Filozofick fakulta

Evropa v pravěku a raném středověku

Vyučující:

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.

PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.

Mgr. Tomáš Chmela

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška seznamuje se základní problematikou dějin pravěku od počátků lidské kultury do období středověku. Tématicky rozsáhlá přednáška je koncipována do následujících okruhů:

 • Proměny přírodního prostředí, vztah k lidským aktivitám. Rekonstrukce vývoje člověka a jeho rozšíření.
 • Základní etapy vývoje lidské společnosti ve starší době kamenné (paleolitu).
 • Rozvoj lidské kultury od počátků zemědělství v Evropě. Vývoj v mladší a pozdní době kamenné (neolitu a eneolitu).
 • Počátky řemeslné výroby, směny a utváření větších kmenových celků v době bronzové.
 • Problém formování hlavních indoevropských etnik
 • Kulturní nivelizace v době železné. Okruh halštatského slohu, vztah k Itálii, ke klasickému Řecku; Skytové a Thrákové. Počátky keltské kultury a její rozvoj. Germánské a baltské kmeny.
 • Vývoj Evropy po změně letopočtu. Římské impérium a barbaři. Pohyby germánských kmenů, důsledky vpádu Hunů do Černomoří.
 • Expanze slovanských kmenů, jejich vývoj ve střední a jižní Evropě. Počátky raně středověkých státních útvarů.
 • Úloha středověké archeologie.

 

Sylabus:

 • Úvod – doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.: Předmět studia. Základní pojmy (archeologická kultura aj.). Metodologie (archeologická heuristika, kritika, chronologie aj.). Mezioborová spolupráce.
 • Starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit) – doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.: Základní chronologické rozdělení, vývoj materiální kultury. Významné evropské a domácí lokality. Výtvarné projevy v mladém paleolitu.
 • Mladší doba kamenná (neolit) – doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.: Příčina a průběh přechodu k zemědělství. Neolitizace Evropy, nejstarší zemědělské kultury v ČR a SR. Archeologické prameny k poznání životního způsobu.
 • Pozdní doba kamenná (eneolit) – PhDr. Miroslav Dobeš: Nová etapa v rámci výrobního hospodářství. Přehled hlavních archeologických kultur v Evropě a v ČR a SR. Progresivní a okrajové oblasti.
 • Doba bronzová – PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.: Archeologický přehled. Periodizace doby bronzové. Osídlení Evropy, datování, hlavní kulturně historické oblasti.
 • Doba bronzová – PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.: Kulturně historický přehled. Způsoby bydlení, hospodářství, počátky řemesel a dálkového obchodu, doklady kultu, sociální organizace.
 • Doba halštatská a laténská, rozvoj a úpadek laténské kultury – doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.: Periodizace doby železné, změny v hospodářství a životě společnosti v období halštatském. Výroba železa, těžba surovin, směna. Společenská diferenciace, kontakty stř. Evropy se Středomořím a jinými oblastmi. Formování keltského etnika a laténské kultury. Keltská oppida, zánik keltské civilizace.
 • Počátky Germánů a doby římské – doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.: Periodizace doby železné, římské a doby stěhování národů. Expanze Germánů a jejich konfrontace s římskou říší, význam římského limitu.
 • Doba římská a doba stěhování národů – doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.: Archeologické poznatky o „barbariku“ v době římské – osídlení, hospodářství, pohřbívání , náboženství, sociální organizace. Germánské kmeny a vznik kmenových svazů. Nástin historického vývoje a archeologických památek doby stěhování národů.
 • Vstup Slovanů do evropských dějin – PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.: Příčiny a průběh slovanské expanze. Ekonomická, kulturní a politická situace na územích nově osídlených Slovany.
 • Evropa na prahu doby historické – PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.: Počátky států ve střední, severní, východní Evropě a na Balkánu a přínos archeologie k jejich poznání.
 • Archeologie středověku 1-2 – PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.: Archeologie středověku a její příspěvek k historii středověku. Prameny, metody, hlavní témata řešená v ČR.

Základní studijní literatura:

Bláhová, M. – Frolík, J. – Profantová, N.: Velké dějiny zemí koruny české, I. Paseka, Praha-Litomyšl 1999, s. 15-405.

Bouzek, J. 2005: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Triton, Praha.

Buchvaldek, M. a kol.: Dějiny pravěké Evropy. SPN, Praha 1985.

Buchvaldek, M. – Sláma, J. (red.): Nástin evropského pravěku. Praehistorica IX, Praha 1982.

Droberjar, E. 2005: Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu Archeologie. Paseka, Praha – Litomyšl.

Lutovský, M. 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha.

Pleiner, R. a kol.: Pravěké dějiny Čech. Academia,Praha 1978.

Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda Moravská. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1993.

Sklenář, K. – Sklenářová, Z. – Slabina, M. 2002: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha

Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Libri, Praha. ´

                               Encyklopedie Keltů v Čechách - dodatky

 Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020