Filozofick fakulta

Středověké osídlení

Vyučující:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:


Přednáška se soustřeďuje na problémově pojaté vybrané tématické okruhy:


1) Středověké sídelní formy a smysl jejich studia. Vztah archeologie k dalším sídelně historickým oborům.

2) Vesnice, možnosti archeologického studia. Makrostruktura středověkých sídelních areálů, její proměny a výklad těchto proměn. Vnitřní uspořádání sídelních areálů. Místní a formální stabilita. Stavební tvářnost raně středověké a vrcholně středověké vesnice. Vesnice mladšího středověku –
usedlost, dům (problémy geneze vícedílného domu). Hospodářské zázemí středověké vesnice, možnosti studia. Problematika vztahu sídelních a pohřebních areálů.

3) Město, předpoklady vzniku vrcholně středověkých měst, raně středověké sídelní aglomerace a jejich sociálně ekonomický profil, tržní vsi jako centra nižšího řádu. Centralita a její význam. Lokační přelom, jeho podstata a evropské souvislosti. Možnosti archeologického výzkumu – středověká
zaniklá města a městečka, odkryvy uvnitř žijících měst. Stavební podoba raných lokačních útvarů, počátky městských domů, funkce jejich zázemí. Předměstské areály. Archeologie každodenního života středověkého města. Město a jeho region.

4) Sídla mocných, prvopočátky pozemkové šlechty v raném středověku, její teritorializace v průběhu 12. až počátku 13. stol. Bilance terénního výzkumu, evropské srovnání. Hrady, tvrze, poplužní dvory jako součást vrcholně středověké transformace, souvislosti a význam jejich nové podoby. Základní funkce sídel mocných.

5) Součást přednášky tvoří tématicky zaměřená exkurze.

Poznámka: Vzhledem k rozsahu tématu se přednáška soustřeďuje na vybrané kapitoly. K předpokladům úspěšného absolvování zkoušky patří i znalost.

Studijní literatura:

Bartlett, R. 1993: The making of Europe. Conquest, colonization and cultural change, 950-1350. London.

Černý, E. 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno.

Donat, P. 1980: Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7. bis 12. Jahrhundert. Archäologische
Beiträge zur Entwicklung und Struktur der bäuerlichen Siedlung. Berlin.

Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

Fabech, C. – Ringtved, J. (edd.) 1999: Settlement and landscape. Hojbjerg.

Frolík, J. – Sigl, J. 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny. Hradec Králové.

Graham-Campbell, J. – Valor, M. (edd.) 2007: The archaeology of medieval Europe, vol. 1.Aarhus.

Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, J. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání), Archeologické rozhledy 53, 91-118.

Klápště, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.

- 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha

Kuna, M. – Profantová, N. a kol. 2005: Počátky raného středověku v Čechách. Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách. Praha.

Měchurová, Z. 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese, Studie Archeologického ústavu AV ČR v Brně 17/1. Brno.

Měřínský, Z. 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu, I. Praha.

Nekuda, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice). Brno 1975.

- 1985-2000: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic, 1. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění, 3. Raně středověké sídliště. Brno.

Procházka, R. 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech), Mediaevalia archaeologica 2, Praha – Brno, 7-158.

Richter, M. 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů, Archeologické rozhledy 27, 245-258.

- 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

Richter, M. – Krajíc, R. 2001: Sezimovo Ústí –archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962-1988, Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

Richter, M. – Vokolek, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové.

Ruralia, sborník vydávaný od roku 1996.

Smetánka, Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

- 1994: K problematice trojdílného domu v Čechách a na Moravě v období vrcholného a pozdního středověku, Mediaevalia archaeologica bohemica 1993, Památky archeologické – Supplementum 2, 117-138.

- 2004: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha.

Unger, J. 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno.

- 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie. Brno.

Vařeka, P. 2004: Archeologie středověkého domu, I. Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí (6. – 15. století). Plzeň.

Velímský, T. 1991: Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989. Děčín.

- 1992: Zur Problematik der Stadtgründung des 13. Jahrhunderts in Kynšperk nad Ohří (Königsberg), Památky archeologické 83, 105-148.

- 1998: Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most. 

 

.

 

 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020