Filozofick fakulta

Kontakty pravěkých populací

Vyučující:

Mgr. Tomáš Chmela

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Tematický seznam jednotlivých přednášek:

 1. Teoretické studium pravěkých kontaktů (příčiny pohybu lidí, lidských komunit, artefaktů v pravěké Evropě; dějiny výzkumu; současné bádání; maximalistické a minimalistické pozice).
 2. Archeologické provenienční studium I. (keramika,kamenné artefakty – tradiční i moderní metody studia).
 3. Archeologické provenienční studium II. (bronz a další kovy).
 4. Jednotlivci a populace v pohybu (tradiční pojetí a cesty k modernímu archeogenetickému studiu; studium etnicity).
 5. Ideje v pohybu, kosmologie pravěké Evropy (přenos informací, horizonty kulturní změny a jejich výpověď; výzdobné styly v pravěké Evropě).
 6. Mechanismy pohybu artefaktů (obchod a směna ve starším pravěku, další mechanismy).
 7. Formy transportu ve starším pravěku (vodní doprava, suchozemská doprava, problematika vozu a zápřahu)
 8. Transportní komodity a jejich význam (suroviny, produkce, luxusní komodity).
 9. Dopravní koridory staršího pravěku a problémy jejich studia (kritický přehled problematiky)
 10. Chronologie pravěkých kontaktů I.: starší a střední doba kamenná
 11. Chronologie pravěkých kontaktů II.: mladší a pozdní doba kamenná
 12. Chronologie pravěkých kontaktů III.: doba bronzová
 13. Komparativní exkurz: svět středověké Evropy (komparativní pohled na problematiku kontaktů ve středověku).


Studijní literatura:

Barclay, K. 2001: Scientific Analysis of Archaeological Ceramics: A Handbook of Resources. Oxford.

Cunliffe, B. (ed.) 1998: Prehistoric Europe. Oxford – New York.

Dell´mour, R. W. 1989: Keramikanalyse mit dem Polarisationmikroskop. Methodik – Interpretation – Beispiele, Archaeologia Austriaca, Bd. 73, 17-34.

Earle, T. 2002: Bronze Age Economics: The Beginnings of Political Economies. Boulder – Colorado.

Ensminger, J. (ed.) 2002: Theory in Economic Anthropology. Walnut Creek.

Eggert, M. K. H. 2005: Prähistorische Archäologie. Konzepte und Methoden. Tübingen – Basel.

Ericson, J. E. – Earle, T. (eds.) 1982: Context for prehistoric exchange. New York.

Hansen, S. 1996-1998: Migration und Kommunikation während der späten Bronzezeit. Die Depots als Quelle für ihren Nachweis, Dacia N.S., XL-XLII, 5-28.

Hänsel, B. (Hrsg.) 1995: Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa, Prähistorische Archäologie Südosteuropa, XI, München – Berlin, 53-65.

Charvát, P. 1998: Dálkový obchod v raně středověké Evropě (7.-10. století). Brno.

Jockenhövel, A. 1991: Räumliche Mobilität von Personen in der mittleren Bronzezeit im westlichen Mitteleuropa, Germania, 69, 49-62.

Kristiansen, K. – Larsson, T. B. 2005: The Rise of Bronze Age Society: Travels, Transmisions and Transformations. Cambridge.

Mauss, Marcel 1999 (český překlad francouzského originálu z r. 1925): Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha.

Ohler, N. 2003: Cestování ve středověku, Praha.

Pare, C. F. E. (ed.) 2000: Metals Make The World Go Round. The Supply and Circulation of Metals in Bronze Age Europe. Oxford.

Ostoja-Zagórski J. 1992: Rola wymiany w pradziejach Europy Środkovej (na przykładzie epoki brązu, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr.2/1992, 119-135.

Piggot, S. 1983: The Earliest Wheeled Transport: From the Atlantic Coast to the Caspian Sea. Ithaca.

Rice, P. 2005: Pottery Analysis. A Sourcebook. Chicago – London.

Shennan, Stephen 1993: Commodities, Transactions and Growth in the Central-European Early Bronze Age, Journal of European Archaeology, 1.2, 59-72.

Sherratt, A. 1993: Core, Periphery and Margin:Perspectives on the Bronze Age. In: Mathers, C. – Stoddart, C. (eds.): Development and Decline in the Mediterranean Bronze Age,.Sheffield, 335-345.

Thrane, H. 1990: The Mycenaean Fascination: A Northerner´s View. In: Orientalisch-ägaische Einflüsse in der europäischen Bronzezeit, Bonn, 165-179.

Titte, M. S. 2008: Ceramic production, Provenance and Use – A Review, Archaeometry 50-2, 216-231.

Vladár, J. 1973: Osteuropäische und mediterrane Einflüsse im Gebiet der Slowakei während der Bronzezeit, Slovenská archeológia, XXI-2, 253-357.

Vladár, J. 1981: Zur Problematik osteropäischer und südostlicher Einflüsse in der Kulturentwicklung der ältesten Bronzezeit im Gebiet der Slowakei, Slovenská archeológia, 29, 217-233.

Wagner, G. A. (Hrsg.) 2007: Einführung in die Archäometrie. Berlin – Heidelberg. (zejména kap. 10. 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020