Filozofick fakulta

Terénní teorie a praxe

Vyučující:

PhDr. Petr Limburský, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.; JUDr. Jiří Varhaník 

Syllabus - LS 2014/2015 dole v příloze

Způsob zakončení:z

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem přednášky je seznámit posluchače se systémem archeologických pracovišť v ČR, s fungováním státní památkové péče a postavení archeologie v jejím rámci, s příslušnými právními normami a legislativou. V rámci přednášky se posluchači seznámí se základy administrativy na různých typech pracovišť, nároky na vedení výzkumu a zpracování zprávy o jeho výsledcích. Důraz bude kladen na management muzejní archeologické práce a organizaci výzkumu.

Cílem je nastínit o aplikaci archeologie v podmínkách muzejních pracovišť. Jde zejména o budování muzejních sbírek, které jsou pramennou základnou archeologie, o jejich uchovávání, zpracování muzejnické i vědecké a o formy jejich prezentace veřejnosti.

 

Hlavní tematické okruhy:

Přednášky (1-13) jsou zaměřeny na právní, ekonomické a organizační aspekty archeologické práce: obsahují proto informaci o systému archeologických pracovišť v ČR, o státní památkové péči a postavení archeologie v jejím rámci, příslušných právních normách a legislativě.

Archeologie patří ke kmenovým oborům zastoupeným ve standardním typu muzea, tudíž i archeologické artefakty tvoří podstatnou část humanitně zaměřených muzejních sbírek. Vzhledem k tomu, že část absolventů oboru nalezne uplatnění na muzejních pracovištích, měl by tento předmět poskytnout posluchačům základní orientaci v problematice.

Studijní literatura:

Právní předpisy: zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 122/2000, o ochraně sbírek musejní povahy, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy – tzv. Maltská konvence (č. 99/2000 Sb. mezinárodních úmluv)
Ústavní zákon č. 395/2001 Sb. – mezinár. smlouvy jsou součástí právního řádu ČR a ve sporu nadřazeny zákonům ČR

Sklenář, K. – Princ, M. – Osvaldová, H. 1989: Právní ochrana archeologických památek. Zprávy ČSSA 34.
Krušinová, L. 1993: Archeologie v současných právních předpisech. Zprávy ČAS – Supplément 20.
Krušinová, L. 1994: Základy archeologické památkové péče v České republice. Zprávy ČAS 46 a 47.
Krušinová, L. 1995: Archeologická památková péče v České republice. (Dokumenty Institutu hl. m. Prahy.)
Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost. Olomouc 1997.
Varhaník, J. 2000: Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, AR 4/2000.
Varhaník, J. 2001: Kulturní památky a jejich institucionalizace I, Zprávy památkové péče 61, č. 3.
AR 3/2001 – diskuse o managementu archeologického dědictví (W. Willems, Z. Dragoun, P. Sommer, L. Jiráň,...)

Kesner, L. 2005: Marketing a management muzeí a památek. Praha.PřílohaVelikost
2015_01_19_Terénní teorie a praxe info_sylabus.pdf151.06 KB

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020