Filozofick fakulta

Úvod do filozofie

Výuka filosofie pro neoborové studenty v rámci společného základu je určena studentům prvního až třetího ročníku prezenčního bakalářského studia. Studenti třetího ročníku mohou zkoušku složit též písemnou formou na základě předepsané studijní literatury.

Vyučující:

Za výuku předmětu zodpovídá MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., ředitel Ústavu filozofie a religionistiky FF UK v Praze.

Způsob zakončení:

zkouška

Další požadavky na studenta:

Výuka filosofie pro neoborové studenty v rámci společného základu je určena studentům prvního až třetího ročníku prezenčního bakalářského studia. Studenti třetího ročníku mohou zkoušku složit též písemnou formou na základě předepsané studijní literatury.

Stručná anotace předmětu:

Cílem vypisovaných přednášek je podat úvod do filozofického myšlení, do dějin filozofie nebo do dílčí filozofické problematiky s obecnou platností. Posluchači FF UK si zapisují vypsané přednášky podle své volby. Všechny uvedené předbnášky jsou dvousemestrální, po druhém semestru zakončeny zkouškou. Zkouška se koná formou ústní nebo písemnou na základě pravidel, která stanoví přednášející.

Studenti všech ročníků mohou zkoušku získat také na základě absolvování dvou semestrů z nabídky přednášek pro studenty oboru filozofie, vždy však pouze podohodě s vyučujícím na začátku semestru a na základě podmínek, které jim tento vyučující stanoví.

Literatura:

– k písemné formě zkoušky

(pravidelně aktualizované informace lze nalézt na stránkách http://ufar.ff.cuni.cz/fil/neobor.php)

I. PRIMÁRNÍ TEXTY

Platón: Gorgias [přel. F. Novotný] vyd. Jan Laichter, Praha 1932, 1944; nakl. Oikúmené, Praha 1992, 2000; též

Platónovy spisy, sv. III, nakl. Oikúmené, Praha 2003.

Platón: Faidón[přel. F. Novotný] vyd. Jan Laichter, Praha 1935, 1941; nakl. Oikúmené, Praha 1994. Též in:

Platónovy

spisy, sv. I, nakl. Oikúmené, Praha 2003.

René Descartes: Úvahy o první filosofii, přel. Z. Gabriel, nakl. Svoboda, Praha 1970. Nebo v jiném překladu:

Meditace o první filosofii, přel. P. Glombíček a T. Marvan, nakl. Oikúmené, Praha 2001. Nebo slovensky:

Meditácie o prvej filozofii, v ktorých sa dokazuje existencia Boha a odlišnosť duše od tela, prel. V. Cigerová,

Chronos, Bratislava 1997

David Hume: Zkoumání o lidském rozumu, oddíly I-VII a XII, přel. J. Moural, nakl. Svoboda, Praha 1996 nebo v

jiném překladu: přel. V. Gaja, SPN, Praha 1971 a 1972.

II. SEKUNDÁRNÍ LITERATURA

Zdeněk Kratochvíl: Mýtus, filosofie, věda I. a II.,kap. 1-14, vyd. Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová, Praha 1993 [3 ks], str. 9-93.

Wolfgang Röd: Novověká filosofie I, kap. III: René Descartes, nakl. Oikúmené, Praha 2001, str. 62-118.

Miroslav Petříček: Úvod do (současné) filosofie, Hermann a synové, Praha 1991, 1992, 1997.

Jaroslav Peregrin: Obrat k jazyku a analytická filosofie, in: J. Peregrin (vyd.), Obrat k jazyku: druhé kolo, Filosofia – nakl. Filosofického ústavu AV ČR, Praha 1998, str. 7-45.

Aktuality

najdete na...

10. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (...

20. Srpen 2019