Filozofick fakulta

Mgr. Jan Hasil

 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

- 2005-2008 UK FF v Praze, bakalářský studijní program Pravěká a raně středověká
archeologie
- 2008-2010 UK FF v Praze, navazující magisterský studijní program Pravěká a raně
středověká archeologie
- od 2005 UK FF v Praze, magisterský studijní program Historie-Archivnictví a
pomocné vědy historické
- od 2010 UK FF v Praze, doktorský studijní program Pravěká a raně středověká
archeologie
- ZS 2009/2010 studijní pobyt na Lehrstuhl für archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Otto-Friedrich-Universität Bamberg
- 2010 - archivář 3. odd Národního archivu ČR v Praze
- od 2011 - vědecký pracovník ÚPA
- od 2012 - pracovník ARUP AV ČR

Přehled publikační činnosti

Hasil, J. 2008: Chebsko a Horní Franky – kontaktní region Franské říše a západních Slovanů, in: Šimůnek, R. (ed.), Regiony – časoprostorové průsečíky? : Historická geografie, Supplementum 2, 77-97. Praha.
Hasil, J. 2010a: Raně středověké osídlení Chebska, Studia Mediaevalia Pragensia 9, 7-73.
Hasil, J. 2010b: Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku, Archaeologia Historica 35, 159-168.
Hasil, J. 2010c: Raně středověká pohřebiště v mikroregionu Vražkovska, in: Voráček, E. a kol., Vražkov : Dějiny obce, 33. Hostivice.
Hasil, J. - Trefný, M. 2010: Vražkov a jeho okolí v pravěku a protohistorickém období, in: Voráček, E. a kol., Vražkov : Dějiny obce, 9-29. Hostivice.
Hasil, J. 2011: Les élites franques de l'ouest comme des chefs de clans dans l'environnement slave?, Etudes Medievales Université de Picardie Amiens 50, 50-61.
Hasil, J.- Hubený, D. 2011a: Přístup českých a říšských Němců k československé ústavě z roku 1921, in: Čechurová, J. - Šlehofer L. a kol., Ústava 1920 : Vyvrcholení konstituování československého státu. Praha.
Hasil, J. - Hubený, D. 2011 b: Jeden dramatický den protektorátu: pražská uniformovaná policie v den atentátu na R. Heydricha a ve dnech následujících, in: Hasil, J. – Hrdlička, M. (ed.), Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, 101-110. Praha.
Hasil, J. /v tisku/a: Zur frühmittelalterlichen Besiedlung des Egerlandes, in: Losert, H. (Hrsg.), Archäologie ohne Grenzen – Ausstellungskatalog.
Hasil, J. /v tisku/b: Egerland - mittelalterliche Landesausbau und Ausbau der modernen Nationalidentität, in: Gringmuth-Dallmer, E. - Klápště, J. (Hrsg.), Tradition - Umgestaltung - Innovation : Transformationsprozesse im hohen Mittelalter. Praha.

Přednášková činnost

- Středověké město v interdisciplinární perspektivě (na Katedře pomocných věd historických a archivného studia)

- Vedení letních praxí

Působení v zahraničí

- spolupráce na výstavních projektech "Niederösterreichische Landesausstellung 2010" a "Archäologie ohne Granzen: Flednitz und Egerland"
- od 2011 externí spolupracovník IMAFO ÖAW

Aktuality

zahajuje v úterý 27. 10. od 12.30 hod přes MS Teams.

23. Říjen 2020

v časopise Zprávy památkové péče najdete pod...

18. Říjen 2020

Národní památkový ústav v Lokti (působnost pro Karlovarský kraj) hledá nové kolegy...

12. Říjen 2020

Přednáška Úvod do archeozoologie APA110050, APA111052, APA555040...

01. Říjen 2020