Filozofick fakulta

Paleolit a mezolit

Vyučující:

doc. PhDr.Martin Oliva, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Sylabus přednášky:

 1. Dějiny poznání paleolitu ve střední Evropě, zejména v Českých zemích
 2. Metody studia přírodního prostředí a stratigrafie (typy sedimentů, jejich vznik, možnosti datování, kvatrérní klimatický cyklus, vývoj přírody, fauny, flóry a antrop. typů).
 3. Používané suroviny a jejich zdroje, technologie zpracování, základy typologie, základní klasifikační systémy, použití výpočetní techniky. Experimenty s výrobou a funkcí ŠI, trasologie, funkce versus styl, otázka pseudoartefaktů.
 4. Starý paleolit – přírodní prostředí, nositelé (H.heidelbergensis a H.erectus), způsob obživy, ráz sídlišť, technologie a typologie, suroviny, okruhy industrií, rozšíření, regionální charakteristika, hlavní lokality. Problém identifikace a datování nejstarších artefaktů.
 5. Střední paleolit – otázka vymezení, neandertálec a spol., způsob života (lovecká specializace?), ráz sídlišť (výjimečná místní stabilita, upravená obydlí), společenské aspekty (např. první inhumace), Charakteristika středopal. industrií, jejich variabilita, hlavní lokality dle kultur, regionů a datování.
 6. Počátek mladého paleolitu a šíření Homo s. sapiens: lokální polycentrický vývoj či migrace z Afriky – anthropologické a archeologické aspekty kontinuity a diskontinuity. Přírodní rámec, vývoj různých aspektů v průběhu mladého paleolitu (industrie, ekonomika surovin, sídelní vzorce, lov a sběr, sociální komplexita, pohřbívání, umění).
 7. Industrie přechodného typu: bohunicien, szeletien, jejich nositelé (neandertálec nebo H. s.s?).Otázka původu a šíření aurignacienu, první plně mladopaleolitické kultury – její charakteristika.
 8. Střední fáze mladého paleolitu: přírodní prostředí, lovecké techniky, různé aspekty lovu mamutů. Gravettien a jeho vyspělá facie(pavlovien)na Moravě. Sídelní oblasti, komplexní a krátkodobá sídliště, obydlí, interpretace tzv. skládek kostí, štípaná industrie a KPI, importy surovin, pohřby, umění.
 9. Reakce na zhoršení klimatu v době vrcholu 2. würmského pleniglaciálu – epiaurignacien, epigravettien. Nové techniky lovu (vrhač oštěpů), šíření surovin, regionální přehled.
 10. Ústup ledovce, ekologie a ekonomika- lov soba a koně, geneze a expanze             magdalénienu, jeho náplň: technologie a typologie, nové zbraně (harpuny), vrchol drobného i nástěnného umění a jeho význam, náboženství pravěkých lovců. Šíření surovin, regionální přehled.
 11. Pozdní paleolit- hlavní okruhy industrií, těžba a distribuce surovin, Sídelní vzorec – posun osídlení dle vodotečí do vrchovin, krátkodobá tábořiště, lov velké stádní a drobné zvěře. Technologie a typologie, regionální přehled.
 12. Přírodní prostředí počátku holocénu a rozmanitost mezolitických adaptací. Důraz na drobné zdroje , sběr, složené mikrolitické nástroje, obstarávání surovin (např. těžba v Krumlovském lese). Sociokultovní změny: první pohřebiště v Evropě, změna ekonomiky a transcendentálních představ jakožto předpoklad zavedení „produktivního hospodářství“. Technologie a typologie, šíření surovin, regionální přehled.
 13. Základní rysy vývoje postmezolitických štípaných industrií a otázky těžby kam. surovin.

 

Studijní literatura:

BÁRTA, J.: Slovensko ve staršej a strednej době kamennej. Bratislava 1965.

MUSIL, R. – KARÁSEK, J. – VALOCH, K. 1999: Pleistocén. Historie výzkumů na území bývalého Československa. Folia historica 69. MU Brno 1999

OLIVA, M.: Využívání krajiny a zdrojů kamenných surovin v mladém paleolitu českých zemí, Archeologické rozhledy 54, 2002, 555-581.

OLIVA, M.: Civilizace moravského paleolitu a mezolitu. MZM – Anthropos 2005.

PŘICHYSTAL, A.: Zdroje kamenných surovin. In: J.Svoboda et al. 2002, 67-76.

SVOBODA, J.: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. AÚ AV ČR, Brno 1999.

SVOBODA, J. – HAVLÍČEK, P. – LOŽEK, V. – MACOUN, J. – MUSIL, R. – PŘICHYSTAL, A. – SVOBODOVÁ, H. – VLČEK, E.: Paleolit Moravy a Slezska, II. vyd. AÚ AV ČR Brno 2002.

VALOCH, K.: V záři ohňů nejstarších lovců. In: Pravěké dějiny Moravy, 1993, 11-68.

VENCL, S.(ed.) – FRIDRICH, J.: Archeologie pravěkých Čech 2, Paleolit a mezolit. ARÚ Praha 2007.

 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020