Filozofick fakulta

Úvod do archeozoologie

Vyučující:

Mgr. René Kyselý

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška je specializována na obor archeozoologie, osteologie (archeozoologická analýza zvířecích kostí z archeologických nalezišť, rituální pohřby zvířat, morfometrická charakteristika chovaných a lovených druhů, rekonstrukce pravěkých a středověkých způsobů zacházení s domácími zvířaty – chov, využití k práci, porážení, rekonstrukce charakteru životního prostředí).

 

Hlavní tematické okruhy:

 • charakteristika oboru, nomenklatura, metodika I
 • metodika II
 • tafonomie
 • biologické a anatomické aspekty
 • domestikace: modely, domestikační změny a trendy
 • historie vztahu člověk – zvíře v kulturách světa
 • historie vztahu člověk – zvíře v ČR
 • paleoekonomické, paleoekologické otázky vs. rituální nálezy
 • přehled domácích druhů: domestikace, šíření, využití a role zvířat I
 • přehled domácích druhů: domestikace, šíření, využití a role zvířat II
 • přehled domácích druhů: domestikace, šíření, využití a role zvířat III
 • příkladové studie
 • osteologické praktikum


Studijní literatura:

Metodika, učebnice, přehledy:

 • Ambros, C., 1973: K niektorým problémom archeozoológie. Slovenská archeologia, 21/1: 187-194. Slovenská akadémia vied. Nitra.
 • Davis M. J. Simon, 1987: The archeology of animals. London.
 • Driesch, A. von den, Boessneck, J., 1974: Kritische Anmerkungen zur Widerristhöhenberechnung aus Längenmassen vor- und frühgeschlichtlicher Tierknochen. BLV München, 22 (4): 325 - 348.
 • Grayson, F. K. 1984: Quantitative Zooarchaeology: topics in the analysis or archaeological faunas. Academic Press. Orlando, Florida.
 • Hilson, S., 1986. Teeth. Cambridge University Press, New York.
 • Horáček, I., Ložek, V., 1988: Palaeozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results. Rozpravy Československé akademie věd/řada matematických a přírodních věd ročník98 (sešit 4), 1-102. Academia Praha, Praha .
 • Chaplin, R. E., 1971: The study of animal bones from archaeological sites. Seminar press. London, New York.
 • Lasota-Moskalewska, A., 1997: Podstawy Archeozoologii: Szczatki ssakow (Basic Archaezoology: Mammalian remains). Wydawnictwo Naukjowe PWN: Warsaw
 • Lasota-Moskalewska, A., 2005: Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ložek, V., 1973: Příroda ve čtvrtohorách. Academia. Praha.
 • Lyman, R. L., 1994: Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press. Cambridge.
 • Klein, R. G. ? Cruz-Uribe, K. 1984: The analysis of animal bones from archaeological sites. Chicago.
 • Kovačiková, L., Brůžek, J., 2008. Stabilní izotopy a bioarcheologie ? výživa a sledování migrací v populacích minulosti. Živa 1: 42-45
 • Kyselý, R., 2004: Kvantifikační metody v archeozoologii. Archeologické rozhledy, 56/2, 279-296.
 • Novotný, A., 1967. K hodnocení nálezů zvířecích kostí z archeologických výzkumů. Archeologické rozhledy,19, 246-249
 • Pavelka, J., Šmejda, 2007: Archeogenetika domestikovaných zvířat. Archeologické rozhledy 59: 315-335.
 • Reitz, E.J. and Wing, E.S., 1999: Zooarchaeology. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge University Press.

Historie zvířat, domestikace, potrava:

 • Benecke, N., 1994: Archäozoologische Studien zur Entwicklung der Haustierhaltung in Mitteleuropa und Südskandinavien von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter. Schriften für Ur- und Frühgeschichte, 46. Deutches Archäologisches Institut. Berlin.
 • Benecke, N., 1994: Der Mensch und seine Haustiere. Die Geschichte einer jahrtausendealten Beziehung. Konrad Theiss Verlag. Stuttgart.
 • Beranová, M.,1980: Zemědělství starých Slovanů. Academia. Praha.
 • Beranová, M., 2007: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Academia.
 • Bökönyi, S., 1974: History of domestic mammals in central and eastern Europe. Budapešť.
 • Brentjes, B., 1979: Jak zvířata zdomácněla. Horizont.
 • Clason, A. T. (ed.), 1975: Archaeozoological studies. North-Holland Publ. Comp., Amsterdam.
 • Caras, R., 1999: Zvířata, která změnila člověka. Rybka Publishers, Praha.
 • Cluton-Brock, J., 1999: A natural history of Domesticated Mammals. Cambridge university press.
 • Epstein, H., 1971: The origin of the domestic animals of Africa. Leipzig, Edition L.
 • Peške, L., 1994: The history of Natural Scientific Methods in the Archaeological Institute and their present objectives. Supplementa 1. Fridrich, J. (ed.): 259-278. Památky archeologické
 • Popesko, P., Ambros, C., 1962: Problémy domestikácie zvierat z historického hlediska. Študijné zvesti: 85-103.
 • Ucko, P.J., Dimbleby, G.W. (eds.), 1969: The domestication and expoitation of plants and animals. Gerald Duckworth & Co. London.
 • Zeuner, F. E., 1963: A History of Domesticated Animals. Hutchinson of London.

http://zviredoma.zviredoma.cz/Clanky/Domestikace/CF-dom1-uvod.htm (seriál o domestikaci, 16 dílů; také v časopise Fauna, 1996)

http://www.savci.upol.cz/teorie/domest.htm

Konkrétní témata a lokality (ČR):

 • Ambros, C., Muller, H.H., 1980: Frühgeschichtliche Pferdeskelettfunde aus dem Gebiet der Tschechoslowakei. Bratislava: Veda.
 • Dreslerová, G. 2006: Zpracování zvířecích kostí z neolitického sídliště Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo, Česká republika). Archeologické rozhledy 58 (1): 3-32.
 • Kyselý, R., 2002: Osteological analysis of animals buried in Hostivice (Prague-west district) - funnel beaker culture (TRB) and a comparation of animal remains fronm Hostivice with other contemporary finds from the Czech republic and central Europe. Památky archeologické, 93 (1): 29-87.
 • Kyselý, R. 2004: Zvířecí kosti z archeologických výzkumů na Vyšehradě. Pp.: 478-577. In. Nechvátal, B.: Kapitulní chrám svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Citadela. Praha.
 • Kyselý, R., 2005: Archeologické doklady divokých savců na území ČR v období od neolitu po novověk. Archaeological evidence of wild mammals in the Czech Republic from the Neolithic to Modern times. Lynx, 36: 55-101.
 • Kyselý, R. 2008: Frogs as a part of the Eneolithic diet. Archaeozoological records from the Czech Republic (Kutná Hora-Denemark site, Řivnáč Culture). Journal of Archaeological Science, 35 (1): 143-157.
 • Mlíkovský, J., 2003: Zvířata a jejich role na raně středověkém hradě Stará Boleslav (Střední Čechy) In: Boháčová, I. (ed.) v tisku: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica, 5: 347-365.
 • Mlíkovský, J., 2003. Die Vögel aus der frühmittelalterlichen Burg Mikulčice, Mähren. Pp.: 225-338. In: Poláček L. (ed.): Studien zum Burgwall von Mikulčice. Vol. 5. Archeologický ústav AV ČR. Brno.
 • Nývltová-Fišáková, M. - Šedo, O. 2003: Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě Archeologické rozhledy, 55: 517-538 .
 • Peške L.,1985: Osteologické nálezy kultury zvoncových pohárů z Holubic a poznámky k zápřahu skotu v eneolitu. Archeologické rozhledy 37.
 • Peške, L. 1985: Domácí a lovná zvířata podle nálezů na slovanských lokalitách v Čechách. Sborník NM - Historie, 39: 209-216.
 • Peške, L. 1986: Dometicated horses in Lengyel cultur? Pp. 221-226. In: Internationales symposium uber die Lengyel-kultur, Nové Vozokany. Nitra - Wien.
 • Peške, L., 1994: Osteologické nálezy z Mlékojed o. Mělník ze starší doby římské. Archeologické rozhledy, 46: 306 - 318.
 • Peške, L. 1981: Ekologická interpretace holocénní avifauny Československa. Archeologické rozhledy 33: 142-153.
 • Peške L., 1994: Příspěvek k poznání počátku dojení skotu v pravěku, Archeologické rozhledy, 46: 97- 104.
 • Peške, L. 1993: Hunting Utilisation in the La Téne Period. In: Pavúk, J.: Proc. 12th UISPP, Bratislava.
 • Petříčková, J. 2000: Domácí a lovená zvířata v době hradištní Archeologie ve středních Čechách, 4: 485 488.
 • Roblíčová, M., 2003: Domesticated animal husbandry in the Bronze Age on the basis of osteological remains. Archeologické rozhledy, 55: 458-499.

 

Anatomické atlasy, metrika: 

 • Červený, Č., Komárek, V., Štěrba, O., 1999: Koldův atlas veterinární anatomie. Avicenum. Grada Publishing.
 • Driesch, von den A., 1976: A guide to the measurement of animal bones from archeological sites. Peabody museum bulletin (1), Harvard, U.S.A..
 • Kolda, J., 1936: Srovnávací anatomie zvířat domácích. Brno
 • Schmid, E., 1972: Atlas of Animal Bones. Elsevier Pub. Comp., Amsterdam-London-New York.

Biologie obratlovců: 

 • Fauna ČR, Fauna ČSFR, Fauna ČR a SR, Fauna ČSSR (Ryby, Obojživelníci, Ptáci) - více svazků, různí autoři. Academia.

 Nomenklatura: 

 • Gentry, A., Clutton-Brock, J., Groves, C.P., 2004: The Naming of wild animal species and their domestic derivatives. Journal of Archeological Science, 31: 645-651.
 • České názvy živočichů. Národní muzeum, Praha (více dílů a různí autoři)


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020