Filozofick fakulta

Terénní teorie a praxe

Vyučující:

PhDr. Petr Limburský, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.; JUDr. Jiří Varhaník 

Syllabus - LS 2014/2015 dole v příloze

Způsob zakončení:z

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem přednášky je seznámit posluchače se systémem archeologických pracovišť v ČR, s fungováním státní památkové péče a postavení archeologie v jejím rámci, s příslušnými právními normami a legislativou. V rámci přednášky se posluchači seznámí se základy administrativy na různých typech pracovišť, nároky na vedení výzkumu a zpracování zprávy o jeho výsledcích. Důraz bude kladen na management muzejní archeologické práce a organizaci výzkumu.

Cílem je nastínit o aplikaci archeologie v podmínkách muzejních pracovišť. Jde zejména o budování muzejních sbírek, které jsou pramennou základnou archeologie, o jejich uchovávání, zpracování muzejnické i vědecké a o formy jejich prezentace veřejnosti.

 

Hlavní tematické okruhy:

Přednášky (1-13) jsou zaměřeny na právní, ekonomické a organizační aspekty archeologické práce: obsahují proto informaci o systému archeologických pracovišť v ČR, o státní památkové péči a postavení archeologie v jejím rámci, příslušných právních normách a legislativě.

Archeologie patří ke kmenovým oborům zastoupeným ve standardním typu muzea, tudíž i archeologické artefakty tvoří podstatnou část humanitně zaměřených muzejních sbírek. Vzhledem k tomu, že část absolventů oboru nalezne uplatnění na muzejních pracovištích, měl by tento předmět poskytnout posluchačům základní orientaci v problematice.

Studijní literatura:

Právní předpisy: zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 122/2000, o ochraně sbírek musejní povahy, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy – tzv. Maltská konvence (č. 99/2000 Sb. mezinárodních úmluv)
Ústavní zákon č. 395/2001 Sb. – mezinár. smlouvy jsou součástí právního řádu ČR a ve sporu nadřazeny zákonům ČR

Sklenář, K. – Princ, M. – Osvaldová, H. 1989: Právní ochrana archeologických památek. Zprávy ČSSA 34.
Krušinová, L. 1993: Archeologie v současných právních předpisech. Zprávy ČAS – Supplément 20.
Krušinová, L. 1994: Základy archeologické památkové péče v České republice. Zprávy ČAS 46 a 47.
Krušinová, L. 1995: Archeologická památková péče v České republice. (Dokumenty Institutu hl. m. Prahy.)
Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost. Olomouc 1997.
Varhaník, J. 2000: Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, AR 4/2000.
Varhaník, J. 2001: Kulturní památky a jejich institucionalizace I, Zprávy památkové péče 61, č. 3.
AR 3/2001 – diskuse o managementu archeologického dědictví (W. Willems, Z. Dragoun, P. Sommer, L. Jiráň,...)

Kesner, L. 2005: Marketing a management muzeí a památek. Praha.PřílohaVelikost
2015_01_19_Terénní teorie a praxe info_sylabus.pdf151.06 KB

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020