Filozofick fakulta

Environmentální archeologie

Vyučující:

PhDr. Dagmar Dreslerová

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Cyklus přednášek zaměřený na poznání pravěkého a raně středověkého přírodního prostředí a na poznání interakce mezi člověkem a přírodou. Představí historii oboru, jednotlivé metody zkoumání přírodního prostředí a ekofaktů a naturfaktů v archeologickém kontextu a předvede demonstraci jejich praktického použití.

 

Hlavní tematické okruhy: 1. Úvod do studia environmentální archeologie, historie a doučasné trendy v oboru. 2. Změny environmentu a jejich datování: přehled datovacích metod využívaných v archeologii a environmentální archeologii (dendrochronologie, metoda radioaktivního uhlíku, optická luminiscence a další). 3. Změny vegetace v holocénu – pylová analýza jako hlavní nástroj ke zkoumání vegetačních změn a lidského vlivu na krajinu. 4. Makrozbytková analýza rostin – metoda zkoumající změny krajiny, způsoby obživy, způsoby zemědělské výroby výroby, dietu a přípravu jídel. Základy domestikace rostlin. 5. Analýza malakofauny – jedna z metod zkoumání minulého přírodního prostředí především z hlediska paleoklimatu, vegetace i lidského vlivu na krajinu. 6 -7. Archeozoologie – analýza kosterních pozůstatků zvířat v archeologických kontextech. Má zásadní význam pro sledování domestikace zvířat, vývoj zemědělství, technologických inovací, diety a krajinných změn. 8-9. Kvarterní geologie a geomorfologie – vývoj kvartéru, tj. období spjatého s vývojem člověka. Změny klimatu a zemského povrchu a jejich příčiny. Využití metod geologie a geomorfologie pro archeology. 10. Pedologie – metoda zkoumající současný zemský povrch. Vznik půdy, přehled základních půdních typů a praktické pokyny pro využití pedologických znalostí v archeologii. 11. Paleoklimatologie – základní znalosti o příčinách klimatických změn v kvartéru a přehled dosavadních klimatických modelů pro posledních 10000 let. Důsledky klimatických změn na změny lidského chování. 12.-13. Vývoj krajiny a lidských sídel ve světle výsledků environmentální archeologie.

Základní studijní literatura:

Čulíková, V. 2004: Archeobotanika v české archeologii na prahu 3. tisíciletí, Archeologické rozhledy 56/3 (2004), s. 661-671.

Dreslerová, D. 2008: Pozdě, ale přece: environmentální archeologie v České republice. In: Beneš, J. – Pokorný, P. (eds): Bioarcheologie v České republice – Bioarchaeology in the Czech Republic. Jihočeská univerzita v Českých budějovicích a Archeologický ústav AVČR Praha, v. v. i., České Budějovice – Praha, 13-38.

Dreslerová, D. (ed.) 2007: Přírodní prostředí Čech a jeho vývoj. In: Martin Kuna (ed.): Archeologie pravěkých Čech 1 – Pravěký svět a jeho poznání. Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i., Praha, 23-50.

Dreslerová, D. 2005: Klima v pravěku – mýtus a skutečnost. Několik poznámek k článku Jana Bouzka. Archeologické rozhledy LVII, 534-548.

Dreslerová, D. – Pokorný, P. 2004: Vývoj osídlení a struktury pravěké krajiny na středním Labi. Pokus o přímé srovnání archeologické a pyloanalytické evidence. – Settlement and prehistoric land-use in middle Labe valley, Central Bohemia. Direct comparison of archaeological and pollen-analytical data. Archeologické rozhledy LVI, 739-762.

Dreslerová, D. – Sádlo, J. 2000: Les jako součást pravěké kulturní krajiny, Archeologické rozhledy 52, 330-346.

Jankovská, V.1997: Archeologie a pylová analýza – metodické poznámky, Archeologické rozhledy. 49, 146-147

Kuna, M. et.al. 2004.: Nedestruktivní archeologie, Praha –Academia.

Kyselý, R., 2004: Kvantifikační metody v archeozoologii. Archeologické rozhledy LVI, 279-296.

Peške, L., 1994: Vývoj přírodovědných disciplin v AÚ, Památka archeologické, Supplementa 1: 259-278

Pokorný, P. 2001: Problémy krajinné archeologie v pylových analýzách přirozených uloženin: příspěvek k mezioborové spolupráci, ARLIII, 191-210.

Světlík, I. – Dreslerová, D. – Limburský, P. – Tomášková, L. 2007: Radiouhlík v přírodě a jeho využití pro datovací účely. Archeologické rozhledy LIX.

Další doporučená literatura:

Bar-Yosef Mayer, D. E. (ed) 2002: Archaeomalacology. Molluscs in former rnvironments of human behaviour. Oxbow Books, Oxford.

Bell M., – Boardman J. 1992: Past and Present Soil Erosin. Oxbow Monograph 22.

Bell, M. – Walker, J. C. 1992: Late Quarternary Environmental Change. Longman.

Berglund B.,1986: Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley.

Bökönyi, S., 1974: History of domestic mammals in central and eastern Europe. Budapešť

Bradley, R., S. 1999: Paleoclimatology. Reconstructing climates of the Quaternary.- 2nd edition, pp. 613.

Brázdil, R. – Kotyza, O. 1995: History of Weather and Climate in the Czech Lands, Perios 1000-1500 A.D. , Züricher Geogr. Schriften 62, Zürich.

Brázdil, R. – Kotyza, O. 1997: Kolísání klimatu v Českých zemích v první polovině našeho tisíciletí, Archeologické rozhledy 49, 663-699.

Burroughs, W. J. 2005: Climate Change in Prehistory. The End of the Reign of Chaos. Cambridge, University press.

Caras, R., 1999: Zvířata, která změnila člověka. Rybka Publishers, Praha

Czudek, T. 1997: Relief Moravy a Slezka v kvartéru, Sursum, Tišnov.

Demek, J. 1987: Obecná geomorfologie. Praha, Academia

Dincauze, D. F. 2000: Environmental Archaeology. Principles and Practice. Cambridge University Press

Evans, J. – O´Connor, T. 1999: Environmental Archaeology. Principles and Methods. Sutton Publishing.

Hajnalová, E. 1999: Archeobotanika pestovaných rastlín. Nitra

Hajnalová, E. 2001: Ovocie a ovocinárstvo v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Nitra

Jankovská, V. 1987: Vývoj vegetace Mostecka na základě pylových analýz sedimentů Komořanského jezera, Severočes. Přír. Litoměřice, 20, 111-116

Jankovská, V. 1994: Pylové spektrum, synantropní vegetace a perspektivy využití pylových analýz v české archeologii. In: Beneš, J. – Brůna, V. (ed): Archeologie a krajinná ekologie. Most 1994, 147-15

Kotyza, O. 1995: Kolísání klimatu v prvním tisíciletí našeho letopočtu (několik úvah), Litoměřicko 27-29, 151-168.

Kromer, B., Becker, B. 1993: German Oak and Pine 14C Calibration, 7200-9400 BC. Radiocarbon 35 (1), 125-136

Lowe, J. J. a Walker, M. J. C. 1997: Reconstructing Quaternary environments.– 2nd edition, Longman

Ložek V. 2007: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Nakl. Dokořán 

Mackay, A. – Battarbee, R. – Birks, J. – Oldfield, F. eds. 2003: Global Change in the Holocene. London.

Maise, Ch. 1998: Archäoklimatologie – Vom Einfluss nacheiszeitlicher Klimavariabilität in der Ur- und Frühgeschichte, Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 81, 197-235.

Mikyška, R. et al. 1968: Geobotanická mapa ČSSR 1. České země. Vegetace ČSSR A 2. 1-204. Praha

Moore P. D., Webb J. A., Collinson M.E. (1991): Pollen analysis. Blackwell

Neustupný, E. and Z. Dvořák 1983: Výživa pravěkých zemědělců: model – Nutrition of prehistoric farmers: a model, Památky archeologické 74: 224-257.

Neustupný, E. 1985: K holocénu Komořanského jezera. Památky archeologické 76, 9-70.

Peške, L. 1994: Antropické změny přírodního prostředí v pravěku z hlediska využitelné produkce biocenos a naše možnosti jejich rekonstrukce na základě bioindikátorů. in: Beneš, J. – Brůna, V. (ed): Archeologie a krajinná ekologie. Most 1994, 139-146.

Popesko, P., Ambros, C., 1962: Problémy domestikácie zvierat z historického hlediska. Študijné zvesti: 85-103.

Roberts, N. (1989): The Holocene. An Environmental History. 2nd edition, Blackwell Publishers, 316 pp.
Růžičková, E. – Růžička, M. – Zeman, A. – Kadlec, J. 2003: Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Praha, Česká geologická služba.

Sádlo, J. – Pokorný, P. – Hájek, P. – Dreslerová, D. – Cílek, V. 2005: Krajina a revoluce. Nakl. Malá skála.

Smrž, Z. 1994: Výsledky studia pravěkého přírodního prostředí v mikroregionu Lužického potoka na Kadaňsku. In: In:

Beneš, J. – Brůna, V. (ed): Archeologie a krajinná ekologie. Most 1994, 84-93.

Tomášek, M. 2000: Půdy České republiky. ČGÚ Praha.

Tucker, M. 2003: Sedimentary Rocks in the Field. The Geological Field Guide Series. Wiley.

Williams, M., Dunkerley, D., De Deckker, P., Kershaw, P. and J. Chappell (1998): Quaternary environments. – 2nd edition, Arnold London, pp. 329.

 

  

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020