Filozofick fakulta

Vybrané kapitoly z pravěkého stavebnictví

Vyučující:

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Předmět seznamuje posluchače se základními konstrukčními principy a trendy vývoje stavitelství v pravěku s důrazem na stavbu obydlí. Poskytuje úvod do problematiky tradičního stavitelství (konstrukční prvky, konstrukční systémy, terminologie) a archeologických dokladů staveb a konstrukcí v pravěku. Posluchači budou seznámeni se stávajícím stavem poznání vývoje pravěkého stavitelství v evropském kontextu.

 

Hlavní tematické okruhy:

1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

2. Základní konstrukční principy dřevěných staveb

3. Archeologické doklady základových konstrukcí a podlah

4. Archeologické doklady konstrukcí stěn

5. Archeologické doklady existence a konstrukcí střech, oken a dveří

6. Sekundární a terciární prameny k poznání pravěkých staveb

7. Vývoj pravěkého stavitelství – paleolit a mesolit

8. Vývoj pravěkého stavitelství – neolit a eneolit

9. Vývoj pravěkého stavitelství – doba bronzová

10.-11. Vývoj pravěkého stavitelství – doba železná, římská a stěhování národů

12. Vývoj sídlištních forem

13. Závěrečný test 

 

Studijní literatura:

Jelínek, J. 1986: Střecha nad hlavou. Počátky lidské architektury. (Katalog k výstavě.) Brno.

Kohout, J. – Tobek, A. 1996: Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Uspořádal a doplnil Pavel Müller. Praha.

Mencl, V. 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

Morgenroth, S. 1998: Hausreste im archäologischen Befund. Interpretations-Modelle, zeichnerische Rekonstruktion und Nachbau im Experiment. In: Analysen und Interpretation (Arbeiten zur Urgeschichte des Menschen 21.), Frankfurt/M., 9-209.

Sklenář, K. 2004: Historie a současné otázky rekonstrukce paleolitických obydlí, REA 5, 10-23.

Sklenářová, Z. 2003: Možnosti a problémy rekonstrukce pravěkých obytných staveb. In: REA 4, 11-39.

Škabrada, J. 2001: Konstrukce historických staveb. Praha.

Vařeka, P. 1991: Příspěvek k problematice vypovídacích možností konstrukčních reliktů středověkého vesnického domu, Archeologické rozhledy XLIII, 585-592.

Vařeka, J. – Frolec, V. 1982: Lidová architektura. (Encyklopedie.) Praha.

Vencl, S. 1968: K otázce interpretace pravěkých staveb, Archeologické rozhledy XX, 490-510 

 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020