Filozofick fakulta

Svět středověkých artefaktů

Vyučující:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

PhDr. Ivo Štefan, PhD.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška se soustřeďuje na problémově pojatá klíčová témata české a evropské archeologie středověku. Na prezentaci témat se podílejí i studenti, kteří představují vybranou literaturu. Součástí předmětu je diskuse o různých poznávacích přístupech. Výuka v ZS se soustřeďuje na témata související se studiem hmotné kultury, LS je vyhrazen sídelně archeologické problematice.

Základní schéma předmětu:

1. Význam studia středověké hmotné kultury, archeologie mezi dalšími vědními obory.

2. Principy archeologické chronologie.

3. Archeologie nenalezeného, artefakty z organických materiálů.

4–6. Keramika – chronologie, technologické proměny, kulturně historická výpověď. 7. Kamenina, od technologie k sociální indikaci.

7.-8. Sklo, technologie, kulturně historické svědectví.

9.-10. Výroba a zpracování železa, morfologie artefaktů.

11. Artefakty a ekofakty.

12.– 13. Svědectví o každodenním životě různých sociálních prostředí.

Studijní literatura:

Brych, V. 1998, Hmotná kultura středověké tvrze, in. L. Svoboda a kol., Encyklopedie českých tvrzí, I. díl (A-J), Praha, XLVII-LXXXIII.

Dragoun, Z. – Škabrada, J. – Tryml, M. 2003, Romanesque houses in Prague, Prague – Litomyšl.

Durdík, T. 1999, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha.

Frolík, J. – Smetánka, Z. 1997, Archeologie na Pražském hradě, Praha – Litomyšl.

Graham-Campbell, J. – Valor, M. (eds.), The Archaeology of Medieval Europe, vol. 1, Aarhus.

Hamerow, H. 2002, Early medieval settlements. The archaeology of rural communities in northwest Europe 400-900, Oxford.

Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, J. 2001, Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze /historie, současný stav a další perspektivy bádání/, Archeologické rozhledy 53, 91-118.

Hrdlička, L. 2000, Centrum raně středověké Prahy, in: J. Piekalski – K. Wachowski (eds.), Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta – Wrocław a Europa środkowa, Wrocław, 191-214.

Klápště, J. 1998, Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, Archeologické rozhledy 50, 138-58.

- 1999, Příspěvek k archeologickému poznávání úlohy mince v přemyslovských Čechách, Archeologické rozhledy 51, 774-787, 789-808.

- ed. 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě /čp. 226/, Mediaevalia archaeologica 4, Praha – Most.

Kouřil, P. 2009, Vom Burgwall zur Curtis bei den oberdonauländischen Slawen. Zur Problematik der Entwicklung, Datierung und Struktur der Herrenhöfe während der großmährischen Periode, in: von Freeden, U. – Friesinger, H. – Wamers, E. (eds.), Glaube, Kultur und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrhundert n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa, Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 12, Bonn, 359-76.

Procházka, R. 1993, K vývoji a funkčnímu rozvrstvení hradů 11.-12. stol. na Moravě, in: S. Moździoch (ed.), Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, Spotkania bytomskie 1, Wrocław, 109-41.

- 2005, Der südmährische Kirchenbau im 11.-13. Jahrhundert – Ein Überblick, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 21, 205-42.

Richter, M. 1982, Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha.

- 1994, Hrnčířská pec ze Starého Mýta /K otázce počátků vrcholně středověké keramiky/, Mediaevalia archaeologica bohemica 1993, Památky archeologické – Supplementum 2, 145-57.

 Konkrétní výběr další literatury v anotovaném předmětu přihlíží k aktuálnímu stavu archeologie středověku u nás i v širším evropském kontextu.

 Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020