Filozofická Fakulta

Úvod do statistiky pro archeology

Vyučující:

Mgr. Petr Limburský, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Využití statistických metod v archeologii, abstrakce a formální popis, tvorba vstupních dat, popisné statistické metody (měření, typy škál, rozdělení, statistické charakteristiky), základy pravděpodobnosti, induktivní statistické metody (principy statistické indukce, testování statistických hypotéz, parametrické testy, základní pořadové testy, základy korelační a regresní analýzy), postupy analytického vyhodnocení dat. Součástí předmětu je rozbor použitých statistických metod v publikovaných odborných článcích z oboru archeologie.

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni zřetelně formulovat řešený problém, uvědomovat si hranice a omezení výpovědi statistického zpracování, diskutovat oprávněnost použitých postupů a s ohledem na charakter oboru vyvozovat odpovídající závěry a interpretace. Cílem předmětu je vytvořit ucelenější představu o problematice statistického zpracování archeologických dat a při hlubším zájmu tak umožnit případné další navazující studium.

Studijní literatura:

Základní literatura:

Hendl, J. 2004: Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál.

Kába, B. – Svatošová, L. 2008: Statistika, Praha, PEF ČZU.

Zvárová, J. 2002: Základy statistiky, Praha, Kaolinum.

Chráska, M.; Janák, V. 1990: Statistika pro pedagogy, Olomouc, PedF UP.

Doporučená literatura:

Orton, C. 2000: Sampling in archaeology, Cambridge, UP.

Doran, J. E. – Hodson, F.R. 1975. Mathematics and computers in archaeology, Edinburgh, EUP.

Anděl, J. 1993: Statistické metody, Praha, Matfyzpress.

Meloun, M. – Militký, J. 2002: Kompendium statistického zpracování dat, Praha, Academia.

Malina, J. 1977: System of Analytical Archaeography, Praha, Academia.


Aktuality

Právě byl zahájen příjem přihlášek na letošní ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro...

15. Říjen 2018

Ve středu 10.10.2018 se v knihovně Ústavu pro archeologii koná od 12:50 hod. důležitá informační...

04. Říjen 2018

Vážení přátelé a kolegové!
Galerie hlavního města Prahy zve na prezentaci...

03. Říjen 2018

 

Milí kolegové,
seminář pro archeologii středověku 10. října 2018...
02. Říjen 2018

Archeologický ústav AV ČR v Praze vás zve na přednášku "Examples of Roman ports and piers of...

20. Září 2018