Filozofick fakulta

České dějiny středověku

Vyučující:

prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Hlavním cílem předmětu, který se skládá z přednášky a cvičení, je seznámit posluchače se základními problémy vývoje českého státu, společnosti, hospodářství a kultury v období středověku (9. – poč. 16. stol.) a ve středoevropském kontextu. Důraz je kladen na základní otázky historického vývoje českého území v kontextu celého regionu střední Evropy, v klíčových úsecích Evropy jako celku (doba posledních Přemyslovců, Karla IV., husitství aj.). Přednášky i cvičení vycházejí z aktuálních poznatků současné medievistiky a vlastních badatelských výsledků vyučujících. Seminář dále slouží jak k získání praktických znalostí z práce s tištěnými prameny a jejich interpretací, tak k práci s odbornou literaturou. Posluchači jsou vedeni k využívání všech typů pramenů, včetně ikonografických, uměleckých apod.

Sylabus (zimní semestr):

1. Úvod do studia českého středověku

2. Stěhování národů, situace v Čechách a na Moravě v 9. století

3. Mezinárodní situace; Velká Morava

4. Počátky českého státu

5. Přemyslovci – role dynastie v dějinách

6. Správa a hospodářské základy raného českého státu

7. Stát, dynastie a církev

8. Český stát a středověká Říše

9. Královské tituly a jejich význam

10. Politický vývoj 11. a 12. století

11. Transformace 13. století, domácí a zahraniční impulzy

12. Počátky měst a městského zřízení, emfyteuze

13. Poslední Přemyslovci

Sylabus (letní semestr):

1. České království v Evropě kolem roku 1310.

2. Jan Lucemburský – král, rytíř a diplomat.

3. Územní a dynastická politika Jana Lucemburského.

4. Římská koruna pro Karla Lucemburského a jeho nástup na český trůn.

5. Královský dvůr, rituály a symboly. Kultura a vzdělání

6. Česká společnost 2. poloviny 14. století.

7. Koruna království českého v představách Karla IV. Územní rozmach a státoprávní      opatření.

8. Neklidná léta vlády Václava IV.

9. Reformní proudy v Čechách na přelomu 14. a 15. století.

10. Husitské hnutí, programy a vyznění

11. Obnova České koruny Jiřím z Poděbrad

12. Král a stavy. Partikulární rysy zemského stavovství.

13. Pronikání humanismu a renesance na území České koruny.

Studijní literatura:

Seznam odborné literatury:

-PETRÁŇ, J. a kol.: Dějiny Československa do r. 1648, Praha 1990.

Doba přemyslovská:

-BLÁHOVÁ, M.: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (3) v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, Praha 1995.

-FIALA, Z.: Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995-1310, 2. vyd. Praha 1975.

-HOENSCH, J. K.: Přemysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König, Graz – Wien – Köln 1989 (český překlad v tisku).

-KEJŘ, J.: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998.

-KLÁPŠTĚ, J.: Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most 1994.

-KRZEMIEŃSKA, B.: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století, 2. vyd. Praha 1999.

-MERHAUTOVÁ, A. – TŘEŠTÍK D.: Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983.

-NOVOTNÝ, V.: České dějiny I.1-4, Praha 1912-1937.

-NOVÝ, R.: Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha 1972 (AUC, P et H, Monographia 43).

-POLC, J.: Světice Anežka Přemyslovna, 2. vyd. Praha 1989.

-SLÁMA, J.: Střední Čechy v raném středověku, II-III, Praha 1986-88 (Praehistorica, 11, 14).

-SMETÁNKA, Z.: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách, Praha 1992.

-Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa. Redigovali D. Třeštík a J. Žemlička, Praha 1998.

-ŠIMÁK, J. V.: České dějiny, I.5. Středověká kolonisace v zemích českých, Praha 1938.

-ŠUSTA, Josef.: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308, Praha 1917 (= Dvě knihy českých dějin, 1).

-TŘEŠTÍK, D.: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935), Praha 1997.

-TŘEŠTÍK, D.:, Kosmas, Praha 1972.

-TUREK R.: Čechy v raném středověku, Praha 1982.

-ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 1997.

-ŽEMLIČKA, J.: Století posledních Přemyslovců, 2. vyd. Praha 1998.

Doba Lucemburská, husitství a vláda Jagellonců:

-BARTOŠ, F. M.: České dějiny II.6, Praha 1947, II.7-8, Praha 1965-1966. 

-BOBKOVÁ, L.: Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem 1993 (Acta Universitatis Purkynianae, Studia Historica – Monographiae, 1).

-BOUBÍN, J.: Česká „národní“ monarchie. K domácím zdrojům a evropskému kontextu království Jiřího z Poděbrad, Praha 1992 (Práce HÚ ČAV, Monographia, A-5).

-ČORNEJ, P.: Tajemství českých kronik, Praha 1987.

-ČORNEJ, P.: Velké dějiny zemí Koruny české, V. díl (1402-1437), Praha 2000.

-EBERHARD, W.: Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478-1530, München – Wien 1981.

-FIALA, Z.: Předhusitské Čechy. Český stát pod vládou Lucemburků 1310-1419, 2. vyd. Praha 1978.

-HLAVÁČEK, I.: K organizaci státního správního systému Václava IV., Praha 1991 (AUC, Phil. et Hist., Monographia 137).

-HLEDÍKOVÁ, Z.: Biskup Jan IV. z Dražic (1301-1343), Praha 1991.

-HLOBIL, I. – PETRŮ E.: Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992.       

-KAMINSKY, H.: A History of the Hussite Revolution, Berkeley and Los Angeles 1967.

-KAVKA, F.: Poslední Lucemburk na českém trůně: králem uprostřed revoluce, Praha 1998 (Kolumbus, 137).

-KAVKA, F.: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378. Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika, I-II, Praha 1993.

-KAVKA, F.: Život na dvoře Karla IV., Praha 1993.

-KEJŘ, J.: Husův proces v Kostnici, Praha 2000.

-MACEK, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), I-IV, Praha 1992-1999.

-MACEK, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), sv. I-IV, Praha 1992-1999.

-MACEK, J.: Tábor v husitském revolučním hnutí, I-II, Praha 1955.

-MEZNÍK, J.: Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999.

-MEZNÍK, J.: Praha před husitskou revolucí, Praha 1990.

-MOLNÁR. A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985.

-ODLOŽILÍK, O.: The Hussite King. Bohemia in European Affairs 1440-1471, New Brunswick – New Jersey 1965.

-PEKAŘ, J.: Žižka a jeho doba, 2. vyd. Praha 1992.

-POLÍVKA, M.: Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce, Praha 1982 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 82-1).

-SEIBT, F.: Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999.

-SPĚVÁČEK, J.: Jan Lucemburský a jeho doba. 1296-1346, Praha 1995.

-SPĚVÁČEK, J.: Karel IV. život a dílo (1316-1378), 2. vyd. Praha 1980.

-SPĚVÁČEK, J.:, Václav IV. 1361-1419, Praha 1986.

-SPUNAR, P.: Kultura českého středověku, Praha 1987.

-ŠMAHEL, F.: Humanismus v době poděbradské, Praha 1963 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 73-6).

-ŠMAHEL, F.: Husitská revoluce, I-IV, 2. vyd. Praha 1996.

-ŠMAHEL, F.: Idea národa v husitských Čechách, 2. vyd. Praha 2000.

-ŠUSTA, J.: České dějiny II.2-4, Praha 1939-1948.

-URBÁNEK, R.: České dějiny III.1-3, Praha 1915-1930, III.4, Praha 1962.

-VLNAS, J.:, Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993 (= Kolumbus, 128).

 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020