Filozofick fakulta

Středověká montánní archeologie

Vyučující:

Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Středověké hornictví zkoumané převážně archeologickými metodami. Archeologické doklady jednotlivých technologických postupů od prospekce k hutnictví a výrobě drahých kovů. Ukázky konkrétních výrobních a sídelních areálů, souvisejících s rudním hornictvím na příkladu makroregionu Českomoravská vrchovina. Příklady prostorových a sociálních vztahů důlních a úpravnických areálů ke krajině, ke středověkým městům a dalším prvkům. Otázky hornické středověké kolonizace a obecný význam hornictví v rámci středověku. Zasazení konkrétních poznatků do regionálního i evropského kontextu.

 

Studijní literatura:

Alper, G. 2003: „Johannes Kurhaus“. Ein mittelalterlicher Blei-/Silberverhüttungsplatz bei Clausthal-Zellerfeld im Oberharz. Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens, Band 32. Rahden/Westfalen.

Bailly-Maitre, M.Ch. 2004: Les mines ďargent dans la France du Sud XIIe-XIVe siecles – Doly na stříbro v jižní Francii v 11. – 14. století, Sborník příspěvků ze semináře „Stříbrná Jihlava 2004“, 182-198, Jihlava.

Bailly-Maitre, M.Ch. 2005: L´eau et les mines au Moyen Age: Ennemies et alliés – Water and mines in the Middle Ages: Enemies and allies – Das Wasser in der Bergwerken des Mittelalters: Verbündeter und Feind. In: Jan Klápště (ed.): Water management in mediaeval rural economy – Les usages de l´eau en mileu rural au Moyen Age. Památky archeologické – supplementum 17, Ruralia V. Praha, 24-33.

Bailly-Maitre, M.Ch. – Girard, J. 2002: Les anciennes mines de Largentière (Ardèche). L’apport des textes et de l’archéologie à la connaissance d’un district minier médiéval, 8ème Rencontre Rhône-Alpes d'Archéologie Médiévale.

Bailly-Maitre, M.Ch. – Jourdain-Annequin, C. – Clermont-Joly, M (dir.) 2008: Archéologie et paysages des mines anciennes de la fouille au musée. Paris.

Bartelheim, M. 2007: Die Rolle der Metallurgie in vorgeschichtlichen Gesellschaften. Sozioökonomische und kulturhistorische Aspekte der Ressourcennutzung. Ein Vergleich zwischen Andalusien, Zypern und dem Nordalpenraum – The Role of Metallurgy in Prehisrtoric Societies. Socioeconomic and cultural aspects of the use of resources. A comparison between Andalusia, Cyprus ant the north Alpine area. In: Pernicka, E. – Bartelheim, M. (Hrsgs.): Forschungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft. Band 2.

Bartels, Chr. – Fessner, M. – Klappauf, L. – Linke, F. A. 2007: Montanregion Harz. Kupfer, Blei und Silber aus dem Goslarer Rammelsberg von den Anfängen bis 1620. Die Entwicklung des Hüttenwesens von den frühmittelalterlichen Schmelzpätzen im Wald bis zur Metallerzeugung in großem Maßtab am Beginn des 17. Jahrhunderts nach den archäologischen und schriftlichen Quellen. Bochum.

Bartoš, M. 1998: Vodní náhony a plavební kanály v kutnohorském rudním revíru. Sborník Stříbrná Jihlava, seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině. Jihlava, 21-28.

Bartoš, M. – Brzák, P. – Ševců, J. 2001: Prubířství a prubířská keramika – Das Probieren und die Probierkeramik. In: Nekuda, V. (Editor): Archaeologia historica 26. Sborník příspěvků přednesených na 32. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na získávání a zpracování surovin Čáslav 25. – 28. září 2000. Čáslav – Brno, 43-53.

Bouzek, J. 2003: Lužická kultura na Opavsku a její vztah k lokalitám v polském Horním Slezsku – The Lausitz culture in Czech Silesia: its relation to sites in Polish Upper Silesia, Archeologické rozhledy 55, 272-284.

Cierny, J. 2008: Prähistorische Kupferproduktion in den Südlichen Alpen, Region Trentino Orientale. Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Beiheft 22. Bochum.

Dahm, C. – Lobbedey, U. – Weisgerber, G. 1998: Der Altenberg. Bergwerk und Siedlung aus dem 13. Jahrhundert im Siegerland. Bonn.

Doležel, J. – Sadílek, J. 2004: Středověký důlní komplex v trati Havírna u Štepánova nad Svratkou. Příspěvek k dějinám těžby stříbra v oblasti severozápadní Moravy ve 13. a 14. století. Výsledky průzkumu v letech 1990-2001, edice písemných pramenů – Mittelalterlicher Bergbaukomplex im Flurstück Havírna bei Štěpánov nad Svratkou. Ein Beitrag zur Geschichte des Silberbergbaus in Nordwestmähren im 13.-14. Jahrhundert, In: Nováček, K. (ed): Mediaevalia archaeologia 6, těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty, 43-119.

Ernée, M. – Militký, J. – Nováček, K. 1999: Vítkovci a těžba drahých kovů v Českém Krumlově. Příspěvek ke studiu středověkého hutnictví v Čechách. Mediaevalia Archaelogica 1. Praha, 209-233.

Fluck, P. 1993: Montanarchäologische Forschungen in den Vogesen. Eine Zwischenbilanz. In: Steuer, H. – Zimmermann, U. (Hrsg): Montanarchäologie in Europa. Berichte zum internationalen Kolloquium „Frühe Erzgewinnung und Verhüttung in Europa“ in Freiburg in Breisgau vom 4. bis 7. Oktober 1990. Sigmaringen, 267-289.

Fröhlich, J. 2006: Archeologické doklady rudních mlýnů a stoup. In: Labuda, J. (ed): Montánna archeológia na Slovensku (25 rokov výskumu lokality Glanzenberg v Bansej Štiavnici). Medzinárodný seminár 7.9.-9.9. 2005 Banská Štiavnica – Starý zámok. Banská Štiavnica, 87-90.

Goldenberg, G. 2004: Ein Verhüttungsplatz der mittleren Bronzezeit bei Jochberg (Nordtirol). In: In: Weisgerber, G. – Goldenberg, G. (Hrsg.) 2004: Alpenkupfer – Rame delle Alpi. Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Beiheft 17. Bochum, 165-176.

Goldenberg, G. – Rieser, B. – Schrattenthaler, H. 1996: Kupfergewinnung in Nordtirol – montanarchäologische Forschungen. Der Stoansucher, Jhg. 10, Heft 1, 28-31.

Goldenberg, G. – Rieser, B. 2004: Die Fahlerzlagerstätten von Schwaz/Brixlegg (Nordtirol). Ein weiteres Zentrum urgeschichtlicher Kupferproduktion in den österreichischen Alpen. In: Weisgerber, G. – Goldenberg, G. (Hrsg.) 2004: Alpenkupfer – Rame delle Alpi. Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Beiheft 17. Bochum, 37-52.

Goldenberg, G. – Steuer, H. 2004: Mittelalterlicher Silberbergbau im Südschwarzwald, In: Markl, G.- Lorenz, S. eds: Silber Kupfer Kobalt. Bergbau im Schwarzwald. 2004, Filderstadt, 45-80.

Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, P. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání), Archeologické rozhledy 53, 91-118.

Hägermann, D. 1984: Deutsches Königtum und Bergregal im Spiegel der Urkunden, Montanwirtschaft Mitteleuropas vom 12. bis 17. Jahrhundert. Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Beiheft 2. Bochum, 13-23.

Hejhal, P. – Hrubý, P. – Malý, K. 2006: Doklady rudních mlýnů ze středověké důlní aglomerace Staré Hory u Jihlavy – Nachweise von Erzmühlen in der Bergbauagglomeration Staré Hory (Altenberg) bei Jihlava (Iglau), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 259-288.

Hoffmann, F. 1959: Jihlavské právo. Havlíčkův Brod.

Hoffmann, F. 1979: Mincmistři Přemysla Otakara II., Folia historica bohemica 1, 253-261.

Hoffmann, F. 1980: Mincmistr Eberhard – Der Münzmeister Eberhard, Prazský sborník historický 12, 70-83.

Holub, M. 1999: Poznámky k možné slavníkovské těžbě stříbra poblíže Malína u Kutné Hory, Členské informace České numismatické společnosti – pobočka Jihlava 31-33, 5-7.

Holub, M. 2005: Nakolik mohly chudé, stříbro obsahující rudy zajímat prospektory v polovině 13. století, Archeologické rozhledy 57, 573-580.

Hrubý, P. – Malý, K. – Militký, J. 2005: Hromadný nález mincí ze 13. století objevený při archeologickém výzkumu v areálu radnice v Jihlavě. Příspěvek k lokalizaci jihlavské mincovny ve 13. století – A group find of the 13 th century coins found duering archaeological excavations at a town hall in Jihlava. Contribution to localization of Jihlava mint in the 13 th century, Numismatický sborník 20, 43-60.

Hrubý, P. – Hejhal, P. – Malý, K. 2007: Montanarchäologische Forschungen in Jihlava-Staré Hory (Iglau-Altenberg, Tschechien), Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 35, 17-60.

Hrubý a kol. 2006: Hrubý, P. – Jaroš, Z. – Kočár, P. – Malý, K. – Mihályiová, J. – Militký, J. – Zimola, D. 2005: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy – Das mittelalterliche Bergbauzentrum in Staré Hory (Altenberg) bei Jihlava (Iglau), Památky archeologické 97, 171-264.

Jan, L. 2006: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno.

Janáček, J. 1972: Stříbro a ekonomika českých zemí ve 13. století, Československý časopis historický 20, 875-906.

Klemm, S. 2004: Der prähistorische Kupferschmelzplatz S1 in der Eisenerzer Ramsau (Steiermark). Ein Vorbericht. In: Weisgerber, G. – Goldenberg, G. (Hrsg.) 2004: Alpenkupfer – Rame delle Alpi. Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Beiheft 17. Bochum, 189-198.

Klemm, S. – Nelle, O. – Grabner, M. – Geihofer, D. – Schnepp, E. 2005: Interdisziplinäre Untersuchungen von Kohlstätten aus Mittelalter und Neuzeit in der Eisenerzer Ramsau, Steiermark, Archaeologia Austriaca, Band 89, 269-329.

Kořan, J. 1955: Naše báňská technika za feudalismu, Sborník dějin přírodních věd a techniky II., NTM Praha, 5-52.

Kořan, J. 1984: Kapitoly z dějin hutnictví barevných kovů I. – Rozpravy Národního technického muzea 94, Z dějin hutnictví 12, 62-73.

Kořan, J. 1985: Kapitoly z dějin hutnictví barevných a drahých kovů III. část. – Rozpravy Národního technického muzea 101, Z dějin hutnictví 14, 47-57.

Kořan, J. 1986: Kapitoly z dějin hutnictví neželezných kovů (4. část) – Rozpravy Národního technického muzea 106, Z dějin hutnictví 15, 114-134.

Kudrnáč, J. 1982: Rýžování zlata v Čechách, Památky archeologické 73, 455-485.

Labuda, J. 1997: Montánna archeológia na Slovensku (Príspevok k dejinám stredoveku), Slovenská archeológia XLV-1, 83-156.

Labuda, J. 2004: Banská Štiavnica jako príklad osídľovania banských regionov – Banská Štiavnica als Beispiel für die Besiedlung der Bergbauregionen. In: Nekuda, V., Měřínský, Z., Kouřil, P. (editoři): Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. Hrabušice 29. 9. – 3. 10. 2003. Brno-Levoča, 261-266.

Laštovička, Z. – Vilímek, L. – Vosáhlo, J. 2001: Rekonstrukce průběhu rantířovsko-starohorského vodního náhonu (Technická památka středověkého dolování stříbrných rud u Jihlavy z přelomu 13. a 14. století, Sborník Stříbrná Jihlava. Jihlava, 37-55.

Litochleb, J. 1996: Pelhřimovský rudní revír, Stříbrná Jihlava. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, Jihlava 16.9.-17.9, 8-18.

Majer, J. 1999: Báňská a hutní praxe 13. – 18. století. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 40-51.

Morávek, P. et al. 1992: Zlato v Českém masivu. Praha.

Morávek, P. – Litochleb, J. 2002: Jílovské zlaté doly. Jílové u Prahy.

Nováček, K. 1994: Hornická sídliště – příspěvek ke studiu středověkého neagrárního osídlení – Mining settlements: The study of non-agrarian medieval settlement activities, Mediaevalia archaeologica bohemica 1993. Památky archeologické – Supplémentum 2. Praha, 158-170.

Nováček, K. 2001: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém (Bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a zpracování kovů), Archeologické rozhledy 53, 279-309.

Nováček, K. 2004 (ed): Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha – Brno – Plzeň.

Pleiner, R. 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha.

Richter, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

Rous, P. – Malý, K. 2004: Průzkum terénních stop po zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku – Untersuchung der Geländespuren von der Verarbeitung polymetalischer Erze in der Umgebung von Havlíčkův (Deutsch- Brod). In: Nováček, K. (ed): Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha – Brno – Plzeň, 121-144.

Schwabenicky, W. 2009: Der mittelalterliche Silberbergbau im Erzgebirgsvorland und im westlichen Erzgebirge. Chemnitz.

Starý, J. – Šanderová, J. – Tomášek, M. 2004: Kulturní krajina – středověké a raně novověké Čáslavsko. Evidence lokalit s pozůstatky montánní činnosti – Kulturlandschaft –das mittelalterliche und frühneuzeitliche Land von Čáslav. Evidenz der Fundstellen mit Resten von Montantätigkeit. In: Nováček, K. (ed): Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. Mediaevalia archaeologica 6. Praha – Brno – Plzeň, 11-42.

Štefánik, M. 2004: Die Anfänge der slowakischen Bergstädte. Das Beispiel Neusohl. In: K. H. Kaufhold – W. Reininghaus (Hrsg): Stadt und Bergbau. Städteforschung A/64. Köln-Weimar-Wien, 296-312.

Štefánik, M. 2004b: Kupfer aus dem Ungarischen Königreich im Spiegel der venezianischen Senatenprotokole im 14. Jahrhundert. In: R. Tasser – E. Westermann (Hrsg.): Der Tiroler Bergbau und die Depression der Europäischen Montanwirtschaft im 14. und 15. Jahrhundert. Akten der internationalen Bergbaugeschichtlichen Tagung Steinhaus. Veröffentlichungen des des Südtiroler Landesarchivs – Publikazzioni dell´archivio provinciale di Bolzano. Innsbruck – Wien – München – Bozen, 210-239.

Vaněk, V. – Velebil, D. 2007: Staré hutnictví stříbra – Altes Silberhüttenwesen, Stříbrná Jihlava 2007 – Silberne Stadt Jihlava 2007, 188-205.

Vokáč, M. – Houzar, S. – Škrdla, P. 2007: Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů – Goldgewinnung in der breiteren Umgebung von Hory bei Předín in Wetmähren: Forschungsgeschichte, Bergbaugeschichte, Topografie und Archäologie der Fundstellen, Übersicht geologischer Verhältnisse, Stříbrná Jihlava 2007 – Silberne Stadt Jihlava 2007, 26-55.

Vosáhlo, J. 1998: Metody vyhledávánía průzkumu stříbrorudných ložisek v rozmezí 13. až 18. století (se zřetelem k jihlavskému rudnímu revíru), Stříbrná Jihlava, 29-44.

Vosáhlo, J. 1999: Přehled historie jihlavského hornictví. In: Dolování stříbra a mincování v Jihlavě. Sborník. Jihlava, 52-65.

Waldhauser, J. – Daněček, V. – Nováček, K. 1993: Eine hochmittelalterliche Aufbereitungslage für goldhaltige Erze im Bergbaurevier von Kašperské Hory (Bergreichenstein) in Böhmen. In: Steuer, H. – Zimmermann, U. (Hsg): Montanarchäologie in Europa. Berichte zum internationalen Kolloquium „Frühe Erzgewinnung und Verhüttung in Europa“ in Freiburg in Breisgau vom 4. bis 7. Oktober 1990. Sigmaringen, 391-400.

Weisgerber, G. – Goldenberg, G. (Hrsg.) 2004: Alpenkupfer – Rame delle Alpi. Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau. Beiheft 17. Bochum.

Zaoral, R. 2005: České a moravské ražby z pokladu Fuchsenhof – Bohemian and Moravian coins in the Fuchsenhof hoard, Numismatický sborník 20, 61-108.

Zycha, A. 1899: Das Recht des ältesten deutschen Bergbaues bis ins 13. Jahrhundert. Berlin.

Zycha, A. 1900: Das böhmische Bergrecht des Mittelalters auf Grundlage des Bergrechts von Iglau I. – II. Berlin.

Žemlička, J. 2002: Počátky Čech královských 1198 – 1253. Proměna státu a společnosti. Praha.   

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020