Filozofick fakulta

Doba bronzová

Vyučující:

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška předkládá přehled současného stavu poznání doby bronzové na základě archeologických (hmotných) a dalších pramenů z předmětného území, třídění a interpretaci pramenů. Studium osídlení
území ČR a úzce souvisejících oblastí je východiskem pro sledování problematiky v širším evropském kontextu.

Hlavní témata předmětu:

Dějiny výzkumu doby bronzové na území ČR v souvislostech

Periodizace a chronologie středoevropské doby bronzové

Starší doba bronzová (únětická kultura, epišňůrový kulturní komplex, horizont protourbánních kultur)

Střední doba bronzová (komplex mohylových kultur)

Hornodunajská popelnicová pole (mladší a pozdní doba bronzová v Čechách – jihozápadní kontext)

Lužická popelnicová pole (mladší a pozdní doba bronzová – severní kontext)

Středodunajská popelnicová pole (mladší a pozdní doba bronzová – jihovýchodní kontext)

Specifika sousedních oblastí (jihovýchodní popelnicová pole)

Vybrané charakteristiky hmotné kultury doby bronzové

Povinná literatura:

Archeologie pravěkých Čech 5. Doba bronzová. Praha.

Bláhová-Sklenářová, Z. (v tisku): Doba bronzová v českých zemích a v Evropě. (skripta)

Bouzek, J. 2006: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha. (kapitoly o době
bronzové)

Furmánek, V. – Veliačik, L. – Vladár J. 1991: Slovensko v dobe bronzovej. Bratislava.

Lutovský, M. – Smejtek, L. a kol. 2005: Praha pravěká. Praha. (kapitola o době bronzové)

Pleiner, R. et al. 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha. (kapitoly o době bronzové)

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno. (kapitoly o době bronzové)

Podborský, V. 1997: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno. (skripta)

Sklenář, K. – Sklenářová, Z. – Slabina, M. 2002: Encyklopedie pravěku. Praha. (příslušná hesla) 

 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020