Filozofick fakulta

Nedestruktivní archeologie

Vyučující:

doc. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.

RNDr. Roman Křivánek

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím nejrůznějších nedestruktivních metod archeologického výzkumu. Předmět bude rozdělen do tří hlavních částí: (1) metody geochemické (analýzy půdních sedimentů a biologického materiálu) a fytoindikace v archeologii, (2) metody geofyzikální a (3) metodika povrchového průzkumu a povrchových sběrů.

 

1.-4. hodiny – Geochemické metody a fytoindikace v archeologii

  1. Chemické prvky indikující koncentraci lidských aktivit v krajině a metody jejich stanovení
  2. Identifikace účelu archeologických objektů pomoci chemické analýzy
  3. Využití izotopových metod pro identifikaci účelu archeologických objektů a využití krajiny
  4. Využití fytoindikace (vegetačních příznaků) v archeologii

 

5.-8. hodina – Geofyzikální metody v archeologii

Část věnovaná využití nedestruktivních geofyzikálních metod v archeologii by měla poskytnout studentům archeologie základní představu o současných způsobech, možnostech i podmínkách efektivního využití vhodných geofyzikálních metod pro průzkum i výzkum různých typů archeologických lokalit.

Jednotlivé přednášky budou doplněny mnoha příklady archeogeofyzikálních výsledků ze zkoumaných archeologických lokalit jak u nás tak rovněž v zahraničí. Předložené praktické příklady by měly studentům rozšířit povědomí o dnešním širokém uplatnění geofyzikálních metod nejen pro potřeby záchranných a předstihových archeologických výzkumů, ale také v rámci konkrétních archeologických projektů, systematických a komplexně zkoumaných území či pro potřeby památkové péče a ochrany krajiny. Vybrané geofyzikální výsledky budou v řadě příkladů srovnávány i s výsledky dalších metod nedestruktivní a také destruktivní archeologie.

 5. Základní přehled geofyzikálních metod využívaných v archeologii (podmínky měření, výhody i omezení jednotlivých metod, způsoby měření, zpracování, interpretace i presentace geofyzikálnch dat).

6.     Geofyzikální metody v pravěké archeologii (průzkumy sídlišť, ohrazených areálů i         jednotlivých ohrazení, hradišť, pohřebišť, výrobních či kultovních areálů apod.).

7. Geofyzikální metody v archeologii starověku až po raný středověk (průzkumy sídlišť, měst, telů, hradišť, pohřebišť, komunikací, vojenských objektů, výrobních či kultovních areálů apod.).8.

8. Geofyzikální průzkumy v archeologii vrcholného středověku až novověku (průzkumy zaniklých vesnic, tvrzišť, měst, hradů a zámků, komunikací, pohřebišť, pozůstatků sakrální architektury, samostatných výrobních či těžebních areálů, vícevrstevnaých prostředí apod.)

 

9.-13. hodina – Povrchové průzkumy a metodika povrchových sběrů v archeologii

9. Povrchové průzkumy v archeologii.

10. Geodeticko-topografický průzkum.

11.-13. Metodika povrchových sběrů (cíle a typy povrchových sběrů, území průzkumu, zdroje povrchových souborů, pohyb artefaktů v ornici, dostupnost povrchových souborů, výběr zkoumané plochy a zásady vzorkování, metoda sběru, analýza a kritika povrchových souborů, interpretace)

Studijní literatura:

Kuna, M. (ed.) et al. 2003: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha, Academia. 

Kuna, M. 1994: Archeologický průzkum povrchovými sběry. Praha.

Brothwell, D.R. – Pollard, A.M. 2001: Handbook of Archaeological Sciences. Chichester etc. John Willey and sons.  

Clark, A. 1990: Seeing beneath the soil. Prospecting methods in archaeology. London. 

Gater John and Gaffney Chris 2003: Revealing the Buried Past: Geophysics for Archaeologists. Tempus.  

Hašek, V.- Měřínský, Z. 1991: Geofyzikální metody v archeologii na Moravě. Brno. 

Hašek Vladimír 1999: Methodology of Geophysical Research in Archaeology. BAR International Series, Report 769.

Scollar, I. – Tabbagh, A. – Hesse, A. – Herzog, I. 1990: Archaeological Prospecting and Remote Sensing in Archaeology, Cambridge, Cambridge University Press.

von der Osten-Woldenburg, H. (ed) 1998: Unsichtbares sichtbar machen. Geophysikalische Prospektionsmethoden in der Archaologie, Kolloquium vom 27. Oktober 1994 in Leipzig. Materialhefte zur Archaologie in Baden-Wurttemberg, Heft 41, Stuttgart.


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020