Filozofick fakulta

Církevní archeologie

Vyučující:

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Další požadavky na studenta:

Zapojení do diskusí (a do jejich přípravy) o pramenech k jednotlivým tématům

Stručná anotace předmětu:

Hlavní tematické okruhy probírané v přednášce:

 • Křesťanská a církevní archeologie, vývoj oborů
 • Náplň předmětu církevní archeologie Čech
 • Dějiny výzkumu církevních objektů v Čechách
 • Christianizace Čech ve světle archeologických a písemných pramenů
 • Církevní instituce a organizační struktura středověkého státu
 • Svědectví hmotných a písemných pramenů o duchovní kultuře raně křesťanských Čech,
 • možnosti mezioborové pramenné analýzy
 • Typy církevních objektů (venkovské kostely, kostely na hradech, městské kostely, kaple, kláštery, pohřebiště aj.) a jejich uplatnění v sídelní struktuře.
 • Hmotná kultura světského duchovenstva
 • Písemné prameny o raně středověkém duchovenstvu v českém státě
 • Hmotná kultura řádového duchovenstva
 • Vývoj principu kláštera; nejstarší řehole; schéma řádového domu
 • St. Gallenský plán ideálního kláštera
 • Vývoj stavebního a funkčního schématu benediktinských, cisterciáckých, premonstrátských, rytířských a mendikantských konventů

Studijní literatura:

Lexicon für Theologie und Kirche I-XI, ed. Höfer, Rahner, Paderborn 1957-1965

Encyklopedia katolicka I 1973-IV 1983, Lublin

Český slovník bohovědný A-I, ed. Podlaha, A., Tumpach, J., Praha 1910-1930

Novotný, A., Biblický slovník I-II, Praha 1956 (reprint 1992)

Lexicon des Mittelalters I-X , München 1973-1999

Bilczewski-Tumpach, Archeologie křesťanská ve službách církevních dějin a věrouky, Praha 1898

Schulze, V., Grundriß der christlichen Archäologie, München 1934

Andresen, K., Einführung in die christliche Archäologie, Berlin 1974, Göttingen 1971

Bagin, A., Kresťanská archeológia, Bratislava 1977

Deichmann, W. F., Einführung in die christliche Archäologie, Darmstadt 1983 (Warszawa 1994)

Sauer, J., Symbolik des Kirchengebäudes, Freiburg im Breisgau 1902

Podlaha, A., Katolická liturgika, Praha 1915

Lexicon christlicher Kunst, Freiburg 1987

Kirschbaum, E., a kol.: Lexicon der christlichen Ikonographie I-VIII, Freiburg, Basel, Wien 1968-1976

Sachs, H., Badstübner, E., Neumann, H., Christliche Ikonographie in Stichworten, Lepzig 1980

Otte, H., Archäologischer Katechismus – Kurzer Unterricht in der kirchlichen Kunstarchologie des deutschen Mittelalters, Leipzig 1898

Otte, H., Handbuch der kirchlichen Kunst-Archäologie I-II,

Malý bohovědný slovník, Praha 1963

Šidlovský, E. G., Svět liturgie, Strahov 1991

Herout, J., Staletí kolem nás, Praha 1961

Blažíček, O. J., Kropáček, J., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991

Svátek, J., Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy, Sborník archivních prací XX/2, 1970, 503-624

Řeholní život v českých zemích. Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice, Kostelní Vydří 1997

Katalog mužských a ženských řeholních řádů a kongregací na území České republiky, Praha 1997

Heimbucher, M., Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche I-II, Paderborn 1933-1934

Braunfels, W., Abendländische Klosterbaukunst, Köln 1969

Binding, G., Untermann, M., Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen Ordensbaukunst in Deutschland, Darmstadt 1985

Hobzek, J., Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty, Praha 1987

Vlček, P., Sommer, P., Foltýn, D., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997

Teoria i praktyka badań archeologicznych, pod redakcja: W. Hensla, G. Donato, S.

Tabaczyńskiego, Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lódź 1986

S. Tabaczy´nski, Archeologia średniowieczna. Problemy, źródla, metody, cele

badawcze, Wroclaw 1987

L. Kajzer, Wstep do archeologii historicznej w Polsce, Lódź 1996

Z. Smetánka, legenda o Ostojovi, Praha 1992

Z. Smetánka, Archeologické etudy, Praha 2003        

G. P. Fehring, Einfuehrung in die Archaeologie des Mittelalters, Darmstadt 1987.

H. Clarke, The Archaeology of Medieval England, London 1984

P. Sommer, Začátky křesťanství v Čechách (kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury), Praha 2001.

 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020