Filozofick fakulta

Mgr. Jan Hasil

 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

- 2005-2008 UK FF v Praze, bakalářský studijní program Pravěká a raně středověká
archeologie
- 2008-2010 UK FF v Praze, navazující magisterský studijní program Pravěká a raně
středověká archeologie
- od 2005 UK FF v Praze, magisterský studijní program Historie-Archivnictví a
pomocné vědy historické
- od 2010 UK FF v Praze, doktorský studijní program Pravěká a raně středověká
archeologie
- ZS 2009/2010 studijní pobyt na Lehrstuhl für archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Otto-Friedrich-Universität Bamberg
- 2010 - archivář 3. odd Národního archivu ČR v Praze
- od 2011 - vědecký pracovník ÚPA
- od 2012 - pracovník ARUP AV ČR

Přehled publikační činnosti

Hasil, J. 2008: Chebsko a Horní Franky – kontaktní region Franské říše a západních Slovanů, in: Šimůnek, R. (ed.), Regiony – časoprostorové průsečíky? : Historická geografie, Supplementum 2, 77-97. Praha.
Hasil, J. 2010a: Raně středověké osídlení Chebska, Studia Mediaevalia Pragensia 9, 7-73.
Hasil, J. 2010b: Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku, Archaeologia Historica 35, 159-168.
Hasil, J. 2010c: Raně středověká pohřebiště v mikroregionu Vražkovska, in: Voráček, E. a kol., Vražkov : Dějiny obce, 33. Hostivice.
Hasil, J. - Trefný, M. 2010: Vražkov a jeho okolí v pravěku a protohistorickém období, in: Voráček, E. a kol., Vražkov : Dějiny obce, 9-29. Hostivice.
Hasil, J. 2011: Les élites franques de l'ouest comme des chefs de clans dans l'environnement slave?, Etudes Medievales Université de Picardie Amiens 50, 50-61.
Hasil, J.- Hubený, D. 2011a: Přístup českých a říšských Němců k československé ústavě z roku 1921, in: Čechurová, J. - Šlehofer L. a kol., Ústava 1920 : Vyvrcholení konstituování československého státu. Praha.
Hasil, J. - Hubený, D. 2011 b: Jeden dramatický den protektorátu: pražská uniformovaná policie v den atentátu na R. Heydricha a ve dnech následujících, in: Hasil, J. – Hrdlička, M. (ed.), Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, 101-110. Praha.
Hasil, J. /v tisku/a: Zur frühmittelalterlichen Besiedlung des Egerlandes, in: Losert, H. (Hrsg.), Archäologie ohne Grenzen – Ausstellungskatalog.
Hasil, J. /v tisku/b: Egerland - mittelalterliche Landesausbau und Ausbau der modernen Nationalidentität, in: Gringmuth-Dallmer, E. - Klápště, J. (Hrsg.), Tradition - Umgestaltung - Innovation : Transformationsprozesse im hohen Mittelalter. Praha.

Přednášková činnost

- Středověké město v interdisciplinární perspektivě (na Katedře pomocných věd historických a archivného studia)

- Vedení letních praxí

Působení v zahraničí

- spolupráce na výstavních projektech "Niederösterreichische Landesausstellung 2010" a "Archäologie ohne Granzen: Flednitz und Egerland"
- od 2011 externí spolupracovník IMAFO ÖAW

Aktuality

Městské muzeum Čelákovice hledá brigádníky na záchranný výzkum při přístavbě ZŠ v...

13. Květen 2019

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, příspěvková organizace Pardubického kraje, vyhlašuje

...

09. Květen 2019

Katedra archeologie FF UHK ve spolupráci se Studentským archeologickým klubem zve na...

24. Duben 2019