Filozofick fakulta

Úvod do archeozoologie

Vyučující:

Mgr. René Kyselý

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Přednáška je specializována na obor archeozoologie, osteologie (archeozoologická analýza zvířecích kostí z archeologických nalezišť, rituální pohřby zvířat, morfometrická charakteristika chovaných a lovených druhů, rekonstrukce pravěkých a středověkých způsobů zacházení s domácími zvířaty – chov, využití k práci, porážení, rekonstrukce charakteru životního prostředí).

 Hlavní tematické okruhy:

 • charakteristika oboru, nomenklatura, metodika I
 • metodika II
 • tafonomie
 • biologické a anatomické aspekty
 • domestikace: modely, domestikační změny a trendy
 • historie vztahu člověk – zvíře v kulturách světa
 • historie vztahu člověk – zvíře v ČR
 • paleoekonomické, paleoekologické otázky vs. rituální nálezy
 • přehled domácích druhů: domestikace, šíření, využití a role zvířat I
 • přehled domácích druhů: domestikace, šíření, využití a role zvířat II
 • přehled domácích druhů: domestikace, šíření, využití a role zvířat III
 • příkladové studie
 • osteologické praktikum

Studijní literatura:

Ambros, C., 1973: K niektorým problémom archeozoológie. Slovenská archeologia, 21/1: 187-194. Slovenská akadémia vied. Nitra.

Davis M. J. Simon, 1987: The archeology of animals. London.

Driesch, A. von den, Boessneck, J., 1974: Kritische Anmerkungen zur Widerristhöhenberechnung aus Längenmassen vor- und frühgeschlichtlicher Tierknochen. BLV München, 22 (4): 325-348.

Grayson, F. K. 1984: Quantitative Zooarchaeology: topics in the analysis or archaeological faunas. Academic Press. Orlando, Florida.

Hilson, S., 1986. Teeth. Cambridge University Press, New York.

Horáček, I., Ložek, V., 1988: Palaeozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results. Rozpravy Československé akademie věd/řada matematických a přírodních věd ročník98 (sešit 4), 1-102. Academia Praha, Praha .

Chaplin, R. E., 1971: The study of animal bones from archaeological sites. Seminar press. London, New York.

Lasota-Moskalewska, A., 1997: Podstawy Archeozoologii: Szczatki ssakow (Basic Archaezoology: Mammalian remains). Wydawnictwo Naukjowe PWN: Warsaw

Lasota-Moskalewska, A., 2005: Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ložek, V., 1973: Příroda ve čtvrtohorách. Academia. Praha.

Lyman, R. L., 1994: Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press. Cambridge.

Klein, R. G. – Cruz-Uribe, K. 1984: The analysis of animal bones from archaeological sites. Chicago.

Kovačiková, L., Brůžek, J., 2008. Stabilní izotopy a bioarcheologie – výživa a sledování migrací v populacích minulosti. Živa 1: 42-45

Kyselý, R., 2004: Kvantifikační metody v archeozoologii. Archeologické rozhledy, 56/2, 279-296.

Novotný, A., 1967. K hodnocení nálezů zvířecích kostí z archeologických výzkumů. Archeologické rozhledy,19, 246-249

Pavelka, J., Šmejda, 2007: Archeogenetika domestikovaných zvířat. Archeologické rozhledy 59: 315-335.

Reitz, E. J. and Wing, E.S., 1999: Zooarchaeology. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge University Press.

Historie zvířat, domestikace:

Benecke, N., 1994: Archäozoologische Studien zur Entwicklung der Haustierhaltung in Mitteleuropa und Südskandinavien von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter. Schriften für Ur- und Frühgeschichte, 46. Deutches Archäologisches Institut. Berlin.

Benecke, N., 1994: Der Mensch und seine Haustiere. Die Geschichte einer jahrtausendealten Beziehung. Konrad Theiss Verlag. Stuttgart.

Beranová, M.,1980: Zemědělství starých Slovanů. Academia. Praha.

Beranová, M., 2007: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Academia.

Bökönyi, S., 1974: History of domestic mammals in central and eastern Europe. Budapešť.

Brentjes, B., 1979: Jak zvířata zdomácněla. Horizont.

Clason, A. T. (ed.), 1975: Archaeozoological studies. North-Holland Publ. Comp., Amsterdam.

Caras, R., 1999: Zvířata, která změnila člověka. Rybka Publishers, Praha.

Cluton-Brock, J., 1999: A natural history of Domesticated Mammals. Cambridge university press.

Epstein, H., 1971: The origin of the domestic animals of Africa. Leipzig, Edition L.

Peške, L., 1994: The history of Natural Scientific Methods in the Archaeological Institute and their present objectives. Supplementa 1. Fridrich, J. (ed.): 259-278. Památky archeologické

Popesko, P., Ambros, C., 1962: Problémy domestikácie zvierat z historického hlediska. Študijné zvesti: 85-103.

Ucko, P.J., Dimbleby, G.W. (eds.), 1969: The domestication and expoitation of plants and animals. Gerald Duckworth & Co. London.

Zeuner, F. E., 1963: A History of Domesticated Animals. Hutchinson of London.

Konkrétní témata a lokality (ČR):

Ambros, C., Muller, H.H., 1980: Frühgeschichtliche Pferdeskelettfunde aus dem Gebiet der Tschechoslowakei. Bratislava: Veda.

Dreslerová, G. 2006: Zpracování zvířecích kostí z neolitického sídliště Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo, Česká republika). Archeologické rozhledy 58 (1): 3-32.

Kyselý, R., 2002: Osteological analysis of animals buried in Hostivice (Prague-west district) – funnel beaker culture (TRB) and a comparation of animal remains fronm Hostivice with other contemporary finds from the Czech republic and central Europe. Památky archeologické, 93 (1): 29-87.

Kyselý, R., 2005: Archeologické doklady divokých savců na území ČR v období od neolitu po novověk. Archaeological evidence of wild mammals in the Czech Republic from the Neolithic to Modern times. Lynx, 36: 55-101.

Kyselý, R. 2008: Frogs as a part of the Eneolithic diet. Archaeozoological records from the Czech Republic (Kutná Hora-Denemark site, Řivnáč Culture). Journal of Archaeological Science, 35 (1): 143-157.

Kyselý, R., 2008: Aurochs and potential crossbreeding with domestic cattle in Central Europe in the Eneolithic period; A metric analysis of bones from the archaeological site of Kutná Hora–Denemark (Czech Republic). Anthropozoologica 43 (2): 7-37.

Kyselý R., Meduna, P., 2009: O zvířeti velkém jako slon, mezi jehož rohy si mohou sednout tři muži. Pratur ve středověku Čech a Moravy – historická a archeozoologická analýza [About an Elephant-Sized Animal that Could Seat Three Men between its Horns. The Aurochs in Medieval Bohemia and Moravia: a Historical and Zooarchaeological Analysis]. Památky archeologické 100: 241-260.

Kyselý R. 2010: Breed character or pathology? Loose cattle horns from the Eneolithic site of Hostivice-Litovice (Czech Republic). Journal of Archaeological Science 37 (6): 1241-1246.

Kyselý R. 2010: Review of the oldest evidence of domestic fowl (Gallus gallus f. domestica) from the Czech Republic in its European context. Acta Zooogica Cracoviensia. 53A (1-2): 9-34.

Mlíkovský, J., 2003: Zvířata a jejich role na raně středověkém hradě Stará Boleslav (Střední Čechy) In: Boháčová, I. (ed.) v tisku: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica, 5: 347-365.

Mlíkovský, J., 2003. Die Vögel aus der frühmittelalterlichen Burg Mikulčice, Mähren. Pp.: 225-338. In: Poláček L. (ed.): Studien zum Burgwall von Mikulčice. Vol. 5. Archeologický ústav AV ČR. Brno.

Nývltová-Fišáková, M. – Šedo, O. 2003: Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě Archeologické rozhledy, 55: 517-538 .

Peške L.,1985: Osteologické nálezy kultury zvoncových pohárů z Holubic a poznámky k zápřahu skotu v eneolitu. Archeologické rozhledy 37.

Peške, L. 1985: Domácí a lovná zvířata podle nálezů na slovanských lokalitách v Čechách. Sborník NM – Historie, 39: 209-216.

Peške, L. 1986: Dometicated horses in Lengyel cultur? Pp. 221-226. In: Internationales symposium uber die Lengyel-kultur, Nové Vozokany. Nitra – Wien.

Peške, L., 1994: Osteologické nálezy z Mlékojed o. Mělník ze starší doby římské. Archeologické rozhledy, 46: 306-318.

Peške, L. 1981: Ekologická interpretace holocénní avifauny Československa. Archeologické rozhledy 33: 142-153.

Peške L., 1994: Příspěvek k poznání počátku dojení skotu v pravěku, Archeologické rozhledy, 46: 97- 104.

Peške, L. 1993: Hunting Utilisation in the La Téne Period. In: Pavúk, J.: Proc. 12th UISPP, Bratislava.

Petříčková, J. 2000: Domácí a lovená zvířata v době hradištní Archeologie ve středních Čechách, 4: 485-488.

Roblíčová, M., 2003: Domesticated animal husbandry in the Bronze Age on the basis of osteological remains. Archeologické rozhledy, 55: 458-499.

Anatomické atlasy, metrika:

Červený, Č., Komárek, V., Štěrba, O., 1999: Koldův atlas veterinární anatomie. Avicenum. Grada Publishing.

Driesch, von den A., 1976: A guide to the measurement of animal bones from archeological sites. Peabody museum bulletin (1), Harvard, U.S.A..

Kolda, J., 1936: Srovnávací anatomie zvířat domácích. Brno

Schmid, E., 1972: Atlas of Animal Bones. Elsevier Pub. Comp., Amsterdam-London-New York.

  

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020