Filozofick fakulta

Evropské souvislosti českého neolitu

Vyučující:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Předmět dále rozvíjí znalosti studentů o problematice mladší doby kamenné v evropských souvislostech. V předmětu je kladen důraz zejména na současné pohledy na proces šíření zemědělských kultur, obecně nazývaný neolitizace. Osu tohoto problému tvoří vztah původního mezolitického osídlení s osídlením raně zemědělských kultur. Zahrnuty jsou rovněž další související témata, například stavebnictví, pohřební ritus, ekonomická základna a některé nadstavbové jevy, se zvláštním zřetelem na výrazné zvláštnosti jmenovaných jevů s uvedením vybraných příkladových lokalit. Podrobněji je rovněž komentována problematika sociokultovní architektury, které se v posledních letech stala nedílnou součástí řady neolitických lokalit jak v České republice, tak ve střední Evropě. Předmět vychází zejména z dostupné domácí i zahraniční literatury, včetně nejnovějších titulů.

Hlavní tematické okruhy:
1) Charakteristika neolitu
2) Neolitizace Evropy
3) Počátky neolitu v Anatólii
4) Nejstarší neolit na Balkáně 1
5) Nejstarší neolit na Balkáně 2
6) Neolitické osídlení střední Evropy
7) Sídlení struktura nejstarších zemědělských kultur
8) Pohřební ritus v neolitu 1
9) Pohřební ritus v neolitu 2
10) Problematika neolitického zemědělství (plodiny, zvířata, sklizeň, její využití)
11) Těžba a distribuce kamenných surovin v období neolitu a eneolitu
12) Zpracování kamenných surovin – štípaná a broušená industrie neolitu
13) Pravěká sociokultovní architektura

Studijní literatura:

Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter. SPM II. Neolithikum. Basel 1995.

Hodder, I. 1990: The Domestication of Europe. Cambridge: Blackwell.

Müller-Karpe, H. 1968: Handbuch der Vorrgeschichte. Zweiter Band. Jungsteinzeit. Text und Tafeln. München.

Pavlů, I. 2000: Life on a Neolithic Site. Bylany – Situational Analysis of Artefacts. Praha.

Peschel, Ch.1992: Regel und Ausnahme. Internationale Archäologie 9.

Poborský, V. a kol.1999: Pravěká sociokultovníarchitektura na Moravě. Brno.

Price, T.D. (ed.) 2000: Europe´s First Farmers. Cambridge University Press.

Schmidt, K. 2007: Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger. Mïnchen.

Trnka, G. 1991: Studien zu mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen. Wien.

Weisberger, G. – Slotta, R. – Weiner, J. 1980: 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit

Další vybrané monografie a studie v domácích i zahraničních časopisech a sbornících

Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020