Filozofick fakulta

Základy geologie pro archeology

Vyučující:

RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.

RNDr. Radek Mikuláš, CSc.

 

Způsob zakončení:

zápočet

 

Stručná anotace předmětu:

Přednášky obsahují základní informace o geologii s důrazem na základní odbornou terminologii a ty části geologie, které jsou využitelné v archeologickém výzkumu a s kterými se archeolog nejčastěji setkává, a dále na seznámení s používanými výzkumnými metodami a technikami.

 

Hlavní tematické okruhy:

 1. Úvod, náplň a dělení současné geologie, možnosti využití geologických dat v archeologii, historie a stavba Země, geologická pracoviště v ČR
 2. Endogenní geologické procesy (tektonika a vulkanismus, vyvřelé a metamorfované horniny), včetně poznávání základních druhů hornin
 3. Exogenní geologické procesy (zvětrávání, eroze, sedimentární horniny, základy kvartérní geologie a pedologie, svahové pohyby, geomorfologický výzkum, jeskyně a krasové jevy)
 4. Geologická stavba ČR, geologické mapy, jejich druhy, kde je získat, využití v archeologii
 5. Historie využívání přírodních zdrojů člověkem (nerostné suroviny, důlní činnost, vodní zdroje), člověk jako geologický činitel dnes a v minulosti, stavebně-geologické průzkumy
 6. Využití některých geologických výzkumných metod v archeologii, mělké sondování, radioizotopové určování stáří vzorků, různé laboratorní práce apod.)
 7. Využití geofyzikálních metod v archeologii
 8. Základy paleontologie a statigrafických výzkumů
 9. Paleontologický záznam a jeho specifika (selektivita zachování, otázky transportu apod.)
 10. Biogenní míšení usazených hornin (narušení dosavadní stratigrafie vs. získání nových dat k interpretaci)
 11. Vybrané geoarcheologicky instruktivní lokality ČR
 12. Archeolog a kvartérní geologie I – metodické přístupy
 13. Archeolog a kvartérní geologie II – praktické příklady

 

Studijní literatura:

Bouška V. et al. (1984): Geologie pro gymnázia. – SPN. Praha.

Jakeš P. (1984): Planeta Země. – Mladá fronta. Praha.

Paturi F. R. (1995): Kronika Země. – Fortuna Print. Praha.

Ložek V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. – Academia. Praha.

Kumpera O., Foldyna J., Zorkovský V. (1988) : Všeobecná geologie. – SNTL/ALFA. Praha.

Němeček J., Smolíková L., Kutílek M. (1990) : Pedologie a paleopedologie. – Academia. Praha.

Petránek J. (1993) : Malá encyklopedie geologie. – JIH. České Budějovice.

Kachlík V., Chlupáč I. (2003): Základy geologie, historická geologie. – Karolinum. Praha.  


  


Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020