Filozofick fakulta

Úvod do archeologie středověku 1,2

Vyučující:

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky evropské archeologie středověku.

 

Tématické okruhy pro zimní semestr: 

1)     Základní vymezení raně středověké a vrcholně (+ pozdně) středověké archeologie. „Slovanská“ a „středověká“ archeologie, rozdílné tradice dvou oborů.

2)     Zacházení s odbornou literaturou – citace, bibliografie, referativní služby. Základní česká a středoevropská periodika.

3)     Raný/vrcholný středověk, způsoby získávání archeologických informací, základní nálezová prostředí. Povaha archeologických informací: formační procesy, archeologické transformace. Systematika archeologických pramenů (struktury, artefakty, ekofakty). Nevratnost získávání základních archeologických informací. Hospodaření s archeologickými prameny.

4)     Datování archeologických památek, relativní a absolutní chronologie, základní možnosti časového určení.

5)     Povaha archeologické výpovědi, její možnosti a meze. Možnosti členění archeologicky poznávané skutečnosti, archeologická a "živá" skutečnost.

6)     Vztah archeologie historických období a archeologie pravěké

7)     Archeologie a dějepis

8)     Archeologie a kulturní antropologie

9)     Archeologie a dějiny umění

10) Archeologie a pomocné vědy historické

11) Archeologie a geografie

12) Archeologie a studium ekofaktů (archeobotanika, palynologie aj.). Možnosti rekonstrukce přírodního prostředí.

13) Perspektivy oboru. Aktuální témata.

 

Tématické okruhy pro letní semestr: 

Základní nálezová prostředí a jejich kritika. Specifika metod výzkumu, dokumentace, interpretace a publikace. Specifika v období raného a mladšího středověku.

1)  archeologie centrálních lokalit raného středověku (2 hodiny)

2)  archeologie měst (2 hodina)

3)  archeologie „sídel mocných“ (1 hodina)

4)  archeologie vesnického prostředí (3 hodiny)

5)  archeologie komunikací (1 hodina)

6)  archeologie pohřebišť raného středověku (3 hodiny)

7)  archeologie sakrálních staveb (1 hodina)

 

Studijní literatura:

Základní:

Graham-Campbell, G. – Valor, M. 2007: The Archaeology of Medieval Europe. Vol. 1. Aarhus 2007.

Herout, J. 1961: Staletí kolem nás. Praha.
Renfrew, C. – Bahn, P. 1991: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London.
Fehring, G. P. (1. či 2. vyd.): Die Archäologie des Mittelalters. Eine Einführung.

Smetánka, Z. 2003: Archeologické etudy. Praha.

Rozšiřující:

Barnard, A. – Spencer, J. (eds.) 2006: Encyklopedia of Social and Cultural Anthropology. London – New York.

Becker, H. 1998: Einführung in die Agrargeographie. Bamberg.

Bernbeck, R. 1997: Theorien in der Archäologie. Tübingen – Basel.

Born, M. 1977: Geographie der ländlichen Siedlungen. Stuttgart.

Brothwell, D. R. – Pollard, A.M. 2001 (eds.): Handbook of Archaeological Sciences. New York.

David, B. – Thomas, J. (eds.) 2008: Handbook of Landscape Archaeology. Walnut Creek.

Eggers, H.-J. 1959: Einführung in die Vorgeschichte. München.

Haggett, P. 1973: Einführung in die kultur- und sozialgeographische Regionalanalyse. Berlin – New York.

Jankuhn, H. 1977, Einführung in die Siedlungsarchäologie. Berlin – New York.

Klápště, J. 1989: Poznámky k některým tendencím v současném vývoji archeologické pramenné základny. AR 41, 75-84.

Kuna, M. (ed.) 2004: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha.

Malina, J. 1981: Archeologie včera a dnes. České Budějovice.

Murphy, R. F. 1998: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha.

Neustupný, E. 1986: Nástin archeologické metody, Archeologické rozhledy 38, 515-549.

Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

Neustupný, E. 2010: Teorie archeologie. Plzeň.
Vencl, S. 2001: Souvislosti chápání pojmu "nálezový celek" v české archeologii, Archeologické

rozhledy 53, 592-614.

Orse, Ch.E. 2004: Historical Archaeology. 2. vyd.

Perner, G. U. 2005: Chorologie: Erkenntniswege und Erkenntnisgrenzen in der Archäologie. (Arbeiten zur Urgeschichte

des Menschen 23) Frankfurkt am Main.

Smetánka, Z. 1988, Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

Vařeka, P. 2005, Archeologie středověkého domu. Plzeň.

 


 

 


Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020