Filozofick fakulta

Charakteristika navazujícího magisterského studijního oboru

Charakteristika studijního oboru

Navazující magisterské studium pravěké a středověké archeologie prohlubuje evropský teoretický i faktografický kontext oboru a otevírá ho významnější měrou  interdisciplinárním kontaktům, a to jak ve směru k příbuzným humanitním vědám (např. kulturní antropologii), tak ve směru k vybraným vědám přírodním (např. fyzická antropologie, paleobotanika, paleozoologie, statistická analýza aj.).

Paradigmatickým předpokladem výuky je tvrzení, že archeologické prameny jako prameny hmotné jsou produktem minulé lidské aktivity a jsou tedy různě transformovanými prameny historickými. Umožňují poznávat i ty časové a geograficky definované úseky lidských dějin a kultury lidských společenství, z nichž zejména ve střední Evropě nejsou k dispozici prameny písemné, případně jsou tyto psané prameny jen fragmentární. Rovněž umožňuje i v obdobích, kdy postupně přibývá dokumentů psaných, svědectví těchto pramenů nezávisle kontrolovat a zároveň doplňovat ty oblasti poznání minulosti, které z principiálních důvodů nejsou poznání na základě písemných pramenů dostatečně a v konkrétnosti přístupné.

Materiální charakter archeologických pramenů nutí k interdisciplinárním kontaktům s řadou přírodních, případně technických věd, nebo alespoň ke kompetentnímu využívání jejich jednotlivých metod. Charakter a sestava studijního plánu zohledňuje i tuto skutečnost.

Dnešní archeologie je nutně „vědou bez hranic“, neboť při studiu nejstarší minulosti se neuplatňují státní hranice v současné ani jiné podobě, ale jednotlivé jevy i jejich soubory jsou v prostoru rozloženy jiným způsobem, než jak jsme zvyklí běžně vnímat v současnosti. Pramenné komplexy přesahují v minulosti proměnlivě současné státní hranice v celé Evropě. Přístup k pramennému materiálu a mezinárodní výměna věcných i metodických informací a podnětů je podmínkou studia a výuky „sine qua non“. K podpoře vědecké výměny v oblasti archeologického dědictví se také Česká republika zavázala podpisem Úmluvy na ochranu archeologického dědictví Evropy (tzv. Maltské konvence). Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou udržuje proto širší tématicky přesně směrované mezinárodní kontakty zajištěné jak smlouvami, tak i volnými pracovními dohodami s univerzitními pracovišti podle aktuálních potřeb; zásadní součástí této mezinárodní intelektuální dělby je i zapojení studujících na navazujícím magisterském stupni do těchto aktivit prostřednictvím výměn.

Pracoviště vydává dvě vlastní publikační řady, které tyto mezinárodní aktivity usnadňují a prosazují. I zde je vyhrazen prostor pro uplatnění nejlepších studentů, aby i v tomto směru studující mohli dospět k samostatné činnosti v oboru.

Východiskem praktické výuky při klasifikaci archeologických artefaktů poskytuje vlastní srovnávací sbírka postupně rozšiřovaná od roku 1904.  Specializovaná cvičení v poznávání a interpretaci artefaktů potom probíhají na archeologické základně v mělníce a využívají i součinnost s několika archeologickými institucemi. Terénní praxe bezprostředně souvisí s vědeckým programem Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, a zaměřuje se tedy na aktuální oborovou problematiku. Předmětem výuky je strategie terénní činnosti, prospekční a exkavační techniky, dokumentační a evidenční činnost, a samozřejmě i problematika interpretačních kroků vycházejících od základních archeologických dat. 

Součástí studijního programu jsou tématické exkurze, vykonávané s aktivní účastí studentů.

Cíle studijního oboru

Cílem navazujícího magisterského studijního programu je rozšířit studentům soubor vědomostí a praktických znalostí získaných v bakalářském studiu zejména o širší evropský kontext. Rozšíření má tedy kvalitativní, ale i kvantitativní charakter. Důraz se klade na vzrůst podílu samostatné práce, na další rozšiřování evropského faktografického základu, na prohlubování teoretické a metodické úrovně a na seznámení s novými pracovními způsoby získávání archeologických pramenů (terénní výzkumy).

 Studijní program směřuje k vlastnímu aktivnímu utváření základů vědecké osobnosti, což by mělo u nejlepších studentů vyústit v doktorské studium

 Navazující magisterské studium je současně základem pro studium doktorské  a vytváří předpoklady i pro doktorské studium na zahraničních univerzitách v oboru pravěké a středověké  archeologie. 

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020