Filozofická Fakulta

Nejstarší slovanské osídlení našich zemí

Vyučující:

PhDr. Naďa Profantová,CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Etnická a mocenská situace ve střední Evropě v závěru doby stěhování národů. Nejdůležitější migrace v tomto období. Etnogeneze Slovanů a jejich expanze v 6. a 7. století. Osídlení našeho území slovanským obyvatelstvem a jeho hmotná a duchovní kultura. Ovlivnění historického vývoje v karpatské kotlině a v jejím sousedství kočovnými Avary. Slovansko-avarské vztahy a vznik Sámovy říše. Archeologické prameny o vývoji na našem území v 7. a 8. století. Strukturální proměna společnosti na přelomu 8. a 9. století a její důsledky pro další dějinný vývoj.

 

Studijní literatura:

Dostál, B. 1985: Břeclav – Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Brno.

 Bubeník, J. 1997: Die Besiedlung des südöstlichen Vorfelds des Berges Rubín in der Burgwallzeit und ihre Chronologie (Ausgrabungen in den Jahren 1984-1991). Památky archeologické 88, 56-106.

Fusek, G. 1994: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra.

Kudrnáč, J. 1970: Klučov. Staroslovanské hradiště ve středních Čechách – Ein altslawischer Burgwall in Mittleböhmen. Praha. Academia.

Kuna, M. – Profantová, N. 2005: Počátky raného středověku v Čechách. Praha.

Lutovský, M – Profantová N.: Sámova říše. Academia 1995.

Lutovský, M. 1996: Hroby předků. Praha.

Měřínský, Z. 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha

Profantová, N. – Profant, M. 2004: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha.

Třeštík, D. 1997: Příchod prvních Slovanů do českých zemí, in Počátky Přemyslovců. Praha.

Zeman, J. 1976: Nejstarší slovanské osídlení Čech, Památky archeol. LXVII, 115-236 


Aktuality

S profesorem Janem Klápštěm natáčely studentky IKSŽ FSV UK Kristina Kouklová a Tereza...

23. Duben 2018

Plavby lodí, výstavy, komentované procházky, přednášky, workshopy a koncerty: pátý ročník...

23. Duben 2018

Ve dnech 10.-11.4. 2018 se tým z Ústavu pro archeologii FF UK zúčastnil tradičního "Jarního...

12. Duben 2018

Pan profesor Klápště obdržel včera při příležitosti 670. výročí založení...

06. Duben 2018

na nové fotky z akcí našeho ústavu. Najdete je na "...

05. Duben 2018