Filozofick fakulta

Raný středověk 1,2

Vyučující:

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet, zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem přednášky (1) je uvedení do problematiky zásadní civilizační proměny českých zemí v období 6. – 9. století v širším středoevropském kontextu. Důraz je kladen na spolupráci archeologie s příbuznými disciplínami (historie, kulturní antropologie).

Hlavní tematické okruhy:

1. Evropa na sklonku stěhování národů, etnicita v archeologii a problém vzniku Slovanů

2. Nejstarší slovanské osídlení českých zemí

3. Avarský kaganát a jeho kultura

4. Sámova říše a počátky slovanských elit

5. Karolínská Evropa a změny v Podunají okolo roku 800

6. Vznik Velké Moravy a její politické dějiny

7. Velkomoravská centra na Moravě 1

8. Velkomoravská centra na Moravě 2

9. Velkomoravská centra na Slovensku

10. Hmotná kultura Velké Moravy

11. Neagrární výroba a směna

12. Sociální struktura, ekonomika a duchovní kultura Velké Moravy

13. Zánik Velké Moravy a vývoj na území Moravy a Slovenska v 10. století


Cílem přednášky (2) je úvod do základních oblastí archeologie raně středověkého přemyslovského státu 10. – 12. století v širším středoevropském kontextu. Důraz je kladen na spolupráci archeologie s příbuznými disciplínami (historie, kulturní antropologie).

Hlavní tematické okruhy:

1. Čechy 9. století v písemných pramenech, koncepce „českých kmenů“ a gentilních společností

2. Předstátní elity v archeologických pramenech

3. Přemyslovská doména a formování českého státu v 10. století

4. Příběhy prvních Přemyslovců

5. Archeologie přemyslovských center

6. Pražská kotlina v raném středověku

7. Archeologie hradských center, výroba, ekonomika a směna v přemyslovském státě

8. Morava a Slovensko v 10.-12. století

9. Hmotná kultura 2. poloviny 9.-12. století

10. Vznik pozemkové šlechty a kolonizace země

11. Vesnice a zemědělství v raném středověku

12. Tradiční náboženské systémy

13. Christianizace v archeologických pramenech a „církevní archeologie“

Studijní literatura:

Povinná literatura:

LS (1) 

Bláhová et. al. 1999: Velké dějiny zemí koruny české I., Hlava druhá (N. Profantová), Praha.

Zeman, J. 1976: Nejstarší slovanské osídlení Čech, Památky archeol. LXVII, 115-236.

Kuna, M. – Profantová, N. 2005: Počátky raného středověku v Čechách. Praha.

Dostál, B. 1985: Břeclav-Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Brno.

Kudrnáč, J. 1970: Klučov. Staroslovanské hradiště ve středních Čechách – Ein altslawischer

Burgwall in Mittleböhmen. Praha. Academia.

Fusek, G. 1994: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra

Zábojník, J. 2004: Slovensko a avarský kaganát. Bratislava.

Lutovský, M – Profantová N.: Sámova říše. Academia 1995

Dostál, B. 1966: Středohradištní pohřebiště na Moravě. Praha.

Poulík, Josef. 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha.

Macháček, J. 2005: Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium

moravských panovníků? Archeologické rozhledy 57, 100-138.

Galuška, L. (ed.) 2001: Velká Morava mezi východem a západem. Brno.

Měřínský, Zdeněk. 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, in: Památky archeologické 77, 18-80.

Povinná literatura: 

ZS (2) 

Bláhová et. al. 1999: Velké dějiny zemí koruny české I., Hlava třetí (N. Profantová), Praha.

Sommer, P. Třeštík, D. Žemlička, J. eds. 2009: Přemyslovci. Praha.

Polanský, L. – Sláma, J. – Třeštík, D. eds. 2000: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Praha.

Sláma, J. 1988: Střední Čechy v raném středověku III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu. Praehistorica 14. Praha.

Třeštík, D. 1997: Počátky Přemyslovců. Praha.

Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

Sommer, P. 2007: Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve. Praha.

Doporučená literatura:

speciální monografie

speciální studie v časopisech podle upozornění v jednotlivých přednáškách. 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020