Filozofick fakulta

Environmentální archeologie

Vyučující:

PhDr. Dagmar Dreslerová

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Cyklus přednášek zaměřený na poznání pravěkého a raně středověkého přírodního prostředí a na poznání interakce mezi člověkem a přírodou. Představí historii oboru, jednotlivé metody zkoumání přírodního prostředí a ekofaktů a naturfaktů v archeologickém kontextu a předvede demonstraci jejich praktického použití.

 

Hlavní tematické okruhy: 1. Úvod do studia environmentální archeologie, historie a doučasné trendy v oboru. 2. Změny environmentu a jejich datování: přehled datovacích metod využívaných v archeologii a environmentální archeologii (dendrochronologie, metoda radioaktivního uhlíku, optická luminiscence a další). 3. Změny vegetace v holocénu – pylová analýza jako hlavní nástroj ke zkoumání vegetačních změn a lidského vlivu na krajinu. 4. Makrozbytková analýza rostin – metoda zkoumající změny krajiny, způsoby obživy, způsoby zemědělské výroby výroby, dietu a přípravu jídel. Základy domestikace rostlin. 5. Analýza malakofauny – jedna z metod zkoumání minulého přírodního prostředí především z hlediska paleoklimatu, vegetace i lidského vlivu na krajinu. 6 -7. Archeozoologie – analýza kosterních pozůstatků zvířat v archeologických kontextech. Má zásadní význam pro sledování domestikace zvířat, vývoj zemědělství, technologických inovací, diety a krajinných změn. 8-9. Kvarterní geologie a geomorfologie – vývoj kvartéru, tj. období spjatého s vývojem člověka. Změny klimatu a zemského povrchu a jejich příčiny. Využití metod geologie a geomorfologie pro archeology. 10. Pedologie – metoda zkoumající současný zemský povrch. Vznik půdy, přehled základních půdních typů a praktické pokyny pro využití pedologických znalostí v archeologii. 11. Paleoklimatologie – základní znalosti o příčinách klimatických změn v kvartéru a přehled dosavadních klimatických modelů pro posledních 10000 let. Důsledky klimatických změn na změny lidského chování. 12.-13. Vývoj krajiny a lidských sídel ve světle výsledků environmentální archeologie.

Základní studijní literatura:

Čulíková, V. 2004: Archeobotanika v české archeologii na prahu 3. tisíciletí, Archeologické rozhledy 56/3 (2004), s. 661-671.

Dreslerová, D. 2008: Pozdě, ale přece: environmentální archeologie v České republice. In: Beneš, J. – Pokorný, P. (eds): Bioarcheologie v České republice – Bioarchaeology in the Czech Republic. Jihočeská univerzita v Českých budějovicích a Archeologický ústav AVČR Praha, v. v. i., České Budějovice – Praha, 13-38.

Dreslerová, D. (ed.) 2007: Přírodní prostředí Čech a jeho vývoj. In: Martin Kuna (ed.): Archeologie pravěkých Čech 1 – Pravěký svět a jeho poznání. Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i., Praha, 23-50.

Dreslerová, D. 2005: Klima v pravěku – mýtus a skutečnost. Několik poznámek k článku Jana Bouzka. Archeologické rozhledy LVII, 534-548.

Dreslerová, D. – Pokorný, P. 2004: Vývoj osídlení a struktury pravěké krajiny na středním Labi. Pokus o přímé srovnání archeologické a pyloanalytické evidence. – Settlement and prehistoric land-use in middle Labe valley, Central Bohemia. Direct comparison of archaeological and pollen-analytical data. Archeologické rozhledy LVI, 739-762.

Dreslerová, D. – Sádlo, J. 2000: Les jako součást pravěké kulturní krajiny, Archeologické rozhledy 52, 330-346.

Jankovská, V.1997: Archeologie a pylová analýza – metodické poznámky, Archeologické rozhledy. 49, 146-147

Kuna, M. et.al. 2004.: Nedestruktivní archeologie, Praha –Academia.

Kyselý, R., 2004: Kvantifikační metody v archeozoologii. Archeologické rozhledy LVI, 279-296.

Peške, L., 1994: Vývoj přírodovědných disciplin v AÚ, Památka archeologické, Supplementa 1: 259-278

Pokorný, P. 2001: Problémy krajinné archeologie v pylových analýzách přirozených uloženin: příspěvek k mezioborové spolupráci, ARLIII, 191-210.

Světlík, I. – Dreslerová, D. – Limburský, P. – Tomášková, L. 2007: Radiouhlík v přírodě a jeho využití pro datovací účely. Archeologické rozhledy LIX.

Další doporučená literatura:

Bar-Yosef Mayer, D. E. (ed) 2002: Archaeomalacology. Molluscs in former rnvironments of human behaviour. Oxbow Books, Oxford.

Bell M., – Boardman J. 1992: Past and Present Soil Erosin. Oxbow Monograph 22.

Bell, M. – Walker, J. C. 1992: Late Quarternary Environmental Change. Longman.

Berglund B.,1986: Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. John Wiley.

Bökönyi, S., 1974: History of domestic mammals in central and eastern Europe. Budapešť

Bradley, R., S. 1999: Paleoclimatology. Reconstructing climates of the Quaternary.- 2nd edition, pp. 613.

Brázdil, R. – Kotyza, O. 1995: History of Weather and Climate in the Czech Lands, Perios 1000-1500 A.D. , Züricher Geogr. Schriften 62, Zürich.

Brázdil, R. – Kotyza, O. 1997: Kolísání klimatu v Českých zemích v první polovině našeho tisíciletí, Archeologické rozhledy 49, 663-699.

Burroughs, W. J. 2005: Climate Change in Prehistory. The End of the Reign of Chaos. Cambridge, University press.

Caras, R., 1999: Zvířata, která změnila člověka. Rybka Publishers, Praha

Czudek, T. 1997: Relief Moravy a Slezka v kvartéru, Sursum, Tišnov.

Demek, J. 1987: Obecná geomorfologie. Praha, Academia

Dincauze, D. F. 2000: Environmental Archaeology. Principles and Practice. Cambridge University Press

Evans, J. – O´Connor, T. 1999: Environmental Archaeology. Principles and Methods. Sutton Publishing.

Hajnalová, E. 1999: Archeobotanika pestovaných rastlín. Nitra

Hajnalová, E. 2001: Ovocie a ovocinárstvo v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Nitra

Jankovská, V. 1987: Vývoj vegetace Mostecka na základě pylových analýz sedimentů Komořanského jezera, Severočes. Přír. Litoměřice, 20, 111-116

Jankovská, V. 1994: Pylové spektrum, synantropní vegetace a perspektivy využití pylových analýz v české archeologii. In: Beneš, J. – Brůna, V. (ed): Archeologie a krajinná ekologie. Most 1994, 147-15

Kotyza, O. 1995: Kolísání klimatu v prvním tisíciletí našeho letopočtu (několik úvah), Litoměřicko 27-29, 151-168.

Kromer, B., Becker, B. 1993: German Oak and Pine 14C Calibration, 7200-9400 BC. Radiocarbon 35 (1), 125-136

Lowe, J. J. a Walker, M. J. C. 1997: Reconstructing Quaternary environments.– 2nd edition, Longman

Ložek V. 2007: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Nakl. Dokořán 

Mackay, A. – Battarbee, R. – Birks, J. – Oldfield, F. eds. 2003: Global Change in the Holocene. London.

Maise, Ch. 1998: Archäoklimatologie – Vom Einfluss nacheiszeitlicher Klimavariabilität in der Ur- und Frühgeschichte, Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 81, 197-235.

Mikyška, R. et al. 1968: Geobotanická mapa ČSSR 1. České země. Vegetace ČSSR A 2. 1-204. Praha

Moore P. D., Webb J. A., Collinson M.E. (1991): Pollen analysis. Blackwell

Neustupný, E. and Z. Dvořák 1983: Výživa pravěkých zemědělců: model – Nutrition of prehistoric farmers: a model, Památky archeologické 74: 224-257.

Neustupný, E. 1985: K holocénu Komořanského jezera. Památky archeologické 76, 9-70.

Peške, L. 1994: Antropické změny přírodního prostředí v pravěku z hlediska využitelné produkce biocenos a naše možnosti jejich rekonstrukce na základě bioindikátorů. in: Beneš, J. – Brůna, V. (ed): Archeologie a krajinná ekologie. Most 1994, 139-146.

Popesko, P., Ambros, C., 1962: Problémy domestikácie zvierat z historického hlediska. Študijné zvesti: 85-103.

Roberts, N. (1989): The Holocene. An Environmental History. 2nd edition, Blackwell Publishers, 316 pp.
Růžičková, E. – Růžička, M. – Zeman, A. – Kadlec, J. 2003: Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Praha, Česká geologická služba.

Sádlo, J. – Pokorný, P. – Hájek, P. – Dreslerová, D. – Cílek, V. 2005: Krajina a revoluce. Nakl. Malá skála.

Smrž, Z. 1994: Výsledky studia pravěkého přírodního prostředí v mikroregionu Lužického potoka na Kadaňsku. In: In:

Beneš, J. – Brůna, V. (ed): Archeologie a krajinná ekologie. Most 1994, 84-93.

Tomášek, M. 2000: Půdy České republiky. ČGÚ Praha.

Tucker, M. 2003: Sedimentary Rocks in the Field. The Geological Field Guide Series. Wiley.

Williams, M., Dunkerley, D., De Deckker, P., Kershaw, P. and J. Chappell (1998): Quaternary environments. – 2nd edition, Arnold London, pp. 329.

 

  

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020