Filozofick fakulta

Cizí jazyk

Vyučující:

Za výuku předmětu zodpovídá PhDr. Libuše Drnková, ředitelka Jazykového centra FF UK v Praze.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Jazykové znalosti a dovednosti patří ke klíčovým kompetencím, a řadí se tak mezi základní nástroje profesní a odborné vybavenosti absolventa Filozofické fakulty UK v Praze, které podpoří jeho mobilitu a uplatnění na domácím i evropském trhu práce. Předkládaná koncepce jazykové výuky z těchto předpokladů vychází, proto k jejím hlavním cílům patří:

 

  1. rozvoj akademických a odborných jazykových kompetencí studentů s přihlédnutím k profesní orientaci;
  2. podpora autonomního učení a rozvíjení samostatnosti studentů v jazykovém vzdělávání;
  3. zajištění srovnatelnosti výsledků jazykového vzdělávání podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  4. posílení využití moderních technologií ve výuce cizích jazyků.

 

Osvojené jazykové znalosti a dovednosti studentů / absolventů FF UK v Praze představují dvě úrovně: zkouška typu A (6 kreditů) a zkouška typu B (4 kredity). Zkouška typu A odpovídá úrovni B2+ a zkouška typu B úrovni B2- podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jednotlivé studijní programy stanovují ve své akreditaci, kterou z úrovní má student dosáhnout, popř. určují konkrétní jazyk nebo ponechávají vlastní volbu.

 

Zkouška B2+ znamená zvládnutí odborného a akademického jazyka na úrovni B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: 

Studující se orientuje v autentickém odborném textu, má schopnost jak globálního, tak detailního porozumění textu. V rámci globálního čtení spolehlivě pracuje s typy textů, které jsou relevantní pro jeho studium. Texty je schopen dále využívat a zpracovávat, ústně je shrnout, prezentovat, napsat resumé. Bez problémů rozumí i delším odborným textům pronášeným v normálním tempu (přednáška). Je schopen vést obecnou i odborně zaměřenou diskusi, reagovat přiměřeně, dokáže vyjádřit a obhájit své stanovisko. Připraví a přednese prezentaci na odborné téma. V písemném projevu rozlišuje stylistická specifika odborných a profesních textů, umí vypracovat na základě odborné literatury kratší odborné texty, např. referát. Je vybaven potřebnými interkulturními znalostmi, které dokáže adekvátně použít v konkrétních situacích.

 

Zkouška B2- znamená zvládnutí odborného a akademického jazyka na úrovni B2- podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:

Studující se dokáže orientovat v méně složitém textu se základní odbornou terminologií, porozumí globálnímu sdělení, označí klíčová slova a dokáže text shrnout v cizím jazyce jednodušší formou. Rozumí kratším jednodušším poslechovým textům z oblasti studovaného oboru a blízké problematiky a životních situací, pokud jsou pronášeny v pomalejším tempu. V průběhu profesní komunikace má k dispozici základní soubor mluvních prostředků. Po předchozí přípravě dokáže krátce a stručně prezentovat svůj studijní obor, profesní záměr, jednoduché odborné téma. Zvládá základní útvary písemné komunikace jako vyplnění formuláře, napsání strukturovaného životopisu, žádosti o stipendium, motivačního dopisu. Je vybaven potřebnými interkulturními znalostmi, kterými je schopen se řídit.

 

Zkouška z latiny:  

Studující se dokáže orientovat v odborném autentickém latinském textu, porozumí globálnímu sdělení, označí klíčová slova a relevantní gramatické konstrukce. Disponuje základním souborem gramatických a lexikálních mluvních prostředků a je schopen pracovat s latinsko-českým slovníkem. Zvládá věcně, gramaticky a stylisticky adekvátní překlad daného textu z latiny do češtiny.

 

Struktura výuky a HODINOVÉ dotace

Jazykové kurzy progresivní vedoucí ke Zk (4 hod. týdně)

  • Jazykový kurz pro mírně pokročilé (výstupní znalosti: B1+ podle ERR)

       cíl kurzu: vyrovnání jazykové úrovně ze střední školy, základy akademických dovedností

  • Jazykový kurz pro středně pokročilé (výstupní znalosti: B2- podle ERR)

       cíl kurzu: rozvoj akadem. dovedností, práce s texty, komunikace – samostatný projev, interakce (viz EJP pro VŠ)

  • Jazykový kurz pro pokročilé (výstupní znalosti: B2+ podle ERR)

cíl kurzu: rozvoj akadem. dovedností, práce s texty, komunikace – samostatný projev, interakce (viz EJP pro VŠ)

Formy odborné jazykové komunikacekurzy rozvoje akademických dovedností (2 hod. týdně) 

označení: Formy odborné jazykové komunikace (FOJK) cíl kurzu: upevňování a rozvíjení jednotlivých akademických dovedností

Jazykový kurz příslušné jazykové specializace, zde Anglický jazyk je studentům uznán v souladu se Studijním a zkušebním řádem UK jako předmět Cizí jazyk. Vyučovací předmět navazuje na osvojené jazykové znalosti a kompetence získané studentem během jeho studia na střední škole. Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z cizojazyčné gramatiky a terminologie s ohledem na studovaný obor. Zacílení předmětu klade důraz na získání jasného odborného jazykového projevu studenta. Zvládnutí odborné slovní zásoby je předpokladem pro komunikaci s cizími státními příslušníky, pro studium odborné literatury a uplatnění na trhu práce v zahraničí. Poskytuje odpovídající komunikativní dovednosti na obecná a odborná témata.

Studijní literatura:

Anglický jazyk:

O’Neill, R.: New Success at First Certificate. Unit 1-6. Oxford, Oxford University Press 2001.

Swan, M.: Practical English Usage. Oxford, Oxford University Press 1995.

Murphy, R.: Essential Grammar in Use. Cambridge, Cambridge University Press 1990.

Duckworth, M.: New Success at FC Workbook. Oxford, Oxford University Press 2004.

Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar. Oxford, Oxford University Press 1997.

Carne, P.: Tests for First Certificate Practice. Cambridge, Cambridge University Press 1996.

Triggs, T.: First Certificate Testbuilder. London, Leichman 1996.

Sahanaya, W.: IELTS Preparation and Practice, Reading and Writing, Academic Module. Oxford, Oxford University Press 2003.

Liznerová, Z.: English for Humanities. Praha, Filozofická fakulta UK 2001.

Hanzlíková, M., Drnková, L.: Reader in CALL methods. Praha, Filozofická fakulta 2001

Terry M., Wilson J.: Focus on Academic Skills for IELTS. London, Leichman 2004.

Využívání aktuálních jazykových informačních zdrojů (BBC, Euronews a CNN, denní tisk).

Francouzský jazyk:

Senjuková, V., Slabochová, D.: Testez votre français. Paris, Clé International 1995.

Pravdovi: Mluvená francouzština pro středně pokročilé. Praha, Academia 1997.

Stauchová, V.: Stručná mluvnice francouzštiny. Praha, Polyglot 2002.

Hendrich, J. a kol.: Francouzská mluvnice. Praha, Fraus 2001.

Monnerie, A.: Le français au présent, grammaire et exercices. Paris, Didier-Hatier 1988.

Grammaire du français. Cours de la Civilisation française de la Sorbonne. Paris, Hachette 1997.

Nouvel Espaces I.-II. Paris, Hachette 1997.

Velký francouzsko-český slovník. Praha, ÚJČ AV ČR 2003.

Využívání aktuálních jazykových informačních zdrojů (Canal +, denní tisk) 

Ruský jazyk:

Nekolová, V.: Ruština nejen pro samouky. Praha, Leda 2002.

Čára, V., Balcar, M.: Ruská mluvnice pro střední školy. Praha, Leda 1996.

Nekolová, V.: Ruština nejen pro samouky. Praha, Leda 2002.

BALCAR, M.: Ruská gramatika v kostce. Praha, Leda 1999.

Využívání aktuálních jazykových informačních zdrojů (denní tisk). 

Německý jazyk:

Drmlová, A. a kol.: Německy s úsměvem nově. Plzeň, Fraus 2003.

Berglová, E., Formánková, E., Mašek, M.: Německá gramatika. Plzeň, Fraus 1995.

Burkertová, J. a kol.: Fenster I. Praha, Karolinum 2004.

Dreyer, H., Schmidt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München, Dudenverlag 1986.

Hasilová, H.: Čtení odborných a uměleckých textů pro humanitní obory. Praha, Karolinum 2000.

Hřebíčková, S.: Textová cvičebnice pro historiky. Praha, Karolinum 1996.

HALL, K., Schreiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München, Verlag für Deutsch 1995.

Využívání aktuálních jazykových informačních zdrojů (Deutsche Welle, denní tisk).

Španělský jazyk:

Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Praha, Academia 1994.

Gonzáles, H. A.: Gramática de español lengua extranjera. Madrid, Edelsa, 2000.

Matte Bon, F.: Gramática comunicativa del español. Madrid, Edelsa 1995.

Carrasco, M. J. – Solé, B. L.: Libro de cultura y civilización española. Plzeň, Fraus 1997.

Uriz, F. – Harling, B.: En España. London, Chancerel 1993.

Králová, J. a kol.: Fiesta 1. Plzeň, Fraus 2001.

Králová, J. a kol.: Fiesta 2, Plzeň, Fraus 2002.

Králová,J. a kol.: Fiesta 3, Plzeň, Fraus 2003.

Castro, F.: Uso de la gramática española, nivel elemental. Madrid, Edelsa 1996.

Velký španělsko-český slovník. Praha, Academia 1993.

Velký španělsko-český slovník. Praha, Academia 1996.

Diccionario Salamanca de la lengua española. Salamanca, Santillana 1996.

Latinský jazyk:

Quitt, Z., Kucharský, P.: Latinská mluvnice. Praha, SPN 1989.

Kuťáková, E.: Slabochová, D.: Ad fontes – Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2000.

Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, Filozofická fakulta MU 1991.

Pihlík, P.: Latinská gramatika. Plzeň, Veset 1992.

Bejlovec, J. a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1991.


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020