Filozofick fakulta

Sociální a kulturní antropologie 2

Vyučující:

PhDr. Václav Soukup, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Další požadavky na studenta:

Zkouška bude provedena formou ústní obhajoby zpracované seminární práce na antropologické téma. Předložení práce je podmínkou připuštění ke zkoušce.

Stručná anotace předmětu:

V předmětu budou studenti seznámeni s problematikou studia kultury jako kognitivního a symbolického systému, zejména přístupy rozvíjenými v rámci kognitivní a symbolické antropologie. Důraz je kladen především na analýzu vztahu mezi myšlením, jazykem a kulturou. Zvláštní pozornost je věnována sémiotické teorii kultury a výzkumu kultury prostřednictvím metod a technik nové etnografie. Smyslem jednotlivých přednášek je prezentovat nejvlivnější přístupy a paradigmata moderní a postmoderní kulturní antropologie.

1. Kultura jako kognitivní systém

2. Ideové zdroje nové etnografie

3. Základy kognitivní antropologie

4. Etnosémantika a etnověda

5. Emická a etická deskripce kultury

6. Etnografie řeči

7. Kultura jako symbolický systém

8. Základy symbolické antropologie

9. Antropologie dějin

10. Postmoderní antropologie

11. Antropologie a cultural studies

12. Feministická antropologie

13. Antropologie města

 

Studijní literatura:

Základní studijní literatura:

Augé, M.: Antropologie současných světů, Praha, Atlantis 1999

Geertz, C.: Interpretace kultur, Praha, Sociologické nakladatelství 2000

Gellner, A.: Národy a nacionalismus, Praha, Hříbal 1993

Holý. L.: Malý český člověk a velká český národ, Praha, Sociologické nakladatelství

Kuper, A.: Culture: The Anthropologists´ Account, Cambridge, Harvard University Press 1999

Salzmann, Z.: Jazyk, kultura a společnost: Úvod do lingvistické antropologie, Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1997

Soukup, V.: Dějiny antropologie, Praha, Karolinum 2004

Turner, V.: Průběh rituálu, Praha, Computer Press 2004

Další odborná literatura:

Applebaum, H.: Perspectives in Cultural Anthropology, New York, State University of New York Press 1987

Castaneda, C.: Učení dona Juana, Praha, Reflex 1992

Gellner, A.: Národy a nacionalismus, Praha, Hříbal 1993

Murphy R. F.: Umlčené tělo, Praha, Sociologické nakladatelství 2001

Ortner, S. B. ed.: The Fate of „Culture“: Geertz and Beyond, Berkeley, University of California Press 1999

Pospíšil, L.: Etnologie práva, Praha, SET OUT 1997

Vrhel, F.: Základy etnolingvistiky, Praha, SPN 1981

Wright, R., Víc než nic, Lidové noviny, Praha 2002


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020