Filozofick fakulta

Základy geologie pro archeology

Vyučující:

RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.

RNDr. Radek Mikuláš, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Přednášky obsahují základní informace o geologii s důrazem na základní odbornou terminologii a ty části geologie, které jsou využitelné v archeologickém výzkumu a s kterými se archeolog nejčastěji setkává, a dále na seznámení s používanými výzkumnými metodami a technikami.

 

Hlavní tematické okruhy:

 1. Úvod, náplň a dělení současné geologie, možnosti využití geologických dat v archeologii, historie a stavba Země, geologická pracoviště v ČR
 2. Endogenní geologické procesy (tektonika a vulkanismus, vyvřelé a metamorfované horniny), včetně poznávání základních druhů hornin
 3. Exogenní geologické procesy (zvětrávání, eroze, sedimentární horniny, základy kvartérní geologie a pedologie, svahové pohyby, geomorfologický výzkum, jeskyně a krasové jevy)
 4. Geologická stavba ČR, geologické mapy, jejich druhy, kde je získat, využití v archeologii
 5. Historie využívání přírodních zdrojů člověkem (nerostné suroviny, důlní činnost, vodní zdroje), člověk jako geologický činitel dnes a v minulosti, stavebně-geologické průzkumy
 6. Využití některých geologických výzkumných metod v archeologii, mělké sondování, radioizotopové určování stáří vzorků, různé laboratorní práce apod.)
 7. Využití geofyzikálních metod v archeologii
 8. Základy paleontologie a statigrafických výzkumů
 9. Paleontologický záznam a jeho specifika (selektivita zachování, otázky transportu apod.)
 10. Biogenní míšení usazených hornin (narušení dosavadní stratigrafie vs. získání nových dat k interpretaci)
 11. Vybrané geoarcheologicky instruktivní lokality ČR
 12. Archeolog a kvartérní geologie I – metodické přístupy
 13. Archeolog a kvartérní geologie II – praktické příklady

 

Studijní literatura:

Bouška V. et al. (1984): Geologie pro gymnázia. – SPN. Praha.

Jakeš P. (1984): Planeta Země. – Mladá fronta. Praha.

Paturi F. R. (1995): Kronika Země. – Fortuna Print. Praha.

Ložek V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. – Academia. Praha.

Kumpera O., Foldyna J., Zorkovský V. (1988) : Všeobecná geologie. – SNTL/ALFA. Praha.

Němeček J., Smolíková L., Kutílek M. (1990) : Pedologie a paleopedologie. – Academia. Praha.

Petránek J. (1993) : Malá encyklopedie geologie. – JIH. České Budějovice.

Kachlík V., Chlupáč I. (2003): Základy geologie, historická geologie. – Karolinum. Praha.  


  


Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020