Filozofick fakulta

Muzeologie pro archeology

Vyučující:

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem přednášky je seznámit posluchače s aplikací archeologie v podmínkách muzejních pracovišť. Jde zejména o budování muzejních sbírek, které jsou pramennou základnou archeologie, o jejich uchovávání, zpracování muzejnické i vědecké a o formy jejich prezentace veřejnosti. Přednášky jsou zaměřeny také na právní, ekonomické a organizační aspekty archeologické práce v muzeu.

Archeologie patří ke kmenovým oborům zastoupeným ve standardním typu muzea, tudíž i archeologické artefakty tvoří podstatnou část humanitně zaměřených muzejních sbírek. Vzhledem k tomu, že část absolventů oboru nalezne uplatnění na muzejních pracovištích, má tato přednáška poskytnout posluchačům základní orientaci v problematice.

 

Osnova:

1.-2. Vývoj muzeí a muzeologie

3. Základní pojmy muzeologické teorie

4. Sbírkotvorná činnost a budování sbírek

5. Zákon o sbírkách a souvisící předpisy

6. Evidence a dokumentace, zpracování dat na PC

7. Ukládání a ochrana sbírek, depozitáře

8. Prezentace sbírek a komunikace s veřejností

9.-10. Praktická práce archeologa v muzeu (záchranná činnost, bezpečnost práce apod.)

11. Praktické seznámení s prací na muzejním archeologickém pracovišti ústředního typu.

12. Praktické seznámení s prací na muzejním archeologickém pracovišti regionálního typu.

13. Časová rezerva, diskuse o problematice, zkušenostech a názorech posluchačů.

Studijní literatura:

Zákon č. 122/2000, o ochraně sbírek musejní povahy, ve znění pozdějších předpisů
Beneš, J. 1997: Základy muzeologie. Opava.

Kesner, L. 2005: Marketing a management muzeí a památek. Praha.

Neustupný, J. 1968: Muzeum a věda. Praha.

Stránský, Z. Z. 2000: Úvod do studia muzeologie. Brno.

Stránský, Z. Z. 2005: Archeologie a muzeologie. Brno.

Špét, J. b. d.: Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha.

Štěpánek, P. 2002: Obrysy muzeologie. Olomouc.

Žalman, J. a kol. 2002, 2006: Příručka muzejníkova I., II. Praha.

další literatura doporučovaná v průběhu přednášek


 


 

Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020