Filozofick fakulta

Sociální a kulturní antropologie 1

Vyučující:

PhDr. Václav Soukup, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Další požadavky na studenta:

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování písemného testu v rozsahu odpřednášené látky.

Stručná anotace předmětu:

V předmětu budou studenti seznámeni s antropologickými teoriemi a terénními výzkumy kultury jako integrovaného a funkčního systému. V centru výkladu je zejména konfiguracionistický a funkcionální přístup ke studiu sociokulturních systémů. Pozornost je věnována také výzkumům vztahu osobnosti a kultury, které byly realizovány v rámci psychologické antropologie. Cílem jednotlivých přednášek je seznámit studenty s nejvýznamnějšími antropologickými paradigmaty první poloviny 20. století, které řeší otázky integrace a funkce kultury a problematiku biologické a kulturní determinace lidského chování a prožívání.

 

1. Kultura jako předmět systémového výzkumu

2. Americký konfiguracionismus

3. Superorganická teorie kultury

4. Teorie lingvistického relativismu

5. Kulturní vzorce a kulturní konfigurace

6. Kulturní univerzálie a mezikulturní komparace

7. Výzkumy akulturace a kulturních změn

8. Škola výzkumů osobnost a kultura

9. Socializace a enkulturace v transkulturní perspektivě

10. Spor o kulturní determinismus

11. Status a role

12. Kulturní antropologie a psychoanalýza

13. Výzkumy národního charakteru

Studijní literatura:

Základní studijní literatura:

Benedictová, R.: Kulturní vzorce, Praha, Argo 1999

Budil, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha, Triton 2003

Budil, I.: Za obzor Západu, Praha, Triton 2001

Gennep, A.: Přechodové rituály, Praha, Lidové noviny 1996 0

Soukup, V.: Přehled antropologických teorií kultury, Praha, Portál 2000

Soukup, V.. Dějiny antropologie, Praha, Karolinum 2004

Wolf, J.: Kulturní a sociální antropologie, Praha, Svoboda 1971

Další odborná literatura:

Barnard, A.: History and Theory in Antropology, Cambridge, Cambridge University Press 2000

Gellner, A.: Národy a nacionalismus, Praha, Hříbal 1993

Harris, M.: The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture, New York, Crowell 1968

Lévy-Bruhl, L.: Myšlení člověka primitivního, Praha, Argo 1999

Mead, M.: Coming of Age in Samoa, New York, Morrow 1928

Kroeber, A.: The Nature of Culture, Chicago, University of Chicago Press 1952

Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, Praha, SPN 1981


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020