Filozofick fakulta

Svět středověkých artefaktů

Vyučující:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška se soustřeďuje na následující témata:


1) Středověká hmotná kultura a základní přístupy k jejímu studiu. Možnosti a meze archeologického poznání, transformační procesy a jejich důsledky. Smysl studia středověké každodennosti.


2) Keramika a její význam pro archeologické studium. Základní schéma vývoje hrnčířství – zejm. technologie a tvarový sortiment, problematika výrobní specializace, způsoby směny. Evropské souvislosti. Keramika jako opora chronologie, povaha její výpovědi. Kulturně historické svědectví kuchyňské a stolní keramiky. Dlaždice. Kachle (technologie, morfologie, chronologie, kulturně historická výpověď).


3) Sklo. Technologie výroby, povaha výrobních areálů, druhy skel a jejich tvarový sortiment. Otázky sociální indikace.


4) Kovové předměty, jejich místo ve středověké kultuře, povaha archeologických dokladů.


5) Předměty ze dřeva, jejich charakteristika a hlavní vývojové tendence. Středověk jako „doba dřevěná“, archeologický odraz této skutečnosti.


6) Předměty z kůže.


7) Předměty z kosti.

Vzhledem k rozsahu témat se přednáška zaměřuje na problémově pojaté vybrané kapitoly, k předpokladům úspěšného složení zkoušky patří i znalost doporučené literatury

 

Studijní literatura:
Černá, E. (ed.) 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Most.

Hazlbauer, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Obraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

Klápště, J. 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, Archeologické rozhledy 50, 138-158.

Klápště, J. (ed.) 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226), Mediaevalia archaeologica 4, Praha – Most.

Krajíc, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici č.p. 28). Tábor.

Krajíc, R. a kol. 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220). Tábor.

Krajíc,
R. 2003: Sezimovo Ústí, archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno.

Radoměrský, P. – Richter, M. 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, svazek 28, 57-168.

Richter, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

Richter, M. 1994: Hrnčířská pec ze Starého Mýta (k otázce počátků vrcholně středověké keramiky), Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993, Památky archeologické – Supplementum 2, 145-157.

Richter, M. – Krajíc, R. 2001: Sezimovo Ústí, archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962-1988. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

Smetánka, Z. 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátků 14. do počátků 16. století, Památky archeologické 59, 543-578.

Smetánka, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, Památky archeologické 60, 228-265.

Smetánka, Z. 1983: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách, Archaeologia historica 8, 145-154.

Smetánka, Z. 1995: Hmotná kultura, in: P. Spunar a kol., Kultura středověku, Praha, 9-42.

Zápotocký, M. 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, Památky archeologické 69, 171-238.

 

  

 

Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020