Filozofick fakulta

Evropa v raném středověku 1

Vyučující:

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška poskytuje základní přehled o formování společnosti středověké Evropy s důrazem na výpověď hmotných pramenů. Akcent je kladen na zkoumání předpokladů z nichž se rodily středověké státy ve střední Evropě.

 

Základní sylabus:

1. Mezi antikou a raným středověkem

problém hodnocení kontinuity a diskontinuity v dějinách, zánik Západořímské říše, tzv. stěhování národů a vznik barbarských království, kontinuita v oblasti techniky a směny mezi pozdní antikou a raným středověkem, křesťanství, „pohanství“ a christianizace

2. Společnost merovejského období

Francká expanze a její archeologické projevy, „kultura řadových pohřebišť“, vesnice a centra merovejského období, sociální struktura a duchovní svět na základě písemných a archeologických pramenů

3. Karolínská a otonská Evropa

Politické a hospodářské struktury, sídla elit, církevní archeologie, archeologie center východofrancké říše, vojenská expanze a akulturace periferních oblastí (střední Evropa, adriatická oblast)

5. Severní Evropa v raném středověku

předvikinské období, vikinská expanze, emporia a formy obchodu, konstituování elity a christianizace v archeologických pramenech, konec expanze a vznik království

6. Byzanc, Balkán a Karpatská kotlina

Byzanc v raném středověku, Balkán mezi východem a západem, avarský kaganát a bulharský stát v písemných a archeologických pramenech

7. Avarský kaganát a počátky slovanských elit

současná diskuze o počátcích Slovanů, etnicita v archeologických pramenech, avarsko-slovanská koexistence, archeologie nejstarších Slovanů, socioekonomické vztahy v časněslovasnkých společnostech, počátky elit

8. Počátky polského státu v písemných a archeologických pramenech

přírodní podmínky, vývoj v 7.-10. století, „předstátní“ hradiště evidence elit, formy politické strukturace: polské kmeny jako historická skutečnost nebo konstrukce?, počátky státu: písemné prameny, archeologický výzkum předních center, hmotná kultura

9. Piastovské Polsko 11. a 12. století

Expanze, krize a obnova v 11. století, christianizace společnosti a výzkum církevních staveb, archeologie kastelánských hradů, předlokační aglomerace a počátky měst

10. Severozápadní Slované v raném středověku 1

přírodní podmínky, počátky slovanského osídlení, historický rámec vývoje 7.-12. století, revize archeologické chronologie, strategie archeologického výzkumu, výzkum hradišť

11. Severozápadní Slované 2

Tradiční náboženské systémy Slovanů v písemných a archeologických pramenech, imitatio imperii a rezistence, vesnice a hospodářství, pohřební zvyklosti

12. Maďarská expanze

hledání pravlasti, karpatská kotlina v karolínském období, přesuny Maďarů na západ, divokými nájezdníky do bitvy u Lechu, archeologie maďarské expanze, „belobrdská“ kultura a akulturace Maďarů

13. Archeologie maďarského státu 11. a 12. století

politický vývoj, změny hospodářských forem a sociální struktury, vznik státu, hradská soustava, archeologie center, christianizace společnosti, hmotná kultura

Studijní literatura:

E. James 1997: Frankové. Praha.

M. Gaillard et al. (Ed.) 1996: Die Franken. Wegbereiter Europas. Vor 1500 Jahren: König Chlodwig und seine Erben: 2 Bde.

A. Wieczorek et al. (Ed.) 2000: Europas Mitte um 1000. Stuttgart.

Ch. Stiegelman et al. (Ed.) 1999: Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Paderborn.

M. Puhle (Ed.) 2001: Otto der Grosse. Magdeburg und Europa. Magdeburg.

W. Pohl 1988: Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822. München. 

F. Daim (Ed.) 1996: Reitervölker aus dem Osten Hunnem + Awaren. Eisenstadt. 

S. Brather 2001: Archäologie der westlichen Slawen: Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa (Reallexikon Der Germanischen Altertumskunde – Erganzungsband). Berlin.

Z. Kurnatowska 2002: Początki Polski. Poznań.

C. Batey et al. (Ed.) 1998: Svět Vikingů : kulturní atlas: Praha. 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020