Filozofick fakulta

Archeologie středověké Prahy

Vyučující:

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

1. Charakteristika cyklu: přednáškový cyklus zaměřený na úvod do problematiky archeologického výzkumu historického centra Prahy. Formou samostatných exkurzů je předložen současný stav poznání a geneze vývoje jednotlivých komponent sledovaného území.

2. Cíle a obsahová náplň: hlavním cílem je seznámení se základní problematikou výzkumu historického jádra Prahy formou úvodů zaměřených na jednotlivé pražské mikroregiony a stavební areály. Samostatná pozornost je věnována přehledu historie výzkumu centra Prahy, současnému stavu poznání, metodám výzkumu, institucionálnímu obsazení a základním komponentám geneze historického osídlení pražských měst. Dále materiální kultuře města a to především problematice keramiky a její chronologie. Samostatně jsou pojednány oddíly zaměřené na výsledky mezioborové spolupráce na výzkumu města, poznání stavební kultury a archeologické památkové péči, především stavu a současným trendům. Cyklus je zakončen seznámením s vybranými pražskými archeologickými lokalitami a památkami formou komentované exkurze.

 1. Úvod do problematiky výzkumu historického jádra Prahy                                                           
 2. Geologie a geomorfologie Prahy                                                                                                          
 3. Pražskýhrad/Hradčany                                                                                                                        
 4. Vyšehrad                                                                                                                                                  
 5. MaláStrana                                                                                                                                             
 6.  Vyšehradské podhradí                                                                                                                          
 7. Staré Město                                                                                                                                              
 8. Nové Město                                                                                                                                             
 9. Materiální kultura města/pražská keramika /praktická ukázka                                                  
 10. Interdisciplinární spolupráce na výzkumu Prahy                                                                          
 11. Architektura středověké Prahy/výzkum sakrální ch a profánních staveb                                
 12. Archeologická památková péče v Praze                                                                                         
 13. Exkurze/Pražský hrad/románské domy/aktuální výzkum/prezentace nálezů

Studijní literatura:

Prague (the history, present state and future perspectives of research), Archeologické rozhledy LIII – 1, 91-118.

Hrdlička, L. 2000: Centrum raně středověké Prahy. In: Wratislavia Antiqua 2. Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa środkowa. Wrocław 191-214.

Hrdlička, L. 2001: Jak se měnila a rostla středověká Praha. In J. Kovanda et al.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha, 201-212.

Hrdlička, L. 2005: Praha – Podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace. Praha.

Ječný, H. et al. 1984: Ječný, H. – Čiháková, J. – Kršáková, S. – Olmerová, J. – Stehlíková, D. – Špaček, L. – Tryml, M.: Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města – Prag im Frühmittelalter. Eine der gegenwärtigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt. Archaeologica Pragensia 5, 211-288.

Kašpar, V. 2004: Co mohou očekávat archeologové na Novém Městě pražském na počátku nového tisíciletí? – Was können Archäologen in der Prager Neustadt am Anfang des neuen Jahrtausends erwarten? (Prognose weiterer Grabungen, kurzfristiger Ziele und Richtungen des Studiums der gegebenen Problematik). Forum urbes medii aevi 1. Brno, 46–56.

Nechvátal, B. 1983: Vyšehrad. Stručný průvodce. Praha.

Tryml, M. 1998: Předlokační osídlení Nového Města a Vyšehradu z pohledu archeologa. In: R. Baťková (ed.) et al.: Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). Praha, 11-15.

Zavřel, J. 2001: Geologie, morfologie a osídlování malostranské kotliny – Geological and morphological conditions of the Prague Lesser Town baasin and their influence on the beginnings of settlement in this area. Mediaevalia archaeologica 3. Praha, 7-27.

2. Periodika, sborníky, monografické edice se zaměřením na pražskou archeologickou tématiku

Archeologica Pragensia – sborníková řada, výhradně archeologická náplň, vyd. Muzeum hl. m. Prahy.

Archeologické prameny k dějinám Prahy (APDP) – nepravidelně vycházející řada prozatím e-book publikací s tématikou nových archeologických pramenů k dějinám Prahy, vyd. NPÚ Praha.

Castrum Pragense – nepravidelná řada (sborníková i monografická) s tématikou archeologie a dalších historických oborů, vyd. Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.

Pražský sborník historicky – především tzv. Kronika archeologických výzkumů pod redakcí Z. Dragouna podává formou stručných příspěvků základní informaci o výsledcích archeologických výzkumů realizovaných v historických jádrech pražských měst a přidružených obcí, vyd. Archiv hl. m. Prahy.

Staletá Praha – sborníková řada, od roku 2009 recenzovaný časopis s periodicitou 2 x ročně, tematicky zaměřený na výzkum a poznávání památkového fondu Prahy v interdisciplinárním pojetí. Archeologické příspěvky tvoří pravidelnou součást jednotlivých ročníků, vyd. NPÚ Praha.


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020