktuální a dosud opomíjené oborové trendy, zvláště ty, které lze úspěšně rozvíjet v rámci univerzitního pracoviště.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Cílem programu je seznámit studenty se základy archeologie pravěku, středověku a raného novověku, s příslušnou teorií i praxí a s poznávacími přístupy k nejstarší minulosti českých zemí v evropském kontextu. Plné i sdružené bakalářské studium je organizováno tak, aby u absolventa zaručilo znalosti a dovednosti nezbytné pro uplatnění v archeologické výzkumné a památkářské praxi, v adekvátních odvětvích státní nebo regionální správy, v kulturní, společenské i mediální sféře. Pro talentované zájemce jsou zároveň zajištěny všechny předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu, a to i na spolupracujících evropských univerzitách.

Konkrétní náplní studijního programu jsou středoevropské a národní reálie, některá archeologická odvětví jako je krajinná archeologie, experimentální archeologie a především geograficky, časově i tematicky vyhraněné badatelské směřování. Z toho plyne i specifické propojení s univerzitními nebo akademickými pracovišti v jiných evropských zemích.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Navazující magisterské studium připravuje absolventa na samostatné oborové působení. Zároveň prohlubuje jeho teoretickou i faktografickou znalost, praktické dovednosti a otevírá ho významnější měrou interdisciplinárním kontaktům, a to jak ve směru k příbuzným humanitním vědám (zejména kulturní antropologii, historii a dějinám umění), tak ve směru k vybraným přírodním vědám (fyzická antropologie, paleobiologie a další). Studenti plné studijní formy si také osvojují pokročilé praktické dovednosti jako práci se sofistikovaným software, měřickými přístroji, postupy statistické analýzy a další. Předpokládána je výraznější specializace absolventa.

DOKTORSKÉ STUDIUM

Studijní program „Archeologie pravěku a středověku“ posiluje teoretické, metodologické i empirické základy samostatné vědecké práce, překračující hranice stávajícího oborového poznání. Důraz je kladen na vysvětlení sociální, ekonomické i kulturní diverzity minulých lidských společností v celé jejich šíři a dynamice a dále na objasnění aktivní role materiální kultury. Primární oborový zájem je zároveň soustředěn na evropské území. Podstatnou úlohu má propojení s příbuznými antropologicky, artefaktuálně i historicky zaměřenými humanitními obory, s relevantními přírodovědnými obory a s péčí o památkové dědictví.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - U3V

U3V - přednášky realizují členové Ústavu pro archeologii. Pravidelně se střídají dvousemestrální cykly přednášek zaměřených obecně na problematiku archeologie jako oboru a na vybrané problémy archeologie pravěku, protohistorie a středověku. Do kurzu se mohou hlásit uchazeči z řad nejširší veřejnosti se zájmem o daný obor.
Posluchači, kteří splní požadované podmínky (předložení písemné práce v rozsahu 10 stran), obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předávání se uskutečňuje ve velké aule Karolina.

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020