Filozofick fakulta

Paleolit a mezolit

Vyučující:

doc. PhDr.Martin Oliva, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Sylabus přednášky:

 1. Dějiny poznání paleolitu ve střední Evropě, zejména v Českých zemích
 2. Metody studia přírodního prostředí a stratigrafie (typy sedimentů, jejich vznik, možnosti datování, kvatrérní klimatický cyklus, vývoj přírody, fauny, flóry a antrop. typů).
 3. Používané suroviny a jejich zdroje, technologie zpracování, základy typologie, základní klasifikační systémy, použití výpočetní techniky. Experimenty s výrobou a funkcí ŠI, trasologie, funkce versus styl, otázka pseudoartefaktů.
 4. Starý paleolit – přírodní prostředí, nositelé (H.heidelbergensis a H.erectus), způsob obživy, ráz sídlišť, technologie a typologie, suroviny, okruhy industrií, rozšíření, regionální charakteristika, hlavní lokality. Problém identifikace a datování nejstarších artefaktů.
 5. Střední paleolit – otázka vymezení, neandertálec a spol., způsob života (lovecká specializace?), ráz sídlišť (výjimečná místní stabilita, upravená obydlí), společenské aspekty (např. první inhumace), Charakteristika středopal. industrií, jejich variabilita, hlavní lokality dle kultur, regionů a datování.
 6. Počátek mladého paleolitu a šíření Homo s. sapiens: lokální polycentrický vývoj či migrace z Afriky – anthropologické a archeologické aspekty kontinuity a diskontinuity. Přírodní rámec, vývoj různých aspektů v průběhu mladého paleolitu (industrie, ekonomika surovin, sídelní vzorce, lov a sběr, sociální komplexita, pohřbívání, umění).
 7. Industrie přechodného typu: bohunicien, szeletien, jejich nositelé (neandertálec nebo H. s.s?).Otázka původu a šíření aurignacienu, první plně mladopaleolitické kultury – její charakteristika.
 8. Střední fáze mladého paleolitu: přírodní prostředí, lovecké techniky, různé aspekty lovu mamutů. Gravettien a jeho vyspělá facie(pavlovien)na Moravě. Sídelní oblasti, komplexní a krátkodobá sídliště, obydlí, interpretace tzv. skládek kostí, štípaná industrie a KPI, importy surovin, pohřby, umění.
 9. Reakce na zhoršení klimatu v době vrcholu 2. würmského pleniglaciálu – epiaurignacien, epigravettien. Nové techniky lovu (vrhač oštěpů), šíření surovin, regionální přehled.
 10. Ústup ledovce, ekologie a ekonomika- lov soba a koně, geneze a expanze             magdalénienu, jeho náplň: technologie a typologie, nové zbraně (harpuny), vrchol drobného i nástěnného umění a jeho význam, náboženství pravěkých lovců. Šíření surovin, regionální přehled.
 11. Pozdní paleolit- hlavní okruhy industrií, těžba a distribuce surovin, Sídelní vzorec – posun osídlení dle vodotečí do vrchovin, krátkodobá tábořiště, lov velké stádní a drobné zvěře. Technologie a typologie, regionální přehled.
 12. Přírodní prostředí počátku holocénu a rozmanitost mezolitických adaptací. Důraz na drobné zdroje , sběr, složené mikrolitické nástroje, obstarávání surovin (např. těžba v Krumlovském lese). Sociokultovní změny: první pohřebiště v Evropě, změna ekonomiky a transcendentálních představ jakožto předpoklad zavedení „produktivního hospodářství“. Technologie a typologie, šíření surovin, regionální přehled.
 13. Základní rysy vývoje postmezolitických štípaných industrií a otázky těžby kam. surovin.

 

Studijní literatura:

BÁRTA, J.: Slovensko ve staršej a strednej době kamennej. Bratislava 1965.

MUSIL, R. – KARÁSEK, J. – VALOCH, K. 1999: Pleistocén. Historie výzkumů na území bývalého Československa. Folia historica 69. MU Brno 1999

OLIVA, M.: Využívání krajiny a zdrojů kamenných surovin v mladém paleolitu českých zemí, Archeologické rozhledy 54, 2002, 555-581.

OLIVA, M.: Civilizace moravského paleolitu a mezolitu. MZM – Anthropos 2005.

PŘICHYSTAL, A.: Zdroje kamenných surovin. In: J.Svoboda et al. 2002, 67-76.

SVOBODA, J.: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. AÚ AV ČR, Brno 1999.

SVOBODA, J. – HAVLÍČEK, P. – LOŽEK, V. – MACOUN, J. – MUSIL, R. – PŘICHYSTAL, A. – SVOBODOVÁ, H. – VLČEK, E.: Paleolit Moravy a Slezska, II. vyd. AÚ AV ČR Brno 2002.

VALOCH, K.: V záři ohňů nejstarších lovců. In: Pravěké dějiny Moravy, 1993, 11-68.

VENCL, S.(ed.) – FRIDRICH, J.: Archeologie pravěkých Čech 2, Paleolit a mezolit. ARÚ Praha 2007.

 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020