Filozofická Fakulta

Úvod do statistiky pro archeology

Vyučující:

Mgr. Petr Limburský, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Využití statistických metod v archeologii, abstrakce a formální popis, tvorba vstupních dat, popisné statistické metody (měření, typy škál, rozdělení, statistické charakteristiky), základy pravděpodobnosti, induktivní statistické metody (principy statistické indukce, testování statistických hypotéz, parametrické testy, základní pořadové testy, základy korelační a regresní analýzy), postupy analytického vyhodnocení dat. Součástí předmětu je rozbor použitých statistických metod v publikovaných odborných článcích z oboru archeologie.

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni zřetelně formulovat řešený problém, uvědomovat si hranice a omezení výpovědi statistického zpracování, diskutovat oprávněnost použitých postupů a s ohledem na charakter oboru vyvozovat odpovídající závěry a interpretace. Cílem předmětu je vytvořit ucelenější představu o problematice statistického zpracování archeologických dat a při hlubším zájmu tak umožnit případné další navazující studium.

Studijní literatura:

Základní literatura:

Hendl, J. 2004: Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál.

Kába, B. – Svatošová, L. 2008: Statistika, Praha, PEF ČZU.

Zvárová, J. 2002: Základy statistiky, Praha, Kaolinum.

Chráska, M.; Janák, V. 1990: Statistika pro pedagogy, Olomouc, PedF UP.

Doporučená literatura:

Orton, C. 2000: Sampling in archaeology, Cambridge, UP.

Doran, J. E. – Hodson, F.R. 1975. Mathematics and computers in archaeology, Edinburgh, EUP.

Anděl, J. 1993: Statistické metody, Praha, Matfyzpress.

Meloun, M. – Militký, J. 2002: Kompendium statistického zpracování dat, Praha, Academia.

Malina, J. 1977: System of Analytical Archaeography, Praha, Academia.


Aktuality

S profesorem Janem Klápštěm natáčely studentky IKSŽ FSV UK Kristina Kouklová a Tereza...

23. Duben 2018

Plavby lodí, výstavy, komentované procházky, přednášky, workshopy a koncerty: pátý ročník...

23. Duben 2018

Ve dnech 10.-11.4. 2018 se tým z Ústavu pro archeologii FF UK zúčastnil tradičního "Jarního...

12. Duben 2018

Pan profesor Klápště obdržel včera při příležitosti 670. výročí založení...

06. Duben 2018

na nové fotky z akcí našeho ústavu. Najdete je na "...

05. Duben 2018