Filozofick fakulta

Informatika v archeologii

Vyučující:

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet

Seminář seznámí studenty se základy aplikované informatiky v archeologii. Hlavním úkolem posluchačů je zvládnout teoretické postupy zpracování archeologických dat a prakticky tyto dovednosti aplikovat v prostředí relačních databázových systémů, analyzovat data v tabulkových procesorech a zobrazit je v prostředí GIS. Předpokladem pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích a úspěšné složení zápočtového testu.

Stručná anotace předmětu:

Výuka se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická výuka se soustředí především na objasnění zásad, kterými se řídí sběr a zpracování archeologických dat, vytváření relačních databází a základy statistické analýzy. Velký důraz je kladen na praktická cvičení, která jsou prováděna v prostředí softwaru MS Access (tvorba tabulek, dotazů, formulářů a sestav), MS Excel (základní statistické zpracování dat), ArcMap (zobrazení a analýza prostorových dat). Praktická cvičení jsou zaměřena na řešení vybraných problémů vyplývajících ze zadání bakalářských či seminárních prací studentů a na práci se základní oborovou databází – Archeologickou databází Čech.

Blok 1: Povaha archeologických dat a možnosti jejich počítačového zpracování. Základní pravidla tvorby relačních databázových systémů.

Blok 2: Praktická cvičení v prostředí MS Access (tvorba tabulek, dotazů, formulářů a sestav), základní statistické operace v prostředí MS Excell. 

Blok 3: Základy zpracování prostorových dat v prostředí GIS. Praktické cvičení – zobrazení prostorových dat v prostředí ArcMap. 

Blok 4: Praktické cvičení – zobrazení a analýza prostorových dat v prostředí ArcMap.

 

Studijní literatura:

Binford, L. 1968: Archaeological perspectives, In: New Perspectives in Archeology, 314-341, Chicago.

Clarke, D. L. 1968: Analytical Archaeology, Methuen & Co. Ltd., Londýn.

Hendl, J. 2009: Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza dat. Praha.

Kuna a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.

Macháček, J. (ed.) 1997: Počítačová podpora v archeologii. Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno.

Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy, syntézy, modely. Brno.

Macháček, J. 2008 (ed.): Počítačová podpora v archeologii 2, Brno – Praha – Plzeň.

Neustupný, E. 1996: Polygons in Archaeology. Památky Archeologické 77, 112-136.

Oppel, A, 2006: Databáze bez předchozích znalostí, Computer Press a. s., Brno.

Pavlů, I. 1977: K metodice analýzy sídlišť s lineární keramikou. Památky archeologické 68, 5-55.

Renfrew, C. – Bahn, P. 1994: Archaeology. Theories, Methods, and Practice. Thames and Hudson, London.

Riordan, R., M. 2000: Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press, Brno.

 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020