Filozofick fakulta

Raný středověk 1,2

Vyučující:

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet, zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem přednášky (1) je uvedení do problematiky zásadní civilizační proměny českých zemí v období 6. – 9. století v širším středoevropském kontextu. Důraz je kladen na spolupráci archeologie s příbuznými disciplínami (historie, kulturní antropologie).

Hlavní tematické okruhy:

1. Evropa na sklonku stěhování národů, etnicita v archeologii a problém vzniku Slovanů

2. Nejstarší slovanské osídlení českých zemí

3. Avarský kaganát a jeho kultura

4. Sámova říše a počátky slovanských elit

5. Karolínská Evropa a změny v Podunají okolo roku 800

6. Vznik Velké Moravy a její politické dějiny

7. Velkomoravská centra na Moravě 1

8. Velkomoravská centra na Moravě 2

9. Velkomoravská centra na Slovensku

10. Hmotná kultura Velké Moravy

11. Neagrární výroba a směna

12. Sociální struktura, ekonomika a duchovní kultura Velké Moravy

13. Zánik Velké Moravy a vývoj na území Moravy a Slovenska v 10. století


Cílem přednášky (2) je úvod do základních oblastí archeologie raně středověkého přemyslovského státu 10. – 12. století v širším středoevropském kontextu. Důraz je kladen na spolupráci archeologie s příbuznými disciplínami (historie, kulturní antropologie).

Hlavní tematické okruhy:

1. Čechy 9. století v písemných pramenech, koncepce „českých kmenů“ a gentilních společností

2. Předstátní elity v archeologických pramenech

3. Přemyslovská doména a formování českého státu v 10. století

4. Příběhy prvních Přemyslovců

5. Archeologie přemyslovských center

6. Pražská kotlina v raném středověku

7. Archeologie hradských center, výroba, ekonomika a směna v přemyslovském státě

8. Morava a Slovensko v 10.-12. století

9. Hmotná kultura 2. poloviny 9.-12. století

10. Vznik pozemkové šlechty a kolonizace země

11. Vesnice a zemědělství v raném středověku

12. Tradiční náboženské systémy

13. Christianizace v archeologických pramenech a „církevní archeologie“

Studijní literatura:

Povinná literatura:

LS (1) 

Bláhová et. al. 1999: Velké dějiny zemí koruny české I., Hlava druhá (N. Profantová), Praha.

Zeman, J. 1976: Nejstarší slovanské osídlení Čech, Památky archeol. LXVII, 115-236.

Kuna, M. – Profantová, N. 2005: Počátky raného středověku v Čechách. Praha.

Dostál, B. 1985: Břeclav-Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Brno.

Kudrnáč, J. 1970: Klučov. Staroslovanské hradiště ve středních Čechách – Ein altslawischer

Burgwall in Mittleböhmen. Praha. Academia.

Fusek, G. 1994: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra

Zábojník, J. 2004: Slovensko a avarský kaganát. Bratislava.

Lutovský, M – Profantová N.: Sámova říše. Academia 1995

Dostál, B. 1966: Středohradištní pohřebiště na Moravě. Praha.

Poulík, Josef. 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha.

Macháček, J. 2005: Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium

moravských panovníků? Archeologické rozhledy 57, 100-138.

Galuška, L. (ed.) 2001: Velká Morava mezi východem a západem. Brno.

Měřínský, Zdeněk. 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, in: Památky archeologické 77, 18-80.

Povinná literatura: 

ZS (2) 

Bláhová et. al. 1999: Velké dějiny zemí koruny české I., Hlava třetí (N. Profantová), Praha.

Sommer, P. Třeštík, D. Žemlička, J. eds. 2009: Přemyslovci. Praha.

Polanský, L. – Sláma, J. – Třeštík, D. eds. 2000: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Praha.

Sláma, J. 1988: Střední Čechy v raném středověku III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu. Praehistorica 14. Praha.

Třeštík, D. 1997: Počátky Přemyslovců. Praha.

Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

Sommer, P. 2007: Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve. Praha.

Doporučená literatura:

speciální monografie

speciální studie v časopisech podle upozornění v jednotlivých přednáškách. 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020