Filozofick fakulta

Nejstarší slovanské osídlení našich zemí

Vyučující:

PhDr. Naďa Profantová,CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Etnická a mocenská situace ve střední Evropě v závěru doby stěhování národů. Nejdůležitější migrace v tomto období. Etnogeneze Slovanů a jejich expanze v 6. a 7. století. Osídlení našeho území slovanským obyvatelstvem a jeho hmotná a duchovní kultura. Ovlivnění historického vývoje v karpatské kotlině a v jejím sousedství kočovnými Avary. Slovansko-avarské vztahy a vznik Sámovy říše. Archeologické prameny o vývoji na našem území v 7. a 8. století. Strukturální proměna společnosti na přelomu 8. a 9. století a její důsledky pro další dějinný vývoj.

 

Studijní literatura:

Dostál, B. 1985: Břeclav – Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Brno.

 Bubeník, J. 1997: Die Besiedlung des südöstlichen Vorfelds des Berges Rubín in der Burgwallzeit und ihre Chronologie (Ausgrabungen in den Jahren 1984-1991). Památky archeologické 88, 56-106.

Fusek, G. 1994: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra.

Kudrnáč, J. 1970: Klučov. Staroslovanské hradiště ve středních Čechách – Ein altslawischer Burgwall in Mittleböhmen. Praha. Academia.

Kuna, M. – Profantová, N. 2005: Počátky raného středověku v Čechách. Praha.

Lutovský, M – Profantová N.: Sámova říše. Academia 1995.

Lutovský, M. 1996: Hroby předků. Praha.

Měřínský, Z. 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha

Profantová, N. – Profant, M. 2004: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha.

Třeštík, D. 1997: Příchod prvních Slovanů do českých zemí, in Počátky Přemyslovců. Praha.

Zeman, J. 1976: Nejstarší slovanské osídlení Čech, Památky archeol. LXVII, 115-236 


Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020