Filozofick fakulta

Textilní produkce v pravěku a raném a vrcholném středověku

Vyučující:

PhDr. Helena Březinová, PhD.

PhDr. Milena Bravermanová,

Mgr. Kristýna Urbanová

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Cyklus přednášek (1-13) o vývoji textilní produkce od pravěku po vrcholný středověk studenty seznámí s přehledem dosavadního bádání, s písemnými a obrazovými prameny, s používanými textilními materiály, s textilními postupy a nástroji, s dobovou módou, s organizací výroby a obchodu a s dochovanými textilními výrobky jak z prostředí Čech, Moravy a Slezska, tak i evropského kontextu. 

Teoretická část přednášek bude doplněna praktickými ukázkami některých textilních technik, studenti budou rovněž seznámeni s exkavací a dokumentací archeologického textilu, se zásadami konzervování, s depozitárním uložením textilií a péčí o ně. Přednášky budou rozděleny do tří bloků – I. pravěká textilní produkce (K. Urbanová); II. textilní výroba v raném až vrcholném středověku ve vesnickém a městském prostředí (H. Březinová); III. textilní výroba v raném až vrcholném středověku v luxusním prostředí (M. Bravermanová).

Další požadavky na studenta:

Četba alespoň jedné doporučené publikace

 

Studijní literatura:

Barber, E. J. W. 1991: Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolitic and Bronze Ages with Special

Reference to the Aegean. Princeton.

Bravermanová, M. –Lutovský, M. 2007: Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů. Praha.

Březinová, H. 1997: Doklady textilní výroby v 6. – 12. století na území Čech, Moravy a Slovenska, Památky

archeologické LXXXVIII, Praha, s. 124-179.

Březinová, H. 2007: Textilní výroba v českých zemích ve 13. – 15. století. Poznání textilní produkce na základě

archeologických nálezů. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 2. Praha – Brno.

Kostelníková, M. 1973: Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě. Studie ARÚ ČSAV Brno. Praha. 

Urbanová, K. 2009: Textilnictví. In: Salač, V. (ed.): Archeologie pravěkých Čech 8. Doba římská a stěhování národů. Praha, s. 64. 


 


 Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020