Filozofick fakulta

Informatika v archeologii

Vyučující:

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

Způsob zakončení:

zápočet

Seminář seznámí studenty se základy aplikované informatiky v archeologii. Hlavním úkolem posluchačů je zvládnout teoretické postupy zpracování archeologických dat a prakticky tyto dovednosti aplikovat v prostředí relačních databázových systémů, analyzovat data v tabulkových procesorech a zobrazit je v prostředí GIS. Předpokladem pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích a úspěšné složení zápočtového testu.

Stručná anotace předmětu:

Výuka se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická výuka se soustředí především na objasnění zásad, kterými se řídí sběr a zpracování archeologických dat, vytváření relačních databází a základy statistické analýzy. Velký důraz je kladen na praktická cvičení, která jsou prováděna v prostředí softwaru MS Access (tvorba tabulek, dotazů, formulářů a sestav), MS Excel (základní statistické zpracování dat), ArcMap (zobrazení a analýza prostorových dat). Praktická cvičení jsou zaměřena na řešení vybraných problémů vyplývajících ze zadání bakalářských či seminárních prací studentů a na práci se základní oborovou databází – Archeologickou databází Čech.

Blok 1: Povaha archeologických dat a možnosti jejich počítačového zpracování. Základní pravidla tvorby relačních databázových systémů.

Blok 2: Praktická cvičení v prostředí MS Access (tvorba tabulek, dotazů, formulářů a sestav), základní statistické operace v prostředí MS Excell. 

Blok 3: Základy zpracování prostorových dat v prostředí GIS. Praktické cvičení – zobrazení prostorových dat v prostředí ArcMap. 

Blok 4: Praktické cvičení – zobrazení a analýza prostorových dat v prostředí ArcMap.

 

Studijní literatura:

Binford, L. 1968: Archaeological perspectives, In: New Perspectives in Archeology, 314-341, Chicago.

Clarke, D. L. 1968: Analytical Archaeology, Methuen & Co. Ltd., Londýn.

Hendl, J. 2009: Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza dat. Praha.

Kuna a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.

Macháček, J. (ed.) 1997: Počítačová podpora v archeologii. Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno.

Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy, syntézy, modely. Brno.

Macháček, J. 2008 (ed.): Počítačová podpora v archeologii 2, Brno – Praha – Plzeň.

Neustupný, E. 1996: Polygons in Archaeology. Památky Archeologické 77, 112-136.

Oppel, A, 2006: Databáze bez předchozích znalostí, Computer Press a. s., Brno.

Pavlů, I. 1977: K metodice analýzy sídlišť s lineární keramikou. Památky archeologické 68, 5-55.

Renfrew, C. – Bahn, P. 1994: Archaeology. Theories, Methods, and Practice. Thames and Hudson, London.

Riordan, R., M. 2000: Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press, Brno.

 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020