Filozofick fakulta

Úvod do statistiky pro archeology

Vyučující:

Mgr. Petr Limburský, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Využití statistických metod v archeologii, abstrakce a formální popis, tvorba vstupních dat, popisné statistické metody (měření, typy škál, rozdělení, statistické charakteristiky), základy pravděpodobnosti, induktivní statistické metody (principy statistické indukce, testování statistických hypotéz, parametrické testy, základní pořadové testy, základy korelační a regresní analýzy), postupy analytického vyhodnocení dat. Součástí předmětu je rozbor použitých statistických metod v publikovaných odborných článcích z oboru archeologie.

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni zřetelně formulovat řešený problém, uvědomovat si hranice a omezení výpovědi statistického zpracování, diskutovat oprávněnost použitých postupů a s ohledem na charakter oboru vyvozovat odpovídající závěry a interpretace. Cílem předmětu je vytvořit ucelenější představu o problematice statistického zpracování archeologických dat a při hlubším zájmu tak umožnit případné další navazující studium.

Studijní literatura:

Základní literatura:

Hendl, J. 2004: Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál.

Kába, B. – Svatošová, L. 2008: Statistika, Praha, PEF ČZU.

Zvárová, J. 2002: Základy statistiky, Praha, Kaolinum.

Chráska, M.; Janák, V. 1990: Statistika pro pedagogy, Olomouc, PedF UP.

Doporučená literatura:

Orton, C. 2000: Sampling in archaeology, Cambridge, UP.

Doran, J. E. – Hodson, F.R. 1975. Mathematics and computers in archaeology, Edinburgh, EUP.

Anděl, J. 1993: Statistické metody, Praha, Matfyzpress.

Meloun, M. – Militký, J. 2002: Kompendium statistického zpracování dat, Praha, Academia.

Malina, J. 1977: System of Analytical Archaeography, Praha, Academia.


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020