Filozofick fakulta

Doba římská a stěhování národů

Vyučující:

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška je věnována historickému a kulturnímu vývoji českých zemí, v sepětí s okolními oblastmi střední Evropy, zvláště Pomohaním, Durynskem, německým Polabím, Polskem a Slovenskem od posledních desetiletí starého letopočtu do 2. půle 6. století. Seznamuje s vývojem a současným stavem studia tohoto úseku protohistorie, v němž na uvedeném území žily převážně germánské kmeny, pro jejichž vývoj měly mimořádný význam styky a konfrontace s římským impériem a později i s nomádskými kmeny, zvláště Huny. Těžiště výkladu spočívá v osvětlení znalostí o osídlení a kultuře na základě archeologických pramenů.

1) Prameny ke studiu doby římské a doby stěhování národů. Psané prameny, hlavní díla řeckých,římských a romanizovaných autorů. Stručný přehled vývoje podle psaných pramenů se zřetelem k archeologickým poznatkům a problémům – I. část.

2) Stručný historický přehled – II. část.

3) Podrobnější charakteristika archeologických pramenů, význam funerálních památek pro poznání obrazu kultury a chronologie. Počátky germánského osídlení Čech, plaňanská skupina.

4) Památky období Marobudovy říše, rozmach osídlení a kultury. Otázky archeologického odrazu společenské diferenciace, tzv. knížecí hroby.

5) Další vývoj v Čechách, pohřebiště starší doby římské a kulturní souvislosti, které dokládají.Římské importy a jejich výpověď.

6) Archeologie sídlišť a problémy jejich výzkumu. Vesnice, dvorce, plužiny. Poznatky o zemědělství, o podomácké a specializované výrobě.

7) Významné sídlištní výzkumy v Čechách, jejich specifické rysy a problematika (Mlékojedy,Praha – Bubeneč, Ořech, Tuchlovice, Dolní Břežany, Turnov – Maškovy zahrady, Kadaň – Jezerka,Kyjice, Sedlec, Zliv aj.).

8) Vývoj v době římské na Moravě I. Pozdější rozvoj osídlení, pohřebiště starší (Velatice,Mikulov, Šitbořice, Nedakonice) a zvláště mladší doby římské (Kostelec na Hané, Šaratice, VelkéHostěrádky). Kontakty s oblastí przeworské kultury a středním Povážím. Zásah przeworské kultury na Opavsku (Vávrovice).

9) Vývoj v době římské na Moravě II. Významné sídlištní výzkumy (Vícemilice, Prosiměřice,Křepice, Drnholec, Vyškov, Vlčnov – Dolní Němčí, Zlechov). Nálezy hrnčířských pecí (Jiříkoviceaj.), výroba točené keramiky na kruhu. Oblast Mušova, římská pevnost a královský hrob.

10) Mladší doba římská v Čechách. Hlavní naleziště, ráz archeologických památek. Soudobé kulturní proudy a migrace.

11) Slovensko v době římské. Kraje na jihozápadě, ve středu a na východě země jako vyhraněné kulturní oblasti. Památky z doby Vanniovy říše jihovýchodně od Malých Karpat a významný region středního Pováží v mladší době římské. Púchovská kultura.

12) Starší fáze doby stěhování národů v Čechách a na Moravě. Vlivy a zásahy různých kulturních okruhů, změny v osídlení a pohřbívání. Vinařická skupina, východogermánsko-podunajský komplex.

13) Mladší fáze doby stěhování národů v Čechách a na Moravě. Tzv. merovejská kultura, otázky stěhování Langobardů, langobardská pohřebiště na Moravě. Otázky konce germánského osídlení.

Studijní literatura:

Droberjar, E. 2008: Mladší doba římská. Doba stěhování národů. In: Archeologie pravěkých Čech.Praha.

Bednaříková, J. 2003: Stěhování národů. Praha (nakl. Vyšehrad).

Kolník, T. 1980: Doba rímska a doba sťahovania národov, Slovenská archeológia XXVIII, 197-208.

Košnar, L. 1997: O Germánech. In: J. Waldhauser – L. Košnar, Archeologie Germánů v Pojizeří a v Českém ráji. Praha – Mladá Boleslav.

Košnar, L. 1994: Kapitoly IV – VI. In: M. Bláhová a kol., Úvod do dějin a kultury německy mluvících zemí, díl I. Praha (Univerzita Karlova, skripta).

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno.

Salač, V. 2008: Starší doba římská. In: Archeologie pravěkých Čech. Praha.

Při přednáškách jsou mimoto doporučeny k orientačnímu či podrobnějšímu seznámení četné speciální monografie, studie a články

Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020