Filozofick fakulta

Severní Evropa v raném středověku

Vyučující:

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška má doplnit znalosti o raném středověku v Evropě přehledem vývoje v severní části kontinentu, který charakterizují specifické rysy. Je to zvláště s přírodním prostředím související mimořádná mobilita, stimulovaná jednak často nedostačujícími hospodářskými zdroji a relativním přelidněním, jednak záhy rozpoznanými možnostmi obchodních styků a kořistění. S tím pak souvisela kolonizace Seveřanů v řadě zemí a také raný rozvoj neagrárních center dálkového obchodu po vodních trasách. Výrazným jevem bylo též přetrvávání některých společenských forem (lidová shromáždění, místní náčelníci) a kulturních projevů (ráz hrobových přídavků, runové písmo), což bylo spjato i s pozdním přijetím křesťanství.

1) Periodizace vývoje od poloviny posledního tisíciletí př. Kr. do 11. stol. po Kr. Severský okruh doby bronzové, etnogeneze germánských kmenů. Sídliště a funerální památky předřímské doby bronzové, kotlík z Gundestrupu.

2) Doba římská. Zmínky antických autorů, hroby nobility (Store Dal, Hoby), římské importy. Výsledky sídlištní archeologie, typy objektů a sídel – dvorce, vesnice (Vorbasse v Jutsku s osídlením od 1. – 10. stol., výzkum na ploše 26 ha). Doklady kultu – bažinná obětiště (Nydam, Illerup a j.), lidské pozůstatky v bažinách a jejich problematika (Tollund, Grauballe aj.).

3) Doba stěhování národů I. Typy sídlišť – dvorce s kamennými základy dlouhých domů (Vallhagar na Gotlandu), kruhové opevněné osady typu Eketorp na Ölandu. Archeologické doklady bojů a migrací – zpustošení dvorců na Gotlandu, Ölandu a Bornholmu a zlom v osídlení po r. 500 s odpovídajícím horizontem pokladů. Podíl Seveřanů v počátcích anglosasné Anglie. Doklady kultu – zlaté rohy z Gallehusu.

4) Doba stěhování národů II. Kmenové mocenské útvary – „říše“ Sveů ve Švédsku a Sköldungů v Dánsku. Královské mohyly ve Staré Uppsale a jejich výzkum, Ottarova mohyla. Historická interpretace těchto památek – Snorriho Heimskringla a Ynglingatal, vládcové z dynastie Ynglingů, boje s Gauty. Hrob ze Snartemo v Norsku. Stavby typu tunanlegg, velké přístřešky pro lodi a hradiště jako doklady rané mocenské organizace.

5) Období 7. – 8. stol. (doba vendelská ve Švédsku, mladší doba germánská v Dánsku, doba merovejská v Norsku). Nejstarší řemeslnicko-tržní osada na ostrově Helgö ve střed. Švédsku s doklady dálkových styků, její souvislost s královskou vládou. Hroby náčelníků v lodích ve Vendelu a Valsgärde, kenotaf v Sutton Hoo ve Východní Anglii. Švédský zásah ve vých. Pobaltí, pohřebiště v Grobinu.

6) Doba vikinská (ca 800 – 1050). Charakteristika pramenů. Přehled historického vývoje v Dánsku. Hraniční val danevirke, centrum královské moci v Jellingu.

7) Přehled historického vývoje ve Švédsku, v Norsku a na Islandu.

8) Specifické rysy doby vikinské v archeologii I. Centra řemesla a obchodu s přístavem, tzv. viky (zvl. Hedeby, Birka, Kaupang).

9) Specifické rysy II. Pohřebiště v Birce a jejich výpověď. Menší pobřežní osady (Köpinge, Paviken, Löddeköpinge), rané vývojové fáze některých měst.

10) Specifické rysy III. Tábory typu Trelleborg, lodě, poklady, runové kameny, výtvarné styly.

11) Vikinská expanze a kolonizace, její archeologické doklady. Velká Británie a Irsko, Island, Grónsko, Amerika.

12) Západní a jižní Evropa. Dorestad, Normandské vévodství. Východní Evropa, pojem normanismu a antinormanismu.

13) Archeologické stopy zásahu Seveřanů na Východě (Přiladoží, Jaroslavské Povolží, Kyjevsko), kontakty se západoslovanským prostředím (Wolin, Ralswiek, Menzlin aj.)

Studijní literatura:

Almgren, B. (Ed.), Die Wikinger. Essen 1968

Arbman, H., Vikingové. Praha 1969

Batey, C. – Graham Campbell, J. et al., Svět vikingů, kulturní atlas. Praha 1998

Bulkin, V.A. – Dubov, I. V. – Lebedev, G. S., Archeologičeskije pamjatniki Drevnej Rusi IX – XI vekov. Leningrad 1978

Dubov, I. V., Velikij Volžskij puť. Leningrad 1989

Foote, P. – Wilson, D. M., The Viking Achievement. London 1973

Hagen, A., Norway (Ancient Peoples and Places). London 1967

Košnar, L., Severní Evropa v období vrcholného rozvoje a počátků rozpadu rodové společnosti (1. – 8. stol. n. l.), in: V. Hrochová (ed.), Úvod do problematiky raného feudalismu I. Praha (SPN) 1990, 76-93

Košnar, L., Severní Evropa v raném středověku a vikinská expanze. Praha (Studia Mediaevalia Pragensia III) 1992

Leciejewicz, L., Normanowie. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979

Sawyer, P. H., The Age of the Vikings. London 1962

Stenberger, M., Vorgeschichte Schwedens. Berlin 1977

Żak, J., Wczesnofeudalna Skandynawia. Wrocław – Warszawa – Kraków 1969


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020