Filozofick fakulta

Středověké osídlení

Vyučující:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:


Přednáška se soustřeďuje na problémově pojaté vybrané tématické okruhy:


1) Středověké sídelní formy a smysl jejich studia. Vztah archeologie k dalším sídelně historickým oborům.

2) Vesnice, možnosti archeologického studia. Makrostruktura středověkých sídelních areálů, její proměny a výklad těchto proměn. Vnitřní uspořádání sídelních areálů. Místní a formální stabilita. Stavební tvářnost raně středověké a vrcholně středověké vesnice. Vesnice mladšího středověku –
usedlost, dům (problémy geneze vícedílného domu). Hospodářské zázemí středověké vesnice, možnosti studia. Problematika vztahu sídelních a pohřebních areálů.

3) Město, předpoklady vzniku vrcholně středověkých měst, raně středověké sídelní aglomerace a jejich sociálně ekonomický profil, tržní vsi jako centra nižšího řádu. Centralita a její význam. Lokační přelom, jeho podstata a evropské souvislosti. Možnosti archeologického výzkumu – středověká
zaniklá města a městečka, odkryvy uvnitř žijících měst. Stavební podoba raných lokačních útvarů, počátky městských domů, funkce jejich zázemí. Předměstské areály. Archeologie každodenního života středověkého města. Město a jeho region.

4) Sídla mocných, prvopočátky pozemkové šlechty v raném středověku, její teritorializace v průběhu 12. až počátku 13. stol. Bilance terénního výzkumu, evropské srovnání. Hrady, tvrze, poplužní dvory jako součást vrcholně středověké transformace, souvislosti a význam jejich nové podoby. Základní funkce sídel mocných.

5) Součást přednášky tvoří tématicky zaměřená exkurze.

Poznámka: Vzhledem k rozsahu tématu se přednáška soustřeďuje na vybrané kapitoly. K předpokladům úspěšného absolvování zkoušky patří i znalost.

Studijní literatura:

Bartlett, R. 1993: The making of Europe. Conquest, colonization and cultural change, 950-1350. London.

Černý, E. 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno.

Donat, P. 1980: Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7. bis 12. Jahrhundert. Archäologische
Beiträge zur Entwicklung und Struktur der bäuerlichen Siedlung. Berlin.

Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

Fabech, C. – Ringtved, J. (edd.) 1999: Settlement and landscape. Hojbjerg.

Frolík, J. – Sigl, J. 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny. Hradec Králové.

Graham-Campbell, J. – Valor, M. (edd.) 2007: The archaeology of medieval Europe, vol. 1.Aarhus.

Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, J. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání), Archeologické rozhledy 53, 91-118.

Klápště, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.

- 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha

Kuna, M. – Profantová, N. a kol. 2005: Počátky raného středověku v Čechách. Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách. Praha.

Měchurová, Z. 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese, Studie Archeologického ústavu AV ČR v Brně 17/1. Brno.

Měřínský, Z. 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu, I. Praha.

Nekuda, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice). Brno 1975.

- 1985-2000: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic, 1. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění, 3. Raně středověké sídliště. Brno.

Procházka, R. 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech), Mediaevalia archaeologica 2, Praha – Brno, 7-158.

Richter, M. 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů, Archeologické rozhledy 27, 245-258.

- 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

Richter, M. – Krajíc, R. 2001: Sezimovo Ústí –archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962-1988, Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

Richter, M. – Vokolek, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové.

Ruralia, sborník vydávaný od roku 1996.

Smetánka, Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

- 1994: K problematice trojdílného domu v Čechách a na Moravě v období vrcholného a pozdního středověku, Mediaevalia archaeologica bohemica 1993, Památky archeologické – Supplementum 2, 117-138.

- 2004: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha.

Unger, J. 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno.

- 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie. Brno.

Vařeka, P. 2004: Archeologie středověkého domu, I. Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí (6. – 15. století). Plzeň.

Velímský, T. 1991: Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989. Děčín.

- 1992: Zur Problematik der Stadtgründung des 13. Jahrhunderts in Kynšperk nad Ohří (Königsberg), Památky archeologické 83, 105-148.

- 1998: Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most. 

 

.

 

 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020