Filozofická Fakulta

PVS pro hospodářské dějiny pravěku

 


Mgr. Daniel Bursák


SEMINÁŘ - akad. rok 2016/2017

Čechy a Bójové:

- esej, rozsah 3-5 stran, standardní citační postup (viz AR), dodat v průběhu zkouškového období.

 - témata: písemné prameny, historická geografie, vývoj názorů, narativní pojetí bójských dějin (J. Bouzek, V. Kruta), Bójové a bójské mincovnictví, památky po Bójích v zahraničí…

Literatura:

Maciej Karwowski – Vladimír Salač – Susanne Sievers (Hrsg.) 2015: Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des internationalen Kolloquiums in Český Krumlov vom 14.-16.11.2013. Bonn.

J. Bouzek 2007: Keltové našich zemi v evropském kontextu. Praha–Kromĕříž.

 

Referáty:

- dodat před zkouškovým obdobím 

K. Veselá:

Parzinger – Nekvasil – Barth 1995: Die Býčí skála - Höhle : E-RöGe/54

Golec, M: Archeologické Rozhledy 2004

Trefný, M. 2002: In: Lang – Salač (hrsg.): Fernkontakte in der Eisenzeit.

 

V. Jakabová:

Biskupin

Zajączkowski, W. 2000: Biskupin. Przewodnik po rezerwacie archeologicznym. Wrocław. F6-ZaBis

http://www.biskupin.pl/

 

M. Ćosovič:

Společnost Ha/LT A v jiném pojetí: B. Arnold 1995: In Celtic chiefdom Celtic state F5-Celt

 

D. Šimek:

pozdně Ha a časně LT dvorce

Nemětice (Michálek 2000), Droužkovice (Smrž PA 1996)

 

F. Walter:

Radovesice (Waldhauser et al. 1993)

 

P. Mach:

Sievers, S. 2007: Manching: Die Keltenstadt. Stuttgart. E-FüArO/3,a

 

M. Židův:

Hochdorf:

Biel, J. 1998: Der Keltenfürst von Hochdorf. Stuttgart. F3-BiKe,q4

Eggert, M. K. H. 1999: Der Tote von Hochdorf: Bemerkungen zum Modus Archäologischer Interpretation, Arch. Korrbl. 29, 211 – 222; 

 

 

ZIMNÍ SEMESTR:

3.10.: Seznámení s podmínkami atestace a programem semináře, rozdělení práce.

10.10. Seminář se nekoná!

17.10.: Státy a říše starověku (1000-0 př. Kr.)

 

Danielisová, A. 2013: Počátky moderního světa. Státy a říše starověku (1000-0 př. Kr.) In: Bárta, M. – Kovář, M. (eds.): Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Praha – Academia, 145-190.

 

14.10.: Hallstatt

- Kern, A. (Hrsg.) 2008: Salz-Reich :7000 Jahre Hallstatt /[Naturhistorisches Museum Wien]. Wien

-  příprava na seminář (povinné pro všechny): přečíst si Salač, V. 2012: Sůl nad zlato. K zásobování Čech solí v době laténské, in: G. Březinová, V. Varsik eds. Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra, 389-398.

 

31.10.: Nová doba, nový kov - význam železa v mladším pravěku

- Jöns, H. 2010: Eisen und Macht – Gesselschaftliche Strukturen des Eisenökonomie von der Eisenzeit bis zur Völkerwanderungszeit im Raum zwischen Mittelgebirge und Ostsee. In: Gedächtnis Kolloquium Werner Haarnagel (1907-1984): Herrenhöfe und die Hierarchie der Macht in Raum südlich und östlich der Nordsee von der Vorrömischen Eisenzeit bis zum frühen Mittelalter und zur Wikingerzeit 11.-13.Oktober 2007 Burg Bederkesa in Bad Bederkesa. Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 33, Rahden-Westphalen, 107-118.

- příprava na seminář (povinné pro všechny): přečíst si a naučit se, co se z železa vyrábělo v halštatu a časné době laténské (Archeologie pravěkých Čech 6)

 

7.11.: Elity starší doby železné

- Dietler, M. 1990: Driven by Drink: the Role of Drinking In the Political Economy and the Case of Early Iron Age France. Journal of Anthropological Archaeology 9, 352-406.

- příprava na seminář (povinné pro všechny): přečíst si kapitoly o elitách pro Čechy (Archeologie pravěkých Čech 6, 155-159)

Kossack, G. 1974: Prunkgräber. Bemerkungen zu Eigenschaften und Aussagewert. In: G. Kossack – G. Ulbert Hrsg., Studien zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie. Festschrift Joachim Werner, München, 3–33.

 

14.11.: Závist v HD-LTA

Drda, P. – Rybová, A.: 2008: Akropole na hradišti Závist v 6.-4. stol. př. Kr.

 

21.11: Keltská expanze v LT A/B

-keltská expanze v knize J. Collise: The Celts – Origins, Myths and Inventions, 2003.

 

 -vybrané kapitoly z: Tomaschitz, K. 2002: Die Wanderungen der Kelten in der antiken literarischen Überlieferung. Wien. (Knihovna AruP: E-MiPr/47)

 

5.12.: Svatyně a identita

Fernández-Götz, M. – Roymans, N. 2015: The Politics of Identity: Late Iron Age Sanctuaries in the Rhineland. Debating the Thing in the North: The Assembly Project II. Journal of the North Atlantic, Special Volume 8, 18–32.

 

 

 

LS 2015/2016 Rurální svět doby železné

literatura k semináři:

 

Tradiční literatura k ČR

Meduna, J. 1980: Die laténezeitlichen Siedlungen in Mähren. Praha.

Venclová, N. 2001: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice. Praha.

Waldhauser, J. et al 1993: Die hallstatt- und latènezeitliche Siedlung mit Gräberfeld bei Radovesice in Böhmen, I.- II. Archeologický výzkum v severních Čechách 21. Praha.

Waldhauser, J. 1984. Mobilität uns stabilität der keltischen besiedlung in Böhmen, In: Studien zu Siedlungsfragen der Latènezeit, Frey, O.H. –Roth, H. (eds.), 1984, Marburg.

--------------------------------

Teorie

Bintliff, J. L. (2000). Settlement and territory: a socio-ecological
approach to the evolution of settlement systems. In: Human Ecodynamics. G.
Bailey, R.Charles and N.Winder (Eds.). Oxford, Oxbow Books: 21-30.

dostupné ONLINE

referát

 

Harding, A. - Sievers, S. - Venclová, N. 2006: Enclosing the past. Inside
and outside in Prehistory. Biggleswade.
- Arch. ústav Praha: E-ShArM/15


Přehled v Evropě

Audouze, F. - Buchsenschutz, O., 1989: Villes, villages et campagnes de l’Europe celtique du début du IIe millénaire à la fin du Ie siècle avant notre ère. Paris. 204 s.   ArúP F2-AuVi

 

Pierre Nouvel, Philippe Barral, Sylvie Deffressigne, Vincent Riquier, Jean-Marc Séguier, et al. 2009: Rythmes de création, fonctionnement et abandon des établissements ruraux de la fin de l'Age du Fer dans l'Est de la France. In: Bertrand I., Duval A., Gomez De Soto J., Maguer P.: Les Gaulois entre Loire et Dordogne. Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur d'autres régions du monde celtique. XXXIe colloque international de l'AFEAF, May 2007. Chauvigny, 109-151. Arúp: E-MeMo/35

 

Valérie Bel, Jean-Yves Breuil, Hervé Pomarèdes et Pierre Séjalon: Définition et organisation des terroirs protohistoriques de Nîmes, Gard (de la fin du VIe au Ier s. av. J.-C.). In: In: Bertrand I., Duval A., Gomez De Soto J., Maguer P.: Les Gaulois entre Loire et Dordogne. Habitats et paysages ruraux en Gaule et regards sur d'autres régions du monde celtique. XXXIe colloque international de l'AFEAF, May 2007. Chauvigny.

referát

prezentace

 


Bollacher, Christian 2009: Die keltische Viereckschanze “Auf der Klinge” bei Riedlingen. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg, 88. Stuttgart. ArúP: E-MaArBad/88

referát Viereckschanze

prezentace Viereckschanze

referát osídlení

prezentace osídlení

 


Malrain, François 2011: Functioning and Hierarchy of Farms in the Gallic Society from the 3rd Century BC to the Roman Period In: Kai Fechner – Yannick Devos – Mathias Leopold – Jörg Völkel (ed.): Archaeology, Soil- and Life-Sciences Applied to enclosures and Fields. Proceedings of the Session ‘From microprobe to spatial analysis – Enclosed and buried surfaces as key sources in Archaeology and Pedology’. European Association of Archaeologists 12th Annual Meeting Krakow, Poland, 19th BAR International Series 2222. Oxford, 107-120.

referát


Malrain, François 2006: Les sites laténiens de la moyenne vallée de l'Oise du Ve au Ier s. avant notre ère: contribution à l'Histoire de la société gauloise. Amiens: Revue archéologique de Picardie.  ArúP E-ReArP/06

 

 

Viereckschanze

Venclová, N. 1998: Mšecké Žehrovice in Bohemia. Archaeological background to a Celtic hero 3rd - 2nd cent. B.C. Chronothèque 2. Sceaux.

- referát

 

Waldhauser, J. 1970 -71: Výzkum čtyřúhelníkových valů a laténského sídliště u Markvartic, okr. Jičín v roce 1969. Sborník čs. společnosti archeologické 4, 61 – 88.

- referát

- prerzentace

 

Krause R., Wieland G., 1993, « Eine keltische Viereckschanze bei Bopfingen am Westrand des Rieses : ein Vorbericht zu den Ausgrabungen und zur Interpretation der Anlage », Germania, 71, p. 59-112.

referát

prazentace

 

Murray M.L., 1995, « Viereckschanzen and feasting : socio-political ritual in Iron Age central Europe », European Journal of Archaeology, 3, n° 2, p. 125-151.

 

Von Nikolai, C. 2006: Sakral oder profan? Späteisenzeitliche Einfiredungen in Nordfrankreich und Süddeutschaland. Leipziger online-Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie Herausgegeben von Sabine Rieckhoff und Wolf-Rüdiger Teegen 22.

referát

 

Keltische Viereckschanzen: einem Rätsel auf der Spur / herausgegeben von Günther Wieland. Stuttgart : Theiss, 1999.

------------------------------------


KAŽDÝ ZIMNÍ SEMESTR - ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ K PŘEDNÁŠCE (Doba halštatská a laténská ve střední Evropě)

 

JAK ZÍSKAT ZÁPOČET:

1) ZNALOST MATERIÁLU (přezkoušení - písemný test)

3) docházka - povolené jsou max. 3 absence

 

KAŽDÝ LETNÍ SEMESTR - TÉMATICKÁ KAPITOLA Z HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN MLADŠÍHO PRAVĚKU S TĚŽIŠTĚM V DOBĚ HALŠTATSKÉ A LATÉNSKÉ

Časový harmonogram referátů odpovídá harmonogramu náplně semináře. Termíny referátů proto až na výjimky nelze bohužel přesouvat. Pokud není možné referát přednést v termínu, ani přesunout, je třeba domluvit se na jiném tématu. Přesunout referát, pokud jsou již všechna témata rozebraná a termíny zaplněny, lze pouze pokud jiný referát odpadne. 

 

CO MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ REFERÁTU:

1) Prezentace (v ppt apod.) - nutná v každém případě (max. na 15 minut, pokud jsou v semináři 3 referáty). Obrázky a tabulky do prezentace musí být kvalitní, jejich kopie pořízené pokud možno scanerem, nikoliv fotoaparátem (protože jsou pak nečitelné, křivé a lesknou se). Je to hlavní forma vaší prezentace, neměla by být proto odbytá.

2) Text - nebo alespoň rozepsaná osnova, aby byl jasný obsah referátu.

3) Součástí textu musí být citace (kompletní, vč. stran) a na konci seznam použité literatury(podle platných norem).

4) Referát je nutné poslat kompletní (tj. prezentaci + text) nejm. 5 dní před seminářem, tj. ve čtvrtek, ke kontrole - vyhnete se tak potencionálnímu veřejnému zostuzení (vedoucímu k neudělení zápočtu) v den prezentace a v případě, že bude potřeba zapracovat poznámky vedoucích semináře. Referáty prosím posílejte na oba maily: danielisova -zavinac- arup.cas.czburs -zavinac- seznam.cz.Pokud není možné referát odeslat v uvedeném termínu, musí být nejpozději stejný den odeslaná emailem zpráva s odůvodněním.

5) V případě připomínek k referátu, je třeba ho opravit a teprve opravenou verzi přednést na semináři a opravený text a prezentaci znova poslat v nejkratším možném termínu.

 

Modelový referát (text)

Modelový referát (prezentace)

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REFERÁTECH:

1) Zvolit si téma.

2) Konzultovat téma (pokud je potřeba).

3) Vyhledat literaturu (vlastní invence se cení).

4) Vypracovat referát.

5) Poslat prezentaci (a text/poznámky) v dostatečné lhůtě před seminářem aby se dala případně opravit, nejpozději 5 dnů předem!

6) Pokud je to nutné, referát opravit a zaslat opravenou verzi v nejkratším možném termínu (je možné i po proběhnutí semináře, ale je nutné prezentovat už opravenou verzi!!!!)

7) Být přítomen v den svého referátu (důležité!!! - viz časový harmonogram)!

8) Přednést referát – maximálně na 15 min (pokud jsou v hodině 3 referáty).

9) Diskutovat.

10) Vydržet hodnocení.

  • Docházka účastníků semináře na semináře diplomantů není povinná, ale doporučuje se.
  • Syllabus k semináři vč. hodin, kdy jsou diplomantské semináře je v Syllabech k uč. předmětům.

 

ARCHIV

 

SEMINÁŘ - letní semestr 2015

téma: Specializovaná výroba

 

Seznam referátů


SEMINÁŘ - letní semestr 2014

téma: Urbanizace a sociální organizace

 

Seznam referátů

 


SEMINÁŘ - letní semestr 2013

téma: Marginální oblasti v době železné

 

Seznam referátů

PřílohaVelikost
K. Lorencová_Specializovaná výroba_podle N. Venclové.pdf992.78 KB
Seznam referátů 2015.pdf244.21 KB
Jan Volf_HDP_web.pdf135.08 KB
Jan Volf_Specializace, směna a_prezentace.pdf65.39 KB
Modely významu řemeslné produkce_Bílková_definitv.pdf120.71 KB
Specialized production Kotýnek_prezentace.pdf637.45 KB
Specialized production Kotýnek_referát.doc50 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.doc54 KB
Specializace_Peregrine_Payne_definitiv.pdf900.79 KB
Výroba a sídla referát_Freslová_definitiv.doc62.5 KB
Výroba a sídla v době laténské_Freslová_definitiv.pdf2.85 MB
Hallstatt_Grolmusová_definitiv.doc35 KB
Grolmusová_Zásobování solného dolu pdf.pdf1.18 MB
Anna Augustinová - From stone to bronze_definitiv.doc58 KB
Kmošek_Metalurgie jako specializace_definitiv.doc46 KB
Zíková_Clark_Specialization Penumbra.doc39.5 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
KAbeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Ryšková_HDPref_po revizi.docx_.doc76 KB
Ryšková_HDPref_po revizi.pdf603.81 KB
P. Kabeláčová_Dürrnberg_Stöllner_definitv.doc42.5 KB
Kabeláčová_Hospodářství a těžba soli na lokalitách Dürrnberg.pdf3.86 MB
Jarošová_Železo ve světle pís. pramenů_definitiv.doc62.5 KB
Jarošová_Protohistorické železo ve světle písemných pramenů.pdf1.35 MB
Od kamene k bronzu – vývoj sociálních vztahů.pdf1.27 MB
Seminář_archiv webu 2014_2015.doc75.5 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.doc61 KB
Augustinová_Riedlingen - auf der Klinge.pdf2.31 MB
Bintliff_Settlement_referát_Malinková.pdf337.9 KB
L.Berg_referát Malrain.pdf236.79 KB
M. Martinková 2016_TXTViereckschanze.pdf427.26 KB
M. Martinková_PREZViereckschanze.pdf2.18 MB
Stanicova_Nimes.pdf380.55 KB
Uzemni vyvoj nimes v obdobi IV [Automaticky ulozene].pdf5.57 MB
Mandelová_referát Mšecké Žehrovice2.pdf209.18 KB
Markvartice_Kotýnek.pdf198.95 KB
Markvartice_Kotýnek.ppt3.57 MB
Mikulka (Sakrální nebo profánní) (1).pdf207.24 KB
Zenka_Bopfingen definitiv.doc39.5 KB
Zenka_Bopfingen.pdf1.66 MB

Aktuality

Výuka  na Ústavu pro archeologii v ZS 2018/2018 bude zahájena...

13. Září 2017

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje...

11. Září 2017

Srdečně zveme všechny zájemce na akce ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko v období říjen-prosinec 2017...

07. Září 2017

Ústav pro archeologii včetně knihovny bude po celé září uzavřen z důvodu probíhajících...

05. Září 2017