Filozofick fakulta

Úvod do archeologie pravěku 1,2

Vyučující:

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Mgr. Tomáš Chmela

 

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Seminář seznamuje studenty se základy odborné práce, připravuje je na jejich vlastní badatelskou i publikační činnost. V prvním semestru se studenti seznamují se zdroji informací v archeologii a způsoby jejich získávání, třídění a dalšího zpracování. Znalosti a dovednosti získávají a upevňují také formou testů a pravidelně zadávaných referátů. Semestr se ukončuje závěrečným zápočtovým testem.

 

zimní semestr:

1. Seznámení, diskuse se studenty. Úkol: referát – seznámení s ústředními oborovými časopisy ČR.

2. Základní oborové monografie, příručky a encyklopedie. Test ze zeměpisu ČR.

3. Teorie psaní odborné práce. Úkol: referát – seznámení s regionálními časopisy významnými pro obor.

4. Bibliografická citace, anotace, klíčová slova. Úkol: zpracování téhož k zadanému titulu.

5. Regionální časopisy (studenti – ústní presentace úkolu). Úkol: využití map v archeologii, dostupnost a podmínky získání různých mapových děl.

6. Bibliografická citace atd. – vyhodnocení. Technické a formální náležitosti psaného textu.

7. Využití map v archeologii (studenti – ústní presentace úkolu). Úkol: rešerše k zadanému tématu.

8. Vývoj a aktuální stav územně správního členění ČR.

9. Informační zdroje v archeologii a jejich vytěžování. Úkol ze 7. hodiny – vyhodnocení.

10. Přírodní podmínky a archeologie. Test – poznávání základních druhů stromů a kulturních rostlin.

11. Zpracování nálezové zprávy – struktura, základní literatura. Zadání souborů.

12. Závěrečný zápočtový test.

13. Vyhodnocení testu. Vyhodnocení práce v semestru.

letní semestr

Těžištěm práce ve druhém semestru je orientace v archeologických pramenech a způsobech jejich třídění a zpracování. Dovednosti a znalosti se získávají a upevňují formou diskusí, testů a referátů. Studenti průběžně prezentují seminární práce a osvojují si tak návyky a dovednosti potřebné k vystupování na odborných fórech. Semestr se ukončuje zápočtovým testem.

1. Zadání seminární práce (osobnost české archeologie a významná lokalita s ní spjatá). Referáty prezentují studenti postupně v průběhu semestru.

2. Základní teoretické směry kulturní antropologie, aplikace jejich metod a přístupů v archeologii.

3. Archeologické prameny, archeologický nález jako pramen (specifika problematiky v archeologii).

4.-5. Archeologické prameny – morfologie a slovní popis keramiky (s praktickým procvičením).

6. Metody zpracování velkých keramických souborů.

7.-8. Keramika – základy kresebné dokumentace, příprava obrazových příloh publikací.

9. Archeologické prameny – morfologie a klasifikace bronzové industrie, další kovové artefakty.

10. Archeologické prameny – kamenná industrie štípaná a broušená (s praktickým procvičením).

11. Archeologické prameny – kostěná a parohová industrie, další druhy pramenů.

12. Chronologie a datovací metody. Vyhodnocení práce v semestru, opakování a procvičování.

13. Závěrečný zápočtový test.

 

Studijní literatura:

ZS

Eco, U. 1997: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia.

Spousta, V. 2009: Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno, Akademické

nakladatelství CERM.

Šanderová, J. 2005: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, SLON.

Šesták, Z. 2000: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia.

LS

Filip, J. 1948: Pravěké Československo. Praha. (přehled názvosloví keramiky a dalších artefaktů)

Gawrysiak-Leszcyńska, Wiesława 2003: Jak rysować zabytki archeologiczne: podstawowe zasady dokumentacji. Biskupin, Gąsava.

Havránek. J. – Myška, M. – Paclík, J. 1967: Úvod do studia dějepisu. Praha, SPN.

Renfrew, C. – Bahn, P. 2004: Archaeology. Theories, methods, and practice. London.

Sklenář, K. – Hartl, J. 1990: Archeologický slovník 1. Kamenné artefakty. Praha, Národní muzeum.

Sklenář, K. a kol.1993: Archeologický slovník 2. Kovové artefakty 1. Praha, Národní muzeum.

Sklenář, K. 1998: Archeologický slovník 3. Keramika a sklo. Praha, Národní muzeum.

Sklenář, K. 2000: Archeologický slovník 4. Kostěné artefakty. Praha, Národní muzeum.

Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, Libri.

Vencl, S. – Wick, K. 1978: Příprava ilustrací pro archeologické publikace. 

 


 

 


Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020