Filozofick fakulta

Úvod do archeologie pravěku 1,2

Vyučující:

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Mgr. Tomáš Chmela

 

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Seminář seznamuje studenty se základy odborné práce, připravuje je na jejich vlastní badatelskou i publikační činnost. V prvním semestru se studenti seznamují se zdroji informací v archeologii a způsoby jejich získávání, třídění a dalšího zpracování. Znalosti a dovednosti získávají a upevňují také formou testů a pravidelně zadávaných referátů. Semestr se ukončuje závěrečným zápočtovým testem.

 

zimní semestr:

1. Seznámení, diskuse se studenty. Úkol: referát – seznámení s ústředními oborovými časopisy ČR.

2. Základní oborové monografie, příručky a encyklopedie. Test ze zeměpisu ČR.

3. Teorie psaní odborné práce. Úkol: referát – seznámení s regionálními časopisy významnými pro obor.

4. Bibliografická citace, anotace, klíčová slova. Úkol: zpracování téhož k zadanému titulu.

5. Regionální časopisy (studenti – ústní presentace úkolu). Úkol: využití map v archeologii, dostupnost a podmínky získání různých mapových děl.

6. Bibliografická citace atd. – vyhodnocení. Technické a formální náležitosti psaného textu.

7. Využití map v archeologii (studenti – ústní presentace úkolu). Úkol: rešerše k zadanému tématu.

8. Vývoj a aktuální stav územně správního členění ČR.

9. Informační zdroje v archeologii a jejich vytěžování. Úkol ze 7. hodiny – vyhodnocení.

10. Přírodní podmínky a archeologie. Test – poznávání základních druhů stromů a kulturních rostlin.

11. Zpracování nálezové zprávy – struktura, základní literatura. Zadání souborů.

12. Závěrečný zápočtový test.

13. Vyhodnocení testu. Vyhodnocení práce v semestru.

letní semestr

Těžištěm práce ve druhém semestru je orientace v archeologických pramenech a způsobech jejich třídění a zpracování. Dovednosti a znalosti se získávají a upevňují formou diskusí, testů a referátů. Studenti průběžně prezentují seminární práce a osvojují si tak návyky a dovednosti potřebné k vystupování na odborných fórech. Semestr se ukončuje zápočtovým testem.

1. Zadání seminární práce (osobnost české archeologie a významná lokalita s ní spjatá). Referáty prezentují studenti postupně v průběhu semestru.

2. Základní teoretické směry kulturní antropologie, aplikace jejich metod a přístupů v archeologii.

3. Archeologické prameny, archeologický nález jako pramen (specifika problematiky v archeologii).

4.-5. Archeologické prameny – morfologie a slovní popis keramiky (s praktickým procvičením).

6. Metody zpracování velkých keramických souborů.

7.-8. Keramika – základy kresebné dokumentace, příprava obrazových příloh publikací.

9. Archeologické prameny – morfologie a klasifikace bronzové industrie, další kovové artefakty.

10. Archeologické prameny – kamenná industrie štípaná a broušená (s praktickým procvičením).

11. Archeologické prameny – kostěná a parohová industrie, další druhy pramenů.

12. Chronologie a datovací metody. Vyhodnocení práce v semestru, opakování a procvičování.

13. Závěrečný zápočtový test.

 

Studijní literatura:

ZS

Eco, U. 1997: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia.

Spousta, V. 2009: Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno, Akademické

nakladatelství CERM.

Šanderová, J. 2005: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, SLON.

Šesták, Z. 2000: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia.

LS

Filip, J. 1948: Pravěké Československo. Praha. (přehled názvosloví keramiky a dalších artefaktů)

Gawrysiak-Leszcyńska, Wiesława 2003: Jak rysować zabytki archeologiczne: podstawowe zasady dokumentacji. Biskupin, Gąsava.

Havránek. J. – Myška, M. – Paclík, J. 1967: Úvod do studia dějepisu. Praha, SPN.

Renfrew, C. – Bahn, P. 2004: Archaeology. Theories, methods, and practice. London.

Sklenář, K. – Hartl, J. 1990: Archeologický slovník 1. Kamenné artefakty. Praha, Národní muzeum.

Sklenář, K. a kol.1993: Archeologický slovník 2. Kovové artefakty 1. Praha, Národní muzeum.

Sklenář, K. 1998: Archeologický slovník 3. Keramika a sklo. Praha, Národní muzeum.

Sklenář, K. 2000: Archeologický slovník 4. Kostěné artefakty. Praha, Národní muzeum.

Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, Libri.

Vencl, S. – Wick, K. 1978: Příprava ilustrací pro archeologické publikace. 

 


 

 


Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020